Отчет за дейността на Комисията за детето и изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2013 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 годинаДата04.03.2017
Размер371.34 Kb.
Размер371.34 Kb.
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АВРЕН
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Емануил Младенов Манолов- Кмет на Община Аврен
Относно: Приемане на Отчет за дейността на Комисията за детето и изпълнението на Общинската програма за закрила на детето за 2013 година и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2014 година
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21,ал. 1, т. 12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето с цел осигуряване на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот и благосъстоянието на децата, като условие за

свободното и пълноценното им личностно развитие, предлагам Общински съвет-Аврен да вземе следнитеР Е Ш Е Н И Я:

1. На основание чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА Общински съвет – Аврен приема Отчета за дейността на Комисията за детето и изпълнението на Общинската програма за закрила на детето през 2013 година;

2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.3, ал. 1 от Правилник за

прилагането на Закона за закрила на детето Общински съвет - Аврен приема Общинска програма за закрила на детето за 2014 година.Внася:
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на община Аврен
Съгласувал:

ЖИВКА ЦВЕТКОВА

Заместник-кмет на община Аврен
ЖИВКА КОСТАДИНОВА

Директор дирекция ОКТСД
Изготвил:

Д. Димитрова, гл. специалист „Образование”ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2013 ГОДИНА
Комисията за детето е консултативен орган към Община Аврен, която ежегодно разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства. Създадена е на основание чл.20 „а”, ал.1 и 2 от Закона за закрила на детето със Заповед на Кмета на Община Аврен.

Комисията осъществява сътрудничество и координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на детето на общинско ниво.

В състава й са включени представители на Общинска администрация, Областна дирекция на МВР, Регионален инспекторат по образованието, Дирекция „Социално подпомагане”, Регионална здравна инспекция, орган по настойничеството, представител на директорите на общинските училища.

Водещ принцип в дейността на Комисията е обединяване и координиране на политиките за деца.

През отчетния период са проведени три заседания, едно от които разширено с присъствието на директорите на общинските училища и детски градини. На заседанията са обсъждани следните теми:


 • Необхванати, отпаднали и застрашени от отпадане деца и ученици през изтеклата 2012/2013 учебна година. Усъвършенстване на системата за събиране на данни.

 • Разширяване възможностите за обучение на деца и ученици със СОП.

 • Информация за резултатите от популяризирането на услугата „Приемна грижа”.

 • Обсъждане на инициатива за събиране на дрехи, обувки и учебни помагала за социално слаби деца.

 • Информация за новата учебна 2013/2014 година. Преструктуриране на детските градини в общината. Обхванати деца и ученици. Деца със СОП и в индивидуална форма на обучение. Сграден фонд и материална база. Проблемни сектори. Тенденции за развитие.

 • Координационни механизми за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик, завръщащи се от чужбина и взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва и/или в риск от насилие и при кризисна интервенция- Заповед № ЗД-Д-Дч-01-62/17.07.2013 г. на директора на ДСП-Долни чифлик за длъжностните лица за община Аврен от отдел „Закрила на детето”, участващи в мултидисциплинарните екипи на местно ниво.

 • Информация за подадените и изплатените еднократни целеви помощи за първокласници в общинските училища в началото на 2013/2014 учебна година. Текуща информация по Програмата за семейни помощи за деца.

 • Информация за здравното обслужване на децата от детските градини и учениците от общинските училища. Информация за отпуснатите еднократни помощи за деца и помощи за деца с решение на Общински съвет – Аврен и подпомогнатите със стипендии социално слаби деца от община Аврен от началото на 2013 година.

 • Информация за извършени противообществени прояви на малолетни и непълнолетни на територията на община Аврен през 2013 година.

 • Информация за правилата за действия при получаване на злонамерени анонимни сигнали в образователните институции.

Програмата за закрила на детето в Община Аврен за 2013 година бе структурирана в шест приоритетни области с определени дейности по всяка от тях:


ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Цел на приоритетната област е намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата във всички сфери на обществения и социален живот, политики за подкрепа на детето и семейството и оказване на помощ и съдействие при необходимост на деца в риск.През 2013 година в ДСП – ОЗД са постъпили 79 сигнала, от които по 53 сигнала за деца в риск са предприети мерки за закрила, съгласно Закона за закрила на детето, както следва:

 • Настанени деца в семейства на роднини и близки – 4 деца в селата Дъбравино – 1; Царевци – 2 и Близнаци - 1;

 • Настанени деца в специализирани институции – 2 деца, едно от които новородено, поради здравословни причини, а другият случай е настаняване в Кризисен център.

 • Деца, жертва и/или в риск от насилие – 3 деца, от което по единия сигнал насилието не е потвърдено; в един случай детето е настанено в семейство на роднини и близки; в третия случай насилието е извършено на обществено място и е предприета мярка за закрила в семейна среда. Работа по случаи на малолетни /непълнолетни момичета, които са започнали съжителство с мъж, бременни или родили дете – 31 деца, които са съсредоточени предимно в селата Дъбравино, Синдел, Царевци и Тръстиково;

 • Работа по случаи на деца, които са в риск от отпадане от образователната система – 7 деца. Получените уведомления в ДСП – ОЗД – Долни чифлик са предимно от ОУ” Св. Климент Охридски” с.Дъбравино;

 • Работа по случаи по превенция на изоставянето – 14 деца - новородени.

 • Работа по случаи на реинтеграция – 6 случая, от които 3 успешни и останалите неуспешни.

 • Работа по случаи с предприета мярка за закрила в семейна среда – 17 случая, от които по един е предприето и настаняване в ДВНМН гр. Варна.

 • Работа по случай на настанено дете в професионално приемно семейство – 1 случай.

За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. ДСП – ОЗД гр.Долни чифлик е подпомагала общо 28 деца с месечни помощи, добавки и средства, съгласно ППЗЗД, които са настанени в семейства на роднини и близки, както следва:

Месец

Еднократни помощи по чл.48 от ППЗЗД

Месечни помощи по чл.49 от ППЗЗД

Месечни средства по чл.50 от ППЗЗД

Месечна добавка по чл.51 от ППЗЗД

Обща сума за месеца

Януари 2013

0

3218,75

0

48,75

3267,50

Февруари 2013

0

3018,75

0

48,75

3067,50

Март 2013

0

2625,00

0

48,75

2673,75

Април 2013

0

2630,74

0

48,75

2679,49

Май 2013

0

2497,50

0

48,75

2546,25

Юни 2013

0

2690,00

0

48,75

2738,75

Юли 2013

0

2080,00

0

48,75

2128,75

Август 2013

0

2375,00

0

48,75

2423,75

Септември 2013

0

2850,00

0

48,75

2898,75

Октомври 2013

325,00

3370,00

227,50

48,75

3971,25

Ноември 2013

0

3405,00

227,50

48,75

3681,25

Декември 2013

0

3597,50

227,50

48,75

3873,75

ОБЩО:

325,00

34 358,24

682,50

585,00

35 950,74

През 2013 г. са подпомагани 17 деца с намалена социална адаптация с месечна помощ по Закона за семейните помощи за деца, като за същите се изплащат и двойни семейни помощи за деца с увреждания. Тези деца се подпомагат и с месечни помощи по Закона за интеграция на хора с увреждания.

За 2013 година по Закона за семейните помощи за деца са подпомогнати 806 семейства за 1 311 деца. Подпомогнати са и 85 неосигурени майки по чл.8 от ЗСПД за 88 деца.

За периода ДСП – ОЗД гр.Долни чифлик е участвала в 34 съдебни производства, от които: • В качеството си на молител по дела за настаняване на деца в семейства на роднини и близки и приемни семейства – 11 , от които 5 нови настанявания и 6 пренастанявания, поради изтекли съдебни решения.

 • По дела за развод, родителски права и издръжка – 12 броя;

 • По дела за издръжка - 4 броя;

 • Дела за допускане на пълно осиновяване на дете – 2 броя;

 • Становища по влогове и сделки – 5 броя.

През 2013 година са подадени заявления от 3 семейства кандидат осиновители, като за едното семейство е допуснато пълно осиновяване на две деца с родствена връзка, останалите две семейства са в процес на проучване и оценяване, което е приключило в началото на 2014 година и същите към настоящия момент са вписани в регистрите за лица, които могат да осиновят дете.

За периода януари – юни 2013 година от Община Аврен и Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” – Долни чифлик е организирана информационна кампания за набиране на приемни семейства от община Аврен, като са реализирани дейности по отпечатване и разпространение на информационни брошури, чрез кметствата по населени места, проведени информационни кампании, в които са включени и представители на Сдружение „Съучастие” гр.Варна. На проведените информационни кампании са присъствали 31 лица, от които 4 лица са подали заявления за кандидатстване в ДСП – ОЗД. От подадените 4 заявления за две лица е приключило оценяването и обучението и същите са вписани в Регистъра на приемните семейства към РДСП – Варна, като в едното от 01.10.2013 година е настанено дете, а останалите 2 лица в процеса на оценяване и обучение се отказаха от предоставянето на социалната услуга „приемна грижа”.

Във връзка с реализиране на дейности по Проект „Детство за всички” и деинституционализацията на децата, настанени в специализирани институции, от месец юли 2012 година и към настоящия момент се извършват ежемесечни срещи и изготвяне на формуляри за наблюдение на родители, които имат настанени деца в домове за деца с умствена изостаналост или домове за деца с физически увреждания. Общият брой на тези деца за Община Аврен е 4 броя.

Проект "Растем различни, но заедно”. По Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” на обща стойност 496 050,32 лв., (финансиран от МТСП - 475 458,32 лв. и съфинансиран от общината - 20 592,00 лв.), Община Аврен е подписала споразумение за финансиране №РД09-84/04.07.2011г.

На 06.12.2013 год. е подписано Допълнително споразумение № РД09-192, с което се удължава срока на споразумението до 30.09.2015 год. и се намаляват средствата, с които МТСП финансира проекта с приблизително 16%. Стойността на проекта възлиза на 398 260,40 лв. финансов принос на МТСП.

Проектът е насочен към две целеви групи – деца в риск (от 0 до 7г.) и техните родители. Основната цел на проекта е предоставяне на интегрирани социални, образователни и здравни услуги за ранно детско развитие на децата и подкрепа на техните семейства при отглеждането им. През 2012 г. приключи техническата част на проекта, по която са извършени ремонтни дейности на съществуваща сграда.

През отчетния период в края на 2013 год. се проведе процедура в Община Аврен и бе избран изпълнител за доставка на обзавеждане по проекта за социално включване. Предвиденото по проекта обзавеждане и оборудване е за следните обособените помещения: зала за експертни срещи; зала за групова работа с деца, разполагаща със собствен санитарен възел, в т.ч. и за хора в неравностойно положение с увреждания; коридор, свързващ всички кабинети; зала за групова работа с деца; кабинет за индивидуална работа с родители; кабинет на логопед и кабинет на психолог; здравен кабинет; манипулационна; методически кабинет; помещения за архив и килер.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Цел: Превенция на рисковото поведение и промотиране на здравето сред децата

1. Реализиране на инициативи за превенция на употребата на психоактивни вещества сред учениците. Информационни кампании за повишаване информираността сред подрастващите за превенция на ХИВ/СПИН и полово предаваните болести, както и за предпазване от „ранно нежелано забременяване”.

През 2013 год. бяха проведени следните кампании:


 • месец април - раздадени брошури от Български червен кръст при Община Аврен на тема „Хепатитът е опасен. Ваксинирай се!“ – обхванати са ученици от 8 до 12 клас от средното училище на територията на Община Аврен;

 • на 24.09.2013 и 01.12.2013 год. в с. Синдел и с. Царевци бяха организирани анонимни, безплатни изследвания за ХИВ/СПИН и хепатит “B” със съдействието на сдружение „Съучастие” и РЗИ –гр.Варна по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването в Мобилен медицински кабинет;

 • по повод 1-ви декември „Международен ден за борба с ХИВ/СПИН“, Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси съвместно с „Комисията за детето” и Общински младежки консултативен съвет подготвиха и разпространиха брошура във всички училища от Общината. На учениците от 8 до 12 клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Синдел се представиха и три презентации на следните теми:

 • „Борба със СПИН“;

 • „Да кажем не на наркотиците”;

 • „Превенция на ранната бременност”.

В час на класа с учениците от 8 до 12 клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”– Синдел са проведени беседи от медицинския специалист за предпазване от нежелана бременност, в които са обхванати 89 ученици.

През месец септември Български червен кръст – Община Аврен, предостави брошури от Български младежки червен кръст – гр. Варна на учениците от 8 до 12 клас в гореспоменатото училище на територията на Община: „Бърз курс за самоотбрана“, съдържаща информация за ХИВ/ СПИН, предпазване от заразяване и ранна бременност.


2. Провеждане на кампании за промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот .

През отчетния период медицинските специалисти, обслужващи училищата проведоха 27 лекции в училища, детски градини и филиали към тях за създаване на хигиенни и екологични навици. Ежедневно педагозите в детските заведения работят за повишаването на здравната култура на подрастващите.

По повод кампанията „Да изчистим България за един ден“, Община Аврен организира седмица, посветена на инициативата, като на 19.04.2013 год. около 830 деца/ученици почистиха площадките в детските градини, прилежащите терени към читалища, училища, паркове, стадиони в населените места на територията на Общината.

Български червен кръст при Община Аврен през месец април разпространи 650 брошури на тема: „Как храната да ни стане приятел“ във всички училища на територията на Общината, като бяха обхванати учениците от 1 до 12 клас.

На 14.06.2013 год. със съдействието на Български младежки червен кръст – гр. Варна в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Синдел са проведени лекции на следните теми:


 • „Храната – наш приятел” - обхванати 46 ученици от 5 до 7 клас;

 • „Без алкохол” – обхванати 56 ученици от 8 до 11 клас.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ОБРАЗОВАНИЕ
Цел: Развиване на различни видове форми и услуги, насочени към по пълно обхващане на децата в образователната система
1.Прилагане на мерки за идентифициране и работа с необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система

Вече втора година в дирекция ОКТСД се работи по изпълнение на чл. 35, ал. 2 и чл. 39 от ППЗНП. По този начин се координира дейността по прибиране на подлежащите на задължително предучилищно и училищно обучение. Има само едно неприбрано дете, което често сменя местоживеенето си поради причина, че родителите са разведени и живеят в различни общини.


2.Работа по случаи на отпаднали деца или в риск от отпадане от образователната система, съобразно ЗНП, ППЗНП и ЗЗД.

Основните причини за отпадане от училище са ниската заинтересованост от родителите, ниски социален статус на семействата и пътуванията в чужбина. През изтеклата 2012/2013 учебна година отпаднали от образователната система са 11, 6 от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Синдел и 5 от ОУ „Св. Климент Охридски“ Дъбравино. Трите деца от Синдел са от едно семейство. Причините за отпадане на петте деца от Дъбравино са липсата на контрол и заинтересованост от страна на родителите и по петте случая работи отдел „Закрила на детето“ към дирекция СП гр. Долни чифлик. За две от тях предстои уведомяване на прокуратурата.

Децата, които ходят с родителите си в чужбина не посещават там училище и пропускат голяма част от учебния материал. Завръщайки се у дома те биват записвани в класа, в който са били при напускане, а често вече е минало доста време и те са пораснали и за тях е трудно да продължат обучение в по-нисък клас.
3.Интегриране на деца от ромски произход в образователната система, чрез подходящи обучителни методи за работа с децата и родителите.

Голямата част от децата на територията на община Аврен са от различни етнически групи, деца билингви. Всички те са обхванати в образователната система. В детските градини където се обучават деца предимно деца билингви работят и учители и помощен персонал от същия етнос. Това спомага за по-плавен преход от семейната среда към тази на детската градина и намалява стреса при овладяването на новия за детето език- българския. Провеждат се съвместни празници и мероприятия, в които участват и родителите, на които те могат да видят как се развиват децата им, как овладяват учебното съдържание, да осъзнаят значението на образованието за техните деца.


4.Подобряване изпълнението на системата за комплексно педагогическо оценяване на деца със СОП и на индивидуална програма в общообразователните училища за деца и ученици с обучителни трудности.

Четири са децата в задължителна предучилищна и училищна възраст в община Аврен със специални образователни потребности. Три от тях са обхванати в системата. Двете деца се обучават в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Синдел ( в V и VI клас), където веднъж седмично с тях работи ресурсен учител. В ОУ „Св. Климент Охридски“ Дъбравино се обучава едно дете в индивидуална форма на обучение ( в V клас ). Детето е с много тежка диагноза, поради което родителите рядко го водят на училище. Четвъртото дете, което е на 6 години не посещава детска градина, за което директора на детската градина е сезирал отдел „Закрила на детето“ към дирекция СП гр. Долни чифлик.


Цел: Подобряване политиките и подходите за създаване на физическо и психическо здраве на децата и училищната среда и детските градини
1.Реализиране на инициативи, свързани с добри практики по различни проекти за обучение и подкрепа на учители, възпитатели, социални работници и семейства за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми.

През изминалата учебна година и в началото на тази 8 учители от общинските училища преминаха курс на обучение на тема "Превенция на училищното насилие, агресия и други негативни прояви" по проект "Квалификация на педагогическите специалисти".


ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цел: Въвеждане на система за ранно идентифициране, регистриране, насочване и взаимодействие в работата при сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете във всички институции и организации, работещи с деца
1.Създаване на училищни политики за превенция на насилието между децата. Разпространение и популяризиране на информационни материали в училищата за превенция на насилието между и върху деца.

В петте училища на община Аврен е въведен Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, утвърден със Заповед РД09-611/18.05.2012 година на Министъра на образованието, младежта и науката. Механизмът не е въведен в ОУ „Д-р Петър Берон“ Царевци.

В училищата на общината не са регистрирани случаи на насилие между учениците. Съвместно с МКБППМН е изготвена и разпространена брошура на тема „Насилието е престъпление“.
2.Превенция на употреба и злоупотреба с наркотични вещества сред децата.

Комисията за детето, съвместно с МКБППМН и ОМКС представиха на учениците от 8 до 12 клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”– Синдел презентация на тема „Да кажем не на наркотиците” и раздадена брошура със същото заглавие, както и брошура на тема „За вредата от тютюнопушенето- не се колебайте, поискайте своята свобода!“.


3.Информационни кампании насочени в посока популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111.

Сред децата в училищата е проведена информационна кампания за Националната телефонна линия за деца 116 111, а със съдействието на ДА „Закрила на детето“ са осигурени и плакати за всички училища, които са поставени на видни и достъпни места.


4.Информиране и превенция на подрастващите за вредното съдържание в онлайн пространството.

Съвместно с МКБППМН бе разработена и разпространена брошура на тема „Деца онлайн- знам ли какво е опасно за мен в интернет“.


Цел: Развитие на спортната и физическа активност сред подрастващите, с цел намаляване на насилието между тях
1.Осигуряване на подходяща и достъпна спортна инфраструктура на обществени места за отдих

Всички спортни площадки на училищата, както и спортната база на общината – стадионите, са достъпни за всички желаещи да упражняват спорт. Често в населените места през топлите месеци от годината се наблюдават неформални футболни срещи, както на младежи, така на ученици в извънучилищно време.


2.Осъществяване на извънкласни спортно-туристически дейности в общинските училища.

Извънкласни спортни дейности се развиват в Аврен и Дъбравино, където са създадени детски футболни отбори. Туристическата дейност в училищата се изразява в организиране на походи до близки до населените места местности, където се провеждат и занимателни спорни игри. Годишно се провеждат по 1-2 туристически похода. През изминалата година ученици от ОУ „Христо Ботев“ Аврен взеха участие в похода до местността „Кишишлика“, организиран от общинска администрация по повод 30 годишнината на Община Аврен.


ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ
Цел: Гарантиране на безплатен достъп на децата до спортни услуги и занимания
1.Създаване на условия и възможности за участието на деца в безплатни занимания в свободното им време, с оглед подобряване на тяхното здраве и физическа дееспособност.

В голяма част от населените места вече има изградени съвременни детски площадки за деца на възраст до 12 години, достъпът до които е свободен. Заниманията на децата в двата спортни клуба по футбол са безплатни, финансирането се осъществява от Общината.

2.Подобряване на условията за спорт на децата в образователните институции.

За съжаление спортната база на училищата е доста стара и подлежи на поетапна подмяна. През април 2013 година бе открита първата обновена училищна спортна площадка в ОУ „Д-р Петър Берон“ Приселци, финансирана съвместно от бюджета на училището и Общината.

По проект „Подобряване на качеството на образование чрез въвеждане на ЦОУП” в четирите средищни училища са осигурени множество съоръжения за занимания със спорт – баскетболни кошове, ханбални врати, тенис маси и много др.
3.Организиране и участие в ученическите игри през учебната година на училищно, общинско и областно ниво.

Ученическите игри всяка учебна година стартират през м. октомври и завършват през м. април следващата година. Поетапно се провеждат училищен, общински и областен етап.

През 2011/2012 година нашата община участва в областния етап с пет отбора. Шахмат - ОУ „Д-р Петър Берон“ Приселци, лека атлетика - ОУ „Д-р Петър Берон“ Приселци и три отбора от ОУ „Св. Климент Охридски“ Дъбравино – баскетбол – момчета, баскетбол – момичета и футбол. Във всички състезания нашите отбори се класираха на 4 място, а футболистите достигнаха до осмина финал и се класираха на 7 място.

През настоящата учебна година първенците от проведения през м. септември общински кръг, които ще ни представят на областните ученически игри са отборите на ОУ „Христо Ботев“ Аврен – футбол, на ОУ „Д-р Петър Берон“ Приселци – лека атлетика и шахмат и на ОУ „Св. Климент Охридски“ Дъбравино – баскетбол.


Цел: Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време
1.Повишаване броя на обхванатите деца в извънкласни и извънучилищни дейности – школи, състави, клубове, както и чрез мрежата от читалища.

Мажоретен състав, певчески и танцови групи, футболни отбори са извънкласните и извънучилищни форми осигуряващи занимания на децата в свободното им време. 243 са децата самодейци, участващи в детските танцови състави към читалищата, 37 са участниците в театралните студия, 30 танцуват модерен балет. В изградените към читалищата клубове и кръжоци участват още десетки деца. Там те се занимават с компютри, опознават родния край, изучават майсторството на шаха, майсторят картички и изделия от отпадъчни материали и др.

2.Включване в инициативата „Опознай родината и родния край – Варненска област“, част от Националното движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта“.

През 2013 година учениците от I до VII на общинските училища бяха включени в инициативата „Опознай родината и родния край – Варненска област“, като получиха пътеводител за 20 –те туристически обекта от област Варна.


Цел: Насърчаване на изявите на дарбите на децата
1.Приемане на Общинска програма за мерки за насърчаване творческите заложби на децата с изявени дарби за 2013 година.

И през 2013 година Общински съвет –Аврен прие Програма за мерки за насърчаване творческите заложби на децата с изявени дарби. За съжаление и тази година нямаше деца, които да бъдат подпомогнати еднократно или със стипендии. По програмата бяха проведени три от инициативите- конкурс „Екофантазии“, конкурс за авторско стихотворение, есе и рисунка „Моят роден край“ и ученическото състезание „Какво, къде, кога“ .

На-голям интерес и тази година предизвика конкурса „Екофантазии“, участниците в него представиха 120 изделия от отпадъчни материали.

В конкурса за авторско стихотворение, есе и рисунка „Моят роден край“ участваха само 22 рисунки на 17 ученици, които украсиха залите на центъра, където се провеждаха мероприятията по повод 30 годишнината на Община Аврен.

С интерес и емоции премина първото ученическо състезание „Какво, къде, кога“. В него участваха 48 ученици от шестте училища от VI до VIII клас. Учениците отговаряха на разнообразни въпроси в областта на историята, географията, природата и културата в три кръга - България, Свят, Община Аврен. Отборите победители Приселци, Аврен и Синдел получиха статуетки.
2.Осигуряване на методическа помощ на учители за подпомагане на деца с изявени дарби, относно кандидатстване по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013 г. на Министерски съвет.

Директорите на училищата са запознати с Общинската програма, както и Националната програма за мерки за насърчаване творческите заложби на децата с изявени дарби за 2013 година. Общинската програма е поместена и на сайта на Общината. Все повече деца участват в различни конкурси и олимпиади от Националния календар на МОН. Дирекция ОКТСД и Комисията за детето към Община Аврен са на разположение за оказване на съдействие на всички, които желаят да предложат дете с изявени дарби за подкрепа.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: ИНФОРМАЦИОННА, ОБЩЕСТВЕНО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО
Цел: Гарантиране правото на децата за защита на личността, достойнството и безопасността
1.Популяризиране на Българската линия за безопасен интернет за подкрепа и консултиране на деца, родители и учители във връзка с безопасната и позитивна употреба на Интернет и мобилните технологии.

В разработената и разпространена брошура на тема „Деца онлайн- знам ли какво е опасно за мен в интернет“ е отделено специално място и на горещата линия за безопасен интернет.


В заключение от осъществените през 2013 година дейности мажем да кажем, че е постигната добра координация по отношение на осъществяване на политиките за закрила на децата.
Приоритетите на Комисията за 2014 година ще бъдат в следните направления:

 • намаляване на детската бедност;

 • подобряване здравето на децата;

 • осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование;

 • защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;

 • спорт, култура, свободно време и развитие на способностите;

 • насърчаване участието на децата в обществения живот.

Отчетът е приет на заседание на Комисията за детето с Протокол № 1 на 26.03.2014 година.ЖИВКА КОСТАДИНОВА

Директор дирекция ОКТСД

и Председател на Комисията за детето

Изготвил:

Димитрина Димитрова

гл. специалист „Образование“

и секретар на Комисията за детето

ОБЩИНА АВРЕН

ПРОГРАМА

ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2014г.

Общинската програма за закрила на детето за 2014 година е разработена в съответствие с националните и международни стандарти и е съобразена с дейностите, свързани с подобряване на политиките за детето и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване и опазване на тяхното здраве, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.

Общинската програма документира волята и готовността на отговорните институции, структури и органи, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво за повишаване благосъстоянието и качеството живот на децата в община Аврен.

Комисията за детето в община Аврен е обединяващо и координационно звено на политиките на всички деца на територията на общината и изпълнява дейностите по мониторинг на вътрешно ниво.

Настоящата програма е структурирана в шест основни части и определя дейностите по определените приоритетни области. Средствата за осъществяване на целите са в рамките на утвърдения бюджет за годината на всяка една от институциите, както и в рамките на бюджета по оперативните програми.

В Програмата за закрила на детето на община Аврен за 2014г., са включени следните основни приоритети: • НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА.

 • ЗДРАВЕОРАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА.

 • ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

 • ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.

 • СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ.

 • НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА.

Дейностите в програмата са съобразени с потребностите за грижата за децата в община Аврен и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да помогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата във всички сфери на обществения живот.

Общинската програма за закрила на детето е разгледана на заседание на Комисията за детето на 26.03.2014г..ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА.

Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

Цел 1:

Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда.


1.1.Насочване към програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за децата, които отглеждат.

1.2.Подкрепа на семействата чрез предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция, както и предоставяне на финансови помощи и/ или помощи в натура.

1.3.Финансово подпомагане на семействата с деца до завършване на средно образование на детето, обвързана с редовното посещаване на училище и предучилищна подготовка.

1.4.Подпомагане чрез еднократни помощи на деца и техните семейства в неравностойно положение.

1.5.Осигуряване на еднократни финансови помощи на децата, завършващи средно образование.


Дирекция „Социално подпомагане”; Бюро по труда.

Дирекция „Социално подпомагане”.


Дирекция „Социално подпомагане”.


Община Аврен; Дирекция „Социално подпомагане”.

Община Аврен.


В рамките на утвърдения бюджет на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината.


В рамките на утвърдения бюджет за годината.


В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.


Община Аврен.

Цел 2:

Провеждане на процеса на реформа в грижата и спазването на правата на децата.

2.1. Развитие на услугата „Приемна грижа“, насочена към децата, които временно или продължително не могат да бъдат отглеждани от своите семейства. Консултиране и подпомагане на хората, заявили интерес към приемната грижа.

2.2. Разкриване на център за деца за социално включване и родителите им по проект „Растем различни, но заедно”.

2.3. Периодични заседания (на два месеца) на Комисията за детето при Община Аврен във връзка с разрешаване на широк спектър от въпроси за развитието на децата.


Община Аврен; Дирекция „Социално подпомагане” – Долни Чифлик, отдел „Закрила на детето”; НПО.

Община Аврен; Дирекция „Социално подпомагане” Долни Чифлик, отдел ”Закрила на детето”; МТСП.


Председател на Комисията за детето.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет по проекта.


В рамките на утвърдения бюджет за годината.Цел 3:

Повишаване на административния капацитет и подобряване на междуинституционалното сътрудничество при работа с уязвими групи деца.

3.1. Участия в обучения за прилагането на системен подход при работа с деца и семейства.
3.2. Взаимодействие и сътрудничество на органите за закрила на детето на местно ниво, съгласно компетентностите им при прилагане на Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие и/или при кризисна интервенция.

Община Аврен; Дирекция „Социално подпомагане“; МКБППМН.

Община Аврен; Дирекция „Социално подпомагане“ Долни Чифлик – отдел „Закрила на детето“; РИО на МОН гр.Варна; IV РПУ на МВР гр.Варна; РЗИ гр.Варна.В рамките на утвърдения бюджет на институциите.
В рамките на утвърдения бюджет на институциите.


ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА.

Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

Цел 1:

Разработване и изпълнение на цялостна програма за подобряване на майчинството и детското здраве.

1.1.Здравно-социални услуги за пълно и ранно обхващане на рискови групи жени за наблюдение през бременността и майчинството.

1.2. Промотиране на образователни материали за родители за насърчаване на добри родителски практики. Превенция на изоставянето на новородени в специализирани институции.

1.3. Осигуряване на здравни услуги за децата в образователната система, както и специализирани часове по здравно образование.
1.4.Оказване на помощ на семействата при раждане на деца с увреждания.


Общопрактикуващи лекари; Дирекция „Социално подпомагане” Долни чифлик; Комисия за детето- община Аврен.
Дирекция „Социално подпомагане” Долни Чифлик, отдел „Закрила на детето”; МКБППМН; Общопрактикуващи лекари; Комисия за детето- община Аврен.
Община Аврен; РЗИ-Варна; Общопрактикуващи лекари; Комисия за детето- община Аврен; Дирекция „Социално подпомагане” Долни Чифлик; Директори на общински училища.
Дирекция „Социално подпомагане ”Долни Чифлик, отдел „Закрила на детето”; общопрактикуващи лекари; Комисия за детето- община Аврен.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.


В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.
В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.


Цел 2:

Превенция на

рисковото поведение и

промотиране

на здравето сред

децата.


2.1. Реализиране на инициативи за промотиране на здравето, здравословното хранене и здравословния начин на живот /беседи, изработване на колажи и постери, изложби на рисунки/.

2.2. Информационни кампании за повишаване информираността сред подрастващите за превенция на ХИВ/СПИН и полово предаваните болести, както и за предпазване от „ранно нежелано забременяване”.


2.3. Провеждане на кампании с цел ограничаване употребата на психоактивни вещества и алкохол.


Директори на общински училища; РЗИ-Варна; Комисия за детето- община Аврен; ОМКС-Аврен.

РЗИ-Варна; Общински съвет на БЧК; Директори на училища, Дирекция ОКТСД; ОМКС-Аврен; МКБППМН; отдел ЗД.


РЗИ-Варна; РИО на МОМН гр.Варна; Директори на общински училища; Комисия за детето- община Аврен; ОМКС- Аврен.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.


В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ: ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.

Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

Цел 1:

Развиване на различни видове и форми услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система.

1.1. Прилагане на мерки за идентифициране и работа на необхванати, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната система.

1.2 Работа по случаи на отпаднали деца или в риск от отпадане от образователната система, съобразно Закона и Правилника за Народната просвета и Закона за закрила на детето.


1.3. Интегриране на деца от ромски произход в образователната система, чрез подходящи обучителни методи за работа с децата и родителите.

1.4. Подобряване изпълнението на системата комплексно педагогическо оценяване на деца със специални образователни потребности (СОП) и на индивидуална програма в общообразователните училища за децата и учениците с обучителни затруднения и емоционални проблеми.


1.5. Провеждане на периодични обучения на учители и възпитатели, които работят с деца със СОП в общообразователна среда и с деца от етнически малцинства.
1.6.Осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца със СОП във детски градини, училища и обслужващи звена.

1.7.Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето в образователните институции.РИО на МОН Варна; Комисия за детето- община Аврен; Директори на общински училища; Дирекция СП Долни Чифлик, отдел „Закрила на детето”.
Дирекция ОКТСД; Директори на училища; отдел ЗД.

РИО на МОН; Комисия за детето- община Аврен; Директори на общински училища и детски градини; ОССЕИВ.


Комисия за детето- община Аврен; Директори на училища в общината; Училищни настоятелства.

РИО на МОН Варна; Ресурсен център Варна; община Аврен; общински училища; ОССЕИВ.

Община Аврен.

Община Аврен; Дирекция СП, отдел ЗД; РИО на МОН.В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.


В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите и проектно финансиране.


Община Аврен; РИО на МОН; Дирекция СП.


Цел 2:

Подобряване на политиките и подходите за създаване на физическо и психично здраве на децата в училищната среда и детските градини.

2.1. Реализиране на инициативи, свързани с добри практики по различни проекти за обучение и подкрепа на учители, възпитатели, социални работници и семейства за работа с деца с емоционални и поведенчески проблеми.
2.2. Финансиране на проекти за училища и детски градини по ПМС 129.
2.3. Провеждане на спортни състезания и празници за деца и ученици.
2.4. Извършване на ремонт на физкултурни салони, игрища и стадиони. Поставяне на съвременни съоръжения за игра на децата.

Община Аврен; Директори на общински училища и детски градини; Национални програми на МОН.

РИО на МОН.

Община Аврен; Директори на училища и детски градини.
Община Аврен; Директори на училища и детски градини.


В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите и проектно финансиране.

В рамките на утвърдения бюджет.


В рамките на утвърдения бюджет.
В рамките на утвърдения бюджет.


ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.


Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

Цел 1:

Подобряване на формите за превенция и подкрепа в случаи на насилие над дете. Повишаване осведомеността на обществото, децата и техните семейства относно правата на детето, насилието над деца за стимулиране активното им участие в противодействие на насилието.


1.1.Разпространение и популяризиране на различни информационни материали в училищата за гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления, свидетели на престъпления и на децата правонарушители.

1.2.Идентифициране на деца, жертви на насилие и насочването им към подходящи социални услуги и включване в консултативни програми.

1.3.Участие в национални и местни инициативи по превенция на противообществените прояви, закрила на децата, безопасност на движението, трафик на хора.
1.4.Разпространение и популяризиране на информационни материали в училищата за превенция на насилието между и върху деца.

1.5.Провеждане на обучение на учениците от ОУ „Д-р Петър Берон“ с.Царевци на тема „Разпознаване белезите на насилие и компетентни институции за уведомяване“.IV РПУ на МВР; Дирекция СП Долни Чифлик; МКБППМН; Директори на общински училища .

Дирекция СП Долни Чифлик; Инспектор ДПС; МКБППМН; Комисия за детето- община Аврен; Директори на училища и детски градини.

Комисия за детето- община Аврен; Дирекция СП; IV РПУ на МВР; МКБППМН; Директори на общински училища.

Комисия за детето- община Аврен; ОМКС-Аврен; Директори на общински училища; отдел ЗД; МКБППМН; IV РПУ на МВР.

Дирекция СП –отдел ЗД Долни Чифлик.


В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.
В рамките на утвърдения годишен бюджет на институциите.
В рамките на утвърдения бюджет за годината.
В рамките на утвърдения бюджет за годината.

В рамките на утвърдения бюджет.Цел 2:

Експлоатация и злоупотреба с децата в интернет пространството.

2.1. Повишаване на обществената информираност с цел предпазване на деца в онлайн средата.

2.2. Повишаване информираността на родителите и ролята им в предпазване на децата в онлайн средата.Община Аврен; Директори на училища; ОМКС – Аврен; ОССЕИВ.

Директори на училища; Училищни настоятелства; ОССЕИВ; ОМКС-Аврен;В рамките на утвърдения годишен бюджет и проектно финансиране.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V: СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ.

Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

Цел 1:

Създаване на условия и възможности за участие в безплатни занимания с физически упражнения и спорт.

1.1. Реализиране на програма „Спорт“ 2014 година.

1.2.Организиране на клубове и секции по спорт в училищата.

1.3.Насърчаване участието в ученически игри през учебната година на училищно, общинско и областно ниво.
1.4. Поставяне на нови спортни съоръжения за деца в детските градини на с.Казашка река и с.Садово.


Община Аврен; Директори на училища; Спортни клубове.
Директори на училища; Община Аврен.

Директори на общински училища; община Аврен.

Община Аврен.В рамките на утвърдения бюджет за годината.

В рамките на утвърдения бюджет и проектно финансиране.


В рамките на утвърдения

бюджет за годината на институциите.


В рамките на утвърдения бюджет за годината.

Цел 2:

Гарантиране на безплатен достъп на деца с увреждания и в риск в безплатни спортни занимания.

2.1. Създаване на условия и възможности за участие на деца с увреждания и в риск в безплатни спортни занимания.
2.2. Изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения за създаване на условия за достъпна среда за деца с увреждания.

Комисия за детето- община Аврен; Директори на общински училища.
Община Аврен; Директори на общински училища и детски градини.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.
В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите и проектно финансиране.

Цел 3:

Насърчаване

участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време

3.1. Насърчаване участието на децата в културни дейности, дейности за свободното време в детските градини, извънкласни дейности в училищата, клубове и кръжоци към читалищата.
3.2. Насърчаване участието на децата в занимания в областта на изкуството – извънкласни дейности в училищата, школи, състави, клубове, курсове и кръжоци, чрез мрежата на читалищата.
3.3.Организиране на посещения на галерии, изложби, музеи и туристически походи до местни забележителности за деца и ученици.

Община Аврен; Директори на общински училища; директори на ЦДГ; Читалищни секретари.

Община Аврен; Директори на общински училища; Читалищни секретари.


Община Аврен; Директори на учебни заведения; ОМКС – Аврен.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.
В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината.Цел 4:

Насърчаване на

изявите на

дарбите на

децата.

4.1. Стимулиране на талантливи деца в културата, науката и спорта чрез Приемане на Общинска Програма за мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби за 2014г.
4.2. Осигуряване на методическа помощ на учители за подпомагане на деца с изявени дарби, относно кандидатстване по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. на МС.

Община Аврен.

Община Аврен; Директори на общински училища.В рамките на утвърдения бюджет за годината.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІ: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА.

Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови средства

Цел 1:

Включване на децата в обучителни модули по различни теми.

1.1 Насърчаване на децата за изразяване на мнение при процесите на вземане на решения, свързани с тях.

1.2. Включване на учениците в инициативите за самоуправление и управление на училището.

1.3.Провеждане на инициативи за запознаване на децата с техните социални и граждански компетентности.


Община Аврен; Директори на общински училища.

Комисия за детето- община Аврен; Директори на общински училища.


Директори на училища; община Аврен; Дирекция СП.


В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.

В рамките на утвърдения бюджет за годината на институциите.


В рамките на утвърдения бюджет на институциите.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. Предоставяне на качествени и адекватни на потребностите социални услуги за деца и семейства.

 2. Проследяване спазването на правата на децата.

 3. Насърчаване отговорното родителство.

 4. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца.

 5. Превенция на детското здраве.

 6. Насърчаване спортната активност сред учащите.

 7. Ефективна работа по Координационния механизъм.

 8. Повишаване на информираността на децата с цел превенция от насилие и експлоатация.

 9. Насърчаване участието на всички деца в творчески и културни дейности, и дейности за свободното време.

 10. Подпомагане на децата с изявени дарби.

 11. Защита на личността, достойнството и безопасността на децата в интернет средата.


В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАТ:

 1. Община Аврен.

 2. Дирекция „Социално подпомагане” гр.Долни Чифлик, Отдел „Закрила на детето” с.Аврен.

 3. Регионален инспекторат по образованието на Министерство на образованието и науката (РИО на МОН) гр.Варна.

 4. Регионална здравна инспекция (РЗИ) гр.Варна.

 5. ІV РПУ на МВР гр.Варна.

 6. Директори на общински учебни и целодневни детски градини.

 7. Общопрактикуващи лекари, медицински работници в общинските учебни и детски заведения.

 8. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН).

 9. Училищни и читалищна настоятелства.

 10. Общински съвет на Български червен кръст (БЧК).

 11. Общински младежки консултативен съвет (ОМКС) Аврен.

 12. Общински съвет по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ).


СЪГЛАСУВАЛ,
ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ

Кмет на община Аврен
ЯНКО ХРИСТОВ

Директор на дирекция „Социално подпомагане” гр.Долни Чифлик

Програмата е приета с Решение № / .2014г. на Общински съвет Аврен.9135, с. Аврен, Община Аврен, Област Варна, ул. “Тодор Ноев” №8;

факс: 052 608 858, 05106 2208, e-mail: avren_kmet@abv.bg, www.avren.bg

ISO 9001:2008

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница