Обект и предмет на икономическата теория I. Обществено стопанство – обект на теоретичния анализстраница1/3
Дата18.11.2017
Размер345.89 Kb.
Размер345.89 Kb.
  1   2   3

Обект и предмет на икономическата теория

I.Обществено стопанство – обект на теоретичния анализ

 • Стопанството като система

 • Ресурсите на стопанството

 • Равнището на стопанството

 • Стопанските субекти

 • Видове стопанство

Стопанството е сложна система динамична система от взаимосвързани, взаимно обосоени, взаимодействащи си стопански субекти, които осъществяват разнооббразни дейности в производството, разпределението, размяната и потребблението на материални и духовни блага в рамките на определено социално пространство.

Икономиката е наука за вземане на решения в условия на огранименост на използваните ресурси. Разглежда 3 основни въпроса – Какво да се произвежда, Как да се произвежда и за Кого да се произвежда.

Стопанството като система:
Вход(ресурси)>>> Процес(Стопански дейност)>>>Изход(продукт)
Ресурсите на стопанството – всичко това, което овек използва с цел получаването на определен резултат, а резултатът е най-често под формата на продукт(услуга).


 • Природни ресурси – Не създадени от човека

 • Труд – единство и взаимодействията на интелектуалнитте възможности на индивидите насочени към придобиването на блага

 • Първични ресурси – не са резултат от целенасочената икономическа дейност

 • Капитал – гцелият натрупан запас от средства които се изпозват за производството на продукт

 • Технология – съчетаване на труд и капитал

 • Обект на интелектуална собственост – правото на частна собственост върху идеи

Когато ресурсите носят доход на своите собственици и на предприемачите те са фактор на производството в противен случай те са разход.

Стопанска дейност – дейност при която ресурсите се съединяват и комбинират с цел създаване на продукти. Производството е процес на създаване на стопанските суекти(човек или колектив от хора) върху природните сили с цел получаването на дадено благо.

Благо – средство, с което се задоволяват определени потребност. Благата биват:


 • Материални вещи и духовни цености

 • Ограничени и неограничени в съответствие с потреблението(Неограниченоста характеризира природните блага)

 • Преки и косвени. Преки – директно задоволяват потребности. Косвени машините уреди съоръжения, които създават багата.

 • Частни и публични. При частните потреблението е в зависимост от дохода. Публични(обществени) – потреблението е независимо от дохода.

Продуктът има утилитарен характер и е обект на покупко продажбатаРавнище на стопанството:

 • Продукт>>>Домакинството>>>Предприятие>>>Обединение на предприятия >>> >>Сектор>>>Териториално стопанство>>> (Микроравнище)

 • Национално стопанство(всички стопански субекти) (Макроравнище)

 • Транснационални компании (Мезоравнище)

 • Международни интеграционни икономически групировки(Мегаравнище) - Те са резултат от срастването на стопанствата от съседни страни в едини стопански субекти на основата на устойчиви икономически връзки, между техните компании. Формите на международните интеграционни икономически групировки са следните:

 • Континентално стопанство(Мегаравнище) – разграничението е по географски признак

 • Световно стопанство(Мегаравнище) – съвкупноста от всички национални стопанства. Основните проблеми са:

 • световната търговия

 • световната монетарна система (институционален механизъм за управление на межд задлъжнялост както и за усигоряване на заеми с цел увеличаване на ликвидноста на нуждаещите се държави)

 • проблемът със световния дълг

Класификация на стопанските субекти:

 • От гледна точка на тефните функции в оборота на капитала в националното стопанство, от тази гледна точка различаваме домакинства, предприемачи, посредници и правителство с неговата стопанска роля.

 • Домакинствата са съвкупност от човешки дейности имащи за цел да приспособят и преработят предметите от околният свят, домакинствата са собственици на факторите за производство ръководят се от лични интереси, като се стремят с най-малко разходи да получат най-големи изгоди и ползи. Това поведение на домакинствата се описва като икономизирано поведение.

 • Предприемачи – прадставляват тип управленци – стремящи се да изменят динамиката на развитие на дейноста и активно търсят нови направления, насоки възможности за разширяване на производството. Предприемачите са водени от печалба и цебят нейното максимизиране, като се минимизират разходите.

 • Посредниците

 • Правителството – висш изпълнителен орган на държавата. Стопанската роля на правителството се състои в провеждането на макроикономическата политика. Решенията на правителството носят или политически директиви или се формират в вид на нормативни актове или законопроекти, които след това се внасят в парламента.
 • От гледна точка на тефние функции на пазара- От тази гледна точка различаваме купувачи продавачи и посредници.

  • Продавач – стопански субект който предава собствеността върху някаква стока или услуга срещу пари. Действието се нарича продажба

  • Купувач – стопански субект, който придобива правото на собственост върху стоки услуги или активи срещу заплащането на определене парична сума. Действието се нарима покупка.

  • Посредниците – стопански субекти със специален статук, които може да работят и за своя сметка и за чужда. Тук се включват посредници като:

  • Довереници(мандатори) – в търговията със стоки и услуги това са лица, фирми или организации които стоят между продавача и купувача и съдействат стокооборота. Те могат да бъдат(агенти, дилъри артдилъри, аутплейсмънти т.н.) Операциите които изпълняват могат да бъдат: подбор на партньора, транспортно спедиторски, кредитно-финанстово обслужване, застрахователни услуги, реклама, след продажбено обслужване, изучаване на пазара на дребно
 • От правно-икономическа и организационна гледна точка – търговските дружества, еднолични търговци, държавни предприятие, кооперации, организации с идеална цел и др.

 • Търговските дружества – регистрират се споредд търговският закон, това са дружествени предприятия, които се основават върху колективната форма на организация на собствеността и се появяват в различни модификации:

  • Събирателно дружество – което се образува от две или повече лица, които са солидарно отговорни

  • Командитното дружество – образува се от две или повече лица като поне един или едно лице е солидарно и неограничено отговорно, а останалите лица са ограничено отговорни

  • Дружества с ограничена отговорност(ООД) – образува се от едно или повече лица и ако лицето е едно имаме ЕООД, като отговорноста е с така наречената дялова вноска.

  • Акционелни дружества – при тях капиталът е разделен на акции, отговорноста е ограничена и учредители на акционерното дружество са най-малко 2 лица, а ако учредителят е едно лице тогава ще имаме ЕАД.

  • Едноличните търговци - правноорганизационна и стопанска структура, която е изградена върху индивидуалната форма на организация на собствеността. ЕТ са физически лица, отговорността им е неограничена.

  • Държавни предприятия – собственик е държавата

  • Кооперациите – образуват се и се оправляват според закона за кооперазиите(ЗзК)

  • Организациите с идеална цел – фондации, асоциации, обединения. Въпреки че са с идеална цел извършват стопанска дейност.

Класификация на видовете стопанства:

 • От гледна точка разделението на труда:

 • Затворено(автартично стопанство) – Отсъства внос и износ

 • Разменно стопанство – Съществува внос и износ

 • Смесен вид стопанство – има елементи от горните две

 • От гледна точка средства за размяна на продукти:

 • От гледна точка равнището и развитието на технологията:

 • Нискотехнологично стопанство

 • Високотехнологично стопанство

 • Смесен вид стопанство

 • От гледна точка на организация:

 • Централно управлявано стопанство(от държавата)

 • Пазарно стопанство

 • Смесен вид стопанство – бива 3 вида:

   • Англо-саксонски тип

   • Немско-западноевропейски тип

   • Японско-източноазиатски

Обект на икономическите теории

Обществено стопанство- сложна динамична система от взаимосвързани, взаимно обусловени и взаимодействащи стопански субекти, които осъществяват разнообразни стопански дейности в производството, разпределението, размяна и потребление на материални и духовни блага в рамките на определено социално пространство.

Предмет на икономическата теория – как хората избират да управляват оскъдните ресурси за да произвеждат разнообрани стоки и да разпределят тези стоки между различните членове на обществото. Какво, как и за кого да се произвежда?

Ксенофонт още 300г. пр.х. казва, че икономиката е наука за домашното стопанство.

Аристотел – формолира същото понятие, но за пръв път конкретизира закони и методи за управлението и.

Французин – има събирателен характер и включва знания и за домашното стопанство и за държавното стопанство, за външната търговия, законодателната и други дейности на държавата. Ражда се една нова наука – политическа икономия.

Меркантилисти – определят политическата икономия като богатство. Източник на богатството е търговията и по-скоро международната търговия. Идеята е да изнася стоки и услуги и да внася злато.

Физиократизъм – привържениците на това учение се наричат физиократи. Те считат е политическата икономия е наука за общественото богатсво създавано от изразходвания труд в селското стопанство и главният източник на богатството е природата.

Класическата школа – неин най-виден представител е Адам Смит. Според него тази наука трябва да обоснове икономическа политика, която да осигури обилен доход или средства за съществуване, както и да достави на държавата доход достатъчен за обществените служби.

За първи път Лафред Маршал въвежда понятието икономикс и подчертава, че икономикса има по-широко значение. Занимава се или изследва нормалната жизнена дейност на човешкото общество. Икономикса още изучава и индивидуалните и обществените дейности по създаването и използването на материалните основи на благосъстоянието.

Кейнс смята че икономикса има за своя главна задача разлаботката на стопанската политика, спомагаща за формирането на ефективно търсене, икономически растеж, пълна заетост и благосъстояние на обществото .

Милфрид Фрийдмън смята че най-важният предмет на икономическата теори са парите и провеждането на парична полика.

Икономикса е приложна наука за рационален избор. Наука за ефективното използване на оскъдните природни ресурси с цел производство.

Основни раздели на икономическата тероия: • Микроикономика – занимава се с поведиенота на отделните стопански единици, поведението на отделният предприемач, формирането на цената, реализирането на някакви разходи, реализирането на печалба, условията на конкуреция.

 • Макроикономика – анализира състоянието, поведението и динамиката на назионалното стопанство като цяло.

 • Мезоикономиката – занимава се с поведението на транснационалните компании.

 • Световната икономика – анализира взаимодействието между различните назионални стопанства.

Позитивната икономическа наука – изразява обективно и безпристрастно, реалната стопанска действителност, такава каквато е била, каквато е във настоящият етап и такава каквато ще бъде .

Нормативната икономическа теория предлага определени варианти на отговори за това как би трябвало да е било, да е или да бъде в стопанството в зависимост от морално субективни критерии на оценка.

Основни функции на икономическата теория:


 • Познавателна – обогатява знанията ни за заобикалящият ни свят въз основа на хипотези факти и тяхното тълкуване.

 • Мирогледна – изразява се в съдействието, което ин оказва изучаването на процесите на стопанството за изграждането на цялостно разбиране за света

 • Методологична – проявява се в заимодействието на икономикса с другите икономически науки(финансови, счетоводни, сатистически и др.)

 • Практическата, която се изразява във възможноста да се трансформират знанията за стопанството в рационално икономическо поведение.

Терия и практика – съществуват идеални и реални модели

Икономически модел е логическа абстракция на реални икономически явления и процеси, която достатъчно точно отразява реалността и преви по-лесно нейното изучаване и управление.Методология на икономическата теория

I.Основни методологични принципи и проблеми1. Три основни взаимосвързани въпроса:

 • Какво да се произвежда?

 • Как да се произвежда?

 • За Кого да се произвежда?

2. Основни проблеми на икономическата теория:

 • Производство и потребление

 • Доходи и работна заплата

 • Цени и иинфлация

 • Пари и банки

 • Заетост и безработиа

 • Икономическа политика на правителството

 • Външна търговия

 • Валутен курс

 • Богатство и бедност

II.Принципи на икономическото мислене(аксиоми в икономическата теория)

 • Недостатъчноста пна благата – несъществуващите потребности винаги са по-големи от наличните ресурси.

 • Икономическите дейности – навсякъде около нас се произвежда и се потребява

 • Икономически избор – този принцип се налага от това че благата са ограничени, а потребностите са поголеми

 • Рационален избор

 • Икономизирането на избора – това означава, определена рационална структура на потребностите, които да се задоволят с най-малък разход

 • Алтернативен разход – най-високо оценената жертвана възможност за използване на благата

 • Конкуренция и кооперация

III.Общи и специфични методи на икономическото изследване

 • Научна абстракция – метод чрез който в дадена тероия едни фактори се приемат за значими, а други за незначими и се игнорират при обясняване на даденото явление

 • Логическите и историческите методи – те трябва да се използват и прилагат съвместно

 • Анализ и синтес – двойка методи, които се прилагат при изследване на стопанството и чрез анализа стопанската реалност се разделя на съссавящите я елементи и те се изучават по отделно, след като се изучат по отделно тези отделни процеси се съчетават отново посредством синтеза, в първоначалната стопанска реалност

 • Индукция и дедукция – индуктивният метод означава правенето на съждения от единичното към общото, а дедукцията е в обратният ред. Тези 2 метода също трябва да се прилагат в единство. Ако не се прилагат в единство ще се попадне в заблуда.

Възможни заблуди в икономическото изследване:

 • Заблуда в икономическото изследване

 • Заблуда е заблуда на погрешната причина – тя се получава от това, че ако едно явление е настъпило преди друго или едновременно с него се прави извод че първото е причина за второто.

 • Заблуда за равенството на другите условия- тази заблуда се появява когато другите условия не са равни. Те влияят на изследваният процес значимо.

IV. Икономически категории, закони, модели и теории: Защо непрекъснато спорят икономистите?

 • Икономическите категории - Използването на метода на научната абстракция и отделянето само на най-важните страни и фактори на икономическите явления и процеси дава възможност да бъдат формулирани икономическите категории. Има основни икономически категории и такива които са производни.

 • Икономически закони

 • Икономическият модел – научна абстракция на реални стопански процеси които достатъчно точно отразяват реалността и правят по-лесно нейното изучаване и управление. Всеки икономически модел се изгражда върху основата на определени предположения, а с негова помощ се правят съответните изводи.

 • Реалност и абстракция – това че моделът е ебастракия, която съдържа определен брой предположения и направени от тях определен брой изводи

 • Обективност и субективност

 • Позитивната и нормативната икономическа теория

 • Икономическата наука е изкуство


Основни въпроси, цели и задачи на икономическата теория

 1. Производствени ресурси и блага:

 • Ресурсите са всички дадености, които посредством икономически дейности могат да се преобразуват в блага за задоволяване на човешките потребности.

 • Потребност – състояние на неудовлетвореност, което стопанският субект иска да преодолее, за да може да продължи конкретната си дейност в стопанството.

 • Потребителските блага са предназначени за крайно потребление – стоки и услуги

 1. Ресурси на стопанството:

 • Природни ресурси

 • Труд

 • Капитал

 • Управление

 • Технологии

 • Телекомуникации

 • Обекти на интелектуална собственост

 1. Основен принцип в икономическото мислене:

 • Съществуващите потребности винаги са по – големи от наличните блага.

 • Никога няма да има достатъчно блага, за да се задоволят всички съществуващи потребности.

 • Всички блага са оскъдни

 1. Производствени възможности:

 • Произвеждат се само два вида стоки

 • Всичко, което се произвежда, се потребява

 • Производствените фактори са общи

 • Всички други условия са постоянни (равни)

 • Има пълна заетост на трудовите ресурси и пълно натоварване на капиталовото оборудване

 • Има само един производител

 1. Таблица, граница и крива на производствените възможности:

Закон за нарастващите алтернативни разходи – съгласно него, за да се получи някакво допълнително количество от дадена стока, трябва да се жертва нарасващо количество от друга стока. Причините за нарастването на алтернативните разходи са две:

 • Ресурсите не могат в еднаква степен да се използват за пройзводството на два вида стоки. Освен това, макар и с много малко целево предназначение, различните ресурси не са с еднаква ефективност при производството на различни блага.

 • В следствие действието на закона за намаляващата възвръщаемост на ресурсите, всяка следваща единица, водеща до увеличаване на пройзводството, изисква по – големи разходи

 1. Закон за намаляващата възвръщаемост:

 • Унивесален, действа краткосрочно и се свързва с производството на допълнителна продукция в резултат от последователното увеличаване на определен променлив ресурс при нейзменно количество на останалите фактори. Този допълнителен продукт непрекъснато намалява.

Среден продукт= общ продукт

брой заетипределен продукт = ∆ общ продукт

Брой работници

Общ продукт

Среден продукт

Пределен продукт

0

0

0

0

1

600

600

600

2

1400

700

800

3

1800

600

400

4

2000

500

200

5

2100

420

100

∆ брой заети

 • Този закон не може да обясни целия спад в икономическия растеж на стопанството, защото той се основава на допълнителни вложения само на един фактор, а за това време ние имаме разширение на мащаба на производството т.е. пропорционално нарастване на всички производствени фактори в националното стопанство. Там когато имаме разширяване на пройзводствените възможности, ще говорим за икономически растеж и границата на пройзводствените възможности ще се измести навън, а при свиване ще се измести навътре.

 1. При изменение мащаба на пройзводството са възможни три варианта на възвръщаемост от мащаба:

 • Постоянна възвръщаемост от мащаба на производството или неизменен ефект от мащаба. Измененията на възвръщаемостта е равна на измененията на другите фактори.

 • Намаляваща възвръщаемост (загуба) от мащаба – когато пройзвежданата продукция нараства с по – малък темп от растежа на пройзводствените фактори е налице намаляваща възвръщаемост (загуба).

 • Нарастваща възвръщаемост (икономия от мащаба) – Изменението в обема на продукцията (нейното нарастване) става с по – висок темп от колкото е нарастването на използваните пройзводствени фактори.

В една хипотетична страна се произвеждат две стоки – велосипеди и перални. Всички ресурси се използват пълно. Вариантите на производствените комбинации са изобразени в следната таблица:

Вариант

Велосипеди (бр.)

Перални (бр.)

А

100

0

Б

90

10

В

75

20

Г

55

30

Д

0

40

Начертайте кривата на производствените възможности. Начертайте т. М (80в. 30п.) и т. Н (30в. 20п.) За какво свидетелстват тези две точки (алтернативи)? Какви са алтернативните разходи за пройзводството на перални.

Точка М е извън производствените възможности, а точка N е под тях.

Производството на допълнителни единици перални изисква отказ от все по – голямо количество велосипеди.

Ако в един участък земя се привличат последователно 5 работника като обемите на пройзводство са 0т. 2000т. 3000т. 3500т. 3800т. 3900т. При петте равнища на заетост и равни други условия:

А) изобразете таблично и графично зависимостите между броя работници, обемите на пройзводство и допълнителния продукт на 1 зает.

Б) кои фактори биха променили фиксираните съотношенияРаботници

Продукция (т.)

Допълнителен продукт

0

0

0

1

2000

2000

2

3000

1000

3

3500

500

4

3800

300

5

3900

100


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница