Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница1/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОТЧЕТ


ЗА ДЕЙНОСТТА НА РИОКОЗ -ДОБРИЧ

ЗА 2008 год.


Февруари 2008год.

гр.Добрич

През 2008год. дейността на РИОКОЗ-Добрич се реализира в съответствие с поставените от МЗ - Дирекция “Обществено здраве” стратегическа цел и основни задачи. Извършен е значителен обем дейност, която бе в унисон и с регионалните приоритети в областта на общественото здраве.

Основните приоритети в дейността на инспекцията през изминалата 2008 г. са свързани с:


 • осъществяване на ефективен здравен и противоепидемичен контрол при спазване на разпоредбите на законодателството на ЕС, на националното законодателство и на утвърдените стандартни оперативни процедури.

 • осигуряване на независима и прозрачна инспекционна дейност;

 • прилагане на подхода за оценка на риска при провеждане на здравния контрол;

 • провеждане на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания;

 • реализиране на дейности по промоция на здравето и профилактиката на хроничните неинфекциозни болести в пряка връзка с националните и регионални програми за ограничаване на рискови поведенчески фактори и с акцент върху лицата в неравностойно положение

В тази връзка е продължила дейността за увеличаване обхвата и подобряване качеството на лабораторната дейност, за повишаване квалификацията на служителите, а също така и за подобряване организацията на работа с цел постигане по-добро качество и координираност на контрола в условията на възникналия дефицит на кадри.
ЗДРАВНО-ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДОБРИЧКА ОБЛАСТ

 • Населението на Област - Добрич в края на 2007 година е 203 138 човека, живеещи на територията на осем общини /фиг. 1/, от които 99 216 мъже и 103 922 жени / 48616 са жените във възрастта 15-49год./.

Почти половината - 45,93% от населението е концентрирано в областният център, докато остананалото е разпределено както следва:

 • община Добричка селска – 12,34%

 • община Балчик - 10,81%;

 • община Г.Тошево - 8,64%;

 • община Тервел- 8,75%;

 • община Каварна - 7,92%;

 • община Крушари - 2,77%;

 • община Шабла- 2,84%

За една година в резултат на по-големия брой умирания, отколкото раждания населението е намаляло с 887 души, или с 0.76%. За разлика от 2006г. намалението е по-голямо при жените, отколкото сред мъжете. В сравнение с 2006год. мъжете са намалели с 923 души, или с 0.93%, а жените – с 1677, или с 1.63%. В общия брой на населението /фиг. 2 /жените продължават да са повече (51 %) . На 1 000 мъже от областта сега се падат 1037 жени.

В градовете живеят 66,4 % от населението, а в селата на областа- 33,6% - фиг 3.

Населението в трудоспособна възраст представлява 63,45% от населението в областта, хората в пенсионна възраст са 21,57%. Петдесет процента от трудоспособното население е съсредоточено в областния град, по 11% са трудоспособните в общините Добричка и Балчик.

Средната раждаемост за областта /фиг.4 и 4а/ е 10,1 на хиляда. През 2007 г. в областта са родени 2082 деца, от които 2061 живородени и 21 мъртвородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 19 деца. От всички живородени през 2007 г. 1096 са момчета, а 986- момичета, или на 1 000 момчета се падат 900 момичета. В градовете живородените деца са 1385, а в селата - 676 деца, или на 1 000 души от градското население се падат 10.3 живородени деца, а на 1 000 души от селското население – 9.9 живородени деца. В абсолютни цифри най-много родени деца има в областния град – 1020 (10,93%0). спрямо общото население на съответната община най-висока раждаемост има в община Тервел – 11,98 на хиляда, а относително най-ниска продължава да бъде раждаемостта в община Шабла – 6,42% /фиг. 5/. средната раждаемост за областта продължава да е под стойностите по този показател от началото на 90те години на миналия век - 11,4 на хиляда през 1991г.от 2001 година раждаемостта в областа постепенно нараства.

коефициентът на раждаемост за областта остава 10.1%о, какъвто е бил и през 2006год. спрямо коефициента на раждаемост за страната за 2007год. (9.86‰) област Добрич показва по-добри резултати /фиг.9/.

За последните шест години от 2002 до 2007год., в повечето общини раждаемостта е на едно и също ниво, с лека тенденция да расте. Трайно висока раждаемост, над средната за областта, се регистрира в общини Добрич, Тервел, Крушари, докато в общини Шабла, Добричка и Генерал Тошево има трайно ниска раждаемост, под средната за областта.Общата плодовитост за 2007 година е 42,39 ‰ срещу 42.23 за 2006г. и 39.3‰ за 2005г., при 41,38% за страната за 2007г. /фиг 6/.

През последните три години /2005 - 2007г./ тенденцията броят на ражданията да е значително по-малък от броя на абортите се променя. Докато през 2005 год. абсолютният брой на ражданията е бил 1949, а на абортите – 1843, през 2006г. срещу 1965 аборта има 2080 раждания, то през 2007г. срещу 1829 аборта има 2061 раждания /фиг. 7/. честотата на абортите намалява на ниво област - за 2007год. e 37,62 срещу 39.9 на хиляда за 2006 година и 37,16 на хиляда за 2005г./ фиг 8/, но продължава да бъде значително по-висока от тази за страната – 20,49 на хиляда за 2007г. За областта продължават да преобладават абортите по желание и абортите при жените над 19 годишна възраст /фиг. 9,10 /.Детската смъртност в областта през 2007год. продължава да бъде по-висока от тази за страната. От родените през годината 2080 деца в областта, 21 са починали преди да навършат една година, което е 10,19 на хиляда /фиг. 4a/. През 2007 г. за страната коефициентът на детска смъртност е 9,2 на хиляда /фиг. 14/. За област Добрич след пиковата 2001 г. – 20,6 на хиляда и значителното намаляване през 2002 г. – 9,47 на хиляда, от 2003 г. детската смъртност се задържа в границите 10-15%0 /фиг. 4/.

Данните от 2007 г. сочат, че в община Каварна няма починали деца в тази ранна възраст, а в община Крушари е най-високата детска смъртност – 34,48%0 /фиг. 18,19/.Общата смъртност за областта през 2007г. е 14,6 на хиляда /фиг. 4 и 4а./, срещу 14,85 на хиляда през 2006 г., 13,8 на хиляда през 2005 г., 13,7 на хиляда за 2004год. и 11,4 на хиляда през 1991 г. Общата смъртност за страната за 2007година е 14,8 на хиляда /фиг. 14/. средната обща смъртност в 3 от 8-те общини е увеличена спрямо 2006год., в 1 от общините се е запазила на същото ниво и в 4 общини е намаляла /фиг. 18,19/. Най – ниска обща смъртност отново е регистрирана в община Балчик- 13,43 на хиляда. Данните показват, че най-висока относителна смъртност има в общини Добричка – 23,45 и Шабла – 22.23 на хиляда жители население.

По отношение на структурата на смъртността /фиг.15/, с най - висок относителен дял (повече от половината от регистрираните случаи) се запазват болестите на кръвообращението –60,33% срещу 61,26% за 2006г., 61,44% за 2005г. и 61.8% за 2004г., при 65.8% за страната за 2007г. Следват новобразованията – 18.79% при 17,86% за 2006г. 16,93% за 2005г. и 16,5% за 2004г., при 15.9% за страната за 2007г. И през 2007год. няма промяна в структурата на основните причини за смъртност в областта. Запазва се неблагоприятната тенденция от миналите години водеща причина за смъртността да бъдат болестите на органите на кръвообращението. в областта се повтарят тенденциите, характерни и в национален мащаб.

Анализът на протичащите в областта демографски процеси показва, че има устойчива тенденция броят на жителите на областта да намалява, макар това да не се извършва с драстични темпове. Както и в цялата страна (-5,0‰ за 2007г.), така и за областта е характерен отрицателен естествен прираст – минус 4,5‰ за2007г., при минус 4,7‰ за2006г., минус - 4,3 ‰ за 2005г. и -4,4%0 за 2004год. /фиг.4 /. Във всяка една от общините на областта естествения прираст /фиг. 18,19/ продължава да е отрицателен, като в Добрич е минус 0,1‰ (минус 0,43‰ за 2006 г, -2,78 за 2005г. и -1,12 на хиляда за 2004г.), в община Генерал Тошево – минус 10,7‰ (минус 13,89‰ за 2006,-13,88 за 2005г. и -12,5 на хиляда за 2004г). С най-нисък естествен прираст са общините Добричка – минус14,36‰ (минус 13,2‰ за 2006 г,-12,7 за 2005г. и -10,42 на хиляда за 2004г.) и Шабла - минус 15,8‰ (минус 16,4‰ за 2006 г, -16,11‰ за 2005г. и 11,86 на хиляда за 2004г.). За последните шест години /фиг. 16/ община Добрич има най – добър естествен прираст, докато общини Добричка, Генерал Тошево и Шабла показват трайно нисък естествен прираст. Относително по-нисък е отрицателния прираст в 2-те морски общини Балчик и Каварна:

2005г.

2006г.

2007

Балчик

-6,31‰

-1,64‰

-3,91

Каварна

-3,49‰

-5,4‰

-5,34

Няма община в областта, която да е изключение от общата тенденция и да има положителен естествен прираст. Общо за областта, в резултат на отрицателния естествен прираст, населението е намаляло с 887 човека.

През 2007 г. в преселванията между населените места в областта са участвали 8656 души - 4674жители са напуснали областта, а 3982 са се заселили тук, поради което и механичният прираст за областта е отрицателен. За първи път от години в две общини – Добричка и Балчик има положителен механичен прираст. Най-много заселили се хора има в две от общините – Добрич-селска и Добрич град. областният град продължава да губи население. в другите две морски общини /каварна и Шабла/ не се регистрира механичен прираст на населението.показателите за урбанизация за областта за 2007год. следват националните /фиг. 17/. Градското население преобладава пред това в селата. След 5-годишни колебания, през 2007год. градските жители са се увеличили на 66,4% ( 66,3% през 2006г.) от цялото население на областта. Преобладаващото население в селата продължава да бъде възрастни хора в пенсионна възраст.

Динамиката на здравно-демографските процеси за 2006-2007 години по общини е показана на фигури 18 и 19.

В резултат на описаните здравно-демографски процеси можем да кажем, че и през 2007г. се запазва положителната промяна в демографските показатели за областта /фиг.20/.

През 2007г. регистрираната обща заболямост за областта /фиг.21/ е 2013,77%о с регистрирани 409073 заболели лица, при 1959,16%о за 2006 г. (401114 заболели), 2150,80%о за 2005 г. (442081 заболели) и 2283,2%о за 2004г. (472376 заболели). След двегодишен спад е налице леко увеличение на общата заболяемост.

В сравнение с 2006г. броят на заболелите се е увеличил с 7959, а заболяемостта по групи болести е както следва:


 • болестите на органите на кръвообращението- 447.5%о срещу 455.29%о за 2006г., 450,6 на хиляда за 2005г. и 600,74 на хиляда за 2004г.;

 • болести на дихателната система –382.57%о срещу 344,78%о за 2006г., 419,1 на хиляда за 2005г. и 428,67 на хиляда за 2004г.;

 • болести на пикочо-половата система- 235.29%о срещу 191,93%о за 2006г., 208,4 на хиляда за 2005г. и 178,58 на хиляда за 2004г.;

 • травми и отравяния – 131,62%о;

 • болестите на нервната система- 119.9%о срещу 110,13%о за 2006г., 127,6 на хиляда за 2005г. и 228,95 на хиляда за 2004г.;

 • болести на ендокринните жлези и обмяната- 101.05%о срещу 143,05%о за 2006г., 132,6 на хиляда за 2005г. и 159,52 на хиляда за 2004г.

Структурата на заболяемостта през 2007год. за област Добрич е показана на фиг. 22 :

 • болестите на органите на кръвообращението – 22,22% срещу 23,2% за 2006г., 20,95 % за 2005г. и 26,31% за 2004год.;

 • болести на дихателната система – 19% срещу 17,6% за 2006г.,19,49 % за 2005г. и 18,77% за 2004год.;

 • болести на пикочно-половата система – 11,685 срещу 9,8% за 2006г., 9,69 % за 2005г. и 7,82% за 2004год.;

 • травми и отравяния – 6,54% срещу 6,5% за 2006г.;

 • болести на нервната система - 5,95%

 • болести на ендокринните жлези – 5,02% срещу 7,29% за 2006г., 6,16 % за 2005г. и 6,99% за 2004год.;

В сравнение с 2006 г.:

 • Болестите на органите на кръвообращението са намалели с 1%, но въпреки това продължават да са на първо място в относителния дял на общата заболеваемост за област Добрич;

 • Болестите на дихателната система се връщат на нивото си от 2005год.;

 • Новообразуванията запазват същия относителен дял;

 • Болестите на пикочно – половата система са се повишили с 1,88%;

 • На четвърто място в относителния дял на общата заболеваемост за област Добрич се нареждат Травми и отравяния, като те не са се увеличили в сравнение с 2006 г. – 6,54%;

От общо регистрираните 409073 заболели лица, 74227 са деца на възраст 0-17г., което е 18%. Заболеваемостта при тях е 2129,90%о. В общата структура на заболяемостта в детско-юношеската възраст най-често се установяват болести на дихателната система – отн. дял 51,49%. На второ място с 7,18% са болестите на кожата и подкожната тъкан, следвани от травми и отравяния с 6,95%.

В сравнителен план данните за тези заболявания разкриват следните тенденции:  • Според общия брой на регистрираните заболявания на първо място остават болестите на органите на кръвообращението;

  • Болестите на дихателната система запазват второто си място, като не се забелязва значително увеличение на относителния им дял;

  • Забелязва се намаляване на регистрираните заболявания на нервната система и сетивните органи, в сравнение с 2002, 2003 и 2004 год.;

  • Болестите на пикочно-половата система бележат леко покачване през последните години;


За 2008 г. регистрираната заразна заболяемост в област Добрич е 785,2%ооо - 1595 заразни заболявания, (по категории: възможен - 63, вероятен - 1150, потвърден - 382), 48% от тях са хоспитализирани (заболели от градовете 1223 от тях 42% хоспитализирани и 372 заболели в селата - 70% хоспитализирани). Разпределение по пол – 890:705 в полза на мъжете.

проучени са 1395 огнища на заразно болни. Броят на откритите източници на зараза от епидемиологичните проучвания е 81. Наблюдавани са 8911 контактни на ОЗБ срещу 10131 контактни за 2007 г. Лабораторно са изследвани 2583 лица, от които с положителен резултат са 68, от контактните са заболели 422 лица. Гама-глобулинова профилактика е проведена при 35 лица, на 4 деца е приложена ваксина като контактни на Вирусен хепатит тип А, 71 лица са профилактирани с Изонид като контактни на активна ТБК и 16 лица по антибиограма, като контактни на Скарлатина с изолиран бета хемолитичен стрептокок от група А.

В последните четири години (2005-2008 г.) се очертава тенденция за снижаване на заразната заболяемост в областта /фиг. 23/.

През годината в областта са регистрирани 1533 ОЗБ (без ГРИП и ОРЗ, ППБ и паразитози) със заболяемост 754,66%ооо /фиг. 24/

Най-засегната възрастова група от ОЗБ е от 1 до14 г .от ОЗБ през 2008г. са починали общо 6 лица, кaто с най- висок относителен дял са бактериалните менингити, обща инфекциозна смъртност 2,95%ооо и леталитет - 0,38 % /фиг. 25/.

В структурата на заразната заболяемост /фиг. 26/ лек превес имат дихателните инфекции (44, 49% ) над чревните инфекции (отн.дял. 42,73%) като подчертано заболяемостта се оформя от заболелите от Варицела, Скарлатина, ТБК и Епидемичен паротит. Увеличена е заболяемостта от Невроинфекции - 2,15% от общата заболяемост и заболяемостта от трансмисивни инфекции - 3,33 %Въздушно-капковите инфекции представляват 46,64% от всички регистрирани ОЗБ, срещу 49,5% за 2007г. През 2008г. като цяло е намалял броят на регистрираните ВКИ в област Добрич.

За 2008г. са регистрирани общо 715 въздушно-капкови инфекции, заболяемост 351,98%ооо, срещу 981 заболели и заболяемост 477,28%ооо за 2007г.

Структурата на дихателните инфекции е следната:


 • Варицела - 494 случая - отн. дял 69,09%;

 • Скарлатина - 84 случая - отн.дял 11,75%;

 • Туберкулоза - 55 случая - отн.дял 7,69%;

 • Епидемичен паротит - 48 случая - отн.дял 6,71%;

 • Невроинфекции - 33 случая, отн.дял 4,62% и

 • Коклюш - 1 случай - отн.дял 0,14%.

В сравнение с 2007г. рязко е намалял броят на регистрираните заболели от Епидемичен паротит, намалял е броят и на заболелите от Варицела и Скарлатина. Увеличил се е броят на Невроинфекциите (33 случая, заболяемост 16,25%ооо, срещу 18 случая, заболяемост 8,76%ооо), основно за сметка на Вирусните менингити. На сравнително постоянно ниво се запазва заболяемостта от Туберкулоза. След 2005г., когато заболелите от Рубеола в областта са 11 със заболяемост 5,32%ооо, следват 3 години без регистрирани заболявания.

За 2008г. от дихателни инфекции са засегнати всички възрастови групи, като водещи по заболяемост, както и през 2007г. са детските възрастови групи. • Епидемичен паротит - 48 случая (33 вероятни и 15 потвърдени), заболяемост 23,63%ооо. При епидемиологичните проучвания на всички заболели от Епидемичен паротит, в 37 огнища са открити 5 източника на зараза. От общо 382 контактни лица, 73 са имунизирани, 309 са без данни за имунизация. 20 от контактните са заболели – за 10 от тях има данни за имунизация, 10 са без данни. От заболяването са засегнати всички общини. Водещи по заболяемост са общини Добричка и Добрич-град. Заболелите са във възрастови групи 5 - 44г., като най-висока заболяемост е регистрирана във възрастови групи 10-14г. и 15-19г. в периода 08.02.2008г. до 07.04.2008г. е регистриран един епидемичен врив от Епидемичен паротит с въздушно-капков механизъм на предаване и установен източник на инфекцията. заболели са 14 деца от ДДЛРГ ”Дъга” в гр. Добрич на възраст от 9 до 17 години, тринадесет от заболелите са ученици от 4 училища в областта. в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Добрич са пролежали 12 от децата, 1 е изолирано и лекувано на място в социалния дом и 1 в домашна обстановка. Десет от случаите са лабораторно потвърдени. Останалите са регистрирани като вероятни, в епидемична връзка с лабораторно потвърдените случаи. Осем от заболелите са имунизирани, 6 са без данни за имунизация против заболяването в наличната в дома и при ОПЛ здравна документация. Разпоредени са необходимите профилактични и противоепидемични мерки за ограничаване на взрива. Дадени са указания на медицинските специалисти в социалния дом и организираните колективи за провеждане на медицинско наблюдение на контактните лица.

 • Варицела - 494 вероятни случая, заболяемост 243,2%ооо, засегнати са всички общини, като в сравнение с 2007г. се е увеличила заболяемостта в общини Балчик и Ген.Тошево, а в останалите общини е намаляла; заболявания са регистрирани във възрастови групи от 0- 44 г., 50-54г. и 60-64г., водещи по заболяемост са малките възрастови групи, като възрастова група 5 - 9г. е изместила 1 - 4г. от водещото място през 2007г. При епидемиологичните проучвания в 350 огнища са открити 49 източници на зараза. От общо 2174 контактни лица, 343 са заболели от Варицела.

 • Скарлатина - 84 заболели, (63 възможни случаи, 16 вероятни и 5 потвърдени), заболяемост 41,35%ооо, засегнати са всички общини, а по възрасти - групите от 0 до 19г. и 30-34г. Както и през 2007г. водещи по заболяемост са най-малките възрастови групи. Броят на проучените огнища е 95. Открити са 8 източници на зараза при епидемиологичните проучвания. От общо 1089 контактни лица, 109 са лабораторно изследвани. При 16 от тях са изолирани β хемолитични стрептококи от група А, при един – стрептококи от гр.В. Насочени са към ОПЛ за профилактиране с антибиотик по антибиограма. От контактните са заболели 16.

 • Коклюш -1 потвърден случай - заболяемост 0,49%ооо, срещу 3 потвърдени случая и заболяемост 1,46%ооо за 2007г. и 2 случая и заболяемост 0,97%ооо за 2006г. Заболялото дете е селски жител на възраст 1г. 7мес. - заболяемост 13,03%ооо за възрастовата група, имунизирано с 3 приема на ДТК ваксина, неорганизирано. Проучено е 1 огнище. Уточнени са 5 контактни възрастни лица, за които няма данни за имунизация против заболяването и които не са заболели.


 • Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница