На европейската интеграция, икономическия растеж истраница1/20
Дата07.12.2017
Размер3.62 Mb.
Размер3.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

О
на европейската интеграция,

икономическия растеж и

социалната отговорност
август 2005 – август 2007
тчет на Правителството
Съдържание

І. Догонващо Европейския съюз развитие, нарастване на доходите и сближаване качеството на живот 2

II. Поддържане на устойчив икономически растеж, стимулиране на частната инициатива и продължаване на процесите на приватизация, концесиониране, развитие на публично-частното партньорство. 36

ІІІ. Модернизация на държавата, изграждане на икономика на знанието, повишаване квалификацията на работната сила съгласно Стратегията за растеж и работа на ЕС 83

IV. Развитие на образованието и културата 92

V. Гарантирано и достъпно здравеопазване 107

VI. Преодоляване на регионалните диспропорции, динамично развитие на регионите. 116

Подготвени проекти по ОПРР 120

Проектна готовност на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” 122

VІІ. Решителни мерки срещу организираната престъпност и корупцията. Ускорена съдебна реформа, осигуряваща бързо, ефикасно, прозрачно, справедливо и достъпно правораздаване 128

VIII. Присъединяване на Република България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. и пълноценно участие в органите и институциите на Съюза. Активна и предвидима външна политика и политика по сигурността 147
І. Догонващо Европейския съюз развитие, нарастване на доходите и сближаване качеството на живот1. Създаване на условия за разкриване най-малко на 240 000 работни места, което да доведе до непрекъснато повишаване коефициента на заетост и трайно снижаване на безработицата под 10%. Ефективен контрол върху условията за труд, продължителността на работното време, недопускане експлоатация на женски и детски труд. Намаляване данъчното облагане на разходите за труд на фирмите

  • Създаване на условия за разкриване на най-малко 240 000 работни места до края на мандата

През периода август 2005 - юли 2007 г. устойчивият икономически растеж, подобряването на бизнес-средата, промените в данъчно-осигурителния режим и по-доброто насочване на активната политика на пазара на труда оказаха положително влияние върху трудовия пазар и подобряване на условията за живот и труд в страната.

Икономическата активност, един от най-важните показатели за развитие на пазара на труда, продължава да се повишава плавно. Равнището на икономическа активност за населението на възраст 15-64 г. нараства от 62.5% през второто тримесечие на 2005 г. до 66,1% през юли 2007 г.

Заетостта също бележи трайна тенденция на нарастване. През юли 2007 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 15-64 г. е 61,6%, с 5,4 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2005 г. За двете години заетите лица са се увеличили с 240 600 с което целта в правителствената програма е изпълнена. През първото тримесечие на 2007 г. заетите лица са с 296.7 хил. души повече в сравнение със същия период на 2005 г. Равнището на заетост при жените се повишава от 52.3% (през второто тримесечие на 2005 г.) до 55.4% (през първото тримесечие на 2007 г.). Изпълнена e заложената за 2006 г. цел за достигане на равнище на заетост от 58%, като постигнатото равнище от 58.6%.

През 2006 г. в бюрата по труда са заявени 156 485 работни места на първичния пазар на труда, като 78.4% са заявени от работодатели от частния сектор. За първото шестмесечие на 2007 г. на първичния пазар са заявени 83 942 работни места. Нараства делът на местата, обявени от работодатели от частния сектор - през полугодието на 2007 г. те са 82.3%.  • Снижаване на безработицата под 10%

Продължава трайната тенденция на намаление на регистрираната безработица. Равнището на безработица намалява с 3,7 процентни пункта от 10.95% през юли 2005 г. до 7,25% през юли 2007 г. и е най-ниското отчетено равнище на без­ра­бо­ти­ца от месец август 1991 г. насам. В края на отчетния период броят на регистрираните безработни достига 268 446, като те са със 137 047 по-малко или с 32,7% спрямо август 2005 г. Намалението на безработицата от началото на текущата годината дава основание да се очаква, че ще бъде изпълнена заложената цел за достигане на 9% равнище на регистрирана безработица средно за 2007 г. Успоредно с общото намаление на безработицата намаляват и безработните от групите в неравнопоставено положение на пазара.

Процесите на пазара на труда, както и членството в Европейския съюз наложиха въвеждането на промени в нормативните актове в областта на политиката по заетостта, с цел транспониране на европейското законодателство и с оглед активиране на безработните лица. Услугите, оказвани на лицата, регистрирани в частните бюра по труда станаха по-достъпни за търсещите и започналите работа. Това стана чрез въвеждане на изискването за безплатно предоставяне на посреднически услуги по заетостта (без пряко или косвено, изцяло или частично събиране на такси или други плащания) за търсещите работа или наети на работа лица. Облекчен бе режимът за достъп до пазара на труда на лица от български произход, като тази група вече се изключва от т.н. „пазарен тест” при кандидатстване за издаване на разрешения на работа в България.Извършена е хармонизация на националното законодателство с правото на ЕС. От 1 януари 2007 г. гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, които активно търсят работа, имат право да се регистрират в бюрата по труда и да ползват безплатни посреднически услуги по заетостта. Транспонирани са и разпоредби, касаещи командироване на работници за предоставяне на услуги и уеднаквяване на условията на труд при командироване на граж­да­ните на държава-членка на ЕС с тези на българските граждани. Осигурена е по-добра защита на интересите на българските граждани, заминаващи на работа в чужбина чрез фирми посредници, като са допълнени задължителните условия, които чуждестранният работодател трябва да заяви и гарантира в договора, сключен с посредника и в договора, сключен с лицето.Брой и структура на безработните лица през август 2005 г. и юли 2007 г.

Показатели

Август 2005 г.

Юли 2007 г.

Прираст

 

брой

%

брой

%

брой

%

Регистрирани безработни лица

399026

100,0

268446

100,0

-130580

-32,7

в т.ч.:
 

 

 

 

 

Жени

227080

56,9

160831

59,9

-66249

-29,2

Младежи до 29 г.

101798

25,5

53951

20,1

-47847

-47,0

Над 55 г.

60552

15,2

59181

22,0

-1317

-2,3

Без специалност

256440

64,3

178330

66,4

-78110

-30,5

Основно и по-ниско образование

239769

60,1

160578

63,0

-79191

-33,0

Продължително безработни лица над 1 год.

224065

56,2

157835

59,8

-66230

-29,6

Безработни лица с увреждания

20783

5,2

14217

5,3

-6566

-31,6

Равнище на безработица (%)

 

10,77

 

7, 25

 

-3,52  • Подобряване на насърчителните мерки за работодателите

Извършиха се промени в съдържанието и обхвата на 10 от действащите програми, с които се цели по-точно адресиране на потребностите на безработните лица и на работодателите и създаване на устойчиви резултати по отношение на заетостта и обучението за професионална квалификация. Приети са и 14 нови програми за повишаване на професионалната квалификация и адаптивността към пазара на труда на безработни и заети лица.

За стимулиране на активното поведение на пазара на труда сред безработните лица на социално подпомагане, от началото на м. юни 2006 г. се реализира насърчителна мярка, която предвижда изплащане на бонуси на лица, които са започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта. За периода на действие на мярката през 2006 г. бонуси са изплатени на 220 лица, а през първите шест месеца на 2007 г. - на 236 лица.

За привличане на икономически неактивните лица на трудовия пазар през 2006 г. Агенцията по заетостта организира трудови борси в различни региони на страната. В трудовите борси участват безработни лица, насочени от трудовите посредници в местните бюра по труда, както и други търсещи работа лица от региона. От проведените 22 борси през 2006 г. 10 са проведени в райони с наличие на компактно ромско население и 2 под егидата на европейската мрежа EURES. В резултат на проведените трудови борси през 2006 г. над 3 000 търсещи работа лица са започнали работа. През първите шест месеца на 2007 г. са проведени 3 общи и 11 специализирани трудови борси. От специализираните борси две са проведени в региони с наличие на компактно ромско население, една в мрежата EURES, а другите - в хотелиерството и туризма, строителството, шивашката индустрия и др. В резултат на директните контакти между работодатели и търсещи работа лица, работа са започнали 2 473 души.

Разкриването на нови работни места се подкрепя и чрез целенасочено подпомагане развитието на предприемачеството. По проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” - JOBS се осъществява стимулиране и подкрепа на бизнеса и земеделски стопанства, чрез създаване и укрепване на мрежа от 42 бизнес центрове, в 10 от които съществуват бизнес инкубатори. През 2007 г. започна изграждане на 43-ти бизнес център (в Плевен). Проектът подпомага създаването и укрепване на микро и малки фирми и насърчава разкриване на трайни работни места в общини с висока безработица. Предоставят се широка гама от услуги за предприемачи, селскостопански производители и безработни, желаещи да повишат своята квалификация, да започнат собствен бизнес. През 2006 г. бизнес центровете допринесоха за създаване на нова заетост за 7 028 лица и за включване в обучение на повече от 11 000 лица, предимно в отдалечени селски райони и в такива със смесено етническо население. Към 30 юни 2007 г. е осигурена нова заетост на 3 224 лица, 4 275 са обучените лица. Бизнес центровете прилагат схема за микрофинансиране под форма на финансов лизинг до 25 000 лв. Отпускането му е пряко свързано с изискването за разкриване на нови работни места. През 2006 г. са одобрени и отпуснати 340 лизинга, а през първите шест месеца на 2007 г. 195 фирми са одобрени за финансиране. Освен действащи микро и малки фирми от лизинговата схема се възползват също и безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.Активна политика на пазара на труда в периода 2002-2007 г.

 

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

1-6.2007 г.

Включени в заетост

127 894

143 269

165 468

162 626

138 708

79 771

Включени в обучение

22 214

51 091

47 119

39 090

47 376

21 644

Изразходвани средства в лв.

79 054 348

176 695 134

215 295 791

195 200 044

201 461 114

69 574 382  • Различни форми на организация на работното време, както и алтернативни форми на заетост

През 2006 г. бяха направени промени в трудовото законодателство, насочени към подобряване гъвкавостта на пазара на труда и въвеждане на стабилност в трудовите правоотношения в съответствие с изискванията на директивите на ЕС в тази област. С новите правни норми, регламентиращи работата по трудов договор за допълнителен труд, максималната продължителност на седмичното работно време за работниците и служителите, работещи при повече от един работодател, бе увеличена от 40 на 48 часа. Създаде се и възможност при изрично съгласие на работещите максималната продължителност на работното време да бъде и повече от 48 часа на седмица.

Регламентиран е принципът за равно третиране на работещите по срочен трудов договор или на непълно работно време и съответно работещите по безсрочен трудов договор или на пълно работно време. Чрез прилагане на принципа за недискриминация се подобрява качеството на срочната работа и се създават условия за гъвкава заетост, като се отчитат интересите на страните по трудовото правоотношение. Създаде се възможност за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, като е предвидено задължение за работодателя да взема под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на пълно на непълно работно време и обратно.

Въведен е по-продължителен - 6-месечен период на сумирано отчитане на работното време, което позволява на работодателите да прилагат една по-гъвкава организация на труда.
  • Ефективен контрол върху условията на труд

През двегодишния мандат на правителството, с цел повишаване ефективността на контрола върху условията за труд и продължителността на работното време, както и недопускане експлоатация на детския труд Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” извърши общо 65 783 проверки, по време на които бяха констатирани 385 624 нарушения на различни норми от трудовото законодателство. По време на проверките са дадени общо 148 886 консултации по спазване на трудовото законодателство.

Делът на нарушенията в областта на трудовите правоотношения е сведен в рамките на 25 % от общия брой на всички констатирани нарушения в предприятията. Основно нарушенията се допускат в малките и микро- предприятия, в които няма достатъчно специалисти, които да познават изискванията на законодателството.

В рамките на две години са констатирани 179 нарушения на нормите, закрилящи труда на работещите жени и 588 нарушения на нормите закрилящи труда на непълнолетните лица. За всички нарушения на наемане на непълнолетни лица са съставени актове на работодателите и е информирана прокуратурата. Нарушенията на нормите, регламентиращи заплащането на нощния и извънреден труд са най-честите констатации на инспекторите по труда.

За отстраняване на констатираните нарушения са предприети 381 252 принудителни мерки: дадени са 373 465 задължителни предписания; спрени от работа са 4 587 отделни машини, съоръжения, работни места, цехове, участъци и т.н.; отстранени от работа са 349 работници, които не притежават изискващата се квалификация или правоспособност за извършваната от тях работа или не са били инструктирани за безопасно извършване на възложената работа. До прокуратурата са подадени 272 сигнала, като основната част от тях са за наети непълнолетни лица на работа без разрешение на Дирекция „Областна инспекция по труда”. Съставени са 19497 акта за констатирани нарушения на трудовото законодателство.

Следствие на активната политика в областта на труда през последните години се отчита средногодишен ръст на изпълнение на изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа с 12 %. Докато през 2003 г. делът на предприятията, изпълняващи основните изисквания на законодателството е 53–55 %, то през 2007 г. този дял достига 79 – 81 % от всички предприятия в страната, с около 83 % от всички регистрирани работещи. Повиши се делът на предприятията без констатирани нарушения на трудовото законодателство – от 6,3 % през 2005 година на 9 % през първите шест месеца на 2007 година.


Принос за повишаване на икономическата активност на населението имат и мерките, насочени към създаване на стимули за по-добро съвместяване на семейния и професионалния живот. През януари 2007 г. стартира нова национална програма “В подкрепа на майчинството”. Реализацията на програмата създава условия за връщане на работа на майките чрез ангажиране на безработни лица в предоставянето на грижи за деца, както и за плавен преход в периода между раждане и връщане на пазара на труда. Също така се създават работни места, на които се наемат безработни лица. В програмата се включват майки/осиновителки с право на отпуск за отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст, с право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване, както и самоосигуряващите се, осигурени за риска “майчинство”. Детегледачи са безработни лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. По данни на Агенцията по заетостта към 30.06.2007 г. по програмата са работили 114 лица.

С изпълнението на проект „Фамилни центрове за деца” се осигурява заетост на безработни жени, ангажирани в отглеждане на деца на работещи родители в среда, близка до семейната. В проекта са включени безработни медицински сестри, безработни учителки, както и жени с опит в предоставяне на социални услуги. Фамилните центрове се разкриват в жилищата на безработните жени, които следва да са подходящи за отглеждане на деца от възрастовите групи от 1 до 3 г. и от 3 до 5 г. Държавата осигурява средства за трудови възнаграждения и осигуровки на детегледачките от бюджета за активна политика на МТСП. Партньор по проекта са общините, които имат ангажимент да подпомогнат оборудването на фамилните центрове и да осигурят едно хранене на ден за децата. Към 30.06.2007 г. са разкрити и функционират 9 фамилни центъра.

Изградени са 19 туристически информационни центрове (ТИЦ) и 3 регионални офиса с лиценз за туроператорска и турагентска дейност, които оказват подкрепа за развитие на алтернативни форми на туризъм в отдалечени селски райони на страната. Центровете предоставят консултации и информационни услуги от местни и международни експерти относно нормативна уредба, стандарти, категоризация, програми за подкрепа на туризма, разработване на продукти, международни добри практики. Предоставя се обучение за професионална квалификация на безработни лица за стартиране на собствен бизнес, на собственици и управители на местни туристически фирми, атракции и организации, обслужващ персонал. Създадени са 100 работни места в сферата на туризма и са обучени 300 стартиращи предприемачи, собственици на семейни хотели и къщи за гости, както и обслужващ персонал в различни професионални курсове за туристическия бранш. Предоставени са 826 информационни и консултантски услуги. Създадени са и 30 нови местни туристически маршрута, вкл. екопътеки, етнографски турове, занаятчийски и кулинарски турове, тракийско наследство, зелени училища.


  • Промени в Закона за държавния служител, уреждащи постоянната и временната мобилност на служителите, както и възможности за прилагане на гъвкаво работно време

През месец март 2006 г. Народното събрание (НС) прие Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ЗИД на ЗДСл). Някои от основните промени регламентират въвеждането на принципа на постоянната и временна мобилност в държавната администрация, както и ненормираното работно време. Към момента 10 министерства са ползвали възможността за мобилност на служителите. Министерствата, които в най-голяма степен са ползвали принципа на мобилността, са Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната администрация и административната реформа. Общо 102 служители са използвали възможностите за мобилност.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница