На министерството на образованието, младежта и наукатастраница6/6
Дата01.02.2017
Размер468.8 Kb.
Размер468.8 Kb.
1   2   3   4   5   6

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ

6.1. Изпълнение на Стратегията


Дейността на МОМН по изпълнение на Националната стратегия ще бъде организирана посредством изготвяне на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми на централно и регионално ниво:

Разработване на стратегии и програми за изпълнение на Стратегията на

функционален принцип по направление на дейност;Създаване на организация за ежегодна оценка на изпълнението на

задачите на Стратегията и влиянието им върху безопасността на движението по пътищата;Създаване на организация за оценка приноса на структурните звена на

МОМН за изпълнение целите на Стратегията и намаляване на жертвите по пътищата;Разработване на всеки две години на оперативни планове за изпълнение на

Стратегията;Извършване на първа междинна оценка за изпълнение целите на Стратегията и постигнатите резултати през 2014 г.:

  • Разработване на нормативна уредба и въвеждане на усъвършенстваната

система за информация и управление на дейностите по изпълнение на Стратегията в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование;  • Актуализиране и усъвършенстване на учебната документация (Концепция, учебни програми и др. за обучението по БДП, на водачи на МПС, за преподаватели, обучаващи водачите на МПС, и на членовете на изпитните комисии).

Последователност при реализиране на целите чрез устойчив, обективен и

безпристрастен контрол на образователната среда;Надеждни и сигурни механизми, ясни, обективни и измерими критерии за

установяване на качеството на образованието в училище за точна и обективна информация за постиженията на децата и учениците;Повишаване капацитета за управление на дейностите, свързани с

възпитанието и обучението на децата и учениците по БДП;Иницииране и участие в национални и регионални тематични кампании по БДП на базата на публично-частното партньорство, особено в началото и в края на учебната година;

Иницииране и участие в национални и регионални медийни изяви за

отразяване на опасностите по пътищата, повишаване познанията на участниците в движението и отговорността на отделните институции и организации за БДП;  • Обобщаване и разпространение на положителните практики за възпитание и обучение на младите хора по БДП;

  • Поощряване създаването на специализирани предавания по електронните и на поредици в печатните медии.


6.2. Мониторинг на Стратегията


За успешното реализиране на Стратегията решаващо влияние ще оказва ефективното управление на системата за контрол и мониторинг чрез:

Организиране на дейността по изпълнение на Стратегията посредством

изготвяне на средносрочни оперативни планове и краткосрочни програми на централно, регионално и училищно ниво;Създаване на организация за ежегоден преглед и оценка на състоянието и

изпълнението на задачите, произтичащи от Стратегията;Организиране и провеждане на обществени дискусии за изпълнение на

целите на сСтратегията и корекция при необходимост;Междинна оценка за изпълнение на целите на Стратегията и постигнатите

резултати през 2014 г.


7. ФИНАНСИРАНЕ


Източниците за финансово обезпечаване на дейностите за изпълнение на стратегията са:

Финасиране от бюджетни източници на определените приоритетни

дейности за всяко звено чрез:  • Определяне на очакваните разходи по години и включването им в бюджетната прогноза/програмен бюджет за съответния отчетен период;

  • Целево финансиране, включване на дейности по БДП в проекти по други дейности, имплантирано финансиране на дейностите по БДП в общите дейности на образователната система;

Финансиране от национални и структурни фондове, свързани с БДП;

Финансиране от общините, от общинските и областните комисии по БДП;

Финансиране чрез публично-частно партньорство;

Финансиране от алтернативни източници - спонсорство, дарения;

Финансиране чрез самостоятелно или съвместно с други партньори

участие в световни и европейски проекти по проблемите на БДП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Настоящата Стратегия изразява програмните цели на Министерството на образованието, младежта и науката и неговите структури за намаляване на жертвите на ПТП.

Реализирането на поставените цели и задачи ще допринесе за формиране на поадекватно поведение на децата и учениците като участници в движението, на нов вид култура в управлението на БДП на национално, регионално и общинско ниво, в детските градини, в училищата и в семейството, за общото намаляване броя на ПТП и последиците от тях.


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯООН

Организация на обединените нации

ЕС

Европейски съюз

ЕП

Европейски парламент

МС

Министерски съвет

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МВР

Министерство на вътрешните работи

МЗ

Министерство на здравеопазването

Министерство на транспорта, информационните технологии и

МТИТС


съобщенията

МЗХ Министерство на земеделието и храните

МПС Моторно превозно средство

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на


ДОККПБДП


безопасността на движението по пътищата

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България

РИО

Регионален инспекторат по образованието

БЧК

Български червен кръст

СБА

Съюз на българските автомобилисти

ЗДвП

Закон за движението по пътищата

СОС

Столичен общински съвет

БДП

Безопасност на движението по пътищата

ПТП

Пътнотранспортно произшествие

ДТТ

Детски транспортен травматизъм

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница