Наредба no 2 от 18 май 2000 г. За учебното съдържаниестраница4/8
Дата01.02.2017
Размер1.98 Mb.
Размер1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Фигури и тела Знае основните геометрични фигури (триъгълник,

четириъгълник, правилен многоъгълник и окръжност),

техните елементи, видове и свойства.

Умее да:

прилага признаците за еднакви триъгълници и

видовете четириъгълници;

построява геометричните обекти, описани в

основните построителни задачи.

Познава:


видовете права призма, правилна пирамида,

прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус,

знае елементите и развивките им;

сфера и кълбо и знае елементите им.

----------------------------------------------------------------------

Функции. Умее да:

Измерване построява точка по дадени координати и определя

координати на точка спрямо декартова координатна

система в равнината;

построява образ на точка, отсечка и окръжност

при еднаквост;

представя таблично и графично функции

от вида y = ax + b и y = ax2;

пресмята обиколка и лице на основни

равнинни фигури;

пресмята лице на повърхнина и обем на

ръбести и валчести тела.

Знае да определя по вид и намира:

ъгли, получени при пресичане на прави в равнината;

ъгли, свързани с окръжност.

Разбира връзките между производните на мерните

единици и умее да преминава от една мерна единица

в друга.

----------------------------------------------------------------------

Логически Разбира на конкретно ниво смисъла на логическите

знания съюзи "и", "или", "ако....., то..." и на релациите

следване (=>)

и еквивалентност (<=>).

Умее да образува на конкретно ниво отрицание на

твърдение, съдържащо логическите съюзи "и"/"или".

Разбира смисъла на думите определение, аксиома,

теорема, теорема-свойство, теорема-признак; умее

да разграничава условие от заключение на теорема.

Умее да преценява вярност и рационалност

в конкретна ситуация.

----------------------------------------------------------------------

Елементи от Знае понятието процент и може да представя

вероятности определено количество по различен начин.

и статистика Умее да:

събира систематично, организира и описва

данни;

разчита, интерпретира и оценява информация,предадена с графики, с таблици или с диаграми;

използва принципите за събиране и умножаване на

възможности при преброяване в конкретна ситуация.

----------------------------------------------------------------------

Моделиране Познава права и обратна пропорционалност и умее

да ги прилага в практически задачи.

Умее да моделира с уравнения и неравенства,

свеждащи се до линейни, и със системи линейни

уравнения с две неизвестни.

Знае понятието вектор, операциите събиране и

изваждане на вектори, умножение на вектор с число.

Умее да оценява съдържателно получения при

моделиране резултат и да го интерпретира.

Предвижда в определени рамки очакван

резултат от моделирането.

----------------------------------------------------------------------


Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на учебно | Знания, умения, отношения

съдържание | (в края на XII клас)

----------------+-----------------------------------------------------


В резултат на обучението по математика

в края на гимназиалния етап на средната

образователна степен ученикът:

----------------------------------------------------------------------

Числа. Първо равнище.

Алгебра Умее да:

извършва тъждествени преобразувания

на рационални и ирационални изрази;

решава рационални уравнения със и без параметър,

свеждащи се до линейни или квадратни, и прилага

формулите за връзка между корени и коефициенти

на квадратно уравнение;

решава рационални неравенства със и без параметър,

включително и по метода на интервалите;

решава системи уравнения от втора степен с две

неизвестни чрез заместване, събиране или полагане;

решава ирационални уравнения, записани с квадратни

корени, съдържащи до два радикала.

Има представа за реални числа и

изобразяването им върху реалната права.

Знае понятията степен и логаритъм и

техните основни свойства.

Второ равнище

Умее да:


извършва операции с полиноми и намира нули на

полиноми;

прилага формулите за връзка между корените и

коефициентите на уравнения от втора степен с

рационални коефициенти при преобразуване на

симетрични полиноми;

решава рационални и ирационални уравнения и

неравенства и рационални уравнения с параметър;

решава показателни и логаритмични уравнения и

неравенства;

решава тригонометрични уравнения, свеждащи се до

изучени рационални уравнения;

решава основни тригонометрични неравенства;

извършва тъждествени преобразувания на изрази.

Има представа за понятието комплексно число и може

да изобразява комплексни числа в равнината.

----------------------------------------------------------------------

Фигури и тела Първо равнище

Знае и умее да прилага признаците за подобни

триъгълници.

Умее да решава:

правоъгълен триъгълник;

произволен триъгълник.

Знае взаимните положения на точки, прави и

равнини в пространството.

Второ равнище

Умее да прилага:

афинни и метрични зависимости за триъгълник,

четириъгълник и окръжност;

знания от тригонометрията в планиметрията;

знания от тригонометрията в стереометрията.

----------------------------------------------------------------------

Функции. Първо равнище

Измерване Умее да представя графично и таблично квадратна

функция с рационални коефициенти, зададена

аналитично, и да прилага свойствата й.

Знае основните тригонометрични функции

и основните тригонометрични тъждества.

Може да конструира числова редица по дадено правило

Знае аритметична и геометрична прогресия,

свойствата, свързани с тях, и ги прилага в задачи.

Умее да:


пресмята лица на равнинни фигури;

намира лице на повърхнина и обем на многостени и

ротационни тела.

Второ равнище

Знае показателната и логаритмичната функция,

техните свойства и графиките им.

Умее да:

намира граници, производни и екстремуми

на функции;

изследва полиномна и дробнолинейна функция и

чертае графиките им;

прилага теоремите за разположение на корените на

квадратен тричлен спрямо едно или две числа;

умее да прилага еднаквост и хомотетия в

задачи за доказателство и построение.

----------------------------------------------------------------------

Първо равнище

Разбира на конкретно ниво смисъла на понятията "

за всяко", "съществува", "необходимо условие",

"достатъчно условие" и "необходимо и достатъчно

условие".

Умее да образува на конкретно ниво

отрицание на твърдение.

Умее да преценява вярност, рационалност и

целесъобразност при избор в конкретна ситуация.

Има представа от аксиоматично изграждане на знаният

в планиметрията и стереометрията.

Второ равнище

Умее да:

прилага метода на математическа индукция;

конкретизира общовалидно твърдение и доказва

невярност на твърдение с контрапример.

Използва свойствата на релации и операции.

----------------------------------------------------------------------

Вероятности Първо равнище

и статистика Умее да разграничава съединения без повторение в

конкретна ситуация и да ги пресмята по правилото за

събиране и умножение на възможности.

Умее да пресмята класическа вероятност и да я

интерпретира в ежедневни ситуации.

Познава механизмите за представяне на

статистически данни от ежедневието.

Второ равнище

Знае формулите за намиране броя на

съединения без повторение и да ги прилага

в задачи, описващи реални ситуации.

Оценява аргументи и предвижда събития

въз основа на анализа на реални данни.

----------------------------------------------------------------------

Моделиране Първо равнище

Умее да:

моделира с линейна или квадратна функция;

моделира с уравнения, свеждащи се до линейни

или квадратни;

моделира със системи уравнения от втора

степен с две неизвестни;

оценява съдържателно получен резултат и

коректност на аргументи, изглеждащи убедително,

и ги интерпретира.

Предвижда в определени рамки очакван резултат.

Второ равнище

Умее да:


прилага скаларно произведение на вектори;

представя аналитично спрямо декартова координатна

система точка, права, вектор и ги прилага в

алгебрични и геометрични задачи.

----------------------------------------------------------------------
ИНФОРМАТИКА
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по информатика

| в края на гимназиалния етап на средната

| образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Информация Първо равнище

и формални Демонстрира знания за информацион-

модели ните процеси и ролята им за вземане

на решения.

Посочва различни видове информация.

Познава представянето (кодирането) на

информацията във вид на данни, двоичната

позиционна бройна система и мерките за

количествена оценка на данни.

Посочва примери на обекти и явления, пораждащи

големи количества данни, съхраняването и

обработката на които са невъзможни без

използването на технически средства.

Осъзнава необходимостта да бъде подготвен за

използването на информационните технологии.

Второ равнище

Извършва аритметични операции с естествени числа,

представени в различни позиционни бройни системи.

Познава представянето на числата, клавиатурните

знаци и последователности от такива знаци в

компютърната памет.

Знае основните булеви функции и може да

представя булева функция в нормална форма.

Разбира синтаксиса на език, специфициран с

някакъв формализъм.

Знае основните свойства на релациите над

крайни множества.

----------------------------------------------------------------------

Компютър- Първо равнище

ни системи Интересува се от историята и бъдещо-

то развитие на компютърните системи

и възможностите за приложението им.

Познава основните компоненти на съвременния

компютър и предназначението им.

Класифицира различните видове компютърни

системи по определени признаци.

Умее да работи с клавиатура, мишка, принтер

и устройствата за работа със сменяеми

носители на данни (дискети, CD).

Разграничава функциите на компютъра (хардуера)

от тези на компютърните програми (софтуера).

Второ равнище

Разбира основните физически принципи на работата

на компютърните системи.

Познава архитектурата на един съвременен компютър.

Познава апаратните средства за управление на

периферните устройства.

Познава компонентите и различните топологии за

изграждане на локални компютърни мрежи.

----------------------------------------------------------------------

Операцион- Първо равнище

ни системи Изрежда основните функции на опера-

ционните системи (ОС).

Използва средствата на ОС за организация и

управление на файлова система.

Интерпретира вярно и реагира адекватно на

съобщенията на ОС.

Познава принципите на текстообработката,

обработката на данни с електронни таблици,

електронната поща и Internet.

Познава правилата за защита от компютърни

вируси с конкретен антивирусен пакет.

Второ равнище

Познава принципите за разпределение на

ресурсите памет и време и средствата на ОС

за управление на процесите.

Познава логическата организация на файловите

системи и средствата на ОС за създаване на

файлове.

Познава принципите за управление на периферията

и ролята на съответните програмни средства

(драйвери).

Служи си свободно с интерпретатор на команди за

текстов и графичен интерфейс.

Може да настрои мрежовия софтуер за използване

от конкретен компютър.

----------------------------------------------------------------------

Алгоритми Първо равнище

и структури Демонстрира познаване на основните

от данни характеристики на алгоритмите.

Разграничава елементарните стъпки на алгоритъм,

моментите на вземане на решения и повторяемите

(цикличните) последователности от стъпки.

Прилага средство за формална спецификация при

описването на алгоритми.

Изгражда циклични алгоритмични конструкции.

Познава структурата масив (или списък),

включително масив (или списък) от записи и

алгоритми за работа с нея.

Второ равнище

Познава основните линейни и нелинейни абстрактни

типове и представянето им в структури от данни.

Знае алгоритми за сортиране и търсене в линейни и

нелинейни структури.

Знае алгоритми за пораждане на пермутации,

комбинации и вариации.

Знае основни алгоритми в графи - без или със тегла

на ребрата.

Познава основните алгоритми на алгебрата и

изчислителната геометрия.

----------------------------------------------------------------------

Програ- Първо равнище

миране Използва свободно елементи на език

за програмиране - променлива, аритметичен израз,

присвояване на стойност, логически израз, условие,

цикъл.


Може да преведе на език за програмиране

специфициран формално алгоритъм.

Работи с конкретна среда за програмиране -

въвежда, настройва и изпълнява програми, като

реагира адекватно на съобщенията на средата.

Съставя програми на език за програмиране,

реализиращи прости алгоритми за обработка на

данни.


Познава основните етапи при решаването на задачи с

компютър.

Второ равнище

Прилага класически или обектно-ориентирания подход

за създаване на програмни продукти.

Реализира основните линейни и нелинейни структури

данни в конкретна среда за програмиране.

Решава задачи с програми, написани на изучавания

език за програмиране, като ползва свободно

библиотеките, предоставени от средата.

Познава принципите на системите за управление

на бази от данни (СУБД) и организира обработката

на данни от конкретна СУБД със средствата на

изучавания език.

----------------------------------------------------------------------
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)
Степен на образование: основна

Етап: начален

(Нова, ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила за учениците, които през

учебната 2006/2007 г. постъпват в I клас)


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по информационни

| технологии в края на началния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------

Компютърна * Има обща представа за основните части на

система компютърната система, периферни устройства и

различни носители на информация.

* Различава апартна част от програмно осигуряване

на компютър.

* Спазва основни правилаза работа с компютър,

периферни устройства и носители на информация.

* Реагира по подходящ начин на извежданите

съобщения при работа с компютърна система.

* Ориентира се във файловата структура.

* Проявява положителна емоционална нагласа за

използване на компютър.

----------------------------------------------------------------------

Информация и * Ориентира се в различни видове информация и

информационни информационни източници.

дейности * Има начална представа за информационните

дейности - търсене, събиране, съхранение,

обработка и разпространение на информация.

* Познава основни възможности на компютърни

програми при работа с графика, текст и

мултимедийна информация.

* Създава, обработва и съхранява графична,

текстова и мултимедийна информация.

* Има начални умения за използване на

приложен софтуер.

* Обяснява избора си на компютърна програма

за извършване на конкретна дейност.

----------------------------------------------------------------------

Електронна * Има представа за основни начини и средства

комуникация за електронна комуникация.

* Познава предназначението на Интернет като

световна информационна мрежа.

* Ориентира се при работа с компютърна мрежа и

възможностите, които тя предоставя на

потребителите.

* Обменя информация между два компютъра чрез мрежа.

* Използва програма за разглеждане на

интернет страници.

* Разбира ролята на електронната комуникация в

ежедневието на хората.

----------------------------------------------------------------------

Информационна * Знае основни начини за търсене и използване на

култура информация при решаване на учебни задачи и при

игрови ситуации.

* Спазва правилата за безопасна работа с

компютър и компютърна мрежа.

* Описва опита си от работата с компютър, като

използва подходяща българска терминология.

* Избира подходящи информационни средства

за решаване на образователна задача

самостоятелно и в екип.

* Реализира и споделя идеите си чрез

разнообразни информационни средства.

* Проявява етично поведение по отношение на

работа с компютър, използване на програми,

файлове с данни и работа в компютърна мрежа.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: основна

Етап: прогимназиален

(Нова, ДВ, бр. 58 от 2006 г., в сила за учениците, които през

учебната 2006/2007 г. постъпват в V клас)

----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по информационни

| технологии в края на прогимназиалния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------

Компютърна * Описва компютърната система, периферни

система устройства (с логически и физически имена)

и различни носители на информация.

* Познава основни технически параметри на

компютърна система, периферни устройства и

носители на информация.

* Познава файлова структура и дървовидна

организация на данни.

* Спазва и обяснява смисъла на основни правила

за работа с компютър, периферни устройства

и носители на информация.

* Познава и използва възможности на компютърната

система за възпроизвеждане на мултимедийно

съдържание.

* Разпознава и реагира по подходящ начин на

съобщения, извеждани от приложения и/или

операционната система.

* Извършва основни операции с файлове.

* Извършва основни потребителски настройки на

операционната система.

* Отнася се внимателно и отговорно към

компютъра, периферните устройства и

носителите на информация.

* Демонстрира интерес към съвременните постижения

в областта на компютърните системи.

----------------------------------------------------------------------

Информация и * Знае основните единици за измерване на информация.

информационни * Познава информационните дейности и

дейности обяснява връзките между тях.

* Разграничава системен и приложен софтуер.

* Създава, обработва и съхранява графична,

текстова и звукова информация и я комбинира.

* Използва компютърни програми за работа с

текст, графика, звук, видео, таблици,

презентация и тяхното комбиниране.

* Аргументира избора си на компютърна програма

за извършване на конкретна дейност.

----------------------------------------------------------------------

Електронна * Познава основни начини и средства за

комуникация електронна комуникация.

* Знае предназначението и основни възможности

на компютърните мрежи.

* Познава основните услуги и приложения в Интернет.

* Разграничава работата в локална и глобална

компютърна мрежа.

* Извършва основни операции в компютърна мрежа.

* Използва основни услуги на Интернет чрез

специализиран софтуер.

* Осъзнава значениета на електронната комуникация

за развитието на обществото.

----------------------------------------------------------------------

Информационна * Знае основни начини за търсене, използване и

култура обработване на информация при решаване на

учебни задачи.

* Знае и където е възможно, употребява български

термини при описание на дейностите, извършвани

с компютърна система и компютърна мрежа.

* Познава и спазва правилата за безопасна работа

с компютър и компютърна мрежа.

* Има представа за същността на компютърните

вируси, възможностите да предпазване от тях

и отстраняването им.

* Аргументира избора си на информационни

средства при решаване на образователни

задачи самостоятелно и в екип.

* Защитава и популяризира идеите си чрез

разнообразни информационни средства, като

спазва етичните норми.

* Зачита правото на интелектуална собственост

при използване на програми, файлове с данни

и работа в компютърна мрежа.

* Спазва правилата за етично поведение в мрежова

среда и съблюдава другите да ги спазват, без

да ограничава правото им на равнопоставен достъп

и личните им свободи.

----------------------------------------------------------------------

Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален

----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по информационни

| технологии в края на гимназиалния етап на

| средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


ИТ при Първо равнище

решаване Разбира същността, приложенията и

на проблеми ролята на ИТ в съвременното общество.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница