Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечениястраница1/83
Дата17.11.2017
Размер9.69 Mb.
Размер9.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83

НАРЕДБА

ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН, МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В сила от 07.01.2005 г.

Приета с ПМС № 357 от 27.12.2004 г.

Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2005г., изм. ДВ. бр.29 от 5 Април 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат условията и редът за определяне на категорията, отказът за определяне, прекратяване и промяна на категорията на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения - туристически обекти по чл. 3, ал. 3, т. 1, 2 и 3 от Закона за туризма, наричани по-нататък "туристическите обекти".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) С наредбата се определят и видовете средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения и техните характеристики съгласно приложение № 1, както и минималните задължителни изисквания за определяне на съответните категории за всеки вид.

(3) На категоризиране по наредбата подлежат туристическите обекти независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им.

(4) Не подлежат на категоризиране по наредбата заведения за хранене и развлечения, разположени в учебни и лечебни заведения, ведомства и предприятия, предназначени за ползване само от лица, числящи се към тях, както и бюфети, павилиони, каравани, баничарници и мекичарници с капацитет до 12 места за сядане.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Определянето на категорията на туристическите обекти се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на Експертната комисия по категоризация на туристически обекти (ЕККТО) по чл. 9а, ал. 4 от Закона за туризма или от кмета на общината по местонахождението на обекта по предложение на общинската експертна комисия по категоризиране (ОЕКК).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма по предложение на ЕККТО, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категория на:

1. средствата за подслон - категория "две звезди", "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. местата за настаняване, с изключение на семейни хотели, пансиони, къщи и самостоятелни стаи - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

3. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди".

(3) Кметът на общината по предложение на ОЕКК, прието с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, определя категория на:

1. средствата за подслон - категория "една звезда", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

2. семейните хотели, пансионите, къщите, самостоятелните стаи и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди";

3. другите места за настаняване - категория "една звезда", "две звезди", и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения;

4. самостоятелните заведения за хранене и развлечения - категория "една звезда" и "две звезди".

Чл. 3. (1) Категорията на туристическите обекти се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, както следва:

1. на средствата за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища, съгласно приложение № 2;

2. на местата за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги, съгласно приложение № 3;

3. на заведенията за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, съгласно приложение № 4.

(2) Изискванията за обзавеждане и оборудване, обслужване и предлагани услуги към бунгалата съответстват на изискванията за мотели с категория "една звезда" и "две звезди".

(3) Изискванията за обзавеждане и оборудване на вили съответстват на изискванията за хотели с категория "три звезди", "четири звезди" и "пет звезди". Изискванията за предлаганите услуги и обслужване имат същото съответствие с изключение на: румсървис (по заявка - само за вили с категория "пет звезди"), ползване на гараж - само за вили с категория "пет звезди", битови услуги и вещи под наем - по заявка.

(4) Изискванията на ал. 1 за почивните станции съответстват на изискванията за хотели с категория "една звезда", "две звезди" и "три звезди".

(5) Категорията на вилното селище и на туристическото селище се определя от категорията на две трети от средствата за подслон или местата за настаняване, включени в него. Когато равен брой туристически обекти в съответното вилно или туристическо селище имат една и съща категория, категорията на вилното или туристическото селище се определя от категорията на тази група туристически обекти, която има по-голям капацитет.

(6) Средствата за подслон или местата за настаняване, включени във вилното или туристическото селище, могат да получат категория, различна от неговата, като разликата между категориите е не повече от една звезда.

(7) Съответствието или надвишаването на определени задължителни изисквания не може да компенсира несъответствието с други задължителни изисквания.

(8) В категоризираните туристически обекти могат да се предоставят и по-благоприятни условия и услуги от предвидените за съответната категория.

(9) Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристическите обекти, предоставят услуги в съответствие с изискванията на чл. 37 от Закона за защита срещу дискриминацията.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Хотелиерство или ресторантьорство се извършва само в категоризирани туристически обекти или с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Чл. 5. Хотелиерство или ресторантьорство се извършва от лице, което:

1. е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност;

2. (отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

3. не е в производство по ликвидация или несъстоятелност.
Глава втора.
ОПРЕДЕЛЯНЕ КАТЕГОРИЯТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ. ВИДОВЕ КАТЕГОРИИ


Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Лицето, което ще извършва или извършва хотелиерство или ресторантьорство, или упълномощено от него лице подава заявление за категоризиране или за промяна на категорията на туристически обект до съответния категоризиращ орган по чл. 2, ал. 1. Заявлението е по образец съгласно приложение № 5 или 6.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) удостоверение, че лицето не е в производство по ликвидация или несъстоятелност - оригинал или нотариално заверено копие;

3. справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта - по образец съгласно приложение № 7 или 8;

4. (доп. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;

5. формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9 или 10;

6. копия от документите за собственост на обекта;

7. копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

8. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

9. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 7. (1) Лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство в самостоятелни стаи или къщи, или упълномощеното от него лице подава заявление по образец съгласно приложение № 5 за категоризиране на обекта до кмета на съответната община.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи:

1. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на лицето - оригинал или копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право да извършва стопанска дейност по силата на друг закон или по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

2. формуляр за определяне на категорията по образец съгласно приложение № 9;

3. копие от акта за собственост;

4. копие от договора за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

5. нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

6. документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти разглежда заявлението по чл. 6, ал. 1 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 6, предлага на министъра на икономиката, енергетиката и туризма да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок 3 месеца.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 14-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект. В него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) номер и дата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за издаване на временно удостоверение за открита процедура;

8. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) подпис на министъра на икономиката, енергетиката и туризма или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Общинската експертна комисия по категоризация разглежда заявлението по чл. 6 или 7 за туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на чл. 6 или 7, предлага на кмета на общината да открие процедурата по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура, валидно за срок два месеца.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение за откритата процедура се изпраща до заявителя на адреса на обекта или на друг адрес, посочен от него, в 7-дневен срок от издаване на заповедта за откриване на процедурата по категоризиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Временното удостоверение се поставя на видно място в туристическия обект. В него са вписани следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. адрес на обекта;

4. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, седалище, единен идентификационен код;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

6. срок на валидност;

7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) номер и дата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура;

8. подпис на кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

Чл. 10. (1) В случай че съответната комисия по чл. 8 и 9 констатира нередовности в представените документи по чл. 6 или 7, заявителят следва да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомяването му за тях.

(2) Ако по независещи от него причини заявителят не може да отстрани нередовностите в срока по ал. 1, той може да направи писмено обосновано искане до председателя на съответната комисия по чл. 8 и 9 за удължаване на срока. Искането следва да бъде направено в рамките на 14-дневния срок по ал. 1.

(3) Съответната комисия по чл. 8 и 9 може да вземе решение за удължаване на срока по ал. 1 с не повече от 30 дни. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите членове на комисията.

(4) При отстраняване на нередовностите в сроковете по ал. 1 и 3 процедурата за определяне категорията на обекта продължава по реда на чл. 8, съответно чл. 9.

(5) Открита процедура за категоризиране на туристически обект може да се прекрати по заявление на лицето по ал. 1. Към заявлението лицето прилага издаденото временно удостоверение за открита процедура за категоризиране.

Чл. 11. (1) Експертната комисия по категоризация на туристически обекти с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 за изпълнение на изискванията по приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, определени в приложения № 2, 3 и 4 съобразно заявената категория.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) В експертните работни групи по ал. 1 могат да бъдат включени експерти, избрани чрез конкурс, които не са служители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Външните експерти работят по граждански договор.

(3) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В експертните работни групи по ал. 1 за проверка на място на туристически хижи и прилежащите към тях заведения за хранене могат да бъдат включени експерти, предложени от управителния съвет на Българския туристически съюз.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Конкурсът се обявява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма чрез централния или местния печат. Обявлението за конкурса трябва да съдържа:

1. мястото и характера на работата и изискванията за длъжността;

2. начина за провеждане на конкурса;

3. необходимите документи, мястото и срока за подаването им.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Общинската експертна комисия по категоризиране с мнозинство от две трети от състава й, присъстващ на заседанието, взема решение за създаване на експертни работни групи за проверка на място на туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 за изпълнение на изискванията съгласно приложение № 1 и на минималните задължителни изисквания към съответния туристически обект, посочени в приложения № 2, 3 и 4, съобразно заявената категория.

(6) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) В експертните работни групи по ал. 5 могат да бъдат включвани експерти, избрани чрез конкурс. Външните експерти работят по граждански договор.

(7) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Конкурсът се обявява от кмета на съответната община по реда на ал. 4.

(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Експертните работни групи по ал. 1 и 4 се състоят от председател и членове.

(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Проверките на място се извършват от експертните работни групи по ал. 1 и 4 в състав най-малко трима души. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на туристическия обект.

(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Освен предложението по ал. 6 констативният протокол съдържа:

1. имената на съставителя и длъжността му;

2. датата и мястото на извършената проверка;

3. правното основание за съставянето му;

4. описание на съответствията и несъответствията с изискванията за съответната категория;

5. предписания и срок за отстраняване на констатираните несъответствия (ако има такива);

6. наименованието и седалището на заявителя или на упълномощено от него лице;

7. имената и точните адреси на свидетелите;

8. обяснения и/или възражения на заявителя или на упълномощеното от него лице;

9. имената и подписите на всички проверяващи;

10. имената и подпис на заявителя или на упълномощеното от него лице, а при отказ от негова страна - на един свидетел.

(11) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които се допускат предписания, определени в съответното приложение, експертните работни групи дават задължителни предписания за отстраняването им, като срокът за тяхното изпълнение не може да надвишава 45 дни.

(12) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които не се допускат предписания, експертните работни групи предлагат определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория.

(13) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Обясненията и/или възраженията на заявителя по констативния протокол по ал. 6 се отразяват при подписването му на място след приключване на проверката или се отправят писмено до съответната комисия по чл. 8 и 9 в 3-дневен срок от приключване на проверката.

(14) (Предишна ал. 11 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Председателите на експертните работни групи в 7-дневен срок от извършването на проверката на място въз основа на констативния протокол изготвят доклад до съответната комисия по чл. 8 и 9, който съдържа предложение за определяне категория на туристически обект или за отказ за определяне.

(15) (Предишна ал. 12 - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Когато на основание на доклада по ал. 11 съответната комисия по чл. 8 и 9 установи, че дадено средство за подслон или място за настаняване не отговаря на изискването за минимален брой прилежащи заведения за хранене и развлечения, определено в съответното приложение, тя предлага определяне на категорията му след подаване на заявление за изисквания брой заведения.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) При необходимост комисиите по чл. 8 и 9 могат да вземат решение за извършване на повторна проверка на място в обекта при обективна възможност за извършването й в рамките на срока на издаденото временно удостоверение за открита процедура.

Чл. 12. Туристическите обекти се категоризират в следните категории: "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди", във възходяща градация.

Чл. 13. Средствата за подслон се категоризират в следните категории:

1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

3. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

4. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди".

Чл. 14. Местата за настаняване се категоризират в следните категории:

1. пансиони - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

2. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

3. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

4. самостоятелни стаи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

5. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

6. къщи - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";

7. бунгала - "една звезда" или "две звезди";

8. къмпинги - "една звезда" или "две звезди".

Чл. 15. (1) Самостоятелните заведения за хранене и развлечения се категоризират в следните категории:

1. ресторанти - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

2. заведения за бързо обслужване - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";

3. питейни заведения - "една звезда", "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";

4. кафе-сладкарници - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";

5. барове - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".

(2) Заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към средствата за подслон и местата за настаняване, могат да получат категория, различна от категорията на средството за подслон или мястото за настаняване, като разликата между тях е не повече от "една звезда".

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Определянето на категория на туристическите обекти се извършва със заповед на категоризиращия орган в срокове, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) за туристическите обекти по чл. 2, ал. 2 - в срок 3 месеца от датата на заповедта на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

2. за туристическите обекти по чл. 2, ал. 3 - в срок два месеца от датата на заповедта на кмета на общината за издаване на временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.

Чл. 17. Категорията на туристическите обекти е безсрочна.

Чл. 18. (1) На категоризираните туристически обекти се издава категорийна символика в 14-дневен срок от датата на заповедта по чл. 16. Категорийната символика включва удостоверение и табела.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 24.11.2009 г.) Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

(3) В удостоверението по ал. 1 се вписват следните данни:

1. пореден номер;

2. вид и наименование на обекта;

3. категория на обекта;

4. капацитет на обекта (за заведения за хранене и развлечения - брой места на открито и закрито);

5. адрес на обекта;

6. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) собственик на обекта - наименование, адрес, единен идентификационен код;

7. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) лице, извършващо дейност в обекта - наименование, седалище и единен идентификационен код, ако има такъв;

8. номер и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категория;

9. подпис на категоризиращия орган или на оправомощено от него длъжностно лице и печат.

(4) Табелата по ал. 1 съдържа информация за:

1. вида на туристическия обект - на български и на английски език;

2. определената категория на туристическия обект.

(5) Надписите за вида, наименованието и категорията на туристическите обекти трябва да съответстват на посочените в удостоверението по ал. 1 и да не въвеждат в заблуждение туриста.

(6) Удостоверението и табелата по ал. 1 се поставят на видно място в обекта.

Чл. 19. (1) Дубликат на удостоверение за категория се издава при загубване или унищожаване на първоначално издаденото удостоверение по заявление на хотелиера или ресторантьора с приложена декларация за обстоятелствата, при които удостоверението е загубено или унищожено. За издаването на дубликат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

(2) Издадените дубликати се отразяват от съответния категоризиращ орган в Националния туристически регистър.

Чл. 20. При захабяване на табелата по чл. 18, ал. 1 съответният хотелиер или ресторантьор може да заяви изработката на нова табела, като заплати такса съгласно тарифата по чл. 55, ал. 4 от Закона за туризма.

Чл. 21. (1) Категоризиращият орган по предложение на съответната комисия по чл. 8 и 9 издава заповед за отказ за определяне на категория, когато:

1. не се отстранят нередовностите по заявлението и приложените към него документи в сроковете по чл. 10, ал. 1 и 3;

2. не са изпълнени минималните задължителни изисквания за вид и категория на туристическия обект, определени в съответното приложение;

3. е налице обективна невъзможност експертната работна група да извърши проверка на място в обекта по вина на проверяваното лице;

4. при проверка по документи или на място се установи, че компетентен да определи категорията на съответния туристически обект е друг орган;

5. (изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) при открита процедура за категоризиране се констатира промяна на лицето, което извършва или ще извършва хотелиерство или ресторантьорство, или реконструкция или разширение на туристическия обект;

6. при открита процедура за категоризиране се констатира, че лицето не отговаря на изискванията на чл. 5, т. 3.

(2) Категоризиращият орган по предложение на съответната комисия по чл. 8 и 9 определя категория, различна от заявената, при неизпълнение на изискванията, съответстващи на заявената категория, определени в приложения № 2, 3 или 4.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г.) Заповедта по ал. 1 и 2 на съответния категоризиращ орган може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 22. (1) Уведомяването на лицето, подало заявление за категоризиране за сроковете по чл. 10, ал. 1 и 3 и за заповедите по чл. 21, ал. 1 и 2 и чл. 23, ал. 2, се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка. Уведомяването с препоръчано писмо се удостоверява чрез известие за получаването му.

(2) Ако уведомяването не бъде прието от лицето на посочения от него адрес, счита се, че то е извършено с поставянето му на специално определено за целта място в непосредствена близост до мястото за подаване на заявленията за определяне на категория.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   83


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница