Од 2-01-03(200075) учебна програма-криминологияДата02.02.2017
Размер121.8 Kb.
Размер121.8 Kb.

ОД 2-01-03(200075)УЧЕБНА ПРОГРАМА-КРИМИНОЛОГИЯ

КРИМИНОЛОГИЯ


1. общо Представяне на дисциплината

Код на учебната дисциплина:

Общ хорариум (часове):

117

Кредити:

4

200075

Аудиторна

заетост

Извънаудиторна заетост

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

27

90

1

3

Специалност:

За образователно-квалификационна

степен:

Форма на обучение:
право
МАГИСТЪР

ЗАДОЧНО


Статут на дисциплината:

Брой часове в седмица:

Учебна година:

трета

Задължително избираема

27

Семестър:

5

Факултет:

Катедра:

Историко-юридически

Наказателноправни науки”

Лектор:
Доц. д-р Емил Стефанов Стоянов

2. Учебни форми


Аудиторна заетост:

часове

кредити

Извънаудиторна заетост:

часове

кредити
Лекции

27

1
Консултации

(работа с преподавател)

-

-

Семинарни занятия

(упражнения)0

0

Самостоятелна работа

60

2


Курсова работа

-

-

Практикум

-

-


Реферат

30

1


3. Формиране на оценката по дисциплината

Форма на проверка


% от оценката

Тестова проверка
Активно участие в часовете
Есе
Изпит

100

Присъствие в часОБЩО:


100%


4. ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

Да се запознаят с основните криминологически проблеми и логиката на тяхното

изучаване, чието задълбочено усвояване и осмисляне следва да бъде постигнато в про-

цеса на учебния курс.
5. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите следва да имат познания по:

Криминологическото познание по необходимост е свързано с използване на мно-

жество знания от областта на философията, социологията, икономиката, психологията.

6. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите следва да знаят и могат:

Криминологическото познание по необходимост е свързано с използване на мно-

жество знания от областта на философията, социологията, икономиката, психологията.

Криминологическото познание по необходимост е свързано с използване на мно-жество знания от областта на философията, социологията, икономиката, психологията.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ:


 • Приложение 1: Анотация на дисциплината (0.5-1 стр.)

 • Приложение 2: Тематичен план на лекциите по учебни часове

 • Приложение 3: Тематичен план на семинарните занятия и практикуми по учебни часове

 • Приложение 4: Конспект за изпит

 • Приложение 5: Библиография за курса и изпита

 • Приложение 6: Автобиография на преподавателя (CV-EU). • Приложение 1: Анотация на дисциплината (0.5-1 стр.)

Учебната дисциплина Криминология дава възможност да се усвоят същностните и отличителни черти на престъпността като социално-правен феномен, нейните причини, закономерности и тенденции. Личността на престъпника като особен социален тип: основните характеристики, формирането и типологията на престъпниците. Превенцията на престъпността като особена социална дейност на държавата: съдържание, основни на-

правления и видове превенция.


Приложени 2: Тематичен план на лекциите по учебни часовеНаименование на темата


лекции


1.

2.


3.

4.

5.6.

7.

8.9.

10.


11.

12.Предмет, цели и задачи на криминологията. Система, същностни черти,

методология, принципи и функции.

Възникване и развитие на криминологическата наука.

История на криминологическата мисъл в света и в България.

Основни теории в криминологията.

Общо учение за престъпността като явление.

Престъпността в съвременния свят и у нас.

Учение за детерминираността на престъпността.

Учение за причините и условията за конкретното престъпление.

Понятие за личността на престъпника.

Формиране и типология на престъпниците.

Превенция на престъпността.

Учение за жертвата от престъплението – виктимология.

Видове престъпност.


3


3

3

33

4

33

3

33

3

Приложение 3: Конспект за изпит


 1. Предмет и задачи на криминологията.Система и същностни черти.

 2. Методология, принципи и функции на криминологията.

 3. История на криминологическата мисъл в света.

 4. Възникване и развитие на криминологическата наука.

 5. История на криминологията в България.

 6. Биологическо направление в криминологията – основни теории.

 7. Биопсихологическо направление в криминологията – основни теории.

 8. Социологическо направление в криминологията – основни теории.

 9. Понятие за престъпността като явление – основни черти.

 10. Основни принципи на престъпността – състояние, структура и динамика.

 11. Престъпността в съвременния свят – основни тенденции и закономерности.

 12. Характеристика на престъпността в България – състояние, причини, тенденции.

 13. Понятие за криминологическа детерминация.

 14. Класификация на факторите/причините и условията/ за престъпност.

 15. Личност на престъпника – обща характеристика.

 16. Основни характеристики на личността на престъпника.

 17. Формиране на личността на престъпника.

 18. Типология на престъпниците.

 19. Понятия за причини и условия за конкретното престъпление.

 20. Антисоциалната насоченост на личността – непосредствена причина за конкрет-

ното престъпление.

21.Понятие за превенция на престъпността.

Приложение 4: Библиография за курса и изпита

Основни:

1. Панев, Б. Криминология, учебник, Бургас, 1993

2. Станков, Б. Криминология, учебник, С., 1997

3. Айдаров, Й. Криминология, учебник, С., 1998


Допълнителни:

 1. Каракашев В., Георгиев Г., Цанков Н., Криминология, С., 1995

 2. Айдаров Й., Престъпността в прехода към демокрация, С., 1995

Приложение 5: Професионална автобиография


5.1 Лична информация:

Име : Емил Стефанов Стоянов

Адрес : В. Търново, ул. “ П. Типографов “ № 8

тел :


факс :

e-mail :

Националност : българин

Дата на раждане : 28. 06. 1961 г.


5.2 Трудов стаж:

 • Дати / от – до/ : 23.09.1988 – 30.12.2003 г.

 • Име и адрес на работодателя: НВУ “ Васил Левски “ – В. Търново

 • Заемана длъжност: преподавател • Дати: 25. 06. 2004 г. – до момента

 • Работодател: ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий “

 • Длъжност: преподавател

5.3 Образование и обучение:

* Дати / от – до /: 1979 – 1983 г.

* Име и вид на обучаващата или образователната организация

НВУ “ В. Левски “ – В. Търново

* Дати : 1987 – 1992 г.

* Обучаваща организация: СУ “ Климент Охридски “, специалност “Право”

* Наименование на придобитата квалификация:

Доктор по криминология ;

Доцент по криминология ;

  1. Лични умения и компетенции:

* Майчин език: български

* Други езици:


руски

английски

Четене

Писане


Разговор

много добро

много добро

много добро


средно

средно


добро

* Научни интереси и области на публикациите:

Криминология. Наказателно право. Международно наказателно право.
* Членство в организации:

Асоциация на българските криминолози

Съюз на учените в България- клон В. търново

* Организационни умения и компетенции:

добри комуникативни способности, изявени лидерски качества, умения за

работа в екип, добра координация и управление на хора и проекти в профе-

сионалната среда.
* Технически умения:

Работа с компютри и видеотехника.

  1. Списък на основни публикации:

* Престъпността, нейните причини и превенция във Въоръжените сили на

Република българия, С. , 2003 г.

* Основи на правото и нормативната уредба във Въоръжените сили ,

В. Търново, 2002 г.

* Гражданско общество, държава и право , В.Търново, 2001 г.

* Криминологическа характеристика на насилствената престъпност,

В. търново, 1999 г.

* Детерминация на индивидуалното престъпно поведение, С. , 2000 г.

СПИСЪК


НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ И ПУБЛИКАЦИИ

НА ДОЦ. Д-Р ЕМИЛ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

през периода 1999 – 2005 г.

№ Наименование на труда Къде и кога е Обем

издаден /маш. стр./I. Монографии

 1. Престъпността, нейните причини и превенция София 160

във въоръжените сили на Република България 2003 г.

II. Учебници и учебни пособия

 1. Курс лекции “Основи на правото и нормативната ВВОВУ 280

уредба във Въоръжените сили на Република България” 2001 г.

 1. Основи на военното право ВВОВУ 180

2002 г.

III. Дисертационен труд

 1. Насилствената престъпност и нейната профилактика В. Търново 161

във Въоръжените сили на Република България 2000 г.

IV. Автореферат

 1. Насилствената престъпност и нейната профилактика В. Търново 36

във Въоръжените сили на Република България 2000 г.

V. Научни доклади и статии в страната

6. Правото и идеята за свободата ВВОВУ, сб. науч.тр. 8

кн. 70, 2001 г.7. Гражданско общество, държава и право ВВОВУ, сб.науч.тр. 9

кн. 70, 2001 г.VI. Публикации в чужбина ---- ----

СЪСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:

УТВЪРДИЛ:

Доц. д-р Емил Стоянов

Ръководител катедра: ИД доц. д-р Борис Велчев

Декан:доц. д-р А. Андреев

дата: 26.09. 2008 г.

дата: 29.09.2008 г.

дата: 30.09. 2008 г.
Име на файла: OD 2-01-03(200075)_1.doc

Дата на отпечатване: 01.10.2008 г.

Версия: 2

Страница от

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница