Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница11/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Национална програма “Профилактика на тютюнопушенето”

Разработена е Регионална програма на базата на Националната.


Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2007-2011 г.

Работи се съвместно от дирекция “ООЗ” и отдел “ПЕК” на РИОКОЗ-Добрич и пневмофтизиатричен кабинет при МБАЛ – Добрич.

В област Добрич няма специализирано лечебно заведение за лечение на болни от Туберкулоза. Пневмофтизиатричният кабинет към Отделение за функционална диагностика (ОФД) на МБАЛ-Добрич осъществява диспансеризация на контактни на активна ТБК и на лица със Статус алергикус и химиопрофилактиката им с Изонид.

През 2008г. сътрудниците от отдел “ПЕК” работиха по следните задачи, произтичащи от програмата: 1. Епидемиологичен надзор на ТБК:

 • Епидемиологично проучване на всеки съобщен случай на ТБК;

 • Провеждане на своевременни противоепидемични мерки в ТБК-огнищата с цел намаляване на риска за разпространение на болестта;

 • Анализ на заболяемостта от Туберкулоза в областта

 1. Специфична имунопрофилактика и химиопрофилактика на Туберкулозата:

 • Контрол и мониторинг на имунопрофилактиката и осигуряване на биопродукти;

 • Контрол относно използваните количества Изонид за химиопрофилактика на подлежащите контингенти и изготвяне на справка до МЗ

За всеки съобщен с Бързо известие случай на ТБК в отдел “ПЕК” се извършва епидемиологично проучване с цел активно издирване на контактните и образователна дейост на пациентите и техните близки в домашно-амбулаторна обстановка и извършване на крайна дезинфекция. Контактните се насочват към специалисти от Пневмофтизиатричния кабинет (ПФК) на МБАЛ - Добрич за медицински преглед и изследвания. Очакваме ОПЛ да активират участието си в действията по контрола на ТБК чрез насочване на случаите съмнителни за ТБК и разширяване на скрининга на домакинствата и контактните лица.

Ежемесечно от РО в областта в отдел”ПЕК” постъпва информация за новородените деца, избрания личен лекар и приложените ваксини. След обработване на данните за 2006 г. и 2007 г. са уточнени децата, необхванати с БЦЖ ваксина в съответните Родилни отделения. Част от децата, родени недоносени, са преведени в МБАЛ-Добрич и по-късно са обхванати.

За всяко тримесечие и годишно се изготвя анализ на регистрираната заболяемост. За 2008г. са регистрирани 55 заболели от Туберкулоза (16 вероятни и 39 потвърдени случаи) - заболяемост 27,08%ооо. За 2007г. са регистрирани 59 заболели (42 вероятни и 17 потвърдени случаи) - заболяемост 28,70%ооо. От 2000 г. се очертава тенденция на завишаване на регистрираната заболяемост от Туберкулоза в област Добрич до 2005г., когато заболяемостта е достигнала 35,77%ооо. От 2006г. заболяемостта плавно спада от 32,11%ооо до 28,70%ооо през 2007г. и 27,08%ооо през 2008г.

Периодично се изготвя информация за заболяемостта от Туберкулоза в областта до РЦЗ в съответствие с реда на Наредба № 21 от 18.07.2005г

През 2008г. са осигурени достатъчни количества биопродукти за ОПЛ и Родилните отделения в областта.

Контролира се своевременното и качествено извършване на специфичната имуно-профилактика и пълно обхващане на подлежащите контингенти с имунизация и реимунизация срещу ТБК по отчетите на ОПЛ, представяни всяко тримесечие в отдел”ПЕК”.

Всяко тримесечие служителите на отдел ”ПЕК” осъществяват системен контрол върху изразходваните количества Изонид в ПФК към МБАЛ-Добрич за химиопрофилактика на лица със Статус алергикус и контактни на ТБК и изготвят справка до МЗ. Във връзка с писмо на МЗ с изх № 32-00-16 от 14.02.2008г. относно предоставяне на информация от лечебните заведения на територията на областта за химиопрофилактиката на Туберкулозата с Изонид е издадено предписание до МБАЛ – Добрич за предоставяне на необходимата информация всяко тримесечие, съгласно приложената към писмото таблица.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 91-00-52 от 18.02.2008 г. относно проблеми свързани с обхвата на новородените с БЦЖ ваксина и с цел подобряване контрола на имунопрофилактиката на туберкулозата в страната са извършени проверки по изпълнението на имунизациите и навременното обхващане с БЦЖ ваксина на подлежащите контингенти за 2006 г. и 2007 г. в Родилните отделения на МБАЛ и произволно избрани общопрактикуващи лекари в област Добрич. Със Заповед на Директорите на РИОКОЗ - Добрич и РЦЗ - Добрич е сформирана работна група от епидемиолози, помощник-епидемиолози, старши експерт от РЦЗ-Добрич и специалист по пневмология и фтизиатрия, като за периода от 25.02.2008 г. до 07.03.2008 г. са проверени 5 РО на МБАЛ в областта и 25 ОПЛ от общини Добрич, Балчик, Тервел, Генерал Тошево, Шабла, Крушари и Добричка. При извършените проверки е констатирано, че проверените ОПЛ извършват проба Манту след проведено обучение при стартирането на здравната реформа от специалисти от пневмофтизиатричната мрежа и фигурират в регистрационен журнал в отдел”ПЕК” като имат издадени и удостоверения за това. Половината от тях правят БЦЖ ваксина на лица с отрицателна реакция след проба Манту, останалите ги насочват към ПФК на МБАЛ-Добрич. За консултация се насочват и лицата с хиперергична реакция.

Имунизираните новородени се проверяват за белег на 7-месечна навършена възраст, като проверките фигурират в имунизационните журнали на ОПЛ. Не са установени деца без белег след имунизация с БЦЖ ваксина в проверените АИППМП.

Във връзка с писмо на МЗ с изх.№ 32-00-143 от 15.08.2008г. с цел подобряване на имунопрофилактиката на туберкулозата и във връзка с плановата проверка по имунопрофилактика е издадено предписание до ОПЛ в областта за:

-предоставяне на данни на лицата с хиперергичен тест от проба Манту за 2008г. и насочени към ПФК на МБАЛ;

-да се регистрират и проследяват резултатите от консултацията на всяко лице, насочено с хиперергичен тест Манту към ПФК на МБАЛ;

-да се спазват стриктно указанията на производителя относно техниката на отваряне и на разтваряне на ампулите с БЦЖ ваксина.

Изготвено беше приложение към предписанието, в което ОПЛ да декларират приминат курс на обучение за извършване на проба Манту и имунизация с БЦЖ, място на обучение, извършват или не в амбулаторията пробата и имунизацията.

От проверените ОПЛ в рамките на тематичната проверка по имунопрофилактика, всички извършват проба Манту в амбулаториите; 52% от ОПЛ извършват ваксинация с БЦЖ, 48% насочват подлежащите пациенти към ПФК. От ОПЛ при тематичната проверка са подадени данни за 19 лица с хиперергична реакция след проба Манту. Всички са посетили ПФК за консултативен преглед с налична обратна информация при ОПЛ.При дванадесет реакцията след проба Манту е отчетена като хиперергична с последваща профилактика с Изонид; при шест лица е отчетена в норма; при един е уточнена диагноза алергичен дерматит. От ПФК към МБАЛ – Добрич са подадени данни за 12-те лица с хиперергична реакция след проба Манту за 2008г., взети на диспансерен учет, на възраст от 11 до 17 години. Двама още провеждат профилактика с Изонид, на един предстои контролна проба Манту, трима са снети от учет след проведеното лечение, петима са посетили еднократно кабинета, един – двукратно.

Няма регистрирани заболели от профилактираните с Изонид лица.

През 2008г. сътрудниците на Дирекция “ООЗ” работиха за подобряване информираността на населението по проблемите, свързани с туберкулозата – естеството на заболяването, начини на заразяване и фактори за развитие и разпространение на болестта, необходимостта от изследване и лечение, както и за здравните и социални последици за индивида и общността, сред която живее.

Проведени са следните здравно-образователни дейности: • 1 кампания за профилактика на туберкулозата;

 • 12 лекции на персонала в детски заведения, училища и Дом за стари хора – гр. Добрич на 269 лица, като бяха раздадени 376 здравно-образователни материала;

 • 6 обучения на 132 лица /вкл. 1 обучение в Ромския клуб на гр. Тервел – на 35 лица/ и 1 беседа на 52 лица от персонала в ДПБ - Карвуна;

 • Оказана методична помощ – 10 бр. на 61 лица;

 • Оказана консултативна дейност – 8 бр. на 51 лица;

 • Работа със средства за масова информация – 12 радиопредавания, 5 ТВ-предавания и 4 публикации в местната преса.


ИЗВОДИ : През цялата 2008г. не разполагахме със средства за изпълнение на дейностите по “Национална програма за превенция и контрол на ТБК в Република България” /2007-2011г./ Със Заповед № РД 15-4055/15.12.08г. на МЗ втората половина на м. декември ни бяха предоставени финанси само за отпечатване на здравно-образователни материали.

Несвоевременното финансиране по програмата сериозно затруднява реализирането на планираните мероприятия.Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и План за действие

През 2008 година планираните и извършени дейности са пряко свързани с реализацията на плана по осъществяване приоритетите и целите на тази програма. Вече добре изградените професионални контакти с експерта по етнически и демографски въпроси на Областна управа, както и с общинските специалисти, работещи в това направление благоприятстват системното реализиране на дейностите по промоция на здраве в областта. Утвърди се и практиката на работни срещи с двамата медиатори към ромския здравен център в квартал “Изгрев”- град Добрич, което е добра предпоставка за по-добрия достъп на експертите на РИОКОЗ Добрич до общността. Такава среща бе проведена през м. февруари.

През 2008год. Д»ООЗ», в изпълнение на разпореждане на МЗ, Д»ОЗ» активно подкрепя и изпълнява дейности по проект, реализиран от Консорциум, включващ Фондация "Институт Отворено Общество", Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" и Институт ICON - Германия. Проектът стартира от 1 октомври 2007 до 30 ноември 2008г., като се реализира в четири области: Монтана, Ямбол, Пазарджик и Добрич. Целите на проекта са насочени към осигуряване на по-добър здравен статут на българското население и към подобряване достъпа до здравни услуги на децата и жените от етнически общности с фокус роми. През м. май се проведе обучение за Работа с етнически малцинства в неравностойно положение в КК „Албена”. Темата на обучението бе „Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване с фокус роми”от област Добрич. През м. август и септември по предложение на местния координатор за област Добрич по проект „Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване” EuropeAid/122909/D/SER/BG, сътрудници на Дирекция “ООЗ”, съвместно с медицинския екип от ДКЦ ІІ – гр. Добрич за извършване на гинекологични и педиатрични прегледи с мобилна апаратура, организираха и проведоха 2 мобилни Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН сред ромската общност в 2 общини на област Добрич. Дискутирани бяха въпроси, свързани с полово предавани инфекции, превенция на нежелана бременност и основни принципи на семейното планиране. Раздадени бяха здравно-образователни материали по съответните теми. Проекта бе отчетен през м. ноември на среща в столицата, където РИОКОЗ-Добрич получи грамота за ефективно партньорство и принос при изпълнението на проекта.

В края на месец май бе представен компонент „Здравеопазване” на проект „Подобряване на състоянието и включване на етнически малцинства в неравностойно положение, със специален статус към ромите”. В началото на м. юни бе избран координатор на проекта в Областна управа – Добрич. През декември се проведе работна среща в МЗ за планиране дейностите по реализирането на проекта през 2009 г.

Основните усилия през 2008 г. бяха съсредоточени към зоните с компактно ромско население, като най-мащабно се работи на територията на общините Тервел, Балчик, Каварна, както и в областния град Добрич. Дейностите по промоция на здраве, насочени към ромската общност в областта включваха здравно-образователни форми: 6 обучения на общо 215 души, 24 лекции с 1089 обхванати . Темите по които бе провеждана здравната промоция бяха:


 • профилактика на туберкулозата

 • основи на здравословното хранене, както и болести на “мръсните ръце”

 • контрацепциия

 • полово предавани инфекции

 • СПИН и HIV

По време на провеждане на тези здравно-образователни дейности бяха раздадени 345 здравно-образователни материала, подпомагащи въздействието на здравните послания към различните възрастови групи от ромската общност.

Отбелязан бе Международният ден на ромите с участия в конкурс „Мис и Мистър”, футболен турнир и рецитал, където бяха раздадени здравно-образователни мателиали.Трудности: На инспекцията се възлага участие в изпълнението на проекти, чиято реализация е ангажимент на спечелилите ги на национално ниво НПО, без да е осигурено финансиране за това. Дирекция “Обществено здраве” и отдел “ООЗ” на МЗ следва да съобразяват, че работата след работно време и в почивни дни, както и транспортните разходи, които се правят за тези обучителни мероприятия трябва да се обезпечават от проекта, а не от и без това недостатъчните бюджети на инспекциите. Следва да се има предвид, че както проектът заплаща един преглед на лекар, така трябва да се заплаща и извършеното от нашите специалисти обучение на малцинствените групи.

Елиминация на Морбили и вродена Рубеола

Работи се по следните основните задачи: • Епидемиологични проучвания;

 • Мониторинг на имунизациите с Триваксина и подобряване на имунизационното покритие с 2 дози;

 • Ежемесечно предаване на обобщена информация за заболелите от Рубеола, съобщени с бързо известие (ф.3); информация за серологично изследвани за Рубеола контактни бременни жени и лица с други диагнози (ф. 4);

 • Ежемесечно сведение за заболелите от Епидемичен паротит, съобщени с бързо известие (ф. 5);

 • Ежемесечно съобщаване в МЗ и НЦЗПБ на информация за наличие или “ 0 “ случаи на Морбили, вкл. съмнителни.

През 2008г. бяха осигурени достатъчни количества биопродукти за извършване на задължителните планови имунизации и реимунизации с Триваксина на подлежащите контингенти в детска и ученическа възраст.

Във връзка с Националната програма за елиминация на Морбили и вродена Рубеола е издадено предписание до всички ОПЛ относно съобщаване и регистрация на заболелите и осигуряване на серуми за лабораторна диагностика.

Във връзка с писмо на МЗ с изх.№ 32-00-68 от 25.04.2008г. относно получена информация от ЕЦКЗ за налични епидемични взривове от Морбили в страни от Западна Европа и препоръката за имунизация на лицата, които ще ги посещават и планират пътуване е изготвен информационен бюлетин. Населението е запознато с препоръките на СЗО за имунизационния си статус и поканено в Имунизационния кабинет към РИОКОЗ за препоръчителна имунизация.

Във връзка с писмо на МЗ с Изх. № 32-00-54 от 16.04.2008 г. е издадено предписание до ОПЛ, МЦ, ДКЦ, МБАЛ и ДМСГД относно осигуряване на серуми за серологично изследване на деца под 1 година при съмнение за вроден рубеолен синдром и уточняване по документи на имунизационния статус на бременни жени на възраст от 20 до 40 години по отношение на рубеолната инфекция(изработени са анкетни карти).

До момента в отдел “ПЕК” са предоставени 197 анкетни карти – 27 от ОПЛ, 161 от АГ-кабинет в “ДКЦ-І Добрич”ООД-гр.Добрич и 9 от АГ- кабинет в МЦ в гр.Ген.Тошево.От проследените 197 бременни жени само 4 са с налични документални данни за имунизация против Рубеола, една е неимунизирана против заболяването, осем са неболедували, останалите са без данни за имунизация, без данни за преболедуване или без предходна здравна документация.

За 2008г. са регистрирани 48 заболели от Епидемичен паротит, от които 15 са потвърдени лабораторно и 33 са обявени като вероятни.

В НЦЗПБ, лаборатория”Морбили, Паротит, Рубеола” са изпратени за изследване 11 серумни проби на лица със съмнение за Епидемичен паротит, от които 2 са положителни.

В ”Лаборвир” – Варна са изследвани 23 лица с диагноза Епидемичен паротит, 13 от които са положителни за ранни антитела срещу Епидемичен паротит (21 хоспитализирани в ИО на МБАЛ-Добрич и 2 – в ИО на МБАЛ-Балчик).

В имунизационния кабинет на РИОКОЗ – Добрич 2008г. са имунизирани 314 лица с Триваксина (препоръчителна имунизация против епидемичен паротит).

Реализирано е участие на Директор Дирекция “НЗБ” и главен инспектор от отдел “ПЕК” в обучение по надзора на морбили, паротит и рубеола на 30.10.2008г. в конферентната зала на болница Токуда - София.

За периода 08.02.2008 г. до 07.04.2008 г. и регистриран един епидемичен врив от Епидемичен паротит в ДДЛРГ ”Дъга” в гр. Добрич с 14 заболели деца.
Профилактика и контрол на кърлежопреносимите инфекции

Водещо място в профилактиката и борбата с КПИ е контролът върху векторите и основните резервоари на причинителите. От съществено значение е периодичната дезакаризация на домашните животни, включително и кучетата. Не на последно място стои въпросът с бездомните кучета и необходимостта да се установи строг контрол върху популацията им. Необходима е добра поддръжка на паркове и градини.

Нивото на заболяемостта от КПИ е в пряка зависимост от естествената биологична активност на основните преносвачи на инфекцията.

През изминалата 2008г. е повишена заболяемостта от трансмисивни инфекции (заболяемост – 25,11%ooo), спрямо 2007г. (заболяемост 18%ооо). През 2008г. са регистрирани 51 заболели от трансмисивни инфекции – 25 заболели от Лаймска болест (заболяемост 12,31%ооо) и 26 от Марсилска треска (заболяемост 12,80%ооо). От 1995 г. до 1999 г. заболяемостта от трансмисивни инфекции за област Добрич е много под средната за страната. От 2000 г. започва повишаване на заболяемостта, като през 2001 г. е регистрирана заболяемост, значително по-висока от средната за страната – 37,11%ооо за област Добрич, при средна за страната - 23,1%ооо. Последващите години заболяемостта за област Добрич (с изключение на 2003 г.) е значително над средната за страната, с пик през 2005 г. – заболяемост за областта 47,37%ооо, за страната – 23,14%ооо. През 2005 г. общо от трансмисивни инфекции са заболели 98 лица – 28 от Марсилска треска с пет починали и 70 заболели от Лаймска болест. След пика през 2005 г. се очертава тенденция към намаляване на заболяемостта от трансмисивни инфекции. През 2006г. тя е 28,22%ооо, а през 2007г. – 18,21%ооо.

Проведени са 3 заседания на Регионалната комисия за контрол на зоонозите, две от тях - в разширен състав с Областна експертна група.

Отчетено е изпълнението на задачите през 2007г. и е приет план за работа през 2008г. На заседания през тримесечията е анализирана заболяемостта от трансмисивни инфекции .

Проблемът с безстопанствените кучета по общини е обсъждан на заседанията през 2008г. и залегна в плановете на Национални програми по КПИ и “Контрол на Ехинококозата по хората и животните”.

Участвахме в комисия по изработване на програма за установяване контрол върху кучешката популация в гр. Каварна.

През годината се акцентира върху контрола по спазване на профилактични мерки за недопускане влизане на животни в дворовете на детски градини, поддържане на тревните площи окосени и прецизиране необходимостта от дезакаризационни обработки с химични средства.

През 2008г. всички общини работиха по изпълнение на планираните мероприятия по Националната програма “Профилактика и контрол на кърлежовопреносимите инфекции”.

На всяко заседание се отчиташе изпълнението на мероприятията по програмата, анализа се заболяемостта от Кърлежовопреносими инфекции. Обсъждаха се мерки за контрол на кучешките популации по общини и дейността по Програмата за контрол на Ехинококозата по хората и животните.

Във връзка с програмата продължи съобщаването с бързо известие на всеки ухапан от кърлеж, изпращане на извадените кърлежи в РИОКОЗ за видово определяне; изпращане на серуми от пациенти със съмнение за Лаймска болест за безплатно изследване в РИОКОЗ-Добрич за ранни и късни антитела. През месец ноември по Програмата се получиха допълнителни тестове за Лаймска болест. За 2008г.са извършени 52 изследвания. От 30 лица, изследвани за ранни антитела, 4 са положителни и 1 с гранични стойности. От изследваните 17 лица за късни антитела, 3 са положителни и 1 с гранични стойности.

Биологът проследяваше динамиката на числеността и видовия състав на кърлежите. През годината са съобщени с Бързи известия 287 лица, ухапани от кърлежи срещу 132 за 2007год. Най-много те са от община Балчик – 100; следват община Каварна – 95; община – Тервел – 55 и Шабла – 28.Най-висока численост на кърлежи е установена през месеците май и юни.Доминиращ е вида Ixodes ricinus, следва вида Hyalomma marginatum, който е с по-висока численост от 2007г. Пиковете в числеността на двата вида са през месеците май и юни. Видът Dermacentor marginatus е с два пика през месеците март и октомври.

Изпратени са 8 предписания до всички кметове на общини за редовно окосяване и почистване на тревни площи в и извън населените места, масово посещавани от населението; дезакаризация на открити тревни площи след преценка на епидемиологичния риск от разпространение на кърлежопреносими заболявания и спазване на Нредба № 3 от 24.01.05г. за реда за извършване на ДДД; спазване здравните изисквания към детските градини; и 1 до В и К за провеждане на пролетна и есенна дератизация на каналната мрежа.

При извършените проверки от служители на отдел “ПЕК” в областта се установи, че предписаните мероприятия са изпълнени. Проведена е канална дератизация само в гр. Балчик от ОбП “БКС”. Поради финансови затруднения В и К не проведе такава в община Добрич през тази година.

Във връзка със сигнали и проверки на място за заселеност с кърлежи е издадено предписание до кмета на община Добрич за провеждане на профилактични и дезакаризационни мероприятия в определени райони на гр. Добрич, което е изпълнено своевременно.

В изготвените редовни бюлетини до медиите обществеността е запознавана със заболяемостта от КПИ. Реализирано е едно радиопредаване на същата тематика; мерки за предпазване от ухапване от кърлежи, начин на отстраняване; разпоредени мероприятия във връзка с предстоящия летен сезон.

На всички ОПЛ и МБАЛ в областта са изпратени ЗОМ – 150 книжки и 500 брошури, получени от МЗ. Същите са раздавани и на граждани, потърсили консултация и изследвани в РИОКОЗ.

На последното заседание на Регионалната комисия за борба със зоонозите присъстващите бяха запознати с докладите, изнесени на Националните съвещания по готовност и изпълнение на Националния пандемичен план и Националната програма за профилактика и борба с КПИ, проведени от 08.12. – 12.12.2008г. във Велинград.
Контрол на Ехинококозата при хората и животните за периода 2004-2008 г.

В изпълнение на планираните мероприятия по медицинската част на Националната програма активно участие взеха сътрудниците от Дирекция “НЗБ”, отдели “ПЕК” и “МИ” и Дирекция “ООЗ”.

Проектът за програмата за контрол на ехинококозата за 2008г. се прие през м. март след обсъждане с представители на ветеринарните органи, еколози от общините и зам.кметове на някои от общините на комисия по зоонозите.

До всички медии в региона са изпратени два информационни бюлетина, в които се разяснява същността на заболяването, сериозните здравни и социални последици за човека и обществото, както и подробно са описани профилактичните мерки, необходими за предпазване от заразяване и заболяване.

През годината са раздадени общо 2720 листовки и плакати ”Кучето –приятел и враг” сред учениците в училища, детски градини, в общините и на здравни работници в лечебните заведения.

Изнесени са 26 лекции и беседи и 15 видеопокази за ехинококозата-начини на зарязяване, симптоми, възможности за диагностика и профилактика.

За периода са извършени своевременни проверки в хирургичните отделения на МБАЛ в гр. Добрич и региона за оперирани от ехинококоза пациенти съгласно Наредба №21/2005г. за регистрацията, съобщаване и отчет на заразните болести. Всички бързи известия са изпращани редовно.

За 2008г. са регистрирани 23 пациенти с ехинококоза. Заболяемост за 2008г -11.3%оо, сравнена с тази за 2007г -7.30%,-3.40%000 за 2006г, за 2005г.-3.53%000.

На епидемиологочно проучените случаи са попълнени епидемиологични карти, съгласно образеца на Наредба №5/2006г.

На всички оперирани е изписана противорецидивна химиопрофилактика със Zentel по схема.

По органова локализация на ехинококовите кисти на пациентите, регистрирани с ехинококоза през годината са разпределени както следва:


 • С чернодробна локализация - 15

 • С локализация вв белия дроб - 5

 • С локализация на бъбреците - 1

 • Множествена ехинококоза - 2

Разпределени по пол: жени - 11, мъже - 12.

Всички случаи са първични, с изключение на един рецидив на жена, оперирана преди 35г. от ехинококоза с белодробна локализация, а тази година локализацията е чернодробна. Заболелите са от следните населени места: гр. Добрич – 10; Добричка община-1; община Тервел - 4, гр.Тервел - 2; гр.Ген.Тошево - 3, община Ген.Тошево - 4; Община Крушари - 1; община Балчик - 3, гр.Балчик - 2;

През последните две години наблюдаваме увеличена заболяемост от ехинококоза в областта, но го отдаваме на дългия инкубационен период, скритата заболяемост и непълна регистрация.

Анализът на заболяемостта и тенденциите в развитието и разпространението на ехинококозата са обсъждани своевременно на заседанията на Регионалната комисия за борба със зоонозите.

През годината по програмата за контрол на ехинококозата при хората и животните в Добрички регион са изследвани серологично 46 пациента, всички с ELISA. Положителни резултати - 24 от тях – 52.17%.

Всички серуми от изследваните пациенти са изпратени в паразитологичната лаборатория на НЦЗПБ за потвърдителни тестове.Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница