Одобрявам: /п/ никола иванов белишки кмет на община панагюрищестраница1/8
Дата30.11.2017
Размер0.83 Mb.
Размер0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8ОДОБРЯВАМ: /п/

НИКОЛА ИВАНОВ БЕЛИШКИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЗА СТРОИТЕЛСТВО, СЪГЛАСНО ЧЛ.101“А“ ОТ ЗОП, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В

РАЗШИРЕНИЕ ГРОБИЩЕН ПАРК, ГРАД ПАНАГЮРИЩЕ”,ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф325 ММ С ПЕВП PN355”.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ЧАСТИЧНО ОФОРМЯНЕ НА АЛЕИ”

2016 г.
І. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Строителство на обект: „Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище”.2. Място на изпълнение

Мястото за изпълнение на поръчката е община Панагюрище, обл. Пазарджик.  1. Обособени позиции. Настоящата публична покана има две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Изместване стоманен водопровод ф325 мм с ПЕВП PN355”.

Обособена позиция 2: „Частично оформяне на алеи”.

  1. Прогнозна стойност.

Общата прогнозна стойност на публичната покана е 154 569,09 (сто петдесет и четири хиляди петстотин шестдесет и девет лева и девет стотинки) лв. без включен ДДС.

Прогнозната стойност на обособена позиция 1 е 75 402,43 /седемдесет и пет хиляди четиристотин и два лева и четиридесет и три стотинки/ лв. без ДДС.

Прогнозната стойност на обособена позиция 2 е 79 166,66 /седемдесет и девет хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки/ лева без ДДС.


  1. Техническо задание и количествена сметка.    1. Обособена позиция № 1.

Към момента съществуващ стоманен водопровод Ф325мм от водоем висока зона на града, в посока на завод “Оптикоелектрон” преминава през новото разширение на гробищния парк на град Панагюрище. Разширението на гробищния парк се осъществява за да осигури възможност за задоволяване на настоящите потребности на града, без значителни инфраструктурни промени.

Отреждането на площадка за разширението на гробищния парк налага частично изместване на съществуващия стоманен водопровод Ф325мм, като новото трасе трябва да бъде изведено извън терена на гробищния парк и старите метални тръби да се извадят.

Предвижда се изместването да стане южно от предвидения за гробище терен, успоредно на изградена ограда, под трасето на пътя, като са спазени необходимите сервитути. Новото трасе на водопровода минава на около 3.00 м. южно от оградата на разширението на гробищния парк.

Връзките на подменяния водопровод със съществуващите ще се осъществят както следва:

Старото трасе е с дължина 142,8 м, отместеното трасе е с дължина 194.7 м. Преместването на трасето налага изграждането на две ревизионни шахти – в двата края, където ще се направи връзката между двата материала и ще бъдат монтирани спирателни кранове. Хоризонталните чупки ще укрепят с бетонови блокове, съгласно приложените чертежи.

Проекта предвижда старото трасе на стоманения водопровод да бъде отстранено, като ще се направи транщеен изкоп с щирина 1,00 м – таа, че да се реже тръбата в изкопа. Металната тръба ще бъде нарязана на парчета с дължина 3м., които ще бъдат натоварени с кран и транспортирани за рециклиране. Изкопа ще се запълни обратно с изкопания преди това земен материал.

Съществуващия водопровод е от стоманени тръби Ф325 - подменя се с полиетиленови тръби висока плътност PE100 ф355 PN16, SDR11.

При предвидения за изместване водопроводен участък са необходими следните основни видове работи:

 направа на изкоп за полагане на тръбата;

 полагане на подложен пласт от пясък, необходими за достигане равност и наклони на повърхността;

 полагане на тръбите от PE-HD.

 свързване на тръбите;

 изпълнение на монолитни ст.бетонови ревизионни шахти

рязане на металната тръба;

 монтаж на спирателни кранове;

 засипване на водопроводните тръби, спазвайки необходимата технология;

 временна организация на движението, съобразена с приетият график и организация за изпълнение на стротилните работи и нормативните изисквания на Наредба No. 16/2001 г за временна организация на пътища при извършване на ремонтни работи.
Изисквания за технология на изпълнението.

Общи положения Строителните работи, предмет на настоящият проект са изместване на съществуващ стоманен водопровод, като новото трасе е изпълнено с тръби полиетилен висока плътност. За организация и изпълнение на строителството, ще се извършва на една строителна площадка, намиращ, се извън регулацията на гр. Панагюрище.

Трасировка и строителна линия. Водопровода се трасира въз основа на оразмерителните данни, посочени в ситуация, надлъжни профили и детайли на съоръженията.

Изисквания към изкопа Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на дъното и лесното свързване на различните елементи на тръбопровода. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и оформено според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното се разстила слой от пресят материал или пясък с дебелина 10см, върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се насипва отстрани и се запълва на височина 30см над горния ръб на тръбопровода. Изкопната пръст се захвърля от едната страна на изкопа. Между ръба на изкопа и изхврлените материали и пръст да се оставя пътека с ширина не по-малка от 0.5м. Всичката излишна пръст се извозва още при изкопавенето и. Изкопните работи да се изпълняват така, че да бъде възможно оттичането на дъждовните води. При извършване на земните работи, да се спазват строго дадените в надлъжните профили размери и котировки, а нивелетата на дъното на тръбите да се проверява с нивелир. Иннвеститорьт приема котите на дъното на изкопа с акт.

Транспорт и складиране Транспортът на тръбите да се извършва с подходящи транспортни средства. Товаренето и разтоварването на транспортните средства и преместването могат да се извършат с кран, багер или на ръка. Тръбите трябва да се повдигат в централната им зона, при балансиране на разстояние най-малко 3 метра, с помощта на въжета или найлонови клупове. Плоскостта на опората трябва да бъде нивелирана без грапавини и остри камъни. Възможно е нареждане върху почва, пясък, асфалт и цимент, катосе избягва влаченето на тръбите. Височината на куповете тръби не трябва да надвишава 2,00м, независимо от диаметъра на тръбите. Когато тръбите остават натрупани на открито дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи.

Полагане на тръбопровода по трасето След като е завършено леглото за полагане, тръбите, фитингите и специалните части, трябва да се разположат по дължина на изкопа, като се провери внимателно дали отговарят на проекта. Преди да бъдат спуснати в изкопа, всички елементи на тръбопровода трябва да бъдат внимателно прегледани, с особено внимание към накрайниците им, за да се убедим, че при транспортирането и при товаро-разтоварните работи не са повредени. За тази цел трябва да бъдат почистени от прах и кал. Трябва да се провери дали във вътрешността на тръбите няма влезли животни или чужди тела. За избягване на това е добре да се затапват предварително несвързаните части. След като е извършено свързването на тръбите и фасонните части, според предните инструкции, се пристъпва към оперативно полагане, което се прави с ръчни крикове, багери или кранове, разположени по протежение на трасето, така че да се постигне плавно спускане на тръбопровода, без той да търпи удари, притискане, деформиране. За тръби с малък диаметър и плитък канал е възможно ръчно полагане. Евентуалната апаратура, включена в тръбопровода, не трябва да упражнява никакви въздействия върху тръбите.

Свързване Свързването на тръбите от РЕ може да става чрез няколко техники:

Челно заваряване Челното заваряване се състои в подгряването и омекване на повърхността на свързващите елементи с помощта на отоплителна плоча, а след отстраняването и от плочата, на притискане със съответната сила. След което се оставят на охлаждане. Правилното извършване на свързването чрез челно заваряване позволява тръбата от РЕ да запази свойствената за нея еластичност по цялата дължина на отсечката и издръжливост на свръзките, равна на издръжливостта на тръбата.

Електро заваряване Заваряването се състои от свързването на тръбата с фитингите с вградена в тях електросъпротивителна жица и свързването и към уред, с който се нагрява.

Свързване с помощта на механично стягане (бързи връзки) Свързването с помощта на муфа от изкуствена материя е бързо и лесноизпълнимо. Свързването не изисква употребата на инструменти.

Съединителни фланци Съединителните фланци с употребата на съответни челни адаптери се използват за свързване на тръбопроводите от РЕ с тръби или фитинги направени от друг вид материал /стоманен или чугунен/, арматура или в други технично обосновани ситуации. Свръзката се състои в това че: по време на производствения процес на края на тръбата се прави фланшов накрайник от полиетилен, след това на тръбата се поставя фланец от сфероиден чугун с епоксидно покритие или от висококачествена неръждаема стомана. Фланецът има отвори за свързващи болтове с нормирано разстояние.

Изпитване на положените водопроводи След полагане на тръбите, същите се засипват по средата с мека пръст на височина 20- 30см, като връзките им се оставят свободни, за да могат да бъдат проверени. Изпитването на положените водопроводи се извършва, съгласно правилника за извършване и приемане на строителните работи. За изпитването се съставя акт. Водопроводът се засипва и след трамбоване и улягане на насипа се възстановява уличната настилка. Водопроводът се предава за редовна експлоатация. Преди приемането му от приемателна комисия не се разрешава включването на потребители –сградни отклонения.

Промени в проекта. Всички видове работи да се извършват съгласно приложените чертежи или съгласно изискванията на НСН. За всяко отклонение от проектите трябва да се получи писмено одобрение от НСН преди започване на работите.

Временен контрол на движението. Изпълнението на работите е предвидено да се извършва с работа на половин ширина без отбиване на движението, при спазване на Наредба № 16/17.08.2001 год. на МРРБ. - Във връзка с приетия начин на изпълнение, Изпълнителят трябва да разработи схеми за временна организация на движението. Схемите да включват дублиране на сигнализацията със сигналисти. Схемите да бъдат съгласувани с контролните органи и предадени за одобрение от НСН. Всички разходи по осъществяване на временния контрол на движението са за сметка на Изпълнителя.


КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


по ред

Наименование на СМР

Ед. мярка

Количество

Ед. Цена

Обща стойност

1

2

3

4

5

6

 

ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф325мм

 

 

 

 

1

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>

м3

425,00

 

 

2

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ <<01-04-027>>

м3

115,00

 

 

3

ТЪНКИ ИЗКОПИ Н=или<0.15М РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 3М <<01-01-014>>

м3

20,00

 

 

4

ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ 5км.

м3

20,00

 

 

5

ДОСТАВКА НА ПЯСЪК СЪС САМОСВАЛ ОТ РАЗСТОЯНИЕ 30 км.И ДЕПОНИРАНЕ

м3

20,00

 

 

6

НАТОВАРВАНЕ С ФАДРОМА НА ПЯСЪК ОТ ДЕПО И ТРАНСПОРТ НА 100 м. СР.Т.Р-НИЕ.

м3

20,00

 

 

7

НАПРАВА НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК

м3

20,00

 

 

8

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>

м3

96,00

 

 

9

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ <<01-01-060>>

м3

96,00

 

 

10

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ с булдозер

м3

357,00

 

 

11

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ <<01-01-061>>

м3

357,00

 

 

12

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

м

194,70

 

 

13

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБСТЪРГАНИ СТОМАНЕНИ ФЛАНЦИ Ф300 мм.

бр.

6,00

 

 

14

ДОСТАВКА НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ Ф355 мм.НА 16 атм. - тип 100

м

194,70

 

 

15

МОНТАЖ И ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ Ф355 мм. НА 16 атм.

м

194,70

 

 

16

МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф300ММ

бр.

2,00

 

 

17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК ОТ ПЕВП Ф 355 мм.

бр.

2,00

 

 

18

ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) <<03-01-008>>

м3

94,00

 

 

 

РЕВИЗИОННА ШАХТА ЗА ВРЪЗКА И СК И ОПОРНИ БЛОКОВЕ

 

 

 

 

18

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>/ДОПЪЛНИТЕЛНО ОКОЛО ИЗКОПА ЗА ТРЪБАТА/

м3

30,00

 

 

19

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>

м3

30,00

 

 

20

КОФРАЖ АРМИРАНИ И НЕАРМ.БЕТОНОВИ СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС.ШАХТИ С d=или<15СМ

м2

52,25

 

 

21

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2

кг

550,00

 

 

22

Полагане бетон М100 - подложен

м3

0,70

 

 

23

ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН В20 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН

м3

6,00

 

 

24

Направа хидроизолация на открито в/у бетон по стени и подове

м2

25,00

 

 

25

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК ЗА РШ

бр.

2,00

 

 

26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НАДЪРВЕН КАПАК ЗА РШ

бр.

2,00

 

 

27

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 ЗА ОПОРНИ БЛОКОВЕ

м3

1,50

 

 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТАРА СТОМАНЕНА ТРЪБА

 

 

 

 

28

ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ <<01-04-023>>

м3

262,00

 

 

29

РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф400 С ОКСИЖЕН / НА ПАРЧЕТА С ДЪЛЖИНА 3 М./

бр.

48,00

 

 

30

НАТОВАРВАНЕС КРАН И ИЗВОЗВАНЕ НА МЕТАЛНИ ТРЪБИ ДО ПУНКТ ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

кг

8568,00

 

 

31

ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ <<01-01-059>>

м3

262,00

 

 

 

Всичко без ДДС :

 

 

 

 
5% непредвидени

 

ДДС 20% :

 

 

 

 

 

Всичко с ДДС :

 

 

 

     1. Обособена позиция № 2.

Обхвата на съответните видове строителни работи:

Строително-ремонтните работи предмет на поръчката, са предвидени за извършване в Гробищен парк, гр. Панагюрище .

Качествата  на влаганите материали следва да отговарят на изискванията на техническите спецификации съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.


Технология на извършване на строителните работи:

Оформят се алеи съгласно приложения ГЕН ПЛАН,чрез изпълнение на земни работи за оформяне на пътното легло, трошенокаменна настилка с дебелина15 см.и неплътен асфалтов бетон с дебелина 5 см.,бетонови и градински бордюри.

Нивелетата ще следва максимално изпълнената площна вертикална планировка, осигуряваща отводняването посока към дерето и неговото течение.

Ще се изпълнява и тротоарна настилка от бетонови плочи 30/30/4,5 на вароциментов разтвор.

Обема на работа ще се изпълнява в размера на лимитираните средства и договорената цена .

Тротоарни настилки

Тротоарните настилки се полагат върху вароциментова основа с дебелина 6 см., М10 / отношение 6:1:18/ върху предварително оформена и уплътнена земна основа.

Повърхността на тротоарните настилки се изпълнява с едностранен наклон от 2 - 2.5 % към бордюра. Фугите трябва да имат ширина 2-3 мм., които се запълват с циментов р-р в отношение 1/1.

Тротоарната настилка да се изпълни от бетонови плочи с размери 30/30/4,5 отговарящ на стандарт БДС 625-81.


Бетонови бордюри 8/16/ и 18/35(БДС 624-87)

Бордюрите се поставят преди настилката на тротоарното и уличното платно и служат за изходна база при построяване на тротоарите.Същите се полагат върху бетонова основа КЛАС В15.

Ще се полагат и замонолитват на разтвор, с по-малко от 10 мм и не повече от 40 мм дебелина върху бетонна основа Клас В15. Алтернативно могат да се полагат и замонолитват директно на бетонна основа от Клас В15, докато е още пластична. Всички готови елементи ще бъдат замонолитени с бетон клас В15. Дилатационни фуги ще бъдат оставени в бордюрите, когато те са положени върху или в съседство до бетонна конструкция или елемент.

Всички партиди бетонови елементи трябва да бъдат придружени от сертификат за качество.


Изискванията към продуктите от трошен камък в съответствие с изискванията на БДС EN 13043+АС

Изискванията към продуктите за нови покрития от асфалтови пластове са в съответствие с БДС EN 13108.


Методи на измерване, приемане и плащането на извършените строителни работи:
Количеството на извършените работи ще се констатира с протокол за действително извършени работи /обр.19/, подписан от представители на Възложителя и на Изпълнителя.
Обектът ще се приеме от общинска приемателна комисия.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


Наименование

ед. мярка

Количество

ед. цена

стойност

1

Тесен изкоп-ръчно

м3

65,002

Изкоп с багер на земни почви

м3

397,003

Изкоп с багер за обратен насип /хумус/

м3

229,004

Превоз на земни почви на транспорт

м3

397,005

Ръчен изкоп с хоризонтално прехвърляне до 3 м

м3

33,006

Доставка и полагане бордюри 18/35/50

мл

731,007

Доставка и полагане бордюри 8/16/50

мл

357,008

Доставка и полагане бетонови плочи 30/30/4,5 на вароциментова основа 6 см.

м2

211,009

Доставка и полагане трошено-каменна настилка дебелина 15 см и валиране

м3

225,0010

Доставка и полагане неплътен асфалтобетон 5см

тон

180,00 

 

 

 Всичко без ДДС

5% непредвидени
 

 

 

  ДДС20%
 

 

 

  Всичко с ДДС :  1. Общи предписания.

Настоящата публична покана се възлага за изпълнение на посочените строителни дейности в количествените сметки.

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа. За извършения оглед се подписва декларация по образец от настоящата документация.

Декларацията се заверява задължително в деловодството на Община Панагюрище. Ако липсва декларация или представената декларация не е заверена от общинската администрация на Община Панагюрище, Участникът ще бъде отстранен от участие в публичната покана.

Ако участникът е обединение, достатъчно е един от участниците в обединението да посети строителните площадки.


5. Срок за изпълнение

Срокът за изпълнение на строителството е до 120 /сто и двадесет/ календарни дни. Срокът започва да тече от датата на издаване на Акт образец 2/ 2а или екв. Документ за започване на строителството за строежа. Срокът изтича в деня на окончателно приемане на извършените ремонтни работи от Община Панагюрище с Приемно – предавателен протокол.

  1. Начин и срок на плащане

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, авансово плащане в 14 - дневен срок от Деня на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка в размер на 30 /тридесет/ процента от Цената за изпълнение на Договора. Върху авансовото плащане не се начислява лихва. Авансовото плащане се погасява чрез приспадане на суми в размер на 30 % от плащанията към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до пълното възстановяване на авансовото плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да използва авансовото плащане само за покриване на разходи по строителството, които са му необходими за изпълнението на Договора.

Междинните плащания се извършват въз основа на:

- Количествено-стойностна сметка. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествено-стойностната сметка единична цена за всяка позиция.

- Данъчна фактура.


Окончателното плащане се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок, след завършване и приемане на СМР и издаване на данъчна фактура.ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ОФЕРТИТЕ


  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница