Обявление за обществена поръчка строителство раздел І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контактДата14.01.2018
Размер112.88 Kb.
Размер112.88 Kb.

00044-2012-0029

BG-Хасково: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителитеОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Агенция "Пътна инфраструктура" - Областно пътно управление Хасково, бул. "Съединение" № 38, За: инж. Живко Иванов Боговски, РБългария 6300, Хасково, Тел.: 038 624037, E-mail: prrp_haskovo@abv.bg, Факс: 038 663631

Място/места за контакт: ОПУ Хасково

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: Поддържане, проектиране, строителство и ремонт на пътища и пътни съоръженияВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Определяне на изпълнител за строителство на обект: Реконструкция на път II-76 Българин - Харманли, участък от км 57+727 до км 60+806,40

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: с. Българин - гр. Харманли
Код NUTS: BG422

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Определяне на изпълнител на строителство на обект: Реконструкция на път II-76 Българин - Харманли , участък от км 57+727 до км 60+806,40. Пътната настилка е подровена и на места тясна. Проектното решение предвижда проектна скорост 60 км/час; габарит на пътя - 10,50м; Трасето започва в с. Българин, след с. Българин новото трасе използва в максимална степен обхвата на съществуващия път , след което новият път преминава в нов терен , 400 м. върви плътно до съществуващия път и след това осите на новия и стария път съвпадат до връзката за с. Доситеево. Предвиждат се земни работи - изкопи, насипи, банкети, ландшафтно оформяне, полагане настилка от трошен камък, асфалтови работи, отводняване - дренажи, бетонови улеи, отводнителни окопи - облицовани и необлицовани, бетонови бордюри, водоприемни и събирателни шахти, сглобяеми тръбни водостоци, сглобяеми правоъгълни водостоци, предпазни огради, пътни знаци, пътна маркировка, реконструкция ВиК, реконструкция ел. провод и мрежа НН.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45200000, 45230000, 45233000, 45233100, 45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи


Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни и монтажни работи на автомагистрали и пътища
Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позицииНЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Реконструкция на 3,079 км второкласен път, съгласно технически проект, приложената в документацията обобщена количествена сметка , техническата спесификация и други приложения

Прогнозна стойност без ДДС

5500000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаПродължителност в месеци

14
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер на 55 000 лв. Когато участникът е обединение гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него.Валидността на гаранцията за участие е не по- малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 /три/ на сто от общата цена по договора за обществена поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение , в случайу че е представена банкова гаранция е 30 /тридесет/ дни след датата на изтичане на последния Гаранционен срок, съгласно договора за изпълнение на поръчката. Участникът следва да представи и банкова гаранция за авансово плащане, съгласно Приложение № 19 към конкурсната документация .Гаранциите се представят в оригинал в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: Обслужваща банка Уни кредит булбанк, клон Хасково, IBAN: BG80UNCR75273385023032; BIC: UNCRBGSF или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Участниците в процедурата и определения изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата следва да бъде издадена по образец, съгласно Приложения №№ 14 и 15 от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на извършеното строителство се извършва по банков път в български лева от бюджета на АПИ. Цената за изпълнение на договора не подлежи на промяна, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП. Условията са определени в проекта на договор.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението.

ІІІ.1.4) Други особени условия

При подписване на договора за обществена поръчка участникът определен за изпълнител е длъжен да представи следните документи: 1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП., издадени от компетентен орган или извлечение от съдебен регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението. 2. Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата или община. 3. Нотариално заверено копие на удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите 4. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от общата цена по договора без ДДС 5. Нотариално заверено копие на застраховка "Професионална отговорност" 6. Нотариално заверено копие на сертификат на система за управление на качеството

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Оферта /Прилож. № 3/; 3.Заверено копие на документ за регистрация, ЕИК; 4.Гаранция за участие 5. Документ за закупена тръжна документация 6.Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП, съгласно Приложения №№№ 7.1, 7.2, 7.3; 7. Информация за подизпълнителите - Прилож. № 5 8. Декларация от всеки подизпълнител - Приложение № 4; 9.Техническа оферта - Приложение № 5; 10. Технологично - строителна прогрлама 11. График за изпълнение на отделните видове СМР - Приложение № 5.1; 12. Ценова оферта - Приложение № 2 и Приложение № 6 13. Декларация по чл. 56,ал. 1, т. 11 от ЗОП - Приложение № 13; 14. Проект на договор - Прилож. № 16 15. Декларация за приемане условията в проекто - договора Участника ще бъде отстранен от процедурата , съгласно раздел VII от конкурсната документация и чл. 69 от ЗОП;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверения от банки, доказващи наличие на финансови ресурси по III.2.2. т. А от които да е видно, че финансовите ресурси , кредзитната линия или еквивалентния финансов инструмент са предвидени изцяло и само за финансиране на предмета на обществената поръчка. 2. Нотариално заверено копие от застраховка за "Професионална отговорност" 3. Заверено копие на балансите за последните три години / 2009, 2010 и 2011 г/ 4. Заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните три финансови години / 2009, 2010 и 2011 г/ 5. Заверено копие на одитните доклади от експерт счетоводителя за последните три финансови години / 2009, 2010 и 2011 г/ 6. Заверено копие на справка по видове строителство по приложение към ГФО по чл. 92, ал. 3към ЗКПО за последните три финансови години 8 2009, 2010 и 2011 г/ 7. Информация за общия оборот и за оборота на строителството без ДДС , които са предмет на поръчката за последнити три години / 2009, 2010 и 2011 г/ , доказваща изискването по III.2.2. т. Б. 8. Изискванията по т. 4.3 и т. 5 от конкурсната документация.


Минимални изисквания: т. А. Достъп до собствени финансови ресурси , кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не - по малък от 600 000 лева. т. Б. Оборот от строителство , което е предмет на поръчката , сумарно за последнити три години / 2009, 2010 и 2011 г/ не по- малко от 10 000 000 лева без ДДС.

ІІІ.2.3) Технически възможностиИзискуеми документи и информация: 1. Списък /Прилож. № 8/ на договорите за строителство , изпълнени през последните 5 години / 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г/ по предмета на обществената поръчка, включително договорите по III.2.3. т. А /минималните изисквания/ , придружен от препоръки за добро изпълнение на най- важните строителни обекти и тези по т. А; Тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Декларация - описание /Прилож. № 9/ на техническото оборудване за осигуряване на качеството и оборудването за изпитване и изследване и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка в т.ч. минималните изисквания по III.2.3. т. Б. 3. Документи , удостоверяващи основанието за ползване от участника/ собственост, наем, лизинг , друго основание/ чрез инвентарна книга, договор за наем, за лизинг, предварителен договор, други; 4. Списък /Прилож. № 10/ на основните строителни продукти , които ще бъдат доставени за изпълнение на обществената поръчка в т. ч. по III.2.3. т. В. 5. Документи, удостоверяващи доставката на строителните продукти по т. 4 - собственост, договори за доставка от производител, концесионни договори и други; 6. Документи, удостоверяващи качеството на строителните продукти по т. 4; 7. Списък /Прилож. № 11/ на инженерно - техническия персонал, включително лицата по III.2.3. т. Г; 8. Документи за лицата по т. 7 - дипломи, трудови книжки, граждански договори и други; 9. Трудово - биографични справки /Прилож. № 11.2/ на лицата по т. 7; 10. Декларации /Прилож. № 11.1/ на лицата по т. 7; 11. Справка /Прилож. № 12/ за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнение на поръчката; 12. Документи за внедрена система за управление на качеството /ISO/; 13. Нотариално заверено копие на Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за изпълнение на строежи от I-ва категория или еквивалентен документ;
Минимални изисквания: т. А. През последните 5 години / 2007,2008,2009,2010 и 2011 г/ да е изпълнил поне три договора за строителство, които са предмет на поръчката; т. Б. Да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка , включително за изпитване и изследване , с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка: 1. Земекопна техника , която да осигурява дневна производителност не по - малка от 600 м3; 2. Техника за фрезоване на асфалтови настилки, която да осигурява дневна производителност не по- малка от 400 м2; 3. Техника за доставка , полагане и уплътняване на асфалтови настилки , която да осигурява дневна производителност не по- малка от 700 тона; 4. Асфалтосмесителни инсталации с общ капацитет достатъчен да осигури не по- малко от 700 тона /дневно; 5. Трошачно - сортировъчни инсталации /кариерни стопанства/ с общ капацитет не по- малък от 400 м3/ден; 6. Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните лабораторни изпитвания на материали и работи на строежа; т. В. Да има възможност за производство и/или доставка на строителни продукти в количества и с качество, необходими за изпълнение на инвестиционния проект в съответствие с техническите спесификации, но не по- малко от: 1. Асфалтови смеси - 2729 тона биндер; 24987 м2 плътна смес; 5314 тона асф. смес тип "Ао"; 2. Минерални материали за основни пластове - 8248 м3 ; т. Г. Да разполага с инженерно - технически персоналза осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително за осигуряване на контрола на качеството: 1. Ръководител на строежа - да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ и да има минимум 10 години общ трудов стаж като строителен инженер, от които минимум 5 години професионален опит / по трудово правоотношение/ в пътния сектор и минимум 3 години на позиция "ръководител на строеж" или "заместник ръководител" при строителство на пътни обекти; 2. Ключови специалисти - да имат минимум 5 години трудов стаж , като строителни инженери / инженер - химик лаборант, машинен инженер , инженер геодезист, пътен инженер и минен инженер - геолог/ или минимум 7 години трудов стаж като строителни техници в област, приложима към предмета на поръчката; 3. Координатор по безопасност и здраве - да има минимум 1 година трудов стаж на тази позиция;

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Икономически най-изгодна оферта при:

Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена ; тежест: 60
Показател: Срок за изпълнение на СМР по договора; тежест: 25
Показател: Размер на предложената неустойка при лошо или частично изпълнение на СМР; тежест: 15
IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)Срок за получаване на документация за участие

08.06.2012 г. Час: 16:00Платими документи

ДА

Цена: 20 BGNУсловия и начин на плащане

Върху посочената стойност не се начислява ДДС. Документацията се получава в административната сграда на ОПУ гр. Хасково, бул. Съединение № 38, ет. 4 от всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, след излизане на обявлението на електронната страница на АОП. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя /ОПУ ХАСКОВО/: Уникредит Булбанк, клон Хасково IBAN: BG80 UNCR 75273385023032; BIG: UNCRBGSF или в касата на ОПУ Хасково .

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

18.06.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120


IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 19.06.2012 г. Час: 10:00Място

ОПУ Хасково , приземен етаж на административната сградаЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска целл, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕСНЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: www.cpc.bg.VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.04.2012 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница