Обективна страна субективна странастраница1/12
Дата03.05.2017
Размер1.25 Mb.
Размер1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12вид

текст

обект


субект

обективна страна

субективна страна

забележки

І. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА
Обща характеристика

Глава І на Ос. Ч.

групов обект – ОО чрез които се осъществява упражняването на държавната власт в РБ при стриктното спазване на К91, националната сигурност и реализацията на основните чов. ценности.

непосредствен обект – 3 вида П против Републиката: 1) засягащи политическата основа на Д;2) зас-щи икономическата основа на Д; 3) зас-щи идеологическата основа на Д;

 • доста състави на формални престъпления

 • като форма на ИД преобладава действието
1. Измяна

1.

Измяна

чл. 95

непосредствен обект: ОО, чрез които се осъществява неприкосновеността на политическата организация в РБ, така, както е установена с К91

Всяко наказателноотговорно лице

 • ИД – участие в: опит за преврат(тайна. подгот+внезапен удар), бунт(уч. са обединени по няк. признак), въоръжено въстание(уч.не са обединени от так. признак)

 • приготовлението е наказуемо

 • пряк умисъл

 • особена цел – да бъде съборена (сменена с нова), подровена(уст. на к-л в/у опр звено), отслабена(функционални смущения) властта в РБ

основен състав

2.

индивидуални терористични действия

чл. 96, ал. 1 и 2

непосредствен обект: 2бр. живота или здравето на Д или О деятел + политическата система в държавата

Всяко наказателноотговорно лице

 • ИД: убийство или тежка телесна повреда

 • резултатно – смърт или ТТП

 • приготовлението е наказуемо


 • пряк умисъл

 • спец цел: затруднения на властта(звеното прод. да ф-ра); отслабване на властта(отсл. на репутацията) • сп. с-в на 95

 • особен предмет.: държавен или обществен деятел

 • двуактно

3.

масов терор

чл.96, ал. 3

непосредствен обект:

Всяко НОЛ

 • пряк умисъл

 • особена противодържавна цел да подрови или отслаби властта или да и създаде затруднения

 • сп. с-в на 95

 • особени средства – палеж, взрив, наводнение, др. ООп Д деяние

4.
чл.97
Всяко НОЛ

 • по 349 или по 350

 • 349 - отровен или опасен за здравето предмет във вода

 • 350 – отровни или вредни за здравето хранителни продукти – производство, продажба, предлагане

 • пряк умисъл

 • особена противодържавна цел
5.

задържане на заложник

чл. 97а (1)

НО:1) ОО с които се осъществява свободата на задържания за придвижване в пространството и 2) ОО осигуряващи свободното формиране на волята на лицата, от които се иска изпълнение на определеното условие

Всяко НОЛ

ИД: отвличане и противозаконно лишаване от свобода и поставяне на условие на Д, Д или О организация, трето лице

 • пряк умисъл

 • особена противодържавна цел – по 96

 • двуактно

 • продължено

 • предмет на П: задържаният и Л на което се поставя условие

6.

---||---

чл. 97а,(2)ИД:=на 97а(1)+заплаха, че ще причини смърт или ТТП на задържаното лице

специален състав

2. Предателство

7.

предателство

подбуждане към военни или враждебни действиячл. 98(1)

НО: ОО, свързани с външната сигурност на държавата

Всяко НОЛ

 • ИД: Въздействиевърху психиката на ФЛ, Л, които заемат важни постове в Д йерархия на чужда Д., към война или враждебни действия но лицата не са взели съответното решение

 • престъпление на поставяне в опасност

 • изкл. прил на 408 (предизвикване на война)
 • пряк умисъл
98(2) не е подбуждане, а извършване на действие с цел предизвикване на война-следов. ще имаме пряк умисъл и особена цел.

8.

провокационен терор

чл. 99
Всяко НОЛ

 • ИД: лиш. от живот или ТТП на представител на чужда държава

 • Р-т: лиш от живот или ТТП

 • приготовлението е наказуемо

 • пряк умисъл

 • особена противодържавна цел- да предизвика война или международни отношения за Република България
9.

поставяне в усл. на чужда Д или Орг.

чл. 101
(1)български гражданин

(2) военослужещ • ИД: напускане на страната ; отказ да се върне


 • пряк умисъл

 • особена цел – поставянето в услуга на чуждата Д или О за да и служи във вреда на Републиката10.

дипломатическо предателство

чл. 105
л.,к. изпълнява Д служба или поръчение пред чуждо правителство или Мн О

 • ИД: умишлено води държавната служба или поръчението си във вреда на Републиката11.
чл. 102 • ИД: предизвикване на бунт или неподчинение в българската войска или предизвикване на бягство от нея или разстройване на снабдяването или подготовката

 • пряк умисъл

 • особена цел – да се предизвика намаляване на отбранителната способност на Републиката
12.
чл. 100
български гражданин

 • ИД: (1)преминаване на страната на неприятеля – постъпване доброволно в редовете на неприятелска войска или въоръжена група или участва във въоръжено деяние против Републиката; (2) подпомагане на чужда Д или общ. орг-я в чужбина при провеждане на враждебни действия против републиката

 • пряк умисъл

100 – най общият текст в раздела и се изключва от другите

(1) по време на обявена или започнала война

(2) в мирно време


3. Шпионство

13.

шпионство

чл.104
всяко НОЛ

 • ИД: издаде или събира с цел да издаде на чужда държава или организация сведения, съставляващи държавна тайна

 • формално (според мен)

 • при издаването – пряк или евентуален умисъл

 • при събирането - пряк умисъл

 • при събирането и особена цел – “да издаде”

предмет: факти сведения и предмети от военно, политическо, стопанско или др. естество узнаването на които от друга Д м.д. увреди интирисите на Републиката и особено нейната безопасност. Списъкът на ф,С иП съст. ДТ се приема от НС и се пъбликува в ДВ.

104(2) – поощр. разпор – смекч. обстоят-ва14.
чл. 105
всяко НОЛ

 • ИД: поставяне вуслуга на чужда държава или организация

 • пряк умисъл

 • особена цел – за да й служи като шпионин;

 • специален по отношение на 104;

 • (2) поощрит. разпор. – освоб от НО

4.Държавни престъпления против икономическата основа

15.

диверсия

чл. 106

ОО осигуряващи нормалното упражняване на правото на собственост и ОО осигуряващи нормалното управление на страната

всяко НОЛ

 • предмет: значително обществено имущество (общ сгради, строежи, инсталации, съоръжения, транспортни или съобщителни средства)

 • ИД: унищожаване или повреждане; действие или бездействие

 • Р-т: повреждане или унищожаване на предмета на посегателство

 • приготовлението е наказуемо

 • пряк умисъл

 • специфична цел – да се отслаби властта или да се създадат затруднения

 • унищожаване – засягане субстанцията или структурата на предмета, което го прави изцяло и завинаги негоден за употреба според първоначалното му предназначение

 • повреждане – зас. субст. или сруктурата на предм, което го прави частично или временно или и двете негоден за употреба съобразно първоначалното му предназначение

 • квалифициран състав- при “особено тежки случаи” – когато “изв. престъпление с оглед настъпилите вредни последици и други отегчаващи обстоятелства разкрива изключително висока степен на обществена опасност на деянието и дееца”

16.

вредителство

чл. 107 • ИД: разстройване или подравяне на икономиката, използвайки държавни учреждения, стоп предприятия или обществени организации, възпрепятствайки тяхната дейност или неизпълнявайки възложените му важни стопански задачи

 • Формалнопрестъпление

 • приготовлението е наказуемо

 • пряк умисъл

 • особена цел – да отслаби властта или да и създаде затруднения

 • “разстройване” – прест дейност в резултат на която се влошава функционирането, но не се стига дапреустановянане на дейността

 • “подравяне” – причиняват се структурни изменения, в резултат на които се преустановява дейността

5.Други престъпления против републиката

17.

Проповядване на...

чл. 108(1)
Всяко НОЛ

 • ИД: проповядване на фашистка или друга онтидемократична идеология или на насилствено изменяне на установения с К91 обществен и държавен строй

 • формално престъпление

 • пряк умисъл
 • “проповядва” – психично въздействие върху неограничен кръг хора с цел и от естество да ги мотивира да възприемат определени възгледи

 • тук няма псих въздействие, което е от естество дамотивира обекта на въздействие да извърши престъпление

18.

Опетняване на национални символи

чл. 108 (2)
Всяко НОЛ

 • ИД: по какъвто и да е начин (действие/бездействие); на герба, знамето или химна

 • специфичен предмет – нац. символ • пряк умисъл19.

тероризъм

чл. 108а(1)
Всяко НОЛ

 • ИД: - изрично изброени в чл. 108а престъпления по НК

 • пряк умисъл

 • особена цел :

- създаде смут или страх у населението

- да заплаши или да принуди орган на властта , представител на обществеността или представител на чужда държава или на Мн. организация

20.
чл. 108а(2) • ИД: пряко или косвено събиране или предоставянена средства за осъществяване на деянието по чл. 108а(1)

 • приготовлението е наказуемо

 • пряк или косвен умисъл

(като знае или предполага, че те ще бъдат използвани с такава цел)21.

Противодържавна орг. или група

чл. 109
Всяко НОЛ

 • ИД: образуване или ръководство на група, както и участие в такава

 • формално престъпление

образуване”-дейност по първоначално съгласуване на волята на две или повече лица за създаване на съответното формирование

ръководене”-формулиране на целите и на конкретните задачи за изпълнение пред групатаи дейност по осъществяване на контрол върху изпълнението на поставените задачи

членуване”- даване на съгласие за участие в групата или организацията + съгласие на групата да го приеме


 • пряк умисъл

 • извършване на престъпления противрепубликата в съучастие с други лица

 • за р-лите и създателите е необходимо да съзнават целта; но за участниците в престъпната група е необходимо да съзнават само, че са членове на група с цел изв. на престъпления п/в Републиката, не и да цели постигането на целите на групата;

 • предварителна престъпна дейност, въздигната в довършено престъпление

 • необходимо съучастие (не се прил 20-22 НК)

 • л-та се съгласяват да действат заедно в името на обща противодържавна цел и да се подчиняват на общо ръководство, коетода координира дейността им;

 • групата и организацията се различават от останалите форми на задружна престъпна дейност чрез устойчивостта си и организираността си;

 • организацията има структури в повече от едно населени места, има по-голям числен състав и си поставя стратегически цели

 • 109(3) и 109(4) поощрителни разпоредби

ІІ.Престъпления против личността


1.Престъпления против живота

1.1.Убийство – основен състав

Обща характеристика
ОО, които осигуряват неприкосновеността на човешкия живот и без които личността не може да съществува; предмет на тези обществени отношения е правото на живот

Всяко НОЛ

За някои с-ви – особен субект
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница