О б щ и н а н е с е б ъ р з а п о в е дДата02.03.2017
Размер24.97 Kb.
Размер24.97 Kb.

О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ РЗ А П О В Е Д
№ 1682

Гр.Несебър, 27.12.2012г.


На основание чл.44 ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.128, чл.16 и §2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, чл.128, чл.133 – 135, чл.298 от Изборния кодекс и Решение №78/11.12.2012г. на ЦИКЗ А П О В Я Д В А М :
1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали за провеждане на информационно - разяснителната кампания за национален референдум на 27 януари 2013г. /Приложение №1 неразделна част от настоящата заповед/

2.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на сгради общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите /в случаи когато има такива/.

3.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали на паметници на културата, заслоните на автобусните спирки, по стените ограничаващи пътното платно от началото на провлака до стария град, по дървета и ел.стълбове, както и на други места извън определените с тази заповед.

4.За поставяне на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др., които не са общинска собственост е необходимо писменото съгласие на собственика или управителя на имота.

5.ЗАБРАНЯВАМ използването на общинския транспорт за агитация.

6.ЗАБРАНЯВАМ използването на агитационни материали застрашаващи живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението.

7.ЗАБРАНЯВАМ унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени в съответствие Изборния кодекс и тази заповед.

8.ЗАБРАНЯВАМ поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през деня на референдума и до края на гласуването.

10.ЗАДЪЛЖАВАМ инициативните комитети да премахнат агитационните си материали в три дневен срок след деня на референдума.

При неизпълнение на т.10 от настоящата заповед да се наложат санкции съгласно чл.298 ал.1 от ИК.


Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационните материали на територията на населените места.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на: секретаря на общината, началник отдел „Екология” при община Несебър, кметовете на населени места и кметски наместници.

Заповедта да бъде оповестена публично и сведена до знанието на РИК, инициативни комитети, Районно управление „Полиция” - Несебър.
Кмет на община Несебър: /п/

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ


Приложение 1 към Заповед №1682 от 27.12.2012г.МЕСТА

ЗА ПОСТАВЯНЕ НА АГИТАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ ОТ ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

1.Рекламно пано на ул.”Иван Вазов”-трафопоста

2. Рекламно пано в градинката срещу х-л”Зора”

3.Рекламно пано на провлака към Несебър

4.. Рекламно пано на ул „Хан Крум”

5.Рекламно пано на ул.”Хан Крум”- пред „Транстрой”

6. Рекламно пано пред станция на „Св.Синод”

7. Рекламно пано –трафопост до общината8.Рекламно пано-трафопост до Управление „БКС”

9.Рекламно пано стар град

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница