О т ч е т з а дейността на общински съвет по наркотични веществаДата04.02.2017
Размер197.4 Kb.
Размер197.4 Kb.О Т Ч Е Т
З А
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

И ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

2010 г.

Употребата на наркотици е значим здравен и социален проблем за гражданите на Европа и заплаха за сигурността и здравето на европейското общество. Въпреки това, употребата на наркотици продължава да е висока. Достъпни данни показват, че употребата на хероин, канабис и синтетични наркотици се стабилизира и/или дори леко намалява, но употребата на кокаин се увеличава в много страни-членки. Сред европейските страни все още съществуват значителни различия в характера и мащабите на националните проблеми, а също така в обхвата и конфигурациите на ответните мерки. Налице е обаче единомислие по отношение на общите основни принципи: политиките в областта на наркотиците трябва да бъдат балансирани, всеобхватни и базирани на доказателства. В областта на намаляване на търсенето съществува консенсус по отношение на необходимостта от дейности в областта на превенцията, лечението и социалната рехабилитация.

Проблемите с употребата на наркотични вещества, не могат да бъдат характеризирани с една дума, дефиниция или изброяване на дейности. Те имат много лица и съдби.

Борейки се да се намалим употребата на наркотици, като че ли оставяме на заден план необходимостта от организирани мултидисциплинарни мерки за намаляване на вредите, свързани със зависимостта. Обществото се страхува и обсъжда нарастващият брой на употребяващите наркотици, но не обръща достатъчно внимание на проблемите свързани със заболеваемостта от ХИВ/СПИН сред тях, с увеличаване на случаите на инфекциозни заболявания, с нарастването на социалната изолация и маргинализация на зависимите и техните семейства. В Годишния доклад на Европейския мониторинг център по проблемите на наркотиците и наркоманиите от 2009 година смъртността свързана с наркотиците се отбелязва като сериозен проблем.

През последните години се наблюдава известна динамика в основните показатели за употребата на наркотици в България, което съответства на общите тенденции в Европейския съюз.

По данни на Националния фокусен център за наркотици и наркомании около 345 000 -360 000 български граждани от 15 до 60 години поне веднъж в живота си са употребили някакво наркотично вещество. Най – масово използвания наркотик е марихуаната. Хероинът е най-силно свързания с проблемна употреба наркотик. По-голямата част на проблемно употребяващите хероин използват инжекционната форма на прием. Броят на проблемно употребяващите хероин в България е между 20 000 и 30 000 лица, като през последните години остава сравнително постоянен, дори с тенденция към намаляване. В сравнение с 2004г. употребата на марихуана сред учениците нараства от 27% на 30%. Наблюдава се тенденция за нарастване броя на проблемно употребяващи синтетични стимуланти. При употребата на кокаин се наблюдава леко увеличение.

Дейността на Общински съвет по наркотични вещества град Добрич намира пълна подкрепа от страна на Община град Добрич при реализиране на проекти и програми по превенция на дрога - Летни и зимни Анти-дрога и Анти-СПИН кампании, Национална програма за развитие на лечебна система от Метадоново подържащи програми в България 2006-2008, Национална програма за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в България, Национална програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”, изпълнявана от Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария-Компонент -7 – Ограничаване на рисково сексуално поведение сред подрастващи и младежи в и извън училищна среда. Националните програми са свързани с дейности за разпространение на материали, радиопредавания, семинари, анкетиране, излъчване на аудио и видеоклипове, като обучението е чрез подхода “Връстници обучават връстници”.

За осъществяване политиката в областта на превенция срещу наркотиците, Националният съвет по наркотични вещества (НСНВ) изгради мрежа от Общински съвети по наркотични вещества (ОбСНВ) и Превантивно-информационни центрове (ПИЦ), които имат основна роля и отговорност за изпълнението на Националната стратегия за борба с наркоманиите и План за действие към нея на Общинско равнище.

Основна цел на дейностите, които се осъществяват от Превантивно – информационен център е ограничаване на рисково поведение сред децата и младите хора, чрез въвеждане, изграждане и подържане на интегрирани устойчиви и ефективни превантивни програми и повишаване на съпричастността на ангажираните институции, организации и обществото като цяло.

Във връзка изпълнението на Плана за действие за 2010г. на Националната стратегия за борба с наркотиците, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център гр. Добрич работи по изпълнението на стратегическите задачи: 1. Намаляване търсенето на наркотици.

 2. Предотвратяване въвличането на нови хора в злоупотребата с наркотични вещества.

На заседание на Общински съвет град Добрич, след обсъждане се прие, изготвения от ПИЦ отчет за 2009г. и Плана за действие - 2010г. с Решение №31-9 от 23.02.2010г.

На 25.05.2010г. Общински съвет град Добрич прие с Решение №34-11, с което преименува Областен съвет по наркотични вещества в Общински съвет по наркотични вещества на основание изпълнение на чл.15, ал.1 от Закона за изпълнение и допълнение (ЗИД) на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Съгласно параграф 94 от преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗКНВП, Областните съвети по наркотични вещества в общините, които са административни центрове на области, продължават да осъществяват дейността си и се преименуват в Общински съвети по наркотични вещества.

Основен приоритет в дейността на Превантивно-информационен център по наркотични вещества град Добрич през 2010г. е

направлението Преванция на наркомании”, както и дейностите, включени в “План за действие-2010г., приет от Общински съвет по наркотични вещества – Добрич, както следва:

-Мониторинг и изследвания.

-Превенция и обучение.

-Изработване, отпечатване и разпространение на превантивни материали и ръководства.

-Намаляване на вредите, свързани с употребата на наркотици.

-Управление и координация на Общинската политика по намаляване на търсенето на психоактивни вещества.

По направление “Мониторинг и изследвания”, бяха извършени следните дейности:

1.Изготвяне и отпечатване на “Годишен градски доклад по тендендциите за злоупотреба с наркотици и свързани проблеми – Добрич”.

2. Годишно проучване по теми и показатели на Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании (EMCDDA)- съвместно с Национален фокусен център. Този доклад е интегриран в изградeната Национална информационна система и е съпоставим със стандартите на (EMCDDA). Главната цел на доклада е да събере, анализира и предостави комплексна, качествена, използваема и съпоставима информация за употреба на наркотици и свързани проблеми. Извършените изследвания във връзка с функционирането на Системата за ранно предупреждение на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании бяха с обхват:

- Нови начини на употреба на наркотици в общата популация.

-Търсене на лечение;

-Цени на наркотици на улично ниво;

-Разпространение на проблемната употреба на наркотици в общата популация;

-Забелязани нови наркотични вещества на територията на гр. Добрич;

-Нови начини и комбинации на употреба на наркотични вещества;

-Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици.

-Престъпност и закононарушения, свързани с употребата на наркотици.

По направление “Превенция и обучение”, бяха извършени следните дейности:

В изпълнение на Общинската стратегия за превенция на наркоманиите и реализиране на целта: Изграждане на хоризонтална Общинска мрежа от обучени лица в седем средни училища на територията на Община град Добрич, продължи организацията и работата на Общинската програма за превенция на употребата на наркотици в VІІІ-ХІІ клас.

Методологията на програмата е разработена, за нуждите на българските училища, от Тримбус институт – Холандия и Фондация “ОППУНУ”, които имат авторско право върху продукта. Устойчивостта на програмата е гарантирана и чрез Меморандум за сътрудничество с Община град Добрич.

Програмата се изпълнява в седем добрички училища. През учебната 2010/2011 бяха обхванати 1096 ученици от осми, девети и десетите класове, на всички тях Община Добрич осигури учебни тетрадки.

1.”Общинската програма за превенция на употребата на наркотици в училищата” е насочена към разработването на ясна, ефективна и последователна превенция на употребата на наркотични вещества в средните училища. В дългосрочен план проектът цели намаляване на рисковото поведение на младите хора и повишаване на общественото съзнание, относно необходимостта от превръщането на училището и района около него в среда, утвърждаваща принципите на здравословен начин на живот.

Основна дейност по прилагане на Общинската програма за превенция на наркотичната употреба и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора на училищно ниво е реализирането на учебната програма по здравно образование. Тя е базирана на личностно-центрирания подход – фокусът в образователния процес е насочен към личността на ученика.

Основен акцент е обучението в социални умения на учениците.

Основната цел на програмата по здравно образование е учениците да придобият знания, да формират положително отношение и усвоят умения за здравословен начин на живот, да избягват рисковото поведение и овладяване на социално адаптивно поведение. Целевата група на представената програма са учениците от VІІІ-ХІІ клас, като най-ефективно и пълноценно Програмата се реализира в ЕГ „Гео Милев”, СОУ „Св.Кл. Охридски и СОУ „Дим.Талев” На 26 юни в ЕГ”Гео Милев” се проведе заключително занятие с ІХ клас на тема „Самооценката и оценката на другите, като фактор за рисково поведение” от педагогическия съветник Недялка Николова.

2.Програма „Анти агресия и превенция на употребата на психоактивни вещества І-Vклас”

По проект финансиран от Община град Добрич, програмата стартира с обучителен семинар на 15 начални учители от 10 училища на територията на Община град Добрич. Представена бе методика и различни методи на превенция, както и най-добрите практики в ЕС и САЩ сред обществеността. Методиката за превенция на агресивно и рисково поведение е насочена към деца от първи до пети клас и включва 19 урочни плана за всеки клас, организирана в занятия до 30 минути.

Програмата е сертифицирана и се реализира в две паралелки от първи клас на СОУ „Хр.Смирненски”. Целта на методиката е да помогне на децата да се научат да идентифицират чувствата си, да ги споделят и да дават израз на трудните си изживявания по безопасен начин, който да не води до агресия или рисково поведение.

2.Дългосрочна превантивно-спортна програма “Училище по тенис”3.Дългосрочна превантивно-спортна програма “Училище по карате”

Намаляване на търсенето и предлагането са двете основни насоки в актуализираната Национална стратегия за борба с наркотиците.

Намаляване на търсенето се осъществява основно, чрез разработване на програми за превенция на употреба на наркотици, чрез спорт и туризъм.

Тридесет и двама ученика на възраст 10-17г. тренират по 8 астрономически часа на месец в продължение на девет месеца всяка година.

Целта на двете дългосрочни спортни програми е да се структурира и осмисля ползотворно свободното време на учениците, изграждане на добро възпитание чрез спорт и неутрализиране на отрицателното влияние на улицата.

По повод 26 юни-Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотиците учениците от двете спортни програми участваха в турнир по тенис под надслов „Здравето-любов и хармония” на кортовете на „Изида” с треньор Юри Дойчев. Проведоха си и демонстрации по бойно приложна техника - кихон и ката под ръководството на треньор сен сей Димитър Христов.

Продължи работата и по изпълнението на двете програми:

4. “ Работа с тийнейджъри”-Това е практика за индикативна превенция на проблемно употребяващи, а не за зависими. Целта на програмата да се подкрепят младежите да тръгнат нагоре, а не да се оставят да се сгромолясат и да тръгнат надолу. През 2010 година през ПИЦ бе направена първична оценка на четиринадесет мотивирани семейства, предприеха се конкретни стъпки за всеки отделен случай. Направена бе оценка на тежестта на проблема и заявки за индивидуална работа с клиничен психолог с родители. Трима от младежите, отговаряха на изискванията и по настояване на близките насочени към Метадонова програма –Добрич. Превантивно-информационен център съдейства на трима зависими за лечение в терапевтични комуни в Испания и Италия по настояване от родителите и на дама в отделение по зависимости в ЦПЗ-Варна.

5.“Терапевтичен подход на проблемно употребяващи метаамфетамини”. Партньори на програмата – медицински специалисти по училища и педагогически съветници, насочиха към ПИЦ- единадесет ученици с рисково наркоманно поведение. Работи се индивидуално с родители и деца. След направените оценки за тежестта на проблема двама от младежите бяха насочени към психиатър. Превантивно-информационен център активно и ползотворно работи с Областен диспансер за психични заболявания и стационар. Девет младежи са насочени за изследване на депресивитет, невротичност и личност към клиничен психолог, и двама зависими към амфетамини за стационарно лечение на симптомите.

През месец януари организирана презентация на филма “Не дишай” –автор и продуцент на филма е Емилия Антова. Филма бе закупен от Община град Добрич и разпространен до всички институции работещи по проблема и в 25 училища на територията на Община град Добрич. Проведени 6 видеолектории с участието на класни ръководители и медицински специалисти и 3 280 ученика. Филмът, породи дискусия на тема „Пасивни пушачи”. Раздадени бяха 3 200 броя превантивни материали.

ПИЦ взе участие в Националната кампания за популяризиране на гореща информационна линия за наркотиците. Раздадени бяха 1500 дипляни, 100 плаката на Първо ДКЦ, Общински младежки център, Областна дирекция полиция, ЦПЗ и училища. В Общинския превантивен сайт се поставиха банери на горещата телефонна линия.

През месец март на работни срещи с педагогическите съветници и здравни специалисти от средните училища на град Добрич бяха запознати с Годишният отчет и раздадени на всички гимназии и СОУ- училища - 1700 броя “Наръчник на родителя”, Дипляни, листовки “Спешни състояния” и плакати.

Превантивно – информационен център гр. Добрич организира работна среща и дискусии с педагогически съветници за превенция на злоупотреба с психоактивни вещества. Проведена работна среща със здравни специалисти от училища и прожекция на филма “Пропуснат живот”,”Зависимости”и “Умирай лесно”

Тревога буди пасивното участие на родителите.

ПИЦ участва в „Обучение на обучители в техники за извършване на кратки интервенциии и насочване към лечение”, проведено в НЦН в рамките на Проект BG 0011 „Слушайте детето-подобряване на превенцията и достъпа на услуги на деца и подрастващи експериментиращи и употребяващи наркотични вещества”. В рамките на проекта предстои през март-април 2011г. организиране и провеждане на обучение в техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване на лечение с 25 социални работници и служители от отдел „Закрила на детето”-Община град Добрич.

Превантивно-информационен център взе участие в работата на Четвъртата Национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, на която се представи Проект за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на НСНВ. Потвърди се позицията ни: с оглед на реализиране на европейската и национална политика в областта на превенцията на наркоманиите, необходимостта от: • Включване на услуги за зависими в Общинските стратегии за социални услуги, като за целта се изработи методика, поради специфичните нужди;

 • Интервенции, които да подпомагат развиването на социални умения и емоционална компетентност;

 • Лечението и рехабилитацията на зависими клиенти да е дългосрочно, устойчиво и равномерно финансирано, като държавно делигирана дейност, чрез Общинските бюджети;

По направление “Изработване, отпечатване и разпространение на превантивни материали”.

-Актуализиране и подържане на превантивен уеб сайт: http://overcomedrugs.dobrich.com/

През 2010г. Министерство на Здравеопазване не финансира проекти ПИЦ в страната, поради финансовата криза не бяха издавани нови превантивни материали.

Присъединяването на Добрич към организацията “Европейски градове против наркотиците”, целеше засилване на сътрудничеството и професионални контакти с Международни организации и институции. Въз основа на предварителна кореспонденция между Община град Добрич и (ECAD), последва положителен отговор за включване на града в тази организация. Във връзка с критериите за включване бяха осъществени следните дейности: политическо решение за присъединяване на Общински съвет град Добрич (Решение № 8-14 от 29.04.08г.) и годишна такса за членство. От месец януари 2009 година Добрич е член на (ECAD) и е представляван от г-жа Детелина Николова-кмет на Община град Добрич.

По направление “Намаляване на вредите, свързани с употребата на наркотици”.

В изпълнение на Общинската стратегия за борба с наркотиците на град Добрич, дейностите по превенция на инфекциозните заболявания водят до намаляване на здравните и социални щети. С цел подържане на ниско ниво на заболеваемост сред тази популация, всички пациенти преминали стационарно лечение в Център за Психична здраве-Добрич и клиенти на Метадоновата програма, задължително се изследват за ХИВ/СПИН, хепатит “С”, “В”.

През единадесетте месеца на 2010г. в МБАЛ-Добрич са хоспитализирани осем лица, злоупотребили с наркотици. От тях няма заразени с хепатит В, С и D, както и с HIV/СПИН.

Сред заболелите от сифилис, гонорея и СПИН /HIV/, които се регистрират в Консултативния кабинет по кожни и полово предавани болести, през 2010г., не са установени лица употребяващи наркотици.

По направление “Управление и координация на общинската политика по намаляване на търсенето на психоактивни вещества.”

В изпълнение Плана за действие на Общинската стратегия за превенция на наркомании, Общински Младежки център дългосрочно целенасочено и ефективно осъществява алтернативна превенция чрез: • Изложба-рисунки на ателие „Стела и Дара” и детско ателие „Палитра”;

 • Радиопредавания на Школата по журналистика;

 • Концертите на певци от Студио за поп-рок „Сарандев”;

 • Изпълнения на Хип-хоп формация „NNS CREW” и Латино клуб „Алегрия”

С тяхното активно участие на 26 юни по случай Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотиците бяха проведени:

 • Анти спин и анти дрога кампании;

 • Шоу “Анти дрога”;

 • Европейски младежки поп-рок конкурс “Сарандев”- провеждащ се всяка година през месец май, под мотото „Не на наркотиците;

 • Организирана видеопрожекция на филмите “Умирай лесно”-втора част-автор Емилия Антова и “Пропуснат живот”- филм на Виктор Ангелоев и Георги Донков.

 • откриване на изложба “Деца, изкуство и спорт срещу агресията” от МКБППМН;

В изпълнение на дейности по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България”- Компонент 7 в Общински Младежки център „Захари Стоянов” е създаден клуб „К7-Добрич” от Сдружение с нестопанска цел ”Здравна грижа за всеки”. Помещението на клуба е предоставено от Община град Добрич.

Основната цел на клуба е превенция на ХИВ, чрез повишаване на знанията на младежите с рисково поведение, мотивационна подкрепа на позитивните промени в поведението на младите хора, индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение, както и раздаване на кондоми и информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ.

Членовете на клуба са 16 младежи доброволци, преминали обучение по метода „връстници обучават връстници”. Младежите участваха в организирания по Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН в летен лагер в с. Ковачевци, на който бяха обучени за работа на терен извън училище. През 2010 г. бяха раздадени 4 900 презерватива; 1 759 здравно образователни материала; проведени 21 обучения с 537 младежи; участие във всички кампании посветени на превенцията на ХИВ/СПИН.

През изминалата 2010г. Регионален център по здравеопазване Добрич, е извършил 28 проверки на аптеки, притежаващи лицензия за съхранение и продажба на дребно на лекарства, съдържащи наркотични вещества по ЗКНВП. При всички проверки са съставени протоколи и не са установени нарушения на ЗКНВП.

Психиатричната помощ, в обхвата на която се включват и зависимостите се осъществява от “Център за психично здраве д-р П.Станчев-Добрич” ЕООД.

Зависимостите към психоактивните вещества са разстройства със сложна био-психо-социална генеза и се отличават с хронично-рецидивиращ ход на протичане. Постигането на стабилна ремисия и трайно възстановяване изисква дълго време и много епизоди на лечение.

През 2010г. в амбулаторията на ЦПЗ Добрич са потърсили лечение общо 106 лица, от тях с наркотична зависимост-26 (4 жени и 21 мъже), с алкохолна-79 (мъже- 72 ; жени-7) и едно лице с комбинирана зависимост.

Стационарно лечение са потърсили общо 102 лица, от тях 27 са с хероинова зависимост (23 мъже и 4 жени), 75 с алкохолна зависимост, като мъжете са 70, а жените-5. Лицата със зависимост потърсили лечение са над 18 годишна възраст.

Лечението на зависимости се провежда по утвърден алгоритъм за изисквания при лечение на зависимости, утвърден от директора на РЦЗ – Добрич.

При клиенти с наркотична зависимост са проведени психотерапевтични срещи с 4 мъже и 2 жени-общо 18 сесии. 12 сесии са проведени при работа с близки на зависими. Един клиент е постъпил в Метадонава програма а една зависима пребивава в комуна в Испания.

През 2010г продължи работата си и клуб за взаимопомощ (кафе клуб за зависими от алкохол лица). Започнал като група за взаимопомощ през септември 2009 г., клубът се разви като част от организацията на Анонимните алкохолици. По данни от интернет и пациенти на диспансера, се провеждат регулярни сбирки, като се консултират и близки на хората със зависимост. Контактите с психиатричната служба са редуцирани (това е част от философията на програмата на анонимните алкохолици), но Психиатричен диспансер е отворен за контакти и общи прояви, тъй като целите са общи.

През 2010г. Център за психично здраве поднови лиценза си за осъществяване на собституираща и подържаща програма, като в ЦПЗ-Добрич заместващата терапия е с Метадон хидрохлорид.

Метадоновата програма ще продължи дейността си и през 2011г., тъй като тя е дългосрочна, високопрагова и високо коструктурирана. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и включва модули за индивидуална и групова психотерапевтична работа, индивидуално и фамилно консултиране, както и психосоциални интервенции. Програмата обслужва основните си цели, а именно:


 • Контрол на наличната зависимост към опиати, целящ намаляване до липса на употреба на незаконни наркотични вещества;

 • Намаляване тежестта на зависимост;

 • Подобряването на общественото и лично здраве и социалната продуктивност;

 • Повишаване на задържането на пациентите в лечебните програми;

 • Намаляване на криминалното поведение, свързани със злоупотребата с наркотични вещества;

 • Намаляване и превенция на разпространението на ХИВ, Хепатити В и С и други кръвно преносими болести;

Към дата 15.12.10г. в Метадонавата програма реално се обслужват 42 зависими.

Чрез фондация „Медея” зависимите бяха включени в дейности по проект „Личностово израстване и социална интеграция на зависими лица”, финансиран от Община град Добрич.

Идеята на проекта беше, чрез иновативни подходи за превенция и преодоляване на социалното изключване на зависими лица да се подобри качеството на живот на младежи с девиантно поведение, чрез включване в различни инициативи, кариерно развитие и творчество.

Информационно-консултативните дейности, разшириха възможностите за намиране на работа, завършване на образование на клиентите, които получиха логистична подкрепа за възстановяване на образователната им активност след организираните срещи на представители на екипа с директори и учители. Десет от участниците в програмата, редовно ползваха услугите на психолога във връзка с търсенето на работа, явяване на интервю, подготовка на документи. Двама от участниците успяха да намерят работа, чрез сайт за търсене и предлагане на работа. Сформираните групи за комуникативни умения, проведоха 10 групови срещи, на които разиграваха различни комуникативни казуси. В рамките на тази група беше включено и кратко компютърно обучение. При първоначално заявеният голям интерес, в крайна сметка само 3 участници приключиха обучението за основни компютърни умения. При обявения график за ползване на интернет 20 от участниците имаха възможност да търсят работа, контактуваха, чрез социалните мрежи и сайтове за запознанства. С помощта на психолог 5 от участниците си написаха и първата автобиография по европейски образец и мотивационни писма за кандидатстване на работа.

Сформирана бе група фотожурналистика от 20 участника. Написано есе предаде един, двама участваха в предаване по радио „Добруджа”. След проведено обучение от професионален фотограф, организирана бе изложба ”Градът в моите очи”.

Проведени бяха 20 учебни часа с 10 участника, от които бяха избрани 6 за участие в публичен дебат на тема „Общественото мнение за зависимите е негативно и не може да се промени”.

В рамките на проекта бяха осигурени безплатни посещения за фитнес и творчески излет за активните участници в проекта. Споделено мнение, че са прекарали един прекрасен ден като нормални хора, без да мислят за наркотици. Впечатлени бяха, че програмата се е погрижила за храна и подкрепящи напитки по време на екскурзията.

При предварително проучване, голям брой от участниците в Метадон подържащата програма притежават готварски умения. Поради тази причина проектът им даде възможност да се изявят, като подготвиха изложба „Голямото готвене”. Тази дейност се радваше на най-голяма посещаемост.

С цел превенция на стигматизирането на зависимостта и социалното изключване по време на проекта бяха проведени 10 разговора, от които 4 с актуални работодатели на потребители на програмата и 6 с потенциални. Изводът, който можем да направим е свързан с нагласите на обществеността към наркоманите по принцип и с нагласите, които още не са изкристализирали към включени в субституиращи програми. След разговорите работодателите споделяха, че това което са разбрали, е че работниците им имат проблем с наркотиците, но в момента провеждат лечение и спокойно и безпроблемно могат да изпълняват задълженията си.

Потенциалните работодатели бяха по скептични, склонни са да опитат да наемат лица на подържаща терапия с Метадон, ако отговарят на условията на подбор и могат да изпълняват задълженията си.

С голямо облекчение 20 от родителите споделят, че виждат терапевтичния ефект от включване на децата им в програмата. Постепенно възвръщат доверието в семейството, подкрепят децата си да търсят работа, сами им търсят такава.

Във връзка изискванията на Наредба №30 от 20 декември 2000г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества, Център за психично здраве - Добрич има утвърдена от НЦН “Дневна рехабилитационна програма”.

Въпреки, че зависимостите водят до много щети, обикновено лицата със зависимост следва сами да вземат решение да преустановят наркоманната практика, принуда не може да се използва. Практиката показва, че преди да се преустанови злоупотребата, от наркомана се правят много безуспешни опити както самостоятелно или с подкрепа на близки, така и с постъпване в клиника. Нарастването на броя на зависимите не е само по причина на недостатъчно лечение или рехабилитация, а на агресивното заливане на пазара с дрога.

На територията на Община град Добрич служителите на Първо РПУ-Добрич, регистрират 19 полицейски задържания на лица, за притежание на наркотични вещества. Няма регистрирани случаи на разпространение на наркотични вещества на територията на град Добрич. Във връзка с регистрираните задържания са образувани 15 полицейски преписки или досъдебни производства. Иззетите количества и видове наркотични вещества са както следва:Случаите, за които е сезирана Прокуратурата са 15 досъдебни производства и преписки за притежание на наркотични вещества и извършени престъпления по чл.354а от НК.

На територията на град Добрич към настоящият момент най-често разпространяващите наркотични вещества са марихуана, като се наблюдава леко увеличаване употребата на синтетични наркотици – екстази и амфетамини. Това се потвърждава от извършените проверки, регистрираният заявителски материал и постъпилата информация.

През 2010г. Окръжна прокуратура в гр.Добрич е сезирана общо за 32 случая досъдебни производства за престъпления по чл.354а от НК .

- Случаи на сезиране на прокуратурата – 32.

- Започнати процедури от прокуратурата – 7.

- Отпаднали обвинение, поради липса на доказателства – 5

- Обвинения стигнали до съда 33 бр.

С влезли в сила присъди по нахдела през 2010г. са съдени 33 лица, свързани с употреба, разпространение и държане на наркотични в-ва. Предприетите санкции са както следва:

-Брой съдени лица, свързани с трафик-няма

-Брой съдени лица за употреба, разпространение и държане-30 бр.

-Брой осъдени лица -28 бр.

-Брой водени дела – 36 бр.

-Брой приключили дела – 28 бр.

-Брой приключили дела с присъди – 27 бр.

-Брой ефективни присъди (затвор) – 6 бр.

-Брой условни присъди – 12 бр.

-Брой приключили дела без присъда – 2бр.

Трудно могат да се демонстрират непосредствените ползи от превенцията, защото те стават факт след продължителни натрупвания във времето. Трудно можем да устояваме на постоянния натиск да показваме резултати от ежедневната си работа. Вземането на решения от младите хора е комплексен процес, който е силно повлиян от взаимодействията с връстниците и начина на възприемане на социалните норми.

Реализирането на дейностите е целево финансирано от:

1.Министерство на здравеопазването2.Общински бюджет Община град Добрич.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница