Наредба no 2 от 18 май 2000 г. За учебното съдържаниестраница5/8
Дата01.02.2017
Размер1.98 Mb.
Размер1.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Описва компютърни системи и соф-

туер с общо предназначение.

Използва основните възможности на тексто-

обработваща програма, графичен редактор,

табличен процесор, система за управление на

бази от данни и архивираща програма за решаване

на конкретен проблем.

Разбира и спазва правилата за работа с ИТ.

Познава и спазва правните, етичните и

здравните норми за работа с ИТ.

Второ равнище

Описва компютърни системи (с общо предназначение

и специализирани), компонентите и техническите им

характеристики; подготвя задание за компютърни

конфигурации за решаване на определен клас задачи;

подбира софтуер съобразно поставената цел.

Създава и обработва текстови документи; графични

изображения; електронни таблици; бази от данни и

архиви от данни чрез общите и специализираните

възможности на потребителски продукти с общо

предназначение.

Подбира и използва адекватни софтуерни и

технически средства на ИТ при конкретни проблеми,

подходящи за решаване с ИТ.

Открива и обяснява приложението на ИТ при подбор и

прилагане на различни стратегии за решаване на

конкретни проблеми.

Оценява предимствата и недостатъците на ИТ.

----------------------------------------------------------------------

Комуникира- Първо равнище

не чрез ИТ Разпознава и описва най-често използ-

ваните средства на ИТ за пренасяне

на данни на разстояние и основните им

възможности.

Търси и подбира информация от различни източници

чрез средствата на ИТ.

Използва средства на ИТ за подготвяне и

представяне на информация пред публика.

Демонстрира разбиране и уважение към различни

позиции и идеи при работа с ИТ.

Спазва естетическите, етичните и правните норми

при поднасяне на информация пред публика.

Второ равнище

Използва средствата на ИТ за работа в мрежова

среда с общи ресурси.

Осъществява връзка на компютърни системи с

Интернет и използва предоставените услуги.

Сравнява и оценява различни средства и методи

за комуникация; демонстрира готовност да споделя

знанията и опита си в използването на ИТ.

Използва ИТ за подбиране на подходяща информация и

съчетава разнообразие от форми за представянето й

на непозната и критична публика.

Проектира и оформя Web страници и документи за Web

пространството.

----------------------------------------------------------------------

Контрол и Първо равнище

управление Контролира и управлява адекватно на

на обекти поставена цел основните ресурси на

компютърните системи.

Организира и структурира данни в операционна

среда.

Спазва основните правила за работа с компютърнисистеми.

Използва подходящи средства за защита на данни.

Предвижда поведението на компютърната система

в процеса на използването й, разпознава и реагира

адекватно на нейните съобщения.

Второ равнище

Обяснява същността на контрола и на управлението

на обекти.

Познава средствата на ИТ за събиране, съхранение и

обработване на информация за контрол и управление

на обекти от различни разновидности.

Прилага методи и средства на ИТ за контрол и

управление на компютърни системи според нуждите на

потребителите.

Разработва инструкции за контрол и управление от

други потребители на реални и моделирани обекти.

Създава последователност от команди за контрол и

управление на операционна среда.

----------------------------------------------------------------------

Моделиране Първо равнище

Описва същността и основните прин-

ципи на моделирането.

Второ равнище

Разбира основните принципи на моделирането,

различава видовете модели и областите на

използването им.

Изследва и създава компютърни модели с различно

предназначение.

Демонстрира лична отговорност и съобразяване с

възможностите на потребителите на разработваните

модели.

----------------------------------------------------------------------Интегриране Първо равнище

на дейности Използва основните възможности

в ИТ и средства на ИТ за обмен на данни

между различни приложения в една опе-

рационна среда.

Въвежда и извежда информация чрез периферни

устройства.

Създава интегрирани документи.

Прилага различни начини за съхраняване,

обединяване и разделяне на документи и обекти.

Второ равнище

Осъществява обмен на данни в една операционна

среда, както и между различни операционни среди.

Обработва документи, представени в еднакви или

в различни файлови формати.

Въвежда и извежда информация с помощта на

подходящи за поставената цел периферни устройства

с различно предназначение.

Създава документация на разработени ИТ продукти.

Самостоятелно проучва и усвоява непознат софтуер.

Демонстрира умения за работа в екип.

----------------------------------------------------------------------


ПРИЛОЖЕНИЕ No 4 КЪМ ЧЛ. 4, Т. 4
ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Културно-образователна област:

Обществени науки и гражданско образование

Учебни предмети:

роден край, човекът и обществото, история и цивилизация,

география и икономика, предметен цикъл "Философия"

(психология и логика, етика и право, философия), свят и личност


Обща характеристика на културно-образователната област
Обществени науки и гражданско образование
1. Място и роля на културно-образователната област в системата на общообразователната подготовка
Областта "Обществени науки и гражданско образование" интегрира учебни предмети, които имат водеща роля в развитието на социалната култура на учениците и в реализиране на гражданската мисия на образованието. Чрез усвояване на най-значимите постижения на социалното познание (история, география, икономика, етика, право, философия) учениците се подготвят за по-добро ориентиране, адаптиране и реализиране в съвременното демократично общество; развиват уменията си за активно гражданско участие в социалния живот в условията на културно многообразие и глобализация.
2. Специфика на предметите от областта, връзка и зависимости между тях
Подготовката на учениците в област "Обществени науки и гражданско образование" в начален етап се осъществява чрез интегрални учебни предмети: роден край в I кл., околен свят във II кл. (околен свят осигурява и базисна подготовка в област "Природни науки и екология"), човекът и обществото в III и в IV кл.

В прогимназиалния етап на основната степен подготовката на учениците се осъществява чрез учебните предмети история и цивилизация и география и икономика.

Подготовката в гимназиалния етап се осъществява чрез учебните предмети история и цивилизация, география и икономика, предметите от цикъл "Философия" (психология и логика в IХ кл., етика и право в Х кл. и философия в ХI кл.) и свят и личност.

Учебният предмет човекът и обществото има интегрален характер. С този предмет завършва задължителната подготовка на учениците в началния етап на основната степен. Той изгражда началните познания на учениците за човешките взаимоотношения, за устройството на обществото и за организацията на съвременната българска държавност. С него се поставят основите на учебните предмети история и цивилизация и география и икономика.

Стандартите за учебно съдържание по предмета човекът и обществото описват резултатите от обучението по "Обществени науки и гражданско образование", получени чрез изучаването на предметите роден край, околен свят, човекът и обществото.

Учебният предмет история и цивилизация съдейства за изграждането на гражданска идентичност на човека и обществото. Знанията за миналото, за историческото развитие изграждат взаимосвързаните полета на националната памет и на цивилизационното наследство.

Обучението по история е съсредоточено върху разбирането на съвременния свят, в който живеят учениците. Познаването на миналото се възприема като предпоставка за осмисляне на настоящето и бъдещето.

Историческата образованост създава рационалната и емоционалната база за гражданска интегрираност, изграждана чрез познаването на разностранните и всеобхватни мрежи на социалната комуникация. Посредством овладяване на историческите знания и умения за критична ориентация в разнообразните източници на историческа информация се постига разбиране за приемственост между последователно сменящите се типове цивилизации. Връзките и зависимостите между променящите се тенденции в политическото, икономическото и културното развитие разкриват процесите на формиране на различните видове институции, на системата от обществени и индивидуални ценности.

Учебният предмет география и икономика подготвя учениците да се ориентират в пространствените измерения на най-важните проблеми на съвременността. Учениците изучават делението на земната повърхност на региони и влиянието на географския фактор за тяхното образуване и развитие; запознават се със значението на природните и социалните ресурси за развитието на икономиката; разглеждат териториалните системи, формирани в резултат от взаимодействието на човека и обществото с природата; изучават географската основа на проблемите и конфликтите на съвременния свят - в глобален, регионален, национален и локален обхват. Учебният предмет запознава учениците с географските предпоставки на евроинтеграцията и превръщането на България в част от европейското икономическо, политическо и културно пространство.

Предметите от цикъл "Философия" целят да ориентират ученика в отношенията му към себе си, към другите и към света и съдействат за неговото самоопределяне като автономна личност и свободен гражданин. Обучението по психология и логика създава условия за личностно самопознание, помага на учениците да развият умения за общуване и съвместен живот, за критическо и творческо мислене. Обучението по етика и право е насочено към нравственото самоопределяне на учениците, към развитие на умението за автономен и отговорен морален избор. То изгражда и основите на тяхната гражданска култура, като ги запознава с неотменимите човешки права, с ценностите на демокрацията и с начините за ефективно социално участие в гражданския живот. Обучението по философия създава условия за осмисляне и определяне на светогледни нагласи, на универсалността на човека и света. Чрез изследване на алтернативни подходи и решения на учениците се дава възможност да търсят и избират мястото си в съвременния динамичен свят.

Свят и личност е интегративен учебен предмет, който е включен в задължителната подготовка на учениците в културно-образователната област "Обществени науки и гражданско образование" и има подчертано практическа насоченост, тъй като подготвя учениците за участие в обществения живот, за лична и професионална реализация, отговарящи на демократичните принципи и ценности в съвременния свят.
3. Понятия и проблеми с интегрален и междудисциплинарен характер
Човек, природа, общество, свят, наука, изкуство, религия, творчество, демокрация, гражданско общество, права на човека, познание, критическо мислене, социално участие, отношение човек-свят, народност, нация, национализъм, история, народ, държава, власт, управление, свобода, икономика, цивилизация, конфликт, устойчиво развитие, глобални проблеми, интеграция, демографски процес.
4. Гражданското образование - интердисциплинарен елемент на задължителната общообразователна подготовка в училище
4.1. Същност, цели и основни принципи
Гражданското образование е важен интердисциплинарен елемент на учебното съдържание по предметите от задължителната общообразователна подготовка. То е в основата на личностното развитие и подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и използването на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество.

Водеща роля за осъществяване на гражданското образование в училище (I-ХII кл.) имат предметите от културно-образователна област "Обществени науки и гражданско образование": роден край, човекът и обществото, история и цивилизация, география и икономика, философия (психология и логика, етика и право, философия), свят и личност.

Предметите от останалите културно-образователни области имат съществено значение за гражданското образование чрез прилагането на неговите основни принципи (плурализъм и толерантност, зачитане на човешкото достойнство и равните неотменими права на човека, практическа насоченост, личностно отношение, аргументираност и убеденост, творческо и критическо мислене, достъпност до основните постижения на световната култура, интердисциплинарност) и чрез възможностите на учебното съдържание на съответните предмети.

Главна цел:

гражданското образование подпомага развитието и утвърждаването на младия човек като гражданин, който:

е автономна, свободна личност, способна да поема отговорност за себе си и за другите;

познава и отстоява своите права, свободи и отговорности;

съзнава духовното си единство с българския народ и с европейските народи;

има осъзнати отношения с държавата и обществото;

владее механизми за конструктивно социално участие и промяна.

Конкретни цели:

придобиване на знания за жизненоважни социални сфери (семейство, училище, работна среда, малка общност и др.), изграждане на граждански нагласи и умения;

усвояване на общочовешките ценности и на законите на демократичната държава;

запознаване с устройството и дейността (структура и функции) на държавните и съюзни институции (българската държава и Европейския съюз), както и на гражданското общество;

ориентиране в глобалните и регионалните процеси в динамично променящия се съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот.
4.2. Специфика на държавните образователни изисквания за учебно съдържание по гражданско образование
Държавните образователни изисквания (стандарти) за учебно съдържание по гражданско образование описват най-важните знания, умения и отношения, които учениците могат и трябва да имат в резултат на обучението си в рамките на задължителната общообразователна подготовка при завършване на образователна степен или етап.

Стандартите за учебно съдържание по гражданско образование са основа и ориентир за:

осъществяване на гражданско образование в обучението по учебните предмети от задължителната подготовка;

доразвиване и разширяване на гражданското образование в часовете за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка, както и в други форми на извънкласна и извънучилищна дейност;

определяне на съдържанието на зрелостния изпит по обществени науки и гражданско образование;

планиране и осъществяване на необходимата подготовка и допълнителна квалификация на учителите;

осъществяване на по-ефективно взаимодействие и сътрудничество на национално и международно равнище между МОН, ИО на МОН, училища, други държавни, правителствени и неправителствени организации в сферата на гражданското образование.
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО
Степен на образование: Основна

Етап: Начален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на IV кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по учебния предмет

| човекът и обществото в края на началния етап на

| основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Роден край Познава значението на семейството и рода.

Описва родното селище и родния край.

Различава училището като институция и общност.

Различава основни държавни институции и органи

на местната власт.

----------------------------------------------------------------------

Човекът и Определя значението на някои природ-

неговата ни дадености (вода, почва и др.) за

среда живота на хората.

Посочва връзката между особеностите на

природната среда и трудовата дейност на хората.

Дава примери за последиците от взаимодействието

между човека и околната среда.

Дава примери за промени в околната среда

и бита на хората, настъпили в резултат на

някои технически нововъведения.

Описва елементи от ежедневния живот на

българите през различни епохи.

Изрежда правила за безопасно движение по улиците.

----------------------------------------------------------------------

Национално Познава националните символи (знаме, герб, химн).

културно Разпознава и определя във времето офи-

наследство циални и битови празници в България.

Дава примери за значими културни постижения

на българския народ.

Разказва за ярки личности и събития в

българската история.

Знае ролята на езика, религията и традициите

за съхраняването и развитието на българския народ.

----------------------------------------------------------------------

България- Назовава столицата на Република Бъл-

част от света гария и нейните забележителности.

Определя географското положение на България на

Балканския полуостров и в Европа.

Описва най-общо географски области в страната.

Илюстрира с примери връзките на България

с Европа и света.

----------------------------------------------------------------------

Източници Разграничава материални от писмени

на знания източници на знания.

Използва картата като източник на знания.

Съставя кратки описания на обекти и събития.

----------------------------------------------------------------------
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Степен на образование: Основна

Етап: Прогимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на VIII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по учебния предмет

| история и цивилизация в края на прогимназиалния

| етап на основната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Фундамен- Описва и обяснява възникването на

тите на съв- държави, форми на държавно управ-

ременния ление и институции.

свят Установява синхронност и асинхрон-

ност между събития и личности от националната

и световната история.

Описва и обяснява стопански, политически и

духовни промени в българското общество по

зададени показатели.

Познава Конституцията като основен закон на

Република България и основни права и задължения

на българските граждани. Разграничава видовете

власти.

Използва хронологични и пространствени ориентирипри обяснение на исторически събития.

Разпознава съдържанието на историческите понятия,

с които работи.

----------------------------------------------------------------------

Национално Идентифицира и описва характерни

и световно паметници на националната и светов-

историческо ната култура.

и културно Познава възникването на основните

наследство религии и влиянието им върху човеш-

ките цивилизации.

Установява и дава примери за взаимни влияния

между различни култури.

Определя принадлежност към общност въз основа

на езикови и религиозни особености.

----------------------------------------------------------------------

Човекът Дава примери и обяснява устойчивост

в историята и промени в начина на живот и в цен-

ностите през различните исторически

периоди.

Характеризира идеи за промяна на света и ги

свързва с конкретни исторически личности.

Установява взаимовръзка между природните

условия и обществения живот.

----------------------------------------------------------------------

Източници Разпознава и различава видове исто-

на историята рически източници.

Извлича информация от текстове, карти,

изображения, схеми, диаграми.

Различава факти от аргументи и оценки.

Съпоставя данни от различни исторически

източници и открива противоречия или

съвпадения при описание на едни и същи събития.

Съставя кратки писмени текстове с помощта на

съпътстващи въпроси.

Формулира собствени въпроси върху исторически

проблеми и аргументира отговори.

Ориентира се във възможностите на ИКТ за търсене

и придобиване на информация.

----------------------------------------------------------------------
Степен на образование: Средна

Етап: Гимназиален


----------------+-----------------------------------------------------

Ядра на | Знания, умения, отношения

учебно | (в края на XII кл.)

съдържание +-----------------------------------------------------

| В резултат на обучението по учебния предмет

| история и цивилизация в края на гимназиалния

| етап на средната образователна степен ученикът:

----------------+-----------------------------------------------------


Фундаменти- Първо равнище

те на съвре- Установява и обяснява връзката меж-

менния свят ду политически, стопански, идейни и

социални промени.

Познава основни политически възгледи, идентифицира

политически модели на управление и обяснява

развитието на институциите.

Представя и обяснява териториални и обществени

промени на Балканите, в Европа и в света, като

прилага хронологични и пространствени ориентири.

Обяснява значимите процеси в еволюцията на

съвременния свят и определя мястото на България

в тях.

Подбира и използва основни понятия при описание,сравнение и анализ на исторически събития и

процеси.


Второ равнище

Използва познания и методи от история, литература,

философия, изкуство при анализ, обобщение и

тълкуване на събития от националната и световната

история.

Формулира критерии за сравнение на исторически

явления и процеси.

Аргументира ролята на България като фактор за

стабилност на Балканския полуостров.

Проследява развитието на идеи за промени на

обществото.

----------------------------------------------------------------------

Национално Първо равнище

и световно Установява самобитност, приемстве-

историческо ност и взаимни влияния между култу-

и културно ри и цивилизации.

наследство Използва познания за националните

ценности и традиции при анализ на съ-

бития от националната история.

Познава паметници и традиции, принадлежащи на

различни култури.

Установява синхронност или асинхронност,

хронологични различия и регионални особености в

историческото и културното развитие на различните

общества.

Прави оценка за значението на националното и

европейското културно наследство в световната

цивилизация.

Второ равнище

Използва знания за исторически и културни традиции

като ориентир за идентифициране на принадлежност

към култури и цивилизации.

----------------------------------------------------------------------

Човекът Първо равнище

в историята Описва и съпоставя еволюцията на пра-

вата и свободите на гражданите в раз-

личните общества.

Установява различия в начините на живот,Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница