Оценяване на писмени работи(есета,писма,статии): Отлична оценкаДата16.11.2017
Размер47.46 Kb.
Размер47.46 Kb.

Формиране на оценка по английски език:
Оценяването се извършва помощта на разнообрани дейности в час:дискусии,презентации,диалози,писане на писма,есета,статии.
ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИ РАБОТИ(есета,писма,статии):

Отлична оценка: покрити са всички изисквания според европейската езикова рамка (приложена по-долу).

Много добра оценка:При допускане на 2-3 граматически и лексически грешки .

Добра оценка: При допуснати повече от 2-3 грешки и недостатъчно уверено боравене с езиковите средства,както и объркване на стилове и формати .

При допуснати над 7-8 грешки, непознаване на основни правила и недостиг на лексически запас според нивото ученикът получава задоволителна или незадоволителна оценка.

За да се стимулира желанието на учениците да се изявяват,да комуникират,да не се притесняват да говорят,защото това е много важно,трябва да се поощрява активността в час и учениците да нямат усещането ,че са следени за всяка грешка,защото това може да ги демотивира да използват езика за комуникация.
ОЦЕНЯВАНЕ НА УСТНО ИЗПИТВАНЕ:

Отлична оценка:Свободно боравене с езика-четене,водене на монологична и диалогична реч-защитаване на гледна точка

Много добра оценка:Покриване на критериите за четене и монологична реч.Не са изградени умения за водене на диалог и защитаване на мнение чрез дискусия.

Добра оценка:Покриване на критериите по четене ,умение за пресъздаване на текст.Неумение да се води монолог и диалог и да се защити гледна точка.

Задоволителна и незадоволителна оценка:Ученикът има проблеми не само при водене на монолог и диалог ,но и при четене и пресъздаване на познат текст и не полага усилия,за да се справи по-добре.

ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТОВЕ:

Тестовете се оценяват по следната формула:брой точки на ученика,умножено по 6 и разделено на максималния брой точки за съответния тест.Например:ако тестът е 100 точки,а ученикът е получил 50 точки-50.6=300;300:100=3.Според тази формула:


При тест от 100 точки-50т=3

60т=3.60


70т=4.20

80т=4.80


90т=5.40

95т=5.70.


Разпределение на нивата по класове

5кл-А1-А2;6кл-А2;7кл-А2-В1;8кл-А1-А2-В1;


1ви език- 9кл-В1-В2;10кл-В2;11кл-В2-С1;12кл-С1
2ри език-9кл-А2;10кл-А2-В1;11кл-В1-В2;12кл-В2
1ви език-мениджмънт-9кл-В1;10кл-В1-В2;11кл-В2;12кл-В2-С1;

2ри език мениджмънт-9клА1-А210кл-А2 11кл-В1 12кл-В1

Критерии за оценка според европейската езикова рамка

А1 А2 В1 В2 С1


Слушане с разбиранеМоже да разбира познати думи и осн. Изрази,свързани с него,семейството му и непосредственото му обкръжение,когато се говори бавно и ясно

Може да разбира често употребявани думи и изрази от области, които най-пряко се отнасяг до него.

Може да разбира

Същественото познати

Теми на Книжовен език.Може да схваща основната информация от

Радио и телевизионни предавания когато се говори сравнително бавно и ясно.Може да разбира сравнително дълги изказвания, при услови е,че темата е позната. Може да разбира предавания и репортажи.

Може да разбира дълги изказвания дори и когато не са ясно структурирани.


Четене

Мога да разбирам познати имена,думи и прости изречения, напр. Надписи върху табели,плакати и каталози.

Може да чете кратки елементарни текстове Може да открива информация в обяви реклами и др.Може да разбира кратки лични писма.

Може да разбира текстове съдържащи често употребявана всекидневна лексикалМоже да разбира описания на събития чувства и желания в лична кореспонденция.

Може да разбира статии и доклади със съвременна проблематика.Може да разбира съвременна литературна проза.

Може да чете с лекота дълги и сложни специализирани и литературни текстове.,както и да долавя стилистични нюанси.Може да разбира специализирани статии и технически инструкции.

Говорене

Диалогична речМоже да общува с елементарни изрази,при условие че събеседникът е готов да повтори казаното по-бавно или да го изрази по друг начин и да му помогне в намирането на точните думи.Може да задава и отговаря на прости въпроси при непосредствена неоходимост или позната тематика.

Може да общува във всекидневни рутинни ситуации по познати теми и дейности.Може да води кратки разговори които обикновено не може да продължи.

Може да участва без предварителна подготовка в разговори на позната тематика от личен характер или свързани с ежедневието-семейство ;хоби;работа;пътуване и актуални събития.

Може да общува леко и непринудено и да участва в дискусии на познати теми, като излага и отстоява становищата си.

Може да се изразява гладко и непринудено , без видими затруднения.Може точно да изразява мислите и мнението си.Използва езика гъвкаво и ефикасно.

Монологична реч

Може да опише с прости изрази мястото,където живее и хората,които познава.

Може да опише накратко семейството си околните дома си образованието.

Може да описва преживявания и събития;своите надежди и цели.Може кратко да изразява и аргументира мнението си.Може да разказва случки и събития сюжета на филми и книги както и да описва своите впечатления.


Може да прави ясни и подробни описания по широк кръг теми, които го интересуват.Може да изразява становище по актуален проблем.

Може ясно и подробно да говори по сложни въпроси ,като включва свързани с тях подтеми и завършва изказването по подобаващ начин.

Писане

Може да напише кратък текст за пощенска картичка . Може да попълни името,

националността,адреса си или други лични данни във формуляри.

Може да напише кратки бележки и съобщения .Може да води обикновена лична кореспонденция.


Може да съставя несложен свързан текст на познати теми.Пдже да води лична кореспонденция като описва събития и впечатления.

Може да състави ясен,подробен текст по широк кръг от теми, които го интересуват.Може да напише есе или доклад като дава информация и аргументи за или против определено становище.

Маже да съставя добре структурирани писмени текстове, като ясно изразява мнението си.Може да пише писма, есета, доклади на различни теми.Може да избере подходящ за адресата стил.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница