Областен управител на област габровоДата12.03.2017
Размер37.95 Kb.
Размер37.95 Kb.

На основание чл.19, ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от ППЗДС и Заповеди № № ДС-02-98, ДС-02-99 и ДС-02-100 от 15.05.2014 г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕза отдаване под наем на следните недвижими имоти – частна държавна собственост, а именно:

І. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.533.21.3.2 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 64,30 кв.м.; адрес на имота: гр. Габрово, бул. „Столетов” № 50, вх. А, ет. 1, ап. 2, при следните условия:1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена 89,65 лв.;

3. Стъпка за наддаване – пет на сто от началната наемна цена, равняваща се на 4,48 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 20.06.2014 г. от 10,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 8,97 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

ІІ. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.501.754.2.21 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 63,39 кв.м.; адрес на имота: гр. Габрово, ул. „Зелена ливада” № 13, вх. Б, ет. 7, ап. 21, при следните условия:1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена 69,50 лв.;

3. Стъпка за наддаване – пет на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 3,48 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 20.06.2014 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 6,95 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

ІІІ. Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.256.1.178 по КККР на гр. Габрово, с полезна площ 18,96 кв.м., адрес на обекта гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 9, етаж ХV, апартамент 10, при следните условия:

1. Предназначение – за жилищни нужди;

2. Начална наемна цена – 53,28 лв.;

3. Стъпка за наддаване – пет на сто от обявената начална наемна цена, равняваща се на 2,66 лв.;

4. Срок за отдаване под наем - 10 години;

5. Търгът да се проведе на 20.06.2014 г. от 11,00 ч. в заседателната зала на Областна администрация - Габрово, пл. “Възраждане” № 5, етаж І;

6. Депозит за участие в търга в размер на десет на сто от началната наемна цена, равняващ се на 5,33 лв. да се внесе по сметка на Областен управител - Габрово IBAN: BG09 STSA 9300 3305 0169 08, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово.

Други тръжни условия:

1. Тръжна документация се получава от Центъра за услуги и информация на Областна администрация - Габрово, пл. "Възраждане" № 5, ет. І всеки работен ден до 16,00 ч. на 19.06.2014 г. включително срещу представяне на екземпляр от вноска бележка за внесени в полза на Областен управител - Габрово по банкова сметка IBAN: BG84 STSA 9300 3110 0280 01, BIC: STSABGSF при “Банка ДСК” ЕАД – офис Габрово 10,00 невъзстановими лева, с включен ДДС.2. До участие в търговете няма да се допускат кандидати с непогасени към датата на провеждане на търга задължения по предходни или действащи договори и/или споразумения с Областен управител - Габрово, съгласно справка, изготвена от счетоводството на администрацията.

Оглед на обектите се извършва в присъствието на служител на Областна администрация - Габрово, след предварителна писмена заявка, с посочен телефон за връзка, всеки работен ден от 09,30 до 16,30 ч., не по-късно от определения краен срок за подаване на заявления за участие в търга;Краен срок за приемане на заявления за участие в търговете - до 17,00 ч. на 19.06.2014 г., при гл. експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация -Габрово, ет. І, стая № 1.

При непровеждане на първоначално обявените търгове ще бъдат проведени втори такива на 21.07.2014 г. при същите условия, като тръжната документация се закупува до 16,00 ч., а заявления за участие в търга се подават до 17,00 ч. на 18.07.2014 г. при главен експерт в дирекция АКРРДС в Областна администрация - Габрово.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница