На инвестиционно предложение за: “изграждане на площадка за предварително третиране на смесени битови отпадъцистраница1/15
Дата19.02.2017
Размер1.27 Mb.
Размер1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС


НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

ОТ РЕГИОН ГАБРОВО”

(с РЗП: 1 550 кв.м и местоположение: северозападната част от ПИ№ 000255 - собственост на Община Габрово, в землището на с. Гръблевци, с ЕКАТТЕ: 17991,

ж община Габрово)
Съгласно Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и ред

за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(обн. ДВ бр. 25 от 18 Март 2003 г, посл. изм. ДВ. Бр.94 от 30 Ноември 2012г.)

Септември 2014 г.
СЪДЪРЖАНИЕ


I.Информация за контакт с възложителя 4

I.1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице 4

I.2. Пълен пощенски адрес 4

I.3. Телефон, факс и e-mail 4

I.4. Лице за контакти 4

инж. Ренета Кънчева – инж. еколог в ЗИП за ИРСУОРГ при Община Габрово 4

тел.: 066 818 384; факс: 066 809 371; GSM: 0887 028 805 4

e-mail: reni@gabrovo.bg 4

инж. Деница Колева – ст.експерт в дирекция „ИЕ“ при Община Габрово 4

тел.: 066 818 437; факс: 066 809 371; GSM: 0885 577 255 4

e-mail: d.koleva@gabrovo.bg; 4

II. Характеристики на инвестиционното предложение 4

II.1. Резюме на предложението 4

II.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 11

II.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 14

II.4. Подробна информация за разгледани алтернативи 15

II.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството 19

II.6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет 19

II.7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 25

II.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване 25

II.9. Предлагани методи за строителство 27

II.10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията. 27

II.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране. 29

II.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда 32

II.13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). 36

II.14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 37

II.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 37

II.16. Риск от инциденти. 37

III. Местоположение на инвестиционното предложение 39

III.1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита (училища, болници, жилищни сгради и др.), включително отстоянията до тях. 39

III.2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 39

III.3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 39

ІІІ.4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа 40

ІІІ.4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси 40

ІІІ.5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 40

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение) 43

ІV.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми 43

IV.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение 49

IV.3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно) 49

IV.4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.) 54

IV.5. Вероятност на поява на въздействието 55

IV.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 56

IV.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве 56

IV.8. Трансграничен характер на въздействията 57
  1. Информация за контакт с възложителя
I.1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице


Община Габрово, седалище - Област Габрово, Община Габрово, Град Габрово;

БУЛСТАТ: 000215630

МОЛ: Таня Венкова Христова – Кмет на Община ГабровоСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница