Наредба за изменение и допълнение на Наредба №36 от 15 май 2006 г за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпсДата22.11.2017
Размер297.22 Kb.
Размер297.22 Kb.


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 15 май 2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания (обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г.; изм., бр. 4 и 36 от 2007 г., бр. 18 и 89 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 41 и 69 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 след думите „за придобиване на правоспособност“ се добавя „за управление на моторно превозно средство от категория В, В1, М и А“.
§ 2. В чл. 4б се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:

„3. са вписани в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;

4. имат разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – за болниците за активно лечение и центровете за психично здраве, или удостоверение за регистрация на лечебното заведение по чл. 40, ал. 10 от Закона за лечебните заведения – за груповите практики за медицинска помощ, медицинските центрове и диагностично-консултативните центрове.”

2. В ал. 2:

а) точка 1 се отменя;

б) точка 2 се отменя;

в) в т. 4 се създава изречение второ: „за помещения, които вече се ползват за лаборатория към друго удостоверение за регистрация, се представя и декларация за съгласие от управителя на лечебното заведение, ползващо съответното помещение”;

г) в т. 5 след думата „него“ се добавя „автобиография, декларация от психолога по образец (приложение № 13),“;

д) точка 6 се изменя така:

„6. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
§ 3. Член 4в, ал. 1 се изменя така:

„Чл. 4в. (1) Психологическите лаборатории, в които се провеждат психологическите изследвания имат:

1. телефон и връзка с интернет, позволяваща работа в реално време със специализирания програмен продукт за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания и компютъризираната психологическа апаратура;

2. компютърна конфигурация с операционна система и софтуер за работа в мрежа, печатащо устройство за отпечатване на удостоверения за психологическа годност (приложение № 1) и ламинатор с размер А4;

3. санитарен възел със свободен достъп;

4. условия за поддържане на температура от 18 до 25 градуса;

5. сертификати от сертифицирана лаборатория за съответствие на помещенията с факторите на работната среда;

6. поставена на видно място информация за размера на събираните такси, работното време на лабораторията и информация за третото психологическо изследване;

7. помещение за провеждане на групово изследване, в което:

а) светлата височина е не по-малка от 2,40 м. и е осигурена естествена светлина;

б) са осигурени не по-малко от 1,5 кв. м. площ за всяко изследвано лице и за психолога, като общата площ на помещението не може да е по-малка от 12 кв. м. – допуска се отклонение до 5 %;

в) има работно място (катедра, маса) за психолога и индивидуално работно място (маса, чин) за всяко изследвано лице;

8. помещение за индивидуално изследване, в което:

а) площта е не по-малко от 50 % от площта на помещението за групово изследване – допуска се отклонение до 5 %;

б) има компютъризирана психологическа апаратура съгласно приложение № 11;

в) има индивидуални работни места за психолога и за изследваното лице;

г) разположението на работното място на психолога осигурява видимост към пулта на компютъризираната психологическа апаратура.“
§ 4. В чл. 4д, ал. 2 се изменя така:

„(2) За извършване на промени в регистъра, включително при включване и/или заличаване на психологически лаборатории и психолози от списъците към удостоверението за регистрация, лицата подават заявление по образец (приложение № 8а), придружено със съответни документи и документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. При промяна на обстоятелствата или данните вече вписани в регистъра, заявлението се подава в срок до 30 дни от настъпване на промяната.”


§ 5. В чл. 4е, ал. 2 след думите „психолозите и на“ се добавя „други лица, посочени от“, а след думите „чл. 4а“ се поставя запетая и се добавя „с различни нива на достъп“.
§ 6. В чл. 8, ал. 7 се изменя така:

„(7) Лице, за което е възникнало основание по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 или 7, подлежи на съответното психологическо изследване, а притежаваното от него удостоверение за психологическа годност, издадено преди това за друга цел, се обезсилва чрез отбелязването на това обстоятелство в специализирания програмен продукт.”


§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „отделните групи” се заменят с „първа и втора група”.

2. Създава се ал. 6:

„(6) Лицата от трета група имат право на две явявания на психологическо изследване. При отрицателно заключение от първото явяване, изследваното лице има право на второ явяване на психологическо изследване в срок от три месеца от първото. При отрицателно заключение от второто изследване, както и при неявяване в срока за второ явяване на психологическо изследване, лицето има право на ново изследване не по-рано от една година след първото изследване.”


§ 8. В чл. 11б се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 след думата „проведените“ се добавя „с компютъризираната психологическа апаратура“

2. Точка 5 се изменя така:

„5. подават заявленията, предвидени в тази наредба;“

3. Точка 10 се отменя.

4. Създават се т. 14 – 18:

„14. осигуряват печат на всяка психологическа лаборатория към удостоверението по чл. 4а, ал. 1. Печатът съдържа номера на удостоверението за регистрация, населеното място, в което се намира психологическата лаборатория и номера на лабораторията по поредност на регистриране;

15. осигуряват преводач при провеждане на психологическо изследване на чужденци;

16. упражняват контрол за спазването на изискванията за водене на документацията в психологическите лаборатории от списъка към удостоверението за регистрация за извършване на психологически изследвания по реда на тази наредба;

17. организират провеждането на психологическите изследвания в помещенията, регистрирани в протокола за оглед на лабораторията;

18. връщат в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” издаденото им удостоверение за регистрация в 10-дневен срок от влизането в сила на заповедта за заличаването им от регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата. Когато заличаването от регистъра се извършва по заявление на регистрираното лице, удостоверението се прилага към заявлението.”
§ 9. В чл. 11в се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 6 се изменя така:

„6. издават протоколи със заключения за психологическа годност и допълнения към тях, които се съхраняват в психологическата лаборатория;“

2. Точка 7 се отменя.

3. Точка 14 се изменя така:

„14. не преотстъпват на други лица предоставените им персонални кодове за достъп до специализирания програмен продукт на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ по чл. 11е, т. 6 и до програмния продукт на компютъризираната психологическа апаратура, съгласно т. 6 от раздел II от приложение № 11;“

4. Създават се т. 15 – 17:

“15. присъстват в психологическата лаборатория в часа, за който има записани по график лица за изследване през съответния ден;

16. спазват предварително обявения в графика на лабораторията начален час на психологическото изследване;

17. провеждат психологическите изследвания в помещенията, регистрирани в протокола за оглед на лабораторията.”


§ 10. В чл. 11д, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думата „разработва“ се добавя „методика и“ и се създава изречение второ: „Методиката и методическите указания се утвърждават със заповед от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

2. В т. 2 думите „областните експертни психологически комисии“ се заменят с „лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания по реда на тази наредба“.
§ 11. В чл. 11е, т. 3 след думата „регистрация“ се добавя „и на дубликати на удостоверенията, както и за промени в списъците на психологическите лаборатории и/или на психолозите към издадените удостоверения за регистрация“.

§ 12. Създава се чл. 11з:

„Чл. 11з. Служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, които разработват методиката и методическите указания за извършване на психологическите изследвания и за работа с психологическите тестове, осъществяват функциите по чл. 11е, т. 10 и извършват третото психологическо изследване, трябва да имат висше образование по специалността „психология”, завършена степен на висшето образование „магистър” и най-малко три години професионален опит по специалността.”§ 13. В чл. 16, ал. 3 т. 3 се отменя.
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „дата“ се добавя „и в съответния час”.

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Чужденците се записват за психологическо изследване за отделен ден и час.“

3. В ал. 5 думите „или повече“ се заличават и преди думата „последната“ се добавя „първата група за деня е най-рано 8,00 ч., а на“.
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Чужденците се явяват на психологическо изследване с преводач, осигурен от лицето, притежаващо удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания по реда на тази наредба“.

2. В ал. 2 след думата „индивидуално“ се добавя „или групово по реда на чл. 23- 26“.

3. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Изследването на лица по ал. 2 се извършва групово, когато лицата говорят един и същи език и може да се използва един и същи преводач.

(4) Преди изследването преводачът подписва декларация по образец (приложение № 12), а след приключването му – регистрационната карта за явяване на психологическо изследване на съответното лице.“
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „преди“ се заменя с „при“.

2. В ал. 2:

а) в основния текст думата „преди“ се заменя с „при“;

б) в т. 1 след думата „тях” се поставя точка и се създава изречение второ: „Лицата, издържали успешно изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория В или С1 представят копие от изпитния протокол;“

в) точки 2 и 3 се изменят така:

„2. лицата по чл. 1, ал. 1, т. 2 представят и копие от протокола за доброволно предаване на свидетелството за управление на моторно превозно средство или заповедта за отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство и удостоверение за изтърпяно наказание или справка за нарушител от региона, издадени от Министерството на вътрешните работи, от които е видна датата на изтичане на наказанието;“

3. лицата по чл. 1, ал. 1, т. 5 и т. 6 представят и копие от заповедта за принудителната административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание или справка за нарушител от региона, издадени от Министерството на вътрешните работи, от които е видна датата на изтичане на наказанието;“

г) точка 5 се изменя така:

„5. лицата по чл. 1, ал. 1, т. 7 представят и копие от документ от съда за наложено наказание и удостоверение за изтърпяно наказание или справка за нарушител от региона, издадени от Министерството на вътрешните работи, от които е видна датата на изтичане на наказанието.“

д) създава се т. 6:

„6. лицата, които се явяват по реда на чл. 8, ал. 7, представят и удостоверението за психологическа годност, което им е било издадено преди възникване на основанието за явяване на психологическо изследване по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 или 7.”


§ 17. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 изменя така:

„(1) При първо явяване на психологическо изследване всяко лице собственоръчно попълва личните си данни върху регистрационна карта (приложение № 3) и върху резултатна карта. Лицата собственоръчно отбелязват върху регистрационната карта целите, за които желаят и тези, за които не желаят да получат заключение, като срещу целта записват „да“ или „не” и се подписват. ”

2. В ал. 3 след думата „лица“ се добавя „и декларацията на преводача по чл. 19, ал. 4“.


§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, в основния текст, след думата „групово“ се добавя „само в помещението за групово изследване по чл. 4в, ал. 1, т. 7“.

2. В ал. 5 думите „и областните експертни психологически комисии създават и поддържат” се заменят със „създава и поддържа”.
§ 19. В чл. 25, ал. 2 след думата „наблюдение“ се добавя „само в помещението за индивидуално изследване по чл. 4в, ал. 1 , т. 8“.
§ 20. В чл. 27 се създава ал. 3:

“(3) Копия на изискваните документи по чл. 20, ал. 2 и 3 се съхраняват в архива на психологическата лаборатория заедно с регистрационните и резултатните карти.”§ 21. В чл. 30 се създава ал. 8:

“(8) Когато изследваното лице откаже да заяви определена цел/цели, резултатите му за тази цел/цели не се разглеждат, а в резултатната карта и в протокола служебно се вписва отрицателно заключение за съответната цел/цели.”


§ 22. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 след думата „лаборатория“ се поставя запетая, думите „и датата“ се заменят с „датите“ и след думата „издаване“ се добавя „и на валидност“.

2. В ал. 6 се създават изречения, второ, трето и четвърто: “Когато новото удостоверение се издава в ден, различен от деня на издаване на оригинала, лицата подават до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ заявка по образец (приложение № 6а). Всички удостоверения с неточни данни се задържат в психологическата лаборатория, която ги е издала, и се съхраняват до края на календарната година, в която са издадени, след което се унищожават. По същия ред се съхраняват и унищожават удостоверенията по чл. 20, ал. 2, т. 6.”

3. Алинея 10 се изменя така:

„(10) След издаването му, протоколът се съхранява в архива на психологическата лаборатория.”

4. В ал. 13 думите „провел изследването” се заменят с „който е издал дубликата на удостоверението за психологическа годност”.

5. Алинея 14 се изменя така:

„(14) Допълнението се прикрепя към съответния протокол и се съхранява заедно с него.”

6. Алинея 15 се отменя.
§ 23. Създава се чл. 37а:

Чл. 37а. Когато в обявения в графика ден и час в психологическата лаборатория не присъстват психологът, който трябва да проведе изследването, и/или лицата, записани за изследване за същия ден и час, както и във всички останали случаи, в които са издадени удостоверения за психологическа годност без да е проведено изследване по реда на тази наредба, удостоверенията и другите документи, свързани с издаването им, са невалидни. Последното обстоятелство се отбелязва в специализирания програмен продукт от служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”.”
§ 24. Член 38 се отменя.
§ 25. В чл. 39 ал. 1 се отменя.
§ 26. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 текстът „Печатът съдържа наименованието на лицето, което притежава удостоверението за регистрация по чл. 4а, ал. 1, номера на удостоверението, населеното място, в което се намира психологическата лаборатория.“ се заличава.
§ 27. Приложение № 3 към чл. 22, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 3

към чл. 22, ал. 1
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

за явяване на психологическо изследване

N . . . . . / . . . . . . . . . г. град. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ПЛ № . . . . . УР № . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(име, презиме, фамилия)

ЕГН Образование:Начално/основно
Средно/средно-специално
Полувисше/висше(отбележете със знак “Х” пред съответното)

Притежавана категория:(отбележете със знак “Х” в празното квадратче под съответната категория)

М

А

А1

В

В1

С

С1

D

D1

Ттб

Ттм

Ткт

В+Е

С+Е

D+E

С1+Е

D1+E
Цел на психологическото изследване:

(запишете “да” или “не” в празното квадратче срещу всяка от целите в съответното каре)


Категория С1, С

Категория D, D, Ттб, Ттм

Превоз на пътници и товари (А,Р)

Таксиметров превоз (Т)Подпис на изследваното лице: .........................

по чл. 157, ал.4 ЗДвП

по чл. 171, т. 1, буква “а” ЗДвП

по чл. 174, ал.2 ЗДвП

по чл. 343г НКПодпис на изследваното лице: .........................


Председател на изпитни комисии (ПК)


Д

Удостоверение №

От първо явяване
От второ явяване
От трето явяване


екларирам, че предоставям личните си данни доброволно, като се съгласявам да бъдат използвани за статистически нужди и не възразявам да бъдат предоставяни на трети лица в съответствие с нормативните актове.


Подпис на изследваното лице: . . . . . . . . . . . . .

§ 28. Създава се приложение № 6а към чл. 36, ал. 6:
„Приложение № 6а

към чл. 36, ал. 6

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ„АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

ЗАЯВКА ЗА КОРЕКЦИЯ

В ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА БАЗА ДАННИ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ВОДАЧИТЕ
от ................................................................................................................................................................ психолог в психологическа лаборатория № ....................... град .................................................. към удостоверение за регистрация № ............... /............................ г.

Допусната е техническа грешка в Протокол със заключения за психологическа годност № .......... от ............................. г.

Погрешно вписаната информация е ...................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

Вярната информация е ............................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................

Моля за възможност за корекция на данните и преиздаване на протокола.

За удостоверяване верността на информацията, приложено изпращам:

1. Копие от Регистрационна/и карта/и № ............................................ / ............................ г.;

2. Копие от резултатна/и карта/и № ................................................... / ...............................г.;

3. Копие от представените от лицето/лицата документи по чл. 20:

3.1. ....................................................................................................................................................... ;

3.2. ....................................................................................................................................................... ;

3.3. ....................................................................................................................................................... ;

3.4. ....................................................................................................................................................... ;

4. Друго ....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................


Дата: ............................ г. Психолог: .......................................”

§ 29. Приложение № 8 към чл. 4б, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 8

към чл. 4б, ал. 2
ДО

МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

З А Я В Л Е Н И Е
От .................................................................................................................................., ЕИК на търговеца: ..................................................., представляван от ..................................................................................... (управител/изпълнителен директор/член на съвета на директорите, прокурист)

Адрес: ........................................................................................................, тел. ..........................................

Идентификационен номер за вписване в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни……………………………………..

Моля да бъде извършен оглед на психологическа лаборатория за установяване на съответствието с изискванията на чл. 4в, ал. 1.

Психологическата лаборатория се намира на адрес: ………………….…………………….……

……….……………………………………………………………………….………………………………

Моля да ми бъде издадено удостоверение за регистрация за извършване на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

Прилагам следните документи:

1. декларация по чл. 4б, ал. 2, т. 3 за липса на конфликт на интереси;

2. списък с адресите на психологическите лаборатории по чл. 4б, ал. 2, т. 4, с приложени за всяка от тях:

а) копие от документа за собственост или договора за наем, или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин психологическата лаборатория за срок не по-малко от една година по чл. 4б, ал. 2, т. 4;

б) декларация за съгласие по чл. 4б, ал. 2, т. 4;

3. списък на психолозите отговарящи на изискванията по чл. 4б, ал. 2, т. 5 за провеждане на изследванията, с приложени за всеки от тях:

а) копие от диплома за завършено висше образование по специалност „психология”, степен „магистър” с приложението към нея;

б) автобиография;

г) декларация от психолога (приложение № 13);

4. документ за платена държавна такса.
Забележки:

1. Списъците и копията на документите се заверяват със свеж печат на търговеца и подпис на лицето, което го представлява, а оригиналите се представят за проверка и заверка от служител на ИА „Автомобилна администрация“.

2. При подаване на заявления или получаване на документи от лице, различно от лицето, което представлява търговеца съгласно Търговски регистър, се представя нотариално заверено пълномощно от представляващия търговеца, или адвокатска карта.
Дата: ......................... Заявител: ...........................................................

(подпис на лицето, представляващо търговеца, и печат)”


§ 30. Създава се приложение № 8а към чл. 4д, ал. 2:

„Приложение № 8а

към чл. 4д, ал. 2

ДО


МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА


З А Я В Л Е Н И Е

От ....................................................................................................................., ЕИК на търговеца: ..................................................., представляван от ................................................................................ (управител/изпълнителен директор/член на съвета на директорите, прокурист)

Адрес: ........................................................................................................, тел. ..........................................

Моля да бъде извършена промяна в списъка/списъците към удостоверение за регистрация № ................../.......................... г. за извършване на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата, като: (отбележете със знак „Х“)

 се заличи психологическа лаборатория № ………..…... с адрес: …………..……..…...……..……

………………………………………………………..……………..…………..…..……, чийто архив се предава на: ………………………………………………………………..………………………………

 се извърши оглед за установяване на съответствието на психологическа лаборатория с изискванията на чл. 4в, ал. 1 и се промени адреса на психологическа лаборатория № ……. гр. ………………..………… Новият адрес е: …………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………..

 се извърши оглед за установяване на съответствието на психологическа лаборатория/и с изискванията на чл. 4в, ал. 1 и се добави нова психологическа лаборатория/и с адрес/и: …………………… …………………………………………..…….…….………………………

………………………………………………………………………………………………………….…..

 се заличи следния психолог/психолози: ……………………….……………………………….….

………………………………………….……………………………………………………………….…

 се добави следния психолог/психолози: ……………………………………………………………

………………………………………….…………………..…………………………………………….…

за работа в психологическа лаборатория в град …………………………………………………….…

Прилагам следните документи: (отбележете със знак „Х“)

 1. копие от документа за собственост или договора за наем, или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин помещенията на психологическата лаборатория за срок не по-малко от една година по чл. 4б, ал. 2, т. 4;

 2. декларация за съгласие съгласно чл. 4б, ал. 2, т. 4;

 3. копие от дипломата за завършено висше образование със специалност „психология”, степен „магистър” и приложението към нея;

 4. автобиография;

 5. декларация от психолога (приложение № 13);

 6. документ за платена държавна такса.


Забележки:

1. Списъците и копията на документите се заверяват със свеж печат на търговеца и подпис на лицето, което го представлява, а оригиналите се представят за проверка и заверка от служител на ИА „Автомобилна администрация“.

2. При подаване на заявления или получаване на документи от лице, различно от лицето, което представлява търговеца съгласно Търговски регистър, се представя нотариално заверено пълномощно от представляващия търговеца, или адвокатска карта.

Дата: ......................... Заявител: ...........................................................

(подпис на лицето, представляващо търговеца, и печат)”
§ 31. Приложение № 10 към чл. 4в, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 10

към чл. 4в, ал. 3Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаИзпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Протокол № ......................

за съответствие на психологическа лаборатория

гр. …………………………….…………….…...........................…

към …………………………….…………………..........................

с изискванията на Наредба № 36 на МТИТС за извършване на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследванияград: ....................................

дата: ..................................

издание

І

ІІ

Адрес на психологическата лаборатория:

град: .......................................

пощенски код: .................................

ж.к./ул: ................................................................................................................................................ № ............ бл. ........... вх. ....... ет. ........

1. Помещение за изследване на познавателната и личностната сфери

Изисквания***

Индивидуални работни местаброй маси*
Височина

≥ 2.40 м


Естествено

осветлениеТемпература

18-24◦С


брой столове*Работно място за психологамаса**
Да

Да

Да

стол**
Не

Не

Не

Съответствие със здравните изисквания към обекти с обществено предназначение – осветеност, отопленост, обезшуменост

Сертификат от сертифицирана лаборатория за замерване факторите на работната среда съгласно БСА № ................./.....................................Издаден от:

2. Помещение за изследване на психомоторната сфера

(кабинет за психолог)

Забележки

Работно място за изследваното лице

маса**стол**Работно място за психолога

маса**стол**Психологическа апаратура


Видимост от психолога към пулта


Технологично оборудване

компютърна конфигурация**операционна система, съвместима с приложните програмни продукти**възможност за работа в мрежа**печатащо устройство за отпечатване върху документи**ламинатор за А4**Комуникации

телефон**постоянна връзка с интернет**Съответствие със здравните изисквания към обекти с обществено предназначение – осветеност, отопленост, обезшуменост

Сертификат от сертифицирана лаборатория за замерване факторите на работната среда съгласно БСА № ................./.....................................Издаден от:

4. Други

Забележки

Информация за нормативната уредба

информация за размера на събираните такси и номер на банковата сметка**информация за третото

изследване**

Санитарен възел, достъпен и за изследваните лица**


Психологическата лаборатория***

СЪОТВЕТСТВА

на изискванията на Наредба № 36 на МТИТС за извършване на психологически изследвания на кандидати за придобиване на правоспоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания

НЕ СЪОТВЕТСТВА

*записва се брой **записва се „да“ или „не“ ***ненужното се задрасква със знак „Х“

ПОДПИСИ:

Служители на ИА “Автомобилна администрация”

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

(имена и длъжности)

Представител на лицето, подало заявлението по чл. 4б, ал. 2:

.................................................................................................................................................................................................................................. (име и длъжност)”
§ 32. Приложение № 11 към чл. 4в, ал. 1, т. 8 , буква „б“ се изменя така:

„Приложение № 11

към чл. 4в, ал. 1, т. 8, буква „б”
Изисквания към компютъризираната психологическа апаратура и програмния продукт
Компютъризираната психологическа апаратура и програмният продукт трябва да съответстват на методиката по чл. 11д, ал. 4, т. 1 и да осигуряват прилагането ѝ.
I. Компютризираната психологическа апаратура трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да изследва сложна изборна реакция;

2. да може да експонира светлинни и звукови стимули;

3. светлинните стимули трябва да са бял, жълт, червен, зелен, син, разположени в два реда по пет и да се излъчват в бели кръгове;

4. да има с пулт с пет цветни бутона в цветовете по т. 3 за реакция на изследваното лице;

5. да има два педала за реакция – ляв и десен;

6. освен светлинните стимули по т. 3 и 4, за педалите трябва да има отделно два бели светлинни стимула (съответно за ляв и за десен педал), разграничени от другите на фона на черна правоъгълна лента;

7. да излъчва от вградени или добавени високоговорители два звукови сигнала – нисък и висок;

8. за реакции на звуците да има два правоъгълни бутона от двете страни на пулта като този за ниския звук е разположен в ляво; бутоните да са обозначени съответно с буквите „Н“ и „В“;

9. когато компютъризираната психологическа апаратура използва монитор за експониране на стимулите, мониторът трябва да бъде с диагонал не по-малък от 38 см.;

10. под зоната на стимулите за реакция с педалите да е разположен светлинен индикатор за грешка.
II. Програмният продукт на компютризираната психологическа апаратура трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е на български език;

2. да има защита от външна намеса;

3. да може да работи в режим, при който нов стимул се подава само след правилна реакция, както и в режим, при който всеки стимул се подава независимо от реакцията;

4. да има възможност за модифициране на тестовите програми чрез изключване на някои стимули, промяна на продължителността на подаване на стимулите и/или промяна на начина на реагиране;

5. да излъчва стимулите в предварително програмирана последователност;

6. работата с апарата да може да се стартира само след въвеждане на потребителско име и код за достъп на психолога;

7. при стартиране програмата автоматично трябва да синхронизира датата и часа със сървъра на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;

8. психологът да има възможност за еднократна демонстрация на всички стимули по време на общата инструкция за изследваните лица; продължителността на експозицията на подаваните стимули при демонстрацията да бъде по 4 секунди за всеки;

9. след еднократната демонстрация на стимулите, работата с апарата да продължава само след въвеждане на данните на изследваното лице: три имена, ЕГН, регистрационен номер, цели и поредност на явяването; корекция на въведените данни да е възможна еднократно, като се съхраняват както първоначално въведените, така и коригираните данни; корекцията да е възможна само преди стартиране на тестовите програми;

10. преди стартиране на първата тестова програма психологът да има възможност да подава ръчно и еднократно всички стимули на апарата с цел провеждане на индивидуалното упражнение на лицето; продължителността на експозицията на подаваните стимули при упражнението да не е ограничена времево, а да се прекратява след правилната реакция на изследваното лице;

11. за всяко изследвано лице апаратът да позволява стартиране само на тестовите програми, определени в методиката за провеждане на психологическите изследвания, в зависимост от целите и поредността на явяването му;

12. при апаратното изследване на дадено лице упражнението и всяка от тестовите програми да могат да бъдат стартирани еднократно в рамките на 24 часа от началото на изследването на лицето;

13. да осигурява възможност по време на теста на екрана на монитора да се показва следната информация: наименование на тестовата програма, поредност на теста, поредност на подавания стимул, продължителност на стимула, постоянно обновяващ се брой на верните, забавените, грешните и пропуснатите реакции и времето на всяка от реакциите;

14. след края на тестовите програми да показва на екрана на монитора резултатите от изследването на лицето: верните, забавени, грешните и пропуснати реакции, и коефициента на адекватност за всяка от програмите;

15. да архивира автоматично всички данни от проведените изследвания;

16. да не съдържа софтуер, различен от определения в тази наредба като демонстрационни програми, програми за упражнение и други.

17. да разполага с възможност за извършване на контрол на данните от проведените с апарата изследвания от контролните органи чрез отделен интерфейс „Проверка” за търсене и онагледяване на търсената информация, като:

а) достъпът се осигурява чрез код, предоставен от производителя на апаратурата на оправомощените да извършват проверки служители на ИА „Автомобилна администрация”;

б) осигурява достъп до всички данни от проведените изследвания чрез търсене по една или няколко от следните критерии: трите имена на изследваното лице, ЕГН на лицето, номер на регистрационната карта на лицето, дата на изследване, трите имена на психолога, провел изследването;

в) справките съдържат информация за: данните на психолога, провел апаратното изследване, начален и краен час на демонстрацията по време на общата инструкция за работа с апарата за всяка от предвидените групи за деня, регистрационен номер, дата, трите имена, ЕГН, целта/целите и поредността на явяване на изследваното лице, начален и краен час на индивидуалното упражнение, начало, край и резултати на лицето за всяка тестова програма;

г) разполага с възможност резултатите от проверката да се отпечатват и/или запишат на цифров носител.”


§ 33. Създава се приложение № 12 към чл.19, ал.4:

„Приложение № 12

към чл. 19, ал. 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Аз, долуподписаният/долуподписаната ................................................................................................

..................................................................................................................................................................,(име, презиме, фамилия)

декларирам, че съм квалифициран преводач от и на ........................................................... език на

договор към ...........................................................................................................................................,

(организация, адрес)

с номер на регистрация № ......... ………….от списъка на агенциите за преводи, оторизирани от Министерството на външните работи на Република България.


гр. ....................................... Подпис:

дата: ................................... (име, фамилия)”


§ 34. Създава се приложение № 13 към чл. 4б, ал. 2, т. 5:
„Приложение № 13

към чл. 4б, ал. 2, т. 5ДЕКЛАРАЦИЯ

От психолога..................................................................................................................................../име, презиме, фамилия/

ЕГН ..........................................., телефон ....................................................................................

Декларирам:


  1. Запознат/а съм със заявлението от

...........................................................................................................................................................

/лечебно заведение/

да бъда включен в списъка на психолозите към издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата.  1. Личният ми електронен адрес, на който да получа потребителското име и парола за достъп до специализирания програмен продукт на ИА „Автомобилна администрация” по чл. 11е, т. 6 от наредбата, е: .....................................................................................................

  2. Известно ми е, че нося пълната отговорност за действията с предоставения ми персонален код за достъп до специализирания програмен продукт на ИА “Автомобилна администрация”, както и до приложния програмен продукт на компютъризираната психологическа апаратура, и не трябва да ги преотстъпвам на други лица, съгласно чл. 11в, т. 14.

Дата:……..

Подпис:”

ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
§ 35. Регистрираните лица за извършване на първо и второ психологическо изследване привеждат:

1. компютъризираната психологическа апаратура и програмния продукт към нея в съответствие с изискванията на приложение № 11 към чл. 4в, ал. 1, т. 8, буква „б” в едномесечен срок от обнародването на тази наредба в „Държавен вестник”;2. психологическите лаборатории в съответствие с изискванията по чл. 4в, ал. 1 в двумесечен срок от обнародването на тази наредба в „Държавен вестник”.

Ивайло Московски

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщениятаСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница