Осигуряване на безопасни условия на труд за 85 служители на фирма „ростер” оод, заети с високорискови дейностиДата20.02.2017
Размер57.85 Kb.
Размер57.85 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001--2.3.02-0093-С001

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 85 СЛУЖИТЕЛИНА ФИРМА „РОСТЕР” ООД, ЗАЕТИ С ВИСОКОРИСКОВИ ДЕЙНОСТИ

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюзДОГОВОР ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С НОВО ОБОРУДВАНЕ

по проект ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 85 СЛУЖИТЕЛИ НА ФИРМА „РОСТЕР” ООД, ЗАЕТИ С ВИСОКОРИСКОВИ ДЕЙНОСТИ”

в съответствие с Договор № ESF-2302-06-16002/14.08.2012 г. съфинансиран по СБП BG 051PO001-2.3.02 "БЕЗОПАСЕН ТРУД" на ОП „Развитие на човешките ресурси”
Ростер” ООД, гр. Смолян, ул. „Цар Калоян” №3, ЕИК 830105641, представлявано от Росен Банков Терзиев – Управител, наричано по-долу Бенефициент, от една страна,

и
„_____________” ____, гр. _________, ЕИК: __________, представлявано от _____________, наричано по-долу Изпълнител, от друга страна, сключиха настоящия договор за следното:


I. Предмет на договора

чл.1. Подготовка, организиране и провеждане на обучение, съгласно т. ІІ.1.2 Описание на предмета на процедурата от Публична покана (Приложение I от Договора) и в съответствие с офертата на изпълнителя, с която последният е участвал в процедурата за избор на изпълнител (Приложение II от Договора)
II. Цени и начин на плащане

чл.2.1.Договорената обща цена на услугата предмет на Договора е в размер ............... лева без ДДС, посочена в офертата на изпълнителя, с която последният е участвал в процедурата за избор на изпълнител (Приложение II от Договора)
чл.2.2. Цената посочена в чл.2.1. е окончателна и включва цялото задължение на Бенефициента към Изпълнителя
чл.2.3. Договорената в чл.2.1. цена се заплаща в срок до 30 работни дни след изпълнение предмета на Договора, подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура от Изпълнителя.
III. Срок за изпълнение на Услугата

чл.3.1. Изпълнителят следва да изпълни предмета на Договора в срок до 30 дни от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31.10.2013 г..
чл.3.2. Мястото на приемане на услугата и подписване на двустранен протокол е гр. Смолян, ул. „Бузлуджа” №11, в офиса на фирма „Ростер” ООД.
IV. Права и задължения на Изпълнителя

чл.4.1. Изпълнителят има право да получи договорената цена в размер и срокове договорени в настоящия Договор.
чл.4.2. При неспазване на сроковете договорени в настоящия Договор Изпълнителят дължи неустойка в размер 0,02% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от договорената обща цена на услугата посочена в чл.2.1.
чл.4.3. Изпълнителят е длъжен да спази точно клаузите на Договора и Приложенията към него.
чл.4.4. Изпълнителят е длъжен да не разгласява пред трети лица информация за Бенифициента.
чл.4.5. Изпълнителят се задължава да предостави възможност на органите на Финансиращата институция по Договор № ESF-2302-06-16002 да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място, относно изпълнението на Проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта. Проверки могат да се провеждат в срок до три години след приключването на оперативната програма по отношение на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Регламент 1083/ 2006 на Съвета, както и до приключване на евентуални административни, следствени или съдебни производства.

чл. 4.6. Изпълнителят се задължава да спазва и всички изисквания на членове 1, 3, 4, 5, 6 и 14 от Общите условия на бенефициента по договор № ESF-2302-06-1600. (Приложение III към договора)
V. Права и задължения на Бенифициента

чл.5.1. Бенифициентът се задължава да заплати цената на услугата предмет на Договора в размер и срок, посочени в Договора.
чл.5.2. Бенифициентът има право да получи услугата предмет на Договора и Приложенията.
чл.5.3. Бенифициентът е длъжен да не разгласява пред трети лица информация за Изпълнителя.
чл.5.4. При неспазване на сроковете договорени в настоящия Договор Възложителя дължи неустойка в размер 0,02% за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от договорената обща цена на услугата посочена в чл.2.1.
VI. Гаранции и качество

чл.6.1. Качеството на услугата предмет на договора следва да отговоря на изискванията на Бенифициента посочени в публичната покана и приети от Изпълнителя с офертата (Приложение II към Договора).

VII. Действие на договора

чл.7. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от страните и се прекратява с изпълнение на услугата предмет на Договора.

.

VIII.ФОРСМАЖОР


чл.8.1. Всички обстоятелства от извънреден характер, които могат да се появят след влизането на Договора в сила, поради непредвидени или непредсказуеми обстоятелства и правят пълното или частично изпълнение на задължението невъзможно, ще се считат за ФОРС МАЖОР.
чл.8.2.ФОРС МАЖОР се считат обстоятелствата като: земетресение, наводнение, война, независимо дали е обявена или не, революции, граждански войни, бунтове, стачки, въстания, стачки в промишлеността и транспорта, в случай че те са свързани с невъзможност да бъде изпълнен Договора или забавено неговото изпълнение.
чл.8.3. Страната позоваваща се на ФОРС МАЖОРНИ обстоятелства е длъжна да уведоми другата страна писмено относно появата на подобно събитие в срок от 10 (десет) дни от неговото започване.
чл.8.4. В случай, че стане невъзможно изпълнението на Договора в упоменатия срок, поради наличието на ФОРС МАЖОР, страната, която е под въздействие на ФОРС МАЖОР, има право да отложи своите договорни задължения за период равен на периода на действие на ФОРС МАЖОРА, като в този случай закъснението няма да се счита за неизпълнение.
IX. Комуникации
чл.9. Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала, един за Бенефициента и един за Изпълнителя.
X. Общи условия
чл.10.1. Договорът за изпълнение не може да бъде изменян или допълван освен след сключване на писмени споразумения (анекси) между Изпълнителя и Бенифициента, съставляващи неразделна част от Договора.

чл.10.2.За всички неуредени в този Договор въпроси между страните са валидни и се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.
чл.10.3. Всички спорове възникнали между страните по време на изпълнение на Договора, които не могат да бъдат решени по друг начин, ще се решават от Арбитражен съд на Търговско- промишлена палата в съответствие с националното законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение I: Публична покана на Бенефициента

Приложение II: Оферта на Изпълнителя

Приложение III: Общи условия по договора за Безвъзмездна финансова помощ на бенефициента

Настоящият договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
За Изпълнителя За Бенефициента
Име: Име:

Длъжност: Длъжност:

Подпис: Подпис:

Дата: Дата:


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския социален фонд”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Ростер” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и ДО.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница