Национално споразумение за уреждане регулирането на надомния труд в република българияДата09.12.2017
Размер77.55 Kb.
Размер77.55 Kb.НАЦИОНАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УРЕЖДАНЕ РЕГУЛИРАНЕТО НА НАДОМНИЯ ТРУД

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ:
Конфедерация на независимите синдикати в България

Конфедерация на труда “Подкрепа”

Асоциация на индустриалния капитал в България,

Българска стопанска камара,

Български съюз на частните предприемачи „Възраждане”

Българска търговско-промишлена палата,

Конфедерация на работодателите и индустриалците в

България,

Съюз за стопанска инициатива


КАТО ИЗХОЖДАТ ОТ ПРИЕТИТЕ С КОНСЕНСУС:


 • Решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество от м.октомври 2009г., за приемане на антикризисни мерки, една от които постигането на двустранно споразумение между тях по регулация на надомната работа;

 • Решение на Министерския съвет от м. юни 2009г. относно „Българска „пътека” за постигане на по-добра гъвкавост и сигурност на пазара на труда 2009-2011г.” (ІV, т.1.3);КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД:

Конвенция 177 на МОТ относно надомния труд, ратифицирана от Република България и определението за надомна работа, дадено в нея, както и нормите на Препоръката на МОТ от 1996 г. за надомната работаСЕ СПОРАЗУМЯВАТ ЗА СЛЕДНОТО:

Уреждането и регулирането на надомната работа по смисъла на Конвенция 177 на МОТ да се осъществява при следните условия:


І. ПРАВНО УРЕЖДАНЕ НА НАДОМНАТА РАБОТА
За наетите надомни работници - чрез изменение и допълнение на Кодекса на труда, като в отделни негови раздели се уредят следните групи въпроси:
Дефиниция на надомната работа

1. Надомна работа е тази, която отговаря едновременно на следните условия и се извършва: • от работник или служител по трудов договор с работодател;

 • от лице, наричано надомник в неговия дом или в друго помещение по негов избор, различно от работното място на работодателя;

 • с цел изработка на продукция, и/или предоставяне на услуга, според уговореното в трудовия договор;

 • с оборудване, материали и други спомагателни средства на работника/служителя и/или на работодателя, според уговореното в трудовия договор.


Съдържание на трудов договор за надомна работа

2. Трудовият договор за осъществяване на надомна работа следва да отговаря на изискванията на глава V, раздел I от Кодекса на труда и допълнително съдържа:

 • данни за работното място;

 • задължението на надомния работник за осигуряване на достъп до работното място за извършване на контрола от Инспекцията по труда относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 • задължение на надомния работник за спазване на тишина в определен интервал от денононощието, когато работното място е в жилищна сграда, или е в такава близост до жилищна сграда, че надомната работа може да нарушава почивката на живущите;

 • начина за снабдяването с материали и предаването на готовата продукция, както и за възлагането и отчитането на работата;

 • начина за определяне на консумативните разходи за работното място и тяхното заплащане;

 • задълженията за осигуряване и заплащане на работно, техническо и друг вид оборудване на работното място и неговата поддръжка и подмяна.


3. С индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя, могат да се възприемат стандарти/ образци, чрез които да се:

а/организира възлагането и отчитането на работата;

б/отразява нейното съдържание, обем и други характеристики, които са от значение за отчитането на ефективността на извършеното.
4. Трудовият договор с надомните работници може да влючва и допълнителни условия, свързани със специфичните изисквания за извършването на работата.
5. Работодателят води регистър на трудовите договори на надомните работници, в които отразява и евентуално понесени от надомния работник загуби и тяхното заплащане.

Контрол по изпълнението на задълженията. Трудова дисциплина.

6. В рамките на работното време на надомния работник и при определени в индивидуален или колективен трудов договор условия работодателят или упълномощени от него длъжностни лица имат право:


 • Да посещават дома на надомния работник и да проверяват начина на организация на работата и изпълнението на задълженията по договора;

 • Да отразяват в специално създадени за целта документи, резултатите от проверките и препоръките към работника.


Условия на труд, безопасни и здравословни условия на труд

7. Работниците и служителите се ползват от правата, свързани с условията на работа, вкл. здравословни и безопасни, гарантирани от българското трудово, осигурително законодателство и колективни трудови договори, с които се ползват и останалите работници и служители на трудов договор;

8. Особеностите на надомната работа, които налагат допълнителни, над установеното в нормативната база изисквания, се уреждат чрез специфични клаузи за това в индивидуалния и/или колективния трудови договори.

9. Контролът по спазване на условията и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и проверки се правят в рамките на работното време на надомния работник, както следва:

а/ Работниците и служителите, които извършват надомна работа, имат правото да искат посещение в дома си от поделенията на Главна инспекцията по труда.б/ Работодателят, представителите на работниците, представители на синдикални организации и/или съответни власти имат право на достъп до работното място, в границите на уговорено в индивидуалния или колективен трудов договор.

10. Настоящите клаузи не освобождават надомните работници от задължението да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд.


Контрол от ИА”ГИТ”

11.Органите на ИА”ГИТ” имат право да осъществяват контрол върху работното място на надомния работник .

12. Контролните органи имат право на достъп до работното място на надомния работник в рамките на неговото работно време.

Квалификация, преквалификация, обучение

13. Надомните работници имат същия достъп до обучение и възможности за развитие в кариерата, както и останалите работници по трудов договор, и са обект на същата политика на оценка, както и другите работници.

14. Надомните работници получават подходящо обучение, съобразено с техническото оборудване на тяхно разположение и с характеристиките на тази форма на организация на работа.

15. При необходимост ръководителят на надомните работници и неговите колеги имат право на обучение за тази форма на работа и нейното ръководство.
Интеграция на надомните работници

15. Работодателят осигурява възможности за интеграция на надомните работници с останалите работници в предприятието.
Приложимост на трудовото законодателство

16. За всички неуредени от това споразумение въпроси се прилага трудовото законодателство.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ЧАСТ
17. Страните по това Споразумение предлагат на НСТС да се сформира работна група, за да се прецени какви промени е необходимо да се приемат в осигурителното законодателство.
18. Страните по това Споразумение предлагат на НСТС да определи работна група от юристи, които технически да формулират конкретните текстове за проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, които да се приемат от НСТС.
19. Страните по това Споразумение предлагат на Правителството на Република България да внесе в Народното събрание одобрения от НСТС Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

ІІ . ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОРМИРАНЕДЕЙНОСТТА НА

САМОНАЕТИТЕ НАДОМНИ РАБОТНИЦИ
Допълнително е необходимо законодателно уреждане и за самонаетите надомни работници ( работниците, които работят при предпоставките, посочени по-горе в общата дефиниция за надомната работа, но при условията на «автономност и икономическа независимост» (чл. 1, б. «а» от Конвенция 177 на МОТ за надомната работа).

На първо място, липсва легална дефиниция на понятието самонает надомен работник.

На второ място, за някои от самонаетите работници съществува действаща нормативна уредба (напр. за занаятчиите в Закона за занаятите), а за други – не (напр. за шивачките). Това създава неравноправни условия за работа на различните видове самонаети работници най-вече в областта на осигуряването.

В редица други държави (макар и не европейски) съществува регламентация за този вид надомен труд.

Законодателната уредба за самонаетите надомни работници в България би могла да бъде първият пример за регламент на автономния труд в страна от Източна Европа, което, без съмнение, ще бъде принос за Европейския съюз, без да се променя/отменя действащата в момента специфична уредба за този вид труд (напр. за занаятчиите и селскостопанските работници).

С оглед на гореизложеното

Страните по настоящото Споразумение предлагат на НСТС да създаде работна група (или да възложи на създадената работна група по надомния труд), която да разработи предложения за нормативно регламентиране на:

1. понятието „надомна работа, извършвана от лице със степен на автономност и икономическа независимост”;

2. облекчени осигурителни прагове за надомните работници, посочени в предходната точка;

3. възможности за квалификация и преквалификация на надомните работници, посочени в т. 1.ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КЛАУЗА

Настоящото Споразумение е с е съставено в 9 оригинални екземпляра, по един за всяка от подписалите го страни и един за Министерски съвет.


ПОДПИСАНО В СОФИЯ НА 24 ноември 2010 г.

ЗА:
Конфедерацията на независимите синдикати

в България:

/ Пламен Димитров, Президент/Конфедерация на труда „Подкрепа”:

/д-р Константин Тренчев, Президент/
Асоциация на индустриалния капитал в България:

/Васил Велев, Председател на УС/Българска стопанска камара:

/Божидар Данев, Председател/Българска търговско промишлена палата:

/Цветан Симеонов, Председател/БСЧП ”Възраждане”:

/Ваня Тодорова, Председател/Конфедерация на работодателите и

индустриалците в България:

/Огнян Донев, Председател/Съюз за стопанска инициатива:

/проф.д-р Борислав Борисов, Председател/


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница