Основна цел: Повишаване на производствения капацитет на «ас-инженеринг» еоодДата03.04.2017
Размер28.02 Kb.
Размер28.02 Kb.
Проект № BG16RFOP002-2.001-0323-C01 „Повишаване на производствения капацитет чрез подобряване на производствените процеси в "АС-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД“ е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е 1 370 060.00 лв., а стойността на безвъзмездната финансова помощ е 822 036,00 лв. и представлява 60% от очакваните допустими разходи. Европейското съфинансиране е на стойност 698 730,60 лв., а националното съфинансиране – 123 305,40 лв. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя съгласно условията на Регламент /ЕС/ №651/2014 на Комисията и представлява регионална инвестиционна помощ по смисъла на чл.14 от същия Регламент.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Повишаване на производствения капацитет на «АС-Инженеринг» ЕООД

Специфични цели:

Специфични цели:

1. Подобряване на производствения процес чрез доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за файберно лазерно рязане и Абкант машина.

2. Достигане на производителност на труда през 2019 г. не по-малко от 66 хил. лв. на заето лице.

3. Намаляване на относителния дял на материалните разходи в единица продукция и увеличаване на ефективността на производствените разходи с 23%.

Целите на проекта напълно отговарят на Специфична цел 2.2. Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. Очакваните в тази Специфична цел резултати, а именно постигането на положителен ефект върху развитието на устойчива пазарна конкурентоспособност на българските МСП с оглед повишаване на производителността и експортния им потенциал напълно съвпадат с основната и специфичните цели на настоящия проект. В проекта се предвижда повишаване на производствения капацитет на "АС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД чрез доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за файберно лазерно рязане и Абкант машина. Новото оборудване ще доведе до увеличаване на производството с 44525 единици произведена продукция и приходи от продажби в размер на 4,136 млн. лв. през 2019 г. Новото технологично оборудване ще повиши значително производителността, като през 2019 г. тя ще достигне над 66 700 лв. на заето лице. Проектът предвижда и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес чрез доставка и въвеждане в експлоатация на Машина за файбер лазерно рязане. С въвеждането на тази технология ще се подобри ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес поради това, че ще се постигне намаляване на разходите за производство на единица изделие с 15% - причините за това са: икономии на хелий, азот и въглероден диоксид, които за разлика от наличните лазери не се използват при Машината с файбер лазерно рязане; тази машина консумира три пъти по-малко електрическа мощност в сравнение със съществуващите във фирмата лазерни машини /23 KW срещу 70 KW при наличните машини/; самата Машина с файбер лазерно рязане е с 40% по-евтина от конвенционалните СО2 лазери и нейните амортизационни отчисления в себестойността на произвежданата от нея продукция водят до по-ниска себестойност; Машината с файбер лазерно рязане притежава работна маса с размери 4 на 2 м при 3 на 1,5 м при съществуващите във фирмата машини, което намалява времето на спомагателните процеси и повишава производителността на машината спрямо притежаваните в момента лазери. Новата машина има възможност за рязане на по-дебели листове, което ще замени досегашното им ръчно рязане с оксижен. Ще се намали производственият отпадък поради по-доброто разкрояване и рязане по метода "срез в срез". Всичко това ще доведе до постигане на целите на проекта.ДБФП е подписан на 20.06.2016 г. и е с продължителност 12 месеца.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “АС-Инженеринг“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница