Община несебър харта на клиентаДата02.03.2017
Размер112.48 Kb.
Размер112.48 Kb.

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Общинска администрация град Несебър , базирайки се на добрите европейски практики, извежда като ключов момент в действията си фокуса към потребителя на услуги. Основна цел е да се подобри достъпа до административните услуги, да се повиши качеството им, като се спазват принципите за максимално зачитане и удовлетворяване правата и законните интереси на гражданите.


Водени от желанието да предоставим възможно най-добро обслужване на клиентите си, както и да печелим тяхното доверие, създадохме Център за административно и информационно обслужване и предприехме редица действия за налагане на европейски стандарти в обслужването .
Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента. Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначението е да помогне на гражданите да се запознаят с основните правила за административно обслужнане, видовите услуги , които се извършват от Общинска администрация – Несебър, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права,да изискват по-добро обслужване и зачитане на правата им от служителите.

Желанието на Общинска администрация – Несебър е тази харта да се превърне в действащ документ, който периодично ще се преразглежда и актуализира, съобразно настъпилите промени в дейността ни и в отговор на Вашите изисквания.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ХАРТАТА


 • Да подобрява достъпа до административни услуги;

 • Да предоставя по-качествено административно обслужване;

 • Да насърчава участието на клиентите и служителите при обсъждане на услугите -начин на предоставяне, качество и стандарти за изпълнение;

 • Да помага на клиентите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване;

 • Да подпомага служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране на предоставяните от нея услуги.

За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.
Какви принципи ще спазваме при предоставяне на

административни услуги


 • законност при търсене и получаване на административната услуга;

 • осигуряване на еднакви условия при предоставяне на услугите;

 • своевременност и безпристрастност при предоставянето на услугите;

 • откритост, достоверност и пълнота на услугите;

 • защита правото на информация;

 • защита на личната информация;

 • недопускане на дискриминация;

 • недопускане на конфликт на интереси.


Какви са отговорностите на служителите от Община Несебър към потребителите на административни услуги

Отговорностите на служителите са регламентирани в Етичния кодекс за поведение на служителите и включват следните задължения: • да не допускат да се нарушават правата Ви и да се ръководят от принципа на равнопоставеност в работата си;

 • да се отнасят с внимание и уважение към Вас, да зачитат личното Ви достойнство;

 • да бъдат честни и отзивчиви;

 • да Ви обслужват компетентно и на високо професионално ниво;

 • да създават благоприятна обстановка за обслужване;

 • да спазват правилата на конфиденциалност;

 • при възникнал проблем да Ви уведомят за причините, довели до това, и за крайния срок, в който можете да получите услугата.Какви са Вашите отговорности към служителите

на Община Несебър


 • да гледате на административното обслужване като на един непрекъснат процес на подобрения, за чийто успех и двете страни са еднакво важни;

 • да представяте пълна и точна информация, като прилагате молби – съдържащи реквизитите и съответните изискуеми от закона приложения;

 • да уважавате служителите от Община Несебър при предоставяне на търсената от Вас услуга като не допускате обиди, заплахи или други действия на саморазправа.

 • да уведомявате за всяка промяна на обстоятелствата, отнасяща се до Вас или други лица, свързани с исканата услуга;

 • да посочвате точния си адрес и телефон за връзка

 • да отправяте Вашите предложения, сигнали, жалби и молби по законоустановения ред;


Ако не сте доволни
Вие може да подадете устно или писмено жалба, сигнал, молба до кмета на община Несебър, ако сте недоволен от обслужването на служител в администрацията.

Всички останали възражения или обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги, следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби.

Важно е да се знае:

- Анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат, освен в случаите,

когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

- Общинска администрация си запазва правото да не дава отговор на

въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази,

немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;

- Общинска администрация няма право да дава отговор на въпроси,

свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;


Канали за достъп до информация и услуги:
Всеки от Вас може да използва различни канали за достъп до информация и услуги в зависимост от потребностите си:
Център за административно и информационно обслужване се намира в сградата на община Несебър ул. Еделвайс № 10 партер, разполага с два административни офиса с непрекъснато работно време от понеделник до петък от 8.30 до 16.30 часа

Каса за заплащане на местни данъци и такси – 08.30 -16.00 ч.


Обслужването се извършва посредством система за управление на клиенти.

Необходимо е : • да се снабдите с билет за съответното направление, с посочен номер от колоната за електронно управление

 • Изчакаите реда си на определените за това места

 • Обслужването ще се се извърши след повикване и представяне на съответния номер от билетаТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА
Кодът за междуградско избиране на Несебър ( 0554 )


АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС № 1

ТЕЛ.НОМЕР

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

2-93-71

ГИШЕ № 1 - ГРАО, ОБЩО ДЕЛОВОДСТВО

2-93-72

ГИШЕ № 2 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2-93-72

ГИШЕ № 3 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2-93-73

ГИШЕ № 4 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2-93-73

ГИШЕ № 5 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2-93-74

ГИШЕ № 6 - МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

2-93-74

ГИШЕ № 7 - КАСА

2-93-75
АДМИНИСТРАТИВЕН ОФИС №2

ТЕЛ.НОМЕР

ГИШЕ № 1 - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

2-93-81

ГИШЕ № 2 - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАПИТАЛНО

СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ2-93-82

ГИШЕ № 3 - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, КАПИТАЛНО

СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ2-93-82

ГИШЕ № 4 - ТУРИЗЪМ И ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА

2-93-83

ГИШЕ № 5 - ТЪРГОВИЯ

2-93-83

ГИШЕ № 6 - КАСА

2-93-84

Интернет страницата на общината - http://www.nessebarinfo.com, където ще намерите информация за административните услуги, структурата на общинската администрация, телефони за

връзка, електронни адреси, актуални новини, обяви, документи и др. електронни услуги.
Информационните табла в Центъра за административно и информационно обслужване
Телефони на Община Несебър - факс: 29376 , e-mail: contacts@nesebar.bg

Кмет на Община Несебър - e-mail: mer@nesebar. bg

Секретар на Община Несебър e-mail: secretary@nesebar.bg

Заместник кметове на община Несебър

Зам. кмет „Устройство на територията,капитално строителство и контрол върху строителството” телефон:  0554 2 93 23

Зам.кмет „Правно обслужване и общинска собственост” телефон: 0554 2 93 38

Зам.кмет "Бюджет и финанси" телефон: 0554 4 33 21       

Зам.кмет "Управление и проекти по еврофондове": телефон: 0554 2 93 57

Зам.кмет"Общински ред, спорт и младежки дейности" телефон: 0554 2 93 21

Зам.кмет "Туризъм" телефон: 0554 2 93 19

Зам.кмет "Здравеопазване и социални дейности"телефон : 0554 2 93 65

Приемни дни – КМЕТ Сряда от 10.00 - 12.00 и от 14.00 – 16.00

Поща - ПК. 8230 гр.Несебър Община Несебър ул. Еделвайс № 10

ЕИК: BG 000057122

ПРЕДВАРИТЕЛНО АНОНСИРАНИ СРОКОВЕ
1.Сроковете на предоставяните от нас административни услуги са описани в брошурите, които всеки един от вас може да намери в центъра за административно и информационно обслужване.

2.Административна услуга, за която няма предвиден срок за извършване, се извършва при възможност веднага, но не по късно от пет работни дни

3. До 7 дни – при произнасяне по искане за издаване на акт

4. До 14 дни – при искане за достъп до обществена информация

5. До 1 месец когато извършването на адмистративната услуга налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка, събиране на сведения или проучвания

6. Специфични срокове – посочени изрично в специален закон

7.Административният акт, съответно отказът да се издаде акт, се съобщава в 3- дневен срок от издаването му на всички заинтересовани граждани и организации. Съобщението може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис, или чрез отделно съобщение на посоченият от Вас адрес или друг начин за обратна връзка.

Непроизнасянето в срок по искане за издаване на административен акт или за извършване на административна услуга се смята за мълчалив откъз същите да бъдат извършени.
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБИ, СИГНАЛИ, ОПЛАКВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОХВАЛИ
Потребителите на административни услуги, предоставяни от Общинска администрация град Несебър имат възможност да подават жалби, сигнали, оплаквания, предложения и похвали относно качеството на административното обслужване или конкретен служител по следните начини:

 • Анкетни карти;

 • Пощенска кутия на входа на общината ;

 • Поща;

 • Интернет-страницата на Община Несебър;

 • В ЦАИО на общината на адрес : 8230 гр. Несебър, ул Еделвайс № 10

 • На нашия e-mail адрес rtodorova@nesebar.bg

По всички подадени жалби, оплаквания и сигнали администрация се произнася в законово регламентираните срокове. Проучването и измерването на удовлетевореността на потребителите се извършва на всеки 6- месеца.

За нас е важно да получаваме Вашите мнения, предложения, коментари и оплаквания, за да можем да анализираме получената информация, за да предприемем необходимите действия за подобряване качеството на административното обслужване. За изграждане на доверие между Вас и нашата администрация ние ще огласяваме публично действията, които сме предприели в отговор на вашите предложения.ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Вие имате право да правите писмено заявление до нас, с което може да искате

 • Потвърждаване на съществуващите лични данни, отнасящи се до Вас

 • Актуализиране или поправяне на Вашите лични данни

 • Да се забрани на общинска администрация – Несебър да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване

 • Да бъдете информирани, преди личните ви данни да се разкрият за първи пътВъв взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги ние се ръководим от следните нормативни документи:
Външни нормативни актове :

Административно процесуален кодекс

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие

Закон за местното самоуправление и местната администрация ;

Закон за администрацията;

Закон за административните нарушения и наказания;

Закон за държавния служител;

Закон за достъп до обществената информация;

Закон за защита на личните данни;

Закон за общинската собственост;

Закон за устройство на територията;

Закон за тютюна и тютюневите изделия;

Закон за виното и спиртните напитки;

Закон за собствеността;

Закон за опазване на околната среда;

Закон за задълженията и договорите;Закон за местните данъци и такси;
Вътрешни нормативни актове :

НАРЕДБА №1
За осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на Общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на Община Несебър. НАРЕДБА №2
За реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на Община Несебър. НАРЕДБА №3
За рекламната  дейност на територията на Община Несебър. НАРЕДБА №4
За реда и условията за установяване на жилищни нужди и за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Община Несебър. НАРЕДБА №5
За реда за придобиване,  управление и разпореждане с Общинско имущество.

НАРЕДБА №6
За опазване на околната среда на територията на Община Несебър. НАРЕДБА №7
За Общинските търговски дружества, Общинските предприятия и за реда и условията за упражняване на правата на собственост върху Общинската част от капитала на търговските дружества. НАРЕДБА№8  
За предоставяне на концесии. НАРЕДБА №9
НаОбщински съвет - Несебър за стимулиране на физически и юридически лица с особени заслуги към Община Несебър. НАРЕДБА №10
За ред и условия за поставяне на преместваеми обектина територията на Община Несебър. НАРЕДБА№11
За определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър. НАРЕДБА №12
За съставянето, изпълнението и отчитането на Общинския бюджет. НАРЕДБА №13
За  дейността в Община  Несебър  по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи. НАРЕДБА№14
За определяне размера на местните данъци. НАРЕДБА№15
За управление на Общинските пътища
НАРЕДБА№16 За условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Несебър
Хартата е утвърдена от Кмета на Община Несебър със Заповед 961 от 26.08.2008г. и е публикувана в интернет на адрес www.nessebarinfo.com Същата можете да намерите на хартиен носител в центъра за Административно и информационно обслужване към Общината, при поискване.

Настоящата Харта влиза в сила от датата на утвърждаването и.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница