Образователно – социален проект „1000 стипендии” communitas foundatio n Проект "1000 стипендии"Дата02.02.2017
Размер54.14 Kb.
Размер54.14 Kb.

образователно – социален проект

1000 стипендии”communitas

f o u n d a t i o n

Проект "1000 стипендии" е създаден, за да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуствата и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение.

"1000 стипендии" e поощрение не само на потенциала, дарбата и уменията, но и на оригиналността, аналитичността и стимулиращата образователна среда.

Мисията на проекта е да създаде условия за социална мобилност и "прескачане" на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. Целите на проекта са да открива и насърчава деца с изявени способности и интерес към личностно развитие, да оказва финансова и консултантска подкрепа и да стимулира стремеж към знание и качествена промяна в личния и интелектуалния статус на стипендианта. Проектът си поставя за цел и да провокира вглеждане в общочовешките и европейските ценности като част от интелектуалното и духовно израстване на младите хора в България. За постигането на тези цели, през учебната 2009-2010 година проектът осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги на деца със заложби, както и стимули за техните учители-наставници.
Обхватът на "1000 стипендии" за учебната 2009-2010 година е ученици от шести до единадесети клас (през учебната 2008/2009 година) в България. Общият брой стипендии, които ще бъдат отпуснати през тази учебна година, е 1000. 900 стипендии ще бъдат определени за високи умения, постижения и отлично представяне - основна стипендия и 100 стипендии за изключителни умения, талант и инициативност - изключителна стипендия.

Параметрите на основни стипендии, общо 900 на брой,са 700 лева за цялата учебна година - 500 лева се превеждат по дебитна карта, издадена от ФОНДАЦИЯТА, и 200 лева са определени като кредит за книги. Стипендиантите получават и възможност за писмени консултации с видни български учени и специалисти. При поне 40% от тях, наред с показаните умения и знания, ще бъде взет под внимание специфичен социален и/или здравословен статус на кандидата. Подкрепата на деца в неравнопоставено положение остава ключов елемент в проекта. Това включва деца от семейства с месечен доход на член от семейството под 200 лева, деца сираци, полусираци и такива под институционализирана грижа, както и деца със степен на инвалидност и други сходни обстоятелства.

Параметрите на 100-те стипендии за изключителни умения и талант са: 1400 лева за цялата учебна година, от които 1000 лева се превеждат по дебитна карта, издадена от ФОНДАЦИЯТА, и 400 лева са определени за закупуване на книги, както и възможност за писмени консултации с видни български учени и специалисти. За участие в състезанието за тези стипендии, освен основните документи, учениците трябва да представят и свой оригинален материал с попълнено Приложение 2.

ФОНДАЦИЯТА си запазва правото да не усвои обявената квота от 1000 стипендии в случай, че кандидатурите не са достатъчно конкурентни и съдържателни, както и правото да определи и допълнителни – специални и поощрителни стипендии в зависимост от представянето на кандидатите.

На втори план в проекта е заложена и форма, под която "1000 стипендии" да обхване и инициативни и ангажирани учители, които от самото начало се съгласяват да подкрепят стипендианта и да му оказват допълнителна помощ в учебната подготовка и в развитието на конкретните му/й интереси. За да е валидно участието в екип, задължителни са следните условия: учителят да е преподавател в областта на интерес, посочен като водещ от ученика; учителят да е преподавател в училището на ученика или в общинския детски комплекс, посещаван от ученика; да няма пряка родствена връзка между учител и ученик в екип. Кандидатстването в екип с учител не носи предимство, при който и да е етап от класирането.

Подборът на кандидатурите за стипендии се провежда в два етапа. Във всеки етап от селекцията участва екип от поне двама консултанти.
ПЪРВИ ЕТАП: учениците имат възможност да се информират, да подготвят и изпратят комплекта от документи за кандидатстване.
Задължителният комплект съдържа:

 формуляр за кандидатстване с информация за кандидата;

 кратка автобиография;

 лично есе по една от предложените теми;

 копие на документ за успех (ученическа книжка) от първия срок на учебната 2008/2009 година или служебна бележка със срочни оценки, издадена и заверена от училището;

 препоръка от учител или контактна информация на препоръчващ учител.Кандидатите в областта на изкуствата, информатиката и ИТ трябва да приложат портфолио. Кандидатите за 100-те стипендии за изключителни постижения, освен задължителните документи към основната стипендия, трябва да представят свой проект или научна разработка, рецензия от преподавател/специалист в съответната област и да попълнят Приложение 2. При кандидатстване в екип с учител е необходимо попълнено Приложение 1 от учителя. Отчитайки факта, че след седми и осми клас голяма част от учениците променят училищата си и не може да не познават учителите, с които биха могли да задълбочат съвместните си усилия, желание за екипна работа и съответните прилежащи документи могат да бъдат представени от седмокласниците и осмокласниците до две седмици след окончателното класиране.

Към задължителния комплект от документи може да се приложат копия от свидетелства, грамоти и награди за участие през последните три години в олимпиади или други състезания в областта на заявения интерес.

ВАЖНО!

В случай, че има промяна в посочените от кандидата данни за контакт, кандидатът е длъжен своевременно да информира ФОНДАЦИЯТА. В случай, че са посочени неверни или неактуални данни – телефон, адрес или електронен адрес, ФОНДАЦИЯТА не носи отговорност за невъзможност да уведоми кандидата за следващи стъпки в конкурса.ВТОРИЯТ ЕТАП от конкурса е интервю. За втори кръг се класират събралите най-много точки от есе, постижения и успех. Класирането след първия кръг се обявява на електронната страница на проект "1000 стипендии". Интервютата се провеждат както следва:

 кандидатите в сферата на изкуството ще бъдат уведомени по e-mail или телефон за ден и час на личното интервю-презентация ;

 кандидатите, състезаващи се за 100-те стипендии за изключителни постижения, ще бъдат уведомени по e-mail или телефон за деня и часа на личното интервю, в което да защитят проекта си ;

 за всички останали кандидати, преминали на втори кръг, ще бъде уговорен час за провеждане на интервю по телефона.СРОКОВЕ:

Конкурсът за учебната 2009/2010 година ще бъде обявен през месец февруари 2009 г. и предвижда следната схема на кандидатстване:

1 март – 20 април 2009 г. подготовка и подаване на документи. Регистрацията за конкурса ще може да става и по интернет (моля, следете за по-подробна информация сайта на проекта www.1000stipendii.org).

17 юли 2009 г. – обявяване на първо класиранедо 15 октомври 2009 г.провеждане на интервюта
• 30 октомври 2009 г.– обявяване на стипендиантите на проект "1000 стипендии" 2009/2010 г.
Стипендията е с продължителност десет месеца (два учебни срока). Тя е моделирана така, че стипендиантът да подпомогне образователния си интерес и да затвърди в ценностната си система връзката между творческите способности, упоритостта и финансовия стимул.
Кредитът за книги има две основни функции в рамките на проекта. Той е своебразен механизъм, който гарантира използването на част от парите за образование или повишаване на общата култура. От друга страна, това е един от механизмите за обратна връзка по развитието и ефективността на "1000 стипендии" и за интересите на стипендиантите.
Контактът с учителя-наставник е много важен елемент от проекта и е поощряван. Тази част от програмата цели стимулирането на интереса на учителите към индивидуална работа със стипендиантите.
Достъпът до консултациите на изтъкнати специалисти е един от ключовите елементи в "1000 стипендии", тъй като ще се стреми да създаде възможност на стипендиантите да потърсят и да получат допълнително и компетентно знание, както и да подсилят тяхното самочувсвие като част от една елитна общност. Посредством интернет страницата на проекта, стипендиантите ще могат да отправят конкретни въпроси към консултантите по проекта, които са сред най-изтъкнатите специалисти в своята област. Страницата подсигурява и други възможности за обратна връзка със стипендиантите.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница