Наредба №54 от 06. 2003 г за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледистраница1/3
Дата16.11.2017
Размер0.57 Mb.
Размер0.57 Mb.
  1   2   3


НАРЕДБА № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи
Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 55 от 17.06.2003 г., доп., бр. 102 от 22.12.2009 г., изм., бр. 76 от 2.10.2015 г.

Глава първа

ОБЩА РАЗПОРЕДБА
Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. изискванията за медицинската и психологическата годност на кандидатите и на персонала, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности;

2. условията и редът за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи на персонала;

3. редът и начинът за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от експлоатационния персонал, пряко свързан с безопасността на движението на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт.Глава втора

ИЗИСКВАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ПЕРСОНАЛА,

КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И

СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ
Раздел I

Общи положения
Чл. 2. Железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности се осъществяват от персонал, отговарящ на изискванията за медицинска и психологическа годност по тази наредба.

Чл. 3. (1) Освидетелстване и преосвидетелстване е задължително за кандидатите и заемащите длъжности по чл. 5 в системата на железопътния транспорт.

(2) Психологическото освидетелстване и преосвидетелстване е задължително за кандидатите и заемащите длъжности по чл. 18 в системата на железопътния транспорт.Чл. 4. Освидетелстването на кандидатите и преосвидетелстването на персонала, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, се извършва от експертни звена към многопрофилните транспортни болници (МТБ) и транспортните диагностично-консултативни центрове (ТДКЦ).

Чл. 5. (1) Длъжностите в железопътния транспорт, които са свързани с безопасността на превозите, посочени в приложение № 1, са обособени в три групи:

1. I група - длъжности, заемани от лица, които непосредствено участват в осигуряване движението на влаковете и извършването на маневра и при които се изпълняват конкретни действия за безопасно управление на превозите с железопътен транспорт;

2. II група - длъжности, заемани от лица, които са свързани с осъществяване превозите на пътници и товари, но не извършват непосредствени действия по осигуряване движението на влаковете и извършването на маневра;

3. III група - длъжности, заемани от лица, които са свързани с осъществяването на превози на пътници и товари, но не участват непосредствено в управление на движението на влаковете и извършването на маневра.

(2) Към длъжностите по ал. 1 се приравняват и длъжностите, които са съотносими по изпълняваните задължения независимо от наименованието им.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Медицинските прегледи и изследвания, необходими за освидетелстването и преосвидетелстването, се извършват според утвърдените медицински стандарти и по правилата на добрата медицинска практика. След отпуск по болест, продължил повече от 30 дни, както и в други случаи, по преценка на лекаря може да се извърши подходящ допълнителен медицински преглед.

(2) Психологическите изследвания за определяне на психологическата годност на кандидатите и заемащите длъжности по чл. 18 се осъществяват при единна организация и включват използването на еднакви тестови и апаратни методики и нормативи към тях и анализиране на цялостната психологическа сфера на изследваните лица.Чл. 7. (1) Медицинската годност на освидетелстваните и преосвидетелстваните лица се удостоверява за срок дванадесет месеца за I група, двадесет и четири месеца - за II група, и тридесет и шест месеца - за III група, считано от датата на освидетелстване или преосвидетелстване.

(2) Преосвидетелстването се провежда преди изтичане срока на валидност на медицинската годност.

(3) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Преосвидетелстването се проверява винаги след възникване на трудова злополука на машиниста или след всеки период на отсъствието му от работа след инцидент, при който са засегнати хора.

(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) В случаите на отстраняване на машиниста от работа по причини, свързани с безопасността на превозите, работодателят изисква извършване на преосвидетелстване на медицинската годност на машиниста.Чл. 8. (1) Психологическата годност на персонала, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, се удостоверява на всеки 5 години до 50-годишна възраст на лицата и на всеки 3 години след навършване на 50-годишна възраст.

(2) Лицата подлежат на ново психологическо изследване преди изтичане на срока по ал. 1.Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Периодични прегледи на притежателите на свидетелство и удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (загл. попр. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.) (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) се провеждат съгласно установените в приложение № 2а минимални изисквания.

Чл. 9. (1) В случай, че преосвидетелстването не може да бъде проведено преди изтичане срока за валидност на заключението за медицинската или психологическата годност на лице от персонала, то се провежда незабавно след отпадането на причината за отлагането.

(2) След изтичане срока на валидност на заключението за медицинска или психологическа годност и до приключване на прегледите и получаване на заключение за медицинска и/или психологическа годност лицата от персонала не могат да изпълняват задълженията си по длъжностите, свързани с осъществяването на железопътни превози на пътници и товари и съпътстващи ги дейности.Раздел II

Медицинско освидетелстване и преосвидетелстване
Чл. 10. (1) Освидетелстването и преосвидетелстването се извършват от експертните звена по чл. 4 .

(2) При необходимост към експертните звена се привличат и други специалисти. За нуждите на освидетелстването или преосвидетелстването се ползват резултати от различни специализирани лаборатории и кабинети по функционална диагностика, психология, клинична лаборатория, отоневрология и др.Чл. 11. (1) При освидетелстването и преосвидетелстването се извършват прегледи и изследвания за установяване на:

1. състоянието на зрителната система;

2. състоянието на слуховата система;

3. състоянието на нервната система;

4. хирургическия статус;

5. вътрешния статус и заключение от интернист;

6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) тестове на кръв или урина за откриване на захарен диабет и други заболявания, както е показано от клиничния преглед;

7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) тестове за наркотици, ако е клинично показано;

8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) за машинисти на възраст над 40 години се изисква и ЕКГ в състояние на покой.

(2) Психическото здраве се установява чрез удостоверение от личния лекар, че лицето не се води на психиатричен учет.

(3) При освидетелстването и преосвидетелстването лекарите от експертните звена вземат под внимание производствените задължения по длъжностна характеристика и здравословното състояние на лицата от персонала, който извършва железопътни превози на пътници и товари.

Чл. 12. (1) Кандидатите и персоналът, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, подлежат на преглед за наличие на заболявания, посочени в приложение № 2.

(2) Преосвидетелстване на персонала по ал. 1 се осъществява за групите длъжности по чл. 5 по заболявания съобразно приложение № 3.

(3) Кандидатите за заемане на длъжностите по чл. 5 се освидетелстват съгласно приложение № 3, като заболяванията по индивидуална преценка за тях се считат за противопоказни, а заболяванията, при които персоналът се допуска за работа, за кандидатите се преценяват индивидуално.

(4) Лица, за които са налице противопоказанията, посочени в приложение № 3, не могат да работят при осъществяване на железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности.

(5) При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху конкретните задължения, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.

(6) Валидността на клинико-лабораторните изследвания е 10 дни от провеждането им, а на допълнителните изследвания - по преценка на извършващите ги специалисти.Чл. 13. (1) Всеки лекар дава заключение по своята специалност след медицински преглед и необходимите изследвания и го удостоверява с подписа си в личната амбулаторна карта.

(2) Дадени от други лечебни заведения или отделни специалисти мнения не са задължителни по отношение на годността, а служат само при диагностичното обсъждане.

(3) Лекарите от експертните звена вписват резултатите от прегледите в личната амбулаторна карта на служителите, а на кандидатите - и в медицинското свидетелство за започване на работа.

(4) При констатиране на остро, бързопреходно заболяване по време на медицинското освидетелстване или преосвидетелстване изследването се отлага и се определя временна забрана за работа, след което изследването се подновява.Чл. 14. (1) Лекарят - интернист, ръководител на експертното звено, след преценка на резултатите от прегледите на другите специалисти дава заключение:

1. "годен";

2. "негоден" - насочва се за преценка от транспортната областна лекарска комисия (ТОЛЕК).

(2) При определяне на заключението за годност по ал. 1 се посочват причините за ограничаването, условията и видовете професионална дейност, за които се отнася, както и работното място на освидетелстваното или преосвидетелстваното лице.Чл. 15. (1) Заключенията по чл. 14, ал. 1 се отразяват в личните амбулаторни карти на служителите, а на кандидатите - и в медицинското свидетелство за започване на работа.

(2) В случаите на преосвидетелстване при заключение "негоден" лицето се насочва за ТОЛЕК и писмено се уведомява работодателят.Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Лицата, заемащи длъжностите по чл. 5, ал. 1 , са длъжни при влошаване на здравословното им състояние да прекратят работа и да потърсят лекарска консултация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г., изм., бр. 76 от 2015 г. ) В случаите по ал. 1, както и когато прецени, че здравословното му състояние поставя под съмнение пригодността му за работа, всеки машинист е длъжен незабавно да информира за това железопътното предприятие или съответния управител на железопътната инфраструктура, който го е назначил или наел.Чл. 17. (1) Спорните или неясни случаи при освидетелстването и преосвидетелстването се изпращат за решаване от ТОЛЕК, назначена със заповед на директора или управителя на съответното лечебно заведение по чл. 4 .

(2) Решенията на ТОЛЕК се отразяват в протокол по образец (приложение № 4) и могат да се обжалват от освидетелствания или преосвидетелствания пред Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) при Национална многопрофилна транспортна болница (НМТБ) "Цар Борис III" в 15-дневен срок от датата на протокола на ТОЛЕК.

(3) Решенията на ТЦЛЕК се вписват в протокол по образец (приложение № 5), те са окончателни и задължителни за администрацията и освидетелстваното/преосвидетелстваното лице.

Раздел III

Условия и ред за установяване на психологическата годност
Чл. 18. (1) Установяването на психологическата годност на кандидатите за работа и на персонала, осъществяващ превозите на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, както и при преназначаване от една длъжност на друга се извършва за следните длъжности:

1. локомотивен машинист;

2. помощник машинист;

3. машинист на специализирани железопътни машини и возила;

4. ръководител движение;

5. диспечер (влаков, енерго, локомотивен и вагонен);

6. ревизор вагони;

7. началник влак;

8. старши кондуктор;

9. маневрист;

10. стрелочник;

11. спирач;

12. прелезопазач;

13. механик (осигурителна техника, линейни съобщения, радиовръзки, електроснабдяване, контактна мрежа);

14. гаров диспечер (ръководител смяна);

15. гърбичен оператор.

(2) Към длъжностите по ал. 1 се приравняват и длъжностите, които са съотносими по изпълняваните задължения независимо от наименованието им.

Чл. 19. Психологическите изследвания се извършват в специализирани психологически лаборатории на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта и съобщенията, както следва:

1. за областите: София-град, Софийска област, Перник, Благоевград, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана - в психологическата лаборатория към НМТБ - София;

2. за областите: Пловдив, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково - в психологическата лаборатория към Транспортна болница - Пловдив;

3. за областите: В. Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Търговище - в психологическата лаборатория към Експертно консултативно отделение към НМТБ в Горна Оряховица;

4. за областите: Варна, Шумен, Добрич, Силистра - в психофизиологическата лаборатория към Многопрофилна транспортна болница - Варна.

Чл. 20. (1) Психологическите изследвания завършват със заключение за психологическа годност.

(2) Заключенията за психологическа годност са: "Допуска се за ......." (длъжност) и "Не се допуска за ..............." (длъжност) по образец (приложение № 6).

(3) Ръководителите на психологическите лаборатории незабавно уведомяват работодателя при заключение "Не се допуска за ...............".

(4) При заключение "Не се допуска за ..............." лицето от персонала не може да изпълнява задълженията си по съответната длъжност.Чл. 21. (1) При заключение от първото психологическо изследване "Не се допуска за ..............." лицето има право на второ изследване в срок до един месец. Второто изследване се провежда в лабораторията, провела първото изследване.

(2) При заключение и от второто психологическо изследване "Не се допуска за ..............." лицето има право на трето изследване, което се провежда в срок до три месеца след второто изследване и се извършва след подаване на молба от лицето в психологическата лаборатория към НМТБ - София.

(3) При заключение "Не се допуска за ..............." от третото психологическо изследване лицето има право на ново изследване не по-рано от една година от първото психологическо изследване.

Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2015 г. ) Психологическите изследвания се извършват по график, изготвен в психологическата лаборатория и съгласуван с ръководителите на поделения на НК ЖИ и на железопътните предприятия.

Чл. 23. Изследване за психологическа годност на лица от персонала може да се извършва и по искане на контролните органи от ИА ЖА.

Глава трета

ПРЕДПЪТНИ (ПРЕДСМЕННИ) МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ
Чл. 24. (1) На предпътен (предсменен) медицински преглед подлежат следните длъжностни лица и приравнени към тях:

1. локомотивен машинист;

2. помощник локомотивен машинист;

3. машинист на специализиран подвижен състав;

4. гаров диспечер (ръководител смяна);

5. ръководител движение;

6. маневрист;

7. стрелочник (постови и маневрен);

8. ревизор вагони;

9. началник влак;

10. старши кондуктор;

11. кондуктор;

12. спирач;

13. гърбичен оператор;

14. влаков диспечер;

15. електромеханик по осигурителна техника.

(2) Към длъжностите по ал. 1 се приравняват и длъжностите, които са съотносими по изпълняваните задължения независимо от наименованието им.

(3) Прегледът по ал. 1 цели да провери годността на персонала за възможността да изпълнява служебните си задължения преди започване на смяната.

(4) При контролния предпътен (предсменен) медицински преглед се извършва и проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество.

Чл. 25. (1) Предпътните (предсменните) медицински прегледи се извършват в определени за целта и специално оборудвани помещения.

(2) Работодателят осигурява необходимите материално-технически условия за провеждане на прегледите, като: отопление, осветление, почистване, домакинско обзавеждане, медицинска апаратура и инструментариум.

(3) Предпътните (предсменните) медицински прегледи се извършват в съответствие с нормативните изисквания за организиране и провеждане на медицинската помощ.

(4) Провеждащият инструктажа не допуска до работа лице от персонала, без да бъде удостоверена годността му.Чл. 26. Когато е осигурена 24-часова медицинска помощ, предпътни (предсменни) медицински прегледи се провеждат по отношение на длъжностните лица по чл. 24, ал. 1 и в предпразнични и празнични дни.

Чл. 27. (1) Когато няма определени помещения по чл. 25, ал. 1 , се извършват планирани контролни медицински прегледи на персонала по предварително разработен график не по-малко от веднъж на 3 месеца.

(2) Графикът за тези прегледи не се обявява публично.Чл. 28. (1) Лице, на което не е извършен предпътен (предсменен) медицински преглед, преди започване на смяната задължително декларира писмено и удостоверява с подпис в книгата за предпътен (предсменен) инструктаж, че е бодро, отпочинало и не е употребило алкохол и други упойващи вещества, в противен случай не се допуска до работа.

(2) В локомотивните депа, в случаите по ал. 1, извършващият инструктажа осъществява и проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, като при показание за наличие на концентрация на алкохол в кръвта над 0,3 на хиляда лицето от персонала не се допуска до работа.

(3) За извършване на проверката по ал. 2 при провеждащия инструктажа задължително трябва да има изправно техническо средство за проверка употребата на алкохол.

Чл. 29. (1) Предпътен (предсменен) медицински преглед се извършва в рамките на 30 минути преди започване на смяната.

(2) В случаите, когато персоналът на може да бъде обхванат от предпътен (предсменен) медицински преглед в определеното по ал. 1 време, със заповед на началника на съответното поделение това време може да бъде удължено с 15 минути.Чл. 30. Медицински преглед се извършва и по искане на лицата по чл. 24, ал. 1 по време на работа при промяна в здравословното им състояние, която им пречи да изпълняват служебните си задължения.

Чл. 31. При предпътния (предсменния) медицински преглед се снемат данните, посочени в приложение № 7.

Чл. 32. Когато преглежданият работник е годен за работа, медицинско лице удостоверява годността му по един от следните начини:

1. издава служебна бележка по образец (приложение № 8);

2. прави вписване в пътния лист и го заверява с подписа си;

3. поставя печат по образец (приложение № 9), в който вписва и номера, под който е заведен проверяваният в журнала по чл. 37, ал. 1 .Чл. 33. Служебната бележка се съхранява от провеждащия инструктажа на смяната до изтичане на дежурството. При допуснато произшествие бележката се съхранява до поискване от председателя на анкетната комисия, която разследва случая, но не повече от 72 часа от края на дежурството. За персонала, изпълняващ служебните си задължения в пътуващо железопътно возило, служебната бележка се съхранява не по-малко от 48 часа.

Чл. 34. (1) Ако по време на предпътен (предсменен) медицински преглед се установи, че преглежданият работник не е годен да изпълнява служебните си задължения:

1. при констатирани признаци на заболяване проверяваният се насочва за преглед и лечение към личния лекар;

2. при употреба на алкохол или друго упойващо вещество проверяваният не се допуска на работа;

3. при явни признаци на умора или писмена декларация на проверявания, че не е в състояние да изпълнява служебните си задължения, отразена в журнала, той не се допуска до работа.

(2) В случаите по ал. 1 медицинското лице незабавно уведомява прекия ръководител на проверявания, а в случаите по т. 2 - писмено и административния му ръководител.

Чл. 35. При прекъсване на работното време на локомотивната или превозната бригада в оборотен пункт се извършва отново предпътен медицински преглед, а при невъзможност - само проба за алкохол с технически средства.

Чл. 36. При липса на възможност за извършване на предпътен преглед и проверка за употреба на алкохол в оборотен пункт, където има прекъсване на работно време на локомотивни и превозни бригади, при прибиране в основния пункт те задължително се проверяват за употреба на алкохол. Това писмено се отразява от проверяващия в пътния или придружителния лист.

Чл. 37. (1) Регистрирането на лицата по чл. 24, ал. 1 , явили се на предпътен (предсменен) медицински преглед, се отразява по реда на явяване в "Журнал за предпътни (предсменни) прегледи".

(2) Журналът се прономерова, прошнурова и подпечатва с печата на работодателя, към който се числи кабинета, и се съхранява две години след приключването му.Чл. 38. (1) Преди започване на прегледа медицинското лице попълва в журнала по чл. 37, ал. 1 трите имена на лицето, датата и часа на явяване.

(2) Преглежданите лица представят документ за самоличност или свидетелство за заемане на длъжност.

(3) Предпътен (предсменен) медицински преглед се извършва поотделно за всяко длъжностно лице.

Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2015 г. ) Контрол върху провеждането на предпътните (предсменните) медицински прегледи с оглед спазването на изискванията на тази наредба се осъществява от контролните органи по безопасността на превозите на ИА ЖА, НК ЖИ и на железопътните предприятия.

(2) При констатиране на нарушения при извършване на медицинските прегледи контролните органи по ал. 1 уведомяват работодателя.Глава четвърта

УСТАНОВЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГО УПОЙВАЩО ВЕЩЕСТВО
Чл. 40. (1) Проверката на персонала за установяване на употребата на алкохол или друго упойващо вещество се извършва посредством използване на съответни технически средства и/или чрез медицински и лабораторни изследвания, като допустимата концентрация на алкохол в кръвта е 0,3 на хиляда.

(2) Техническите средства, с които се извършва проверка за употреба на алкохол, се определят със Закона за измерванията.Чл. 41. (1) Проверките по чл. 40, ал. 1 се извършват от служители на контролните органи на ИА ЖА.

(2) Контролните органи от ИА ЖА съставят акт за установяване на административно нарушение на лицата, за които е констатирано, че по време на работа се намират под въздействие на алкохол или други упойващи вещества.

(3) В съставения акт се вписват и часът на извършване на проверката, видът, моделът, фабричният номер и показанията на техническото средство или протокола за медицинското заключение и/или протокола за химическа експертиза.

(4) Актът се съставя в три екземпляра, като препис от него се връчва на лицето по реда на Закона за административните нарушения и наказания.Чл. 42. (1) В случаите на оспорване показанията на техническото средство от проверявания употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява с лабораторно изследване.

(2) Длъжностното лице от ИА ЖА връчва на проверявания срещу подпис талон за медицинско изследване по образец (приложение № 10).

(3) Талонът по ал. 2 се изготвя в три екземпляра - първият екземпляр за проверявания, вторият се прилага към акта по чл. 41, ал. 2 , третият остава в проверяващия.

(4) В талона се вписва срокът на явяването в посоченото лечебно заведение - до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебното заведение, и до 120 минути - в останалите случаи.

(5) Крайният срок за явяване на проверявания за медицинско изследване се определя в зависимост от отдалечеността на лечебното заведение и възможността за ползване на обществен или друг превоз за отиване до него.

(6) При необходимост контролният орган може да придружи проверявания до лечебното заведение.Чл. 43. В случай на отказ на проверявания да получи талон за медицинско изследване, неявяване в определеното лечебно заведение или при отказ да даде кръв за изследване употребата на алкохол се установява въз основа на показанията на техническото средство. Отказът да се получи талон за медицинско изследване се установява с подписа на един свидетел.

Чл. 44. Медицинското изследване и вземането на кръвна проба се извършват във всички диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали.

Чл. 45. Лекарят е длъжен да се увери в самоличността на проверяваното лице чрез съответен документ за самоличност.

Чл. 46. При явяването на лицето за медицинско изследване в амбулаторния журнал на лечебното заведение се вписват датата и часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за медицинско изследване, часът на вземане на пробата кръв, а след изпращането им в химическата лаборатория - и датата на изпращането.

Чл. 47. (1) При медицинското изследване лекарят описва поведението, общото психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции, степента на съзнанието, ориентацията, паметта, както и абстинентните прояви, когато има такива.

(2) Резултатът от изследването, събраните анамнестични и клинико- диагностични данни, доказващи заболявания (диабет, епилепсия и др.) и приетите от лицето лекарства през последните 24 часа се вписват в протокол за медицинско изследване по образец (приложение № 11).Чл. 48. (1) След медицинското изследване се взема кръв за химическо изследване.

(2) При изследване за употреба на алкохол се вземат по 10 мл кръв, а за друго упойващо вещество - 40 мл кръв.

(3) Вземането на кръв при изследване за алкохол се извършва в срока за явяване, определен в талона за медицинското изследване. При обективна невъзможност лекарят да вземе кръв за изследване в посочения срок той отразява причините за забавянето и часа на вземането.

(4) Отказът на лицето да бъде изследвано се отразява от лекаря в протокола за медицинско изследване, което се удостоверява с подпис на изследвания или на свидетел. Копие от протокола се изпраща до службата, посочена в талона.Чл. 49. (1) Кръв за изследване се взема след дезинфекция с едно на хиляда воден разтвор от сублимат.

(2) Дезинфекция не се извършва с разтвори, съдържащи летливи вещества, като: спирт, йод, йод-бензин, ацетон, етер, хлороформ и др.Чл. 50. (1) Пробите от кръв се поставят в шишенца, предварително измити с вода и сапун, изплакнати и изсушени, като се напълват до горе, без да остава въздух. Предварително в тях се поставя по 0,5 грама суха субстанция натриев флуорид за всеки 10 куб. см от обема им и се затварят с гумени запушалки, които се облепват с лейкопласт и парафинират.

(2) На етикета на шишенцето за кръв четливо се написват собственото, бащиното и фамилното име на проверяваното лице, датата и часът на вземането на пробата.Чл. 51. Пробите от кръв се съхраняват от момента на вземането до изпращането им в лабораторията при температура +4° по Целзий.

Чл. 52. (1) Пробите от кръв заедно с талона и протокола за медицинско изследване се изпращат за анализ като експресна препоръчана пощенска пратка в специализираните химически лаборатории в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен или в научно-техническата лаборатория при столичната или съответната регионална дирекция на вътрешните работи не по-късно от едно денонощие след вземането им.

(2) Изследванията се извършват в специализирани лаборатории, както следва:

1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) "Света Анна" - АД, София - за София-град и областите Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград;

2. МБАЛ - Пловдив - АД, Пловдив - за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;

3. МБАЛ "Света Анна" - АД, Варна - за областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново и Русе;

4. Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Плевен - за областите Плевен, Видин, Враца, Ловеч, Габрово и Монтана.

(3) При необходимост от изследване на взетата кръв за наличие на упойващи вещества определените по ал. 2 лаборатории изпращат пробите кръв за изследване в токсико-химическите лаборатории на:

1. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов" - АД, София, и Военномедицинска академия - София - от специализираните лаборатории в София и Плевен;

2. МБАЛ "Свети Георги" - АД, Пловдив - от специализираната лаборатория в Пловдив;

3. Военноморска болница - Варна - от специализираната лаборатория във Варна.Чл. 53. (1) Пробите се изследват по газхроматографския метод и/или по метода на Видмарк.

(2) Анализите се извършват най-малко двукратно, като резултатите в отчетената крайна концентрация не трябва да се различават с повече от 0,2 на хиляда.Чл. 54. Химическото изследване на пробите кръв и изчисленията на резултатите се извършват под ръководството на химик или лекар с призната медицинска специалност "Клинична лаборатория". Резултатите от изследването се отразяват в протокол за химическа експертиза по образец (приложение № 12).

Чл. 55. Резултатите от химическото изследване се вписват в лабораторна книга (учетна форма № 48 на Министерството на здравеопазването), като се отбелязват:

1. датата и часът на получаване на пробите;

2. броят и видът на пробите;

3. начинът на затваряне и опаковане;

4. количеството и видът на съдържанието;

5. надписът на етикета;

6. кой и откъде изпраща пробите;

7. датата и часът на химическото изследване;

8. резултатът от химическото изследване и методиката, по която е проведено.

Чл. 56. След химическото изследване пробите кръв се съхраняват в химическите лаборатории до 3 месеца при температура +4° по Целзий.

Чл. 57. (1) Резултатът от химическото изследване се изпраща в тридневен срок от датата на изготвяне на кръвната проба на службата, посочена в талона за медицинско изследване.

(2) В тридневен срок от получаването на резултата от химическото изследване на пробата кръв административнонаказващият орган може да поиска повторно извършване на изследването.

(3) В седемдневен срок от връчване на наказателното постановление изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ, ако не е изтекъл срокът по чл. 56 .

Чл. 58. (1) Контролните органи от НК ЖИ и вътрешноведомствените контролни органи по безопасността могат да извършват проверки по чл. 40, ал. 1 съгласно вътрешно ведомствени разпоредби.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2015 г. ) Контролните органи от НК ЖИ имат право да извършват проверки за установяване на употребата на алкохол или друго упойващо вещество на персонала на железопътните предприятия.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2015 г. ) При констатирана употреба на алкохол над 0,3 на хиляда от лице от персонала на железопътното предприятие органите по ал. 2 спират возилото от движение и незабавно уведомяват прекия му ръководител.

(4) Случаите по ал. 3 се вписват в бордовия дневник на возилото и в дневника на дежурния ръководител.ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница