Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница12/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Национален план “Храни и хранене“ 2005-2010 г.

И през 2008 г. се запази добрата практика ежемесечно да се съгласува менютата на Домашен социален патронаж – гр. Добрич, Дом за стари хора – гр. Добрич и на детските градини на гр. Добрич.

Във връзка с прилагане на Европейската Харта на СЗО за противопоставяне на затлъстяването, приета на Министерска конференция през 2006 г. в Истанбул и стартиралата “Европейска инициатива на СЗО за наблюдение на затлъстяването при деца”, в рамките на Националния план за действие”Храни и хранене” 2005-2010 г. през месец март 2008г. участвахме като анкетьори в реализирането на Национално проучване за оценка разпространението на свръхтегло и затлъстяване при деца и свързаните с тях рискови фактори в детска възраст. Организатори на проучването са Министерство на здравеопазването и Националния център за опазване на общественото здраве. Съгласно изискванията на Протокола на проучването, сътрудници от Лаборатория “Хранене и обществено здраве” на НЦООЗ проведоха на 6-7 .03. обучение на ръководителите на екипите от РИОКОЗ. За целите на проучването се предостави специална теглилка “TANITA”. От област Добрич са включени 6 училища. В рамките на проучването се попълват три вида анкетни карти и се извършват антропометрични измервания на учениците – талия, ханш, тегло и ръст.

по повод Световната седмица на кърменето, преминала под патронажа на Министерството на здравеопазването, на 01.08.08 г. е издаден информационен бюлетин. Темата на седмицата е призив за “Подкрепа за кърмещата майка” от цялото общество като един от ключовите фактори за успешно протичане на кърменето. През седмицата сътрудници на дирекция “Опазване на общественото здраве” при РИОКОЗ – Добрич разпространяваха здравно-образователни материали по темата.

Дейностите, свързани с Националната седмица за борба със затлъстяването 3-9.11.2008 г., са насочени предимно към децата и учениците в област Добрич. Активно с мероприятия се включиха всички 17 ЦДГ и 14 училища в гр. Добрич, като в реализиране на дейностите помогнаха медицинските специалисти в ЦДГ и училищата.

Дейностите в ЦДГ бяха свързани със здравословното хранене и повишаване на двигателната активност:


 • Във всички детски градини бяха изработени информационни табла на тема “Здравословно хранене и повишаване на двигателната активност”, а медицинските специалисти проведоха дискусии и беседи с децата на тема: “Здравословно хранене”, “Как и колко да ям”, “Какво обичам да ям?”.

 • Във всички ЦДГ се проведоха мероприятия за повишаване на двигателната активност на децата под формата на спортни игри и фолклорни танци.

 • В 10 ЦДГ бяха направени изложби на плодове и зеленчуци – аранжиране на “Кошници на здравето”.

 • Бяха направени 4 изложби с рисунки на тема “Даровете на Есента”.

 • По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в 7 ЦДГ бяха проведени плодови партита, на които децата сами приготвяха плодови салати.

 • В 5 ЦДГ се проведоха Празници на здравето с викторини на тема “Какво и колко да ям?”, много песни , танци и стихотворения.

 • В ЦДГ № 17 децата с помощта на своите учители ходиха на “Пазар за здравословни храни”.

Дейности в училищата:

 • Във всички 14 училища се проведе “Плодово междучасие”.

 • Във всички училища се проведоха дейности за повишаване на двигателната активност на учениците под формата на спортни игри, крос или фолклорни танци на открито.

 • Медицинските специалисти от училищата изготвиха Информационни табла по повод Националната седмица за борба със затлъстяването 3-9.11.2008 г. и проведоха беседи и дискусии на теми “Здравословно хранене” и “Двигателна активност”.

 • В 5 училища са организирани изложби с рисунки на ученици на тема “Здравословни храни”.

 • В 5 училища са организирани изложби на плодове и зеленчуци “Даровете на есента”.

 • По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в СОУ “П. Р. Славейков” гр. Добрич е проведено “Салатено парти”, като учениците от 2 до 4 клас приготвяха салати по рецепти от кулинарната книга на П. Р. Славейков.

 • Общинска фирма СП “Столове” гр. Добрич предлагаха един път седмично рационално меню и плод за десерт през месец ноември.

 • В ОУ “Кирил и Методий” гр. Балчик от учебната 2006/2007 г. ежемесечно се провежда плодово междучасие.

 • В ОУ “Стефан Караджа” гр. Добрич от тази учебна година са въведени ежеседмично млечен и плодов ден за учениците.

По повод на 6 ноември – “Европейският ден за здравословна храна и готвене” в ресторанта на Международния колеж по туризъм гр. Добрич беше изготвено меню от здравословни ястия, а РИОКОЗ-Добрич подготви щанд със здравно-образователни материали, на който беше раздаван на гражданите по време на обяда айран като здравословна напитка.

През цялата седмица РИОКОЗ-Добрич разпространява сред учениците и обществеността на област Добрич “Препоръки за здравословно хранене за ученици от 7-19 години в България”, “Пирамида за здравословното хранене за ученици от 7-19 години”, “Препоръки за здравословно хранене на населението в България 18-65 години”, постер за Националната седмица за борба със затлъстяването и други здравно-образователни материали, свързани със здравословното хранене и двигателната активност.

Всички мероприятия през седмицата са отразени в местните медии - 15 публикации в пресата, 2 радио-предавания и 10 ТВ-предавания по темата. РИОКОЗ-Добрич изготви Информационен бюлетин по повод на Националната седмица за борба със затлъстяването 3-9.11.2008 г.

През месеците ноември и декември са проведени 8 обучения /по едно във всяка община на област Добрич/ на тема “Здравословно хранене” на ученици от начален курс в училищата. Основната цел на провежданите обучения беше чрез използване на интерактивни методи и игри, в учениците от най-ранна възраст да се формира здравословен модел на поведение по отношение на храненето и други фактори свързани със здравословния начин на живот. Основните теми, на които се акцентираше бяха: значението на здравословното хранене за здравето на човека, необходимото количество на приеманата храна, кои храни са здравословни и кои не са полезни, спазването на личната хигиена при хранене и др. След приключването на проведените обучения всеки ученик получи Удостоверение, че е преминал курс на обучение по темата “Здравословно хранене”.

Тази година в проучването на храненето на организираните детски колективи са включени 1 Детска ясла и 1 ЦДГ на територията на гр. Добрич. За целта са взети калкулационни ведомости, които бяха обработени с помощта на компютърна програма.

През изминалата 2008 г. са проведени общо 32 лекции на 771 души на различна възраст по темата “Здравословно хранене”. По време на проведените мероприятия са раздадени 1475 здравно-образователни материали.

Реализираните дейности по програмата са отразени в средствата за масова информация -19 публикации в пресата, 6 радиопредавания и 12 ТВ-предавания.

Със средствата, отпуснати по Национален план за действие “Храни и хранене” са издадени здравно-образователни материали в тираж 6000 бр..


Регионален план за готовност за грипна пандемия

През 2008г. продължи надзора на Грип и ОРЗ и работата с Интернет базирана информационна система.

За 2008г. на територията на областта не е обявявана грипна епидемия.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 32-00-185 от 12.11.2008г. относно набирането и изпращането на носогърлени смивове от лица с подходяща симптоматика с оглед проследяване циркулацията на грипни вируси сред населението е създадена организация с ОПЛ от груповите практики, включени в системата за сентинелен надзор. На отговорниците на груповите практики е предоставена “Стандартна Оперативна Процедура за общопрактикуващи лекари в случай на поява на птичи грип при хора”.

С бюлетин до всички медии в предепидемичния сезон населението е запознато с предимствата на противогрипната имунизация за рисковите групи и е поканено в Имунизационния кабинет на РИОКОЗ-Добрич за имунизиране. Реализирано е едно радиопредаване със същата тематика.Разработен е постер “Готови ли сме да посрещнем грипната епидемия?”, предназначен за разпространение в лечебните заведения за информиране на населението.

Противогрипната имунизация стартира в началото на месец октомври 2008г. В Имунизационния кабинет на РИОКОЗ-Добрич са имунизирани 117 лица с ваксини “Ваксигрип”(45), ”Инфлувак”(37) и “Инфлексал Ве”(35).

Във връзка с писмо на МЗ с изх.№ 32-00-162 от 17.09.2008г. относно закупуване на противогрипна ваксина сезон 2008/2009г. за домуващи и персонал на социални домове за възрастни хора и персонал на ЦСМП е изготвена информация за броя на подлежащите лица на територията на областта. В края на месец декември са получени 710 дози противогрипна ваксина “Ваксигрип” и извършена противогрипна имунизация в пет социални домове, ЦСМП и РИОКОЗ.

Реализирани са три участия на служители от отдел “ПЕК” в обучения по надзора на грип и ОРЗ и в изпълнение на дейностите по Националния план на Република България за готовност за грипна пандемия.


Национална програма за укрепване капацитета на Република България за опазването й от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве – 2008-2010 г.

В изпълнение на писмо на МЗ с изх. № 91-00-191 от 17.10.2008 г., относно задълженията на страната по влезлите в сила Международни здравни правила, приетата от МС Национална Програма за укрепване капацитета на страната за опазване и от внос на заразни болести и реагиране при събития, заплашващи общественото здраве и готовността на РИОКОЗ за разкриване при необходимост на гранични медицински пропускателни пунктове за осъществяване на граничен здравен контрол, е издадена заповед от Директорите на РИОКОЗ-Добрич и РЦЗ-Добрич, съгласно Наредба за условията и реда за провеждане на Граничен здравен контрол на Р. България (ДВ, бр. 85/2006 г.) за сформиране на екипи от специалисти – епидемиолози, микробиолози, биолог и инфекционисти, които да осъществяват цялостната клиникоепидемиологична дейност за предотвратяване разпространението на болести, представляващи опасност за общественото здраве.

Извършени са огледи за възможности за разкриване при необходимост на гранични сухоземни медицински пропусквателни пунктове за област Добрич: пропусквателен пункт Кардам и пропусквателен пункт Дуранкулак. Двата вътрешни сухоземни пункта за граничен здравен контрол, които не са външна граница на ЕС, продължават да генерират проблеми, свързани с материално-техническата им база (виж раздел «Граничен здравен контрол»). За отремонтирането на ГКПП Кардам са необходими средства за основен ремонт или на ниво Министерства трябва да се договори използването на помещения от новопостроената, но нефункционираща сграда на агенция Митници.

На 15.07.2008 г. в КК “Албена”, доц. Христова от НЦЗПБ проведе обучение на място и представи материал за Тигровия комар (Аедес албипиктус) сардам цел насочено търсене в биотопите на комари в област Добрич.

Участвано е в дистанционното обучение “Прилагане на МЗП (2005) в България по Националната програма за укрепване капацитета на Република България за опазването и от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве”.

На ГКПП гр. Балчик, във връзка с осъществяването на противоепидемичен контрол и даването на “свободна практика” на чужди и български пристигащи или отпътуващи кораби от порт Балчик са проверени 37 кораба с общ брой преминали и проверени екипаж и пътници 469 .


Дейности по регионални програми
Програма “Профилактика на тютюнопушенето”

Поради наличие на Общинска програма “СИНДИ” дейностите по профилактика на тютюнопушенето в гр. Добрич се отчитат по нея. Медицинските сестри от училищата работят активно по тази програма, като ние вече не провеждаме лекции в училищата на гр. Добрич. Дейностите по програмата извън областния град се провеждат от нас.

През 2008 година дейностите по програма “Профилактика на тютюнопушенето” са насочени главно към изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2007 – 2010 г. и осъществяване на стратегическата цел на програмата: да се подобри здравето на населението чрез намаляване заболяемостта и смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето.

През месец февруари регионалният ръководител на програмата участва в еднодневен обучителен семинар във връзка с провеждането на втория етап на “Глобалното проучване на тютюнопушенето сред младежите – GYTS” и “Глобално проучване на тютюнопушенето сред училищния персонал – GSPS”. През месец март бе проведено самото проучване на територията на град Добрич / СОУ”Свети Климент Охридски” и град Тервел /СОУ “Йордан Йовков”/, като бяха обхванати 156 души училищен персонал и 180 младежи.

През април по повод отбелязването на Световния ден без тютюнопушене децата на Добрич участваха в националния конкурс за детска рисунка на тема “Не на цигарите!”. Във връзка с 31 май – Световен ден без тютюнев дим, за пореден път се проведе мини кампания “Спри и спечели” в училищата на територията на гр.Добрич. В кампанията се включиха 23 тийнейджъри на възраст от 15 до 19 години.

Перманентно през цялата година се промотира кабинетът за консултиране на пушачи решили да откажат цигарите. Периодично в медиите се подава информация относно неговото местонахождение, работно време, телефон за връзка. Използват се методите на краткосрочната терапия, консултации и препоръки, заедно да изживеем удоволствието от промяната. Кабинетът е посетен от 20 пушача, от които седем са отказали трайно цигарите.

През летните месеци на 2008 година по програма “Профилактика на тютюнопушенето” са проведени 7 лекции на тема “Тютюнопушене” с участието на двеста и седемдесет ученика в летните лагери на КК Албена и Кранево, раздадени 270 здравно обучителни материала.

В рамките на Националната кампания за отбелязване 20 ноември – Международен ден без тютюнопушене, в периода октомври – ноември 2008 година стартира учредяването на клубове на непушача “АЗ НЕ ПУША! И ИСКАМ ДРУГИТЕ ДА ЗНАЯТ...” пилотно към училища в четири общини на Област Добрич: Община Каварна - ОУ “Йордан Йовков”, Община Генерал Тошев - СОУ “Н. Й. Вапцаров”, Община Добричка - ОУ”П. К. Яворов” с. Стефаново, Община Крушари - СОУ “Христо Смирненски”. Изграждането на клубовете получи подкрепата на кметските екипи на 4-те общини и дейностите в тях стартират през месеците ноември – декември 2008г. В четирите клуба са проведени: • маратон от спортни инициативи с мото: “Колко струва всичко останало, ако не си здрав!!!”;

 • конкурс с рисунки на тема: “Мамо, тате! Защо вие пушите, а животните не ???.

 • кампания за борба с тютюнопушенето - във връзка с 20 ноември – Международен ден без тютюнопушене -общо 14 здравно-образователни беседи, обучения, излъчване на видео клипове по местните медии. По време на обученията на всички участници са предоставени здравно образователни материали.

През 2008 година по програма “Профилактика на тютюнопушенето” на територията на град Добрич и региона са проведени 31 обучения на тема “Тютюнопушене” с участието на 648 ученика и педагози, 40 видео-лектории с участието на 872 ученика, раздадени 2337 здравно обучителни материала.

По превенция и зависимост на тютюнопушенето е оказана методична дейност на 43 класни ръководители и медицински специалисти, оказана консултативна дейност – 42.

За поредна година основни партньори в нашите усилия да осигурим обществена информираност за вредата от тютюнопушенето и начините за преодоляване на тютюневата зависимост са средствата за масова информация: излъчени са 26 радиопредавания и 11 – ТV, отразени в пресата – 13 бюлетина.

Програма “Профилактика на наркоманиите”

Основната дейност през годината бе повишаване информираността за наркотичната зависимост и рисковете от употребата на психотропни вещества при подрастващи и възрастни чрез видеолектории, обучения и масови прояви. Тези обучения от началото на годината са 32 с 359 участника от гр.Добрич и от област Добрич. Проведени са семинари в общините – Добрич, Шабла, Ген.Тошев, Каварна, Тервел и м.Иканталъка. В м.Иканталъка са организирани два тридневни семинара съвместно с Общински Младежки Дом “Захари Стоянов”.

Отбелязахме 01 март – Световния ден за борба с трафика на дрога и 26 юни – Световния ден за борба с наркоманията.

Започнахме обучения за наркотични вещества и агресивното поведение в рамките на “Полицейска академия” съвместно с МКБППМН гр. Добрич.

По искане на МКБППМН гр.Каварна и гр. Тервел проведохме семинарни занятия и видео лектории с учениците за училищното насилие и агресия. Представени бяха резултати от анкетно проучване сред младежите в двете общини.

В Областната Пробационна Служба бяха представени резултати от анкетно проучване сред осъдените участващи в обученията на за вредата от употребата на наркотици и тяхното разпространение.

Масовите ни прояви са традиционния конкурс за есе и рисунки в две възрастови групи “Изкуството и спорта срещу дрогата”. Като победителите в двете възрастови категории бяха наградени при откриването на изложбата в ОМЦ ”Захари Стоянов” на хепънинг, организиран от комисията. Рисунки бяха изложени и във фоайето на РИОКОЗ - Добрич.

Основната дейност по програмата през лятото бе насочена към осмисляне на лятната ваканция чрез обучения и видеолектори, провеждане на консултации и разработване здравно образователни мероприятия. Изнесохме лекции и обучения към ЕКО - лагер в ОМЦ “З.Стоянов” и Лятното училище за тинейджъри към МКБППМН. Вече станаха традиционни семинарите в Община Тервел за 4-та поредна година и Каварна за 3-та .

През август бе организиран от Община Добрич и МКБППМН летен лагер на членовете на Об.МСНВ в гр. Балчик. По време на лагера се проведоха тренинги, ролеви игри и масови прояви под надслов “Туризма и спорта срещу наркотиците”. Лагерът продължи 7 дни, младежите се разделиха с готови планове за превантивни дейности през новата учебна година.

Участвахме и в кампанията “Ваканция без риск”. Тази година работихме на място в лагерите в гр.Балчик и КК”Албена”, това ни даде възможност да включим интерактивни методи и да повишим ефективността на мероприятията ни.

Дейностите са отразени в 10 радио, 10 ТВ предавания и в 20 репортажа на местната преса.

Извършени са 31 организационно методични дейности с 39 души. Проведени са 45 видео лектории с 846 участника, 1676 раздадени ЗОМ. Проведените консултации за 2008 год. са 7 с 18 души, оказаната организационно методична помощ е на място в РИОКОЗ и по обекти.

Координаторът на програмата през месец октомври взе за 7-ми пореден път участие в Есенния Университет по Зависимости към Института по поведенческа стратегия.

Проблеми: Основния проблем е липсата на Национална стратегия и финансиране! Финансите достигат единствено до Об.СНВ Добрич, а за останалите 7 общини от областта няма. Здравно образователни материали от Националния център по Наркомании не достигат до нас и до Общините.
Програма за профилактика и контрол на НІV/СПИН и ППИ

Програмата касае отдел “ПЕК” относно анализа на заболяемостта и противоепидемичния контрол и Дирекция “ООЗ” относно здравното образование и промотивните дейности.

За 2008 год. са регистрирани пет случая на заболели от Сифилис- (2 вероятни и 3 потвърдени) – заб. 2,46%ооо, а за 2007г. общо 10 случая на заболели от сифилис (1 вероятен случай и 9 потвърдени ) – заб.4,865%ооо. Двама от тях са мъже, относителен дял 40% спрямо жените – 3, относителен дял 60%.

Няма регистрирани заболели от Гонорея.

Разглеждайки данните за региона от 1995 г. до 2008 г. се очертават следните тенденции:


 • Заболяемостта от сифилис и от гонорея в Добричка област е с подчертана тенденция на снижаване.

 • Запазва се водещото място на градовете пред селата;

 • Боледуват повече жени, отколкото мъже.

Eжемесечно се съобщават с отчет 85 заболелите в областта от Сифилис и Гонококови инфекции и се изготвят тримесечни отчети и с натрупване.

Изготвят се тримесечни отчети и с натрупване за шестмесечието, деветмесечие и година на изследваните лица за HIV по групи, за разпространение на полово предавани болести по пол, възраст, населено място, нозологични единици. Текущо се осъществява контрол върху противоепидемичния режим на работа във всички ЛЗ за недопускане разпространението на кръвнопреносими инфекции. Осъществява се контрол и относно спазване на наредбите за условията и реда на съобщаване и отчет на ППБ.

За 2008 год. в РИОКОЗ – Добрич са извършени 188 изследвания за СПИН

Във връзка с проследяване на епидемиологичната обстановка в страната и изготвянето на анализи, оценки и прогнози по проблемите на ХИВ/СПИН (писмо на МЗ № 32-00-3 от 10.01.2008 г.) бе изготвена информация за броя на изследваните лица за ХИВ на територията на област Добрич за 2007 г.

Във връзка с писмо на МЗ 32-004/18.01.08 г. относно имунизации и реимунизации на деца, родени от ХИВ серопозитивни майки е издадено предписание до 146 ОПЛ и 5 МБАЛ с цел прецизиране и ваксиниране на същите.

По програма ФАР на РИОКОЗ – Добрич бяха предоставени безвъзмездно два кита тестове за диагностика на хепатит В и С за извършване на проучване на разпространението и диагностиката на горепосочените вирусни заболявания сред рискови групи и заболели лица. Във връзка с Писмо на МЗ 91-00– 274/04.09.2008 год. до края на 2008 год. се проведоха 100 изследвания за anti HCV и 77 изследвания за HBsAg като копие от журнала с данни и подпис на лицата, на които са проведени изследвания, беше изпратено в МЗ.

През 2008г. по Програма “Профилактика на HIV/ СПИН” са проведени общо 104 обучения на 2282 лица:


 • 97 обучения на 2093 ученика на теми: “Превенция на ХИВ/СПИН”, “Превенция на полово предавани инфекции”, “Контрацепция” , “Рисково поведение”, “ Пубертет”, “Сексуално възпитание”;

 • 1 обучение на 35 медицински специалисти от гр. Добрич;

 • едно общинско обучение на 24 младежи от двете училища на гр. Тервел;

 • обучение на персонала на ДПБ-Карвуна – 61 лица;

 • 5 обучения на персонала на детски заведения – ДГ и ДЯ – 69 лица.

По време на тези мероприятия са раздадени 7410 здравно-образователни материала и 4405 презерватива.

Проведени са и 13 лекции с 231 ученици от различни училища на област Добрич - на теми: “Пубертет”, “Сексуално възпитание”, “ХИВ/СПИН и полово предавани инфекции”, “Контрацепция” като са раздадени 460 здравно-образователни материала и презервативи.

Оказана е методична помощ – 54 бр. на 113 лица; проведени консултации – на 194 лица.

През годината по дейностите, касаещи програмата, има 17 публикации в пресата, 16 радиопредавания и 41 ТВ предавания.


Реализирани са 4 кампании:

 • 14-февруари – Празник на влюбените;

 • 18 май - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН.

 • м. юли-септември – “Ваканция без риск”;

 • 1 декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН


Кампания за 14.ІІ. – Празник на влщбените:

Във връзка с 14 февруари - Празника на влюбените, на 11.02.2008г. с помощта и подкрепата на ръководствата на Професионална гимназия по земеделие “Тодор Рачински” и СОУ “Н.Й. Вапцаров” – гр. Ген. Тошево беше организиран мобилен КАБКИС в двете учебни заведения. Бяха анонимно и безплатно консултирани и изследвани за ХИВ 53 ученика от ХІ и ХІІ-ти клас и бяха раздадени 690 ЗОМ и 150 презерватива.

На 12.02.2008г. се организира Кръгла маса в СОУ “Кл. Охридски” с участието на експерти от РИОКОЗ – Добрич, училищното ръководство, преподаватели и млади хора, обучени по подхода “Връстници обучават връстници” на тема “Превенция на ХИВ/СПИН”.

На 13.02.2008г. със съдействието на Община - гр. Тервел се проведе общинско обучение на 24 младежи от двете училища на града на тема “Превенция на ХИВ/СПИН” по подхода “Връстници обучават връстници”.

Младежки дом – гр. Добрич организира рокконцерт по случай Деня на влюбените, на който се раздаваха здравно-образователни материали 450 и 500 презерватива.

На 14.02.2008г. в СОУ “Климент Охридски” организира “Музикално междучасие”, посветено на любовта.

В Деня на влюбените Младежкия дом – гр. Добрич организира концерт “ Млади таланти”, в който участваха ученици от СОУ “Климент Охридски”.

РИОКОЗ - Добрич организира мобилен КАБКИС от 10.00 до 19.00ч. на територията на Младежкия дом – гр. Добрич, като двата екипа предоставиха на всички желаещи анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН – общо 42 лица. Раздаваха се здравно-образователни материали – 550 бр. и 150 презерватива.

В дискотека “Бакарди” – гр. Добрич осигурени и разпространени бяха презервативи-170 и здравно образователни материали - 140.

Кампания - 18 май - Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН:

18 май - Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, бе отбелязан с провеждането на заключителния етап на Националната информационна АНТИСПИН кампания “Бъди в час!”. Издаден е информационен бюлетин до всички местни медии с акцент върху повишаване информиранността на населението в регион Добрич относно ХИВ/СПИН и за преодоляване на невежеството, предубежденията и дискриминацията спрямо лицата, засегнати от инфекцията.

По повод 18 май е изготвено здравно-информационно табло, изложено във фоайето на РИОКОЗ – Добрич, заедно със здравно-образователни материали по темата, с цел по-голяма информираност на гражданите на гр. Добрич.

Кампания -“Ваканция без риск”:

През месеците юли - септември се проведе Кампания “Ваканция без риск” в летните лагери на с. Кранево, КК Албена и Иканталъка – общ. Каварна, където лагеруват ученици от цялата страна. По време на кампанията са проведени 12 обучения на 308 ученика от 8-12 клас на тема “Превенция на ППИ и СПИН”. раздадени са 840 здравно-образователни материала и 1298 презерватива.

През м. юни екип на КАБКИС проведе анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН на 16 лица от СОУ “Стефан Караджа” – гр. Каварна и 44 лица от СОУ “Христо Ботев” – гр. Балчик.

От 05-12.07.08 г. в с. Ковачевци се проведе лятно училище по Програма “Превенция на HIV/СПИН”, в което се включиха млади хора от цялата страна. От област Добрич участваха 13 ученика от 8-ми до11-ти клас. Проведените обучения са на принципа “Връстници обучават връстници”, като широко са застъпени интерактивните форми на обучение. Проведени са 8 обучения със 112 ученика на тема “Превенция на ХИВ/СПИН”, “Превенция на полово предавани инфекции”, “Контрацепция” , “Рисково поведение” и “Зависимости” Раздадени бяха 400 ЗОМ и 144 презерватива.Кампания - 1 декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

Тази година АНТИСПИН кампанията протече под мотото “Всеки ден е АНТИСПИН ден! Бъди в час!”

Разнообразните дейности, планирани за реализация на територията на област Добрич имаха за цел да подобрят информираността на младите хора и обществеността относно развитието на епидемията ХИВ/СПИН, как можем да предотвратим разпространението й и да се предостави възможност на всички желаещи да проверят своя ХИВ-статус чрез организиране на мобилни КАБКИС.

На 28.11.08 г. е изготвен Информационен бюлетин по повод 01.12. – Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН, и се реализираха радиопредавания във “Добруджа-радио” и “Дарик-радио”.

На 28.11.2008 г. в Общински младежки център – гр. Добрич е организиран Рок-концерт, посветен на 01.12. – Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН, с участието на мести младежки поп и рок групи. По време на събитието младежите запалиха свещи в памет на жертвите на СПИН. Раздавани бяха здравно-образователни материали и презервативи.

На 01.12.08 г. се проведе радиопредаване посветено на превенцията на ХИВ/СПИН в младежкото радио на СОУ “П. Р. Славейков” гр. Добрич.

Във всички училища на гр. Добрич са изготвени Информационни табла по повод 1 декември, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН и са проведени общо 83 бр. беседи и дебати по темата с участието на 2241 ученика.

На 1 декември в училищата на област Добрич са раздавани здравно-образователни материали, презервативи и червени лентички - международен символ на съпричастност и подкрепа за болните от ХИВ/СПИН, които бяха изработени от учениците.

По време на кампанията са изработени 1660 бр. червени панделки, част от които са предоставени на медицинските специалисти от лечебните заведения на гр. Добрич, РЦЗ, РЗОК, РИОКОЗ и Община гр. Добрич. Останалите са раздавани по време на организираните мобилни КАБКИС:


 • Общински младежки център – гр. Добрич – – 28.11.08 г.

 • Общински младежки център – гр. Добрич – 01.12.08 г.

 • Международен колеж по туризъм – гр. Добрич – 01.12.08 г.

Консултирани и изследвани с бърз тест за СПИН са общо 67 лица. Раздадени са 603 здравно-образователни материала и 250 презерватива.

На 02.12.08 г. се проведе ТВ-предаване в телевизия “Добруджа кабел”, посветено на 1 декември, в което се включиха експерт от РИОКОЗ-Добрич и обучени младежи по метода “Връстници обучават връстници”. Темите на ТВ-предаването бяха свързани с начините на разпространение и методите за предпазване от ХИВ инфекцията, както и споделяне на опита на младите хора от обученията им в лятното училище в с. Ковачевци, което се организира от Програмата по “Превенция на ХИВ/СПИН”. Имаше и демонстрация на поставяне на презервативи върху макет.

От 28.11. до 03.12.08 г. по телевизия “Добруджа кабел” ежедневно се излъчваше предоставеният телевизионен клип, посветен на 1 декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН.

Кампанията и тази година беше свързана с разпространение на здравно-образователни материали по темата и презервативи предимно сред младите хора. На всички общини на област Добрич бяха предоставени общо 4550 здравно-образователни материали и 21600 бр. презервативи, които бяха разпространени в училищата, популярни младежки заведения, както и в лечебните заведения на гр. Добрич.

Със средствата, отпуснати по “Национална програма по профилактика и контрол на СПИН и ППБ” за АНТИСПИН кампанията по случай 1 декември, бяха изработени плакати, стикери и джобни календарчета за 2009г. с мотото на кампанията.

За кампанията по дейностите, касаещи програмата, има 5 публикации в пресата, 6 радиопредавания и 34 ТВ предавания.


Кабинет за Анонимно Безплатно Консултиране и Изследане на СПИН:

В РИОКОЗ гр.Добрич функционира кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН(КАБКИС). Обслужването му се осигурява от Дирекция “ООЗ” и лаборанти от МБЛ към отдел “МИ” на инспекцията.

През 2008г през Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН – Добрич са преминали общо 640 лица / вкл. мобилен КАБКИС/, от които 399 жени и 241 мъже – всички са изследвани за СПИН – 1 положителен резултат.


 • Изследвани за хепатит В са 139 лица - 3 положителни резултата;

 • За хепатит С – 104 лица - 2 положителни резултата;

 • За сифилис – 143 лица - 2 положителни резултата.

Реализирани са 13 мобилни КАБКИС в област Добрич, като са консултирани и изследвани 378 лица. През м. август и септември при изпълнението на проект „Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване” EuropeAid/122909/D/SER/BG, сътрудници на Дирекция “ООЗ”, съвместно с медицинския екип от ДКЦ ІІ – гр. Добрич за извършване на гинекологични и педиатрични прегледи с мобилна апаратура, се организираха и проведоха 2 мобилни КАБКИС сред ромската общност в 2 общини на област Добрич.

От 30 юни до 2 юли 2008г. в гр. София, Парк-хотел “Москва” се проведе семинар-обучение за служители на РИОКОЗ, работещи в КАБКИС. Модератор беше д-р Вяра Георгиева – дългосрочен консултант по Компонент 3 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Семинарът беше открит с преглед на изпълнението на работния план по Компонент 3 за 2007г. Участниците споделиха личен опит като консултанти в КАБКИС – срещнати трудности, успехи и неудачи, предстоящи предизвикателства. Д-р В. Георгиева представи планираните дейности по Компонент 3 на Програмата за 2008г. Дискутирано беше въвеждането на доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН в лечебните заведения.


Анализ на антибиотикочувствителността на болнични щамове микроорганизми

Работата по програмата се базира на постъпилите за изследване от амбулатория и стационар материали. Целта е създаване и прилагане на рационална антибиотична политика и ограничаване на антибиотичната резистентност у отделния пациент и в обществото.

По програмата са направени 766 антибиограми. Резултатите от антибиотичната резистентност се отразяват в “Таблица за резистентността на микроорганизми”. Микробиологична лаборатория участва в Националния надзор на антибиотичната резистентност - BulSTAR, която е част от Националната стратегия за рационално използване на антибиотиците в България. Мониторираните материали са хемокултури, ликвори, урини, храчки, гърлени, раневи и носни секрети. Резистентността на изолираните от тези материали щамове Е.коли, К. Пневмоние, Ацинетобактер, Псевдомонас и Стафилококус ауреус нараства към определени групи антимикробни вещества.

При инфекциите на уринарния тракт, които са честа индикация за антимикробна терапия, се потвърди наложения в последните години значително по-добър ефект и чувствителност на групата на хинолоните спрямо другите групи медикаменти.


Изследване на клинични материали и епидемиологично проучване на метицилин резистентни стафилококи

извършени са 1203 изследвания. Изолирани са 11 щама метицилин резистентни Стафилококи:

 • MRSA /С. ауреус/ - 4 бр./ 1 от гърлен секрет, 1 от носен секрет, 1 от ранев секрет, 1 от ухо/;

 • MRSCN/коагулаза негативни/ - 7 бр. /5 от урокултура, 1 от носен секрет, 1 от гърлен секрет/.

Всички изолирани щамове са Ванкомицин чувствителни.
Снижаване на опаразитеността с ентеробиоза в организи-раните детски колективи в Добрички регион за 2008 г.

Опаразитеността с Ентеробиоза в организираните колективи в Добрички регион за 2008 г. е 2,63% при 1,74%, за 2007 г.

През 2008 г. в изпълнение на Регионалната програма в организираните детски колективи и социални домове в гр. Добрич и региона, от Дирекция “НЗБ” са извършени следните мероприятия:


 1. Извършиха се текущи проверки в организираните детски колективи в гр. Добрич и региона – на 112 ЦДГ, 9ДЯ, 3ОДЗ, 1 ДМСГД и 3 специализирани институции за социални услуги, за изпълнение на действащите нормативни документи и мероприятия по спазване на противоепидемични мерки.

 2. По изпълнение на програмата за годината са взети и анализирани общо 5422 перианални секрети и 223 фекални проби (от 101 обекта), като от тях 143 бяха с положителни резултати на E.vermicularis - 2.63% опаразитеност, разпределени по видове както следва:

 3. Извършени са 4324 перианални изследвания за ентеробиоза на деца от 83 ЦДГ. От тях 101 деца са с положителен резултат за E.vermicularis .

 • От ДЯ са обхванати 387 деца, от които 2 положителни на E. vermicularis;

 • От ОДЗ са обхванати 199 деца, едно положително дете на E. vermicularis;

 • От специализирани институции за социални услуги - 512, от които 39 положителни на E.vermicularis,опаразитеност –7,6% ;

 1. При текущите проверки от служителите на отдел “ПЕК” в 81 детски и социални заведения са взети и анализирани 876 смива от околна среда за санитарно-паразитологичен контрол, като от тях няма с положителни резултати.

 2. Планирана и осъществена е Тематична проверка на 11 Детски градини с екстензивазия от 5-10 % и над 10 % в гр. Добрич и региона. Проверката се базира на данни на лаборатория “Медицинска паразитология” за проведените през 2007 г. профилактични паразитологични изследвания на децата.

 3. С Тематична проверка са обхванати и още 26 ЦДГ, за които във хода на годишните профилактични паразитологични изследвания за 2008 г. се установи, че са с над 5-10% екстензивазия.

 4. Всички деца с положителни резултати на E.vermicularis от годишното профилактично изследване, съгласно Наредба № 5 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози, са съобщавани на Личните им лекари.

След провеждане на подходящо етиологично лечение на опаразитените деца, са изпращани за изследване контролни проби, които за всичките деца са с отрицателни резултати.

При извършените проверки се констатира, че няма пропуски в санитарно-хигиенния и противоепидемичен режим и че се спазват изискванията по Наредба № 5 и Наредба № 3.

Всички резултати от проведените паразитологични изследвания, информацията относно здравно-хигиенната характеристика на детските заведения и организираните профилактични и здравно-промотивни мерки и сроковете за провеждането им, се съхраняват в санитарно-паразитологични досиета.


 1. Издадени са 17 Предписания до медицинските специалисти в детските заведения във връзка с Наредба 5/06.04.2006 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози с точно указани мерки при получаването на положителни резултати, уведомяването на ОПЛ и провеждането на контролните изследвания на децата.

Проучване на анофелийните биотопи в Добрички регион

В картотекираните 6 постоянни и 24 времени биотопи на комари в Добричка област са извършени през изминалата година 59 проучвания за наличие и численост на комари.

Най-висока заселеност се установи в декоративно езеро във вила на с. Крапец -30 бр/м2 асоциация на Anopheles, Culex и Aedes.

В постоянните биопоти - Шабленското езеро - единични ларви на род Anopheles се установиха през м.юли, Дуранкулашко блато-единични през м. юли и септември, резерват “Балтата”- КК Албена - единични ларви през м. юни.

В отводнителен канал - с. Дуранкулак анофелийни ларви в численост 10 бр./ м2 се констатираха през м. юли и единични през м. септември.

В Балчик “Двореца” през м. май в 3 декоративни езера се установи заселеност с единични ларви на р. Anopheles., а през м. юли в шест биотопа.

Издадено е предписание за недопускане задържане на вода повече от седем дни в декоративните езера и затлачване на водните канали, както и провеждане на ларвицидна и имагоцидна обработка в Двореца.

През годината няма постъпили кръвни проби за изследвания за малария.

Съгласно писмо от МЗ изх. № 32-00-100 от 20.06.2008г. за маларията са изпратени уведомителни писма до общопрактикуващите лекари в гр. Добрич и региона, както и до ДКЦ и МЦ. В писмата освен кратка справка от СЗО за разпространението на маларията в Европейския регион, са припомнени и конкретните мерки, които трябва да се спазват при пациент със съмнение за малария във връзка с настъпването на маларийния сезон.

На всички граждани, посетили паразитологична лаборатория за консултация преди заминаване в рисков за малария регион, са дадени подробни указания за разпространението й и предпазване от заразяване, както и изписване на подходяща спрямо конкретната страна и резистентност на превалиращите маларийни щамове химиопрофилактика.

издаден е и информационен бюлетин през месец юли до всички медии, в който са описани най-важните мерки, които трябва да спазват гражданите пътуващи за страни с разпространена малария, преди, по време на престоя и след завръщането си.
Програма “ Промоция на здраве в училищата”

продължаваме да работим по тази програма въпреки липсата на координация от страна на Националния координатор. “Училища утвърждаващи здраве” беше европейска програма, която положи основите на съвременното разбиране за утвърждаването на здраве и за училището като естествена среда за прилагането и. Изведени са принципите за начина, по който училищата в различните европейски страни могат да допринесат за здравето на учениците, учителите и близката им среда в “училища, утвърждаващи здраве”. РИОКОЗ - Добрич работи по тази програма много преди България да стане членка на ЕС, чрез нея реализира дейности, които включват създаване на училища за здравна промоция, планиране на здравно образование и отреждане на водеща роля на учителите за утвърждаване на здраве в българското училище.

На територията на Добричка област има две училища включени в Националната мрежа на “Училища утвърждаващи здраве”: ОУ “П. Яворов” с. Стефаново и ОУ “Й. Йовков” гр. Каварна. През изминалата 2008 година продължи работата по оперативните планове, разработени от екипите и координаторите на двете училища. През първото шестмесечие бе реализиран плана за учебната 2007/2008 година, а през четвъртото тримесечие стартираха плановете на училищата за новата 2008/2009 година.

Общо реализираните за 2008 година мероприятия са: 10 обучения, 10 видео-лектории с 363 участника. Основни теми които бяха застъпени: “Пубертет”, “Превенция ХИВ,СПИН”, “Контрацепция”, “Затлъстяване”, “Агресия”, “Тютюнопушене”. Раздадени 330 здравно обучителни материала. Оказана методична дейност на девет класни ръководители и медицински специалисти, оказана консултативна дейност – 2.

В рамките на Националната кампания за отбелязване 20 ноември – Международен ден без тютюнопушене, в периода октомври – ноември 2008 година, стартира учредяването на клубове на непушача “АЗ НЕ ПУША! И ИСКАМ ДРУГИТЕ ДА ЗНАЯТ...” пилотно към двете училища. Чрез клубовете се осигурява по-голяма възможност за обучение, утвърждаване на алтернативни дейности на тютюнопушенето, комуникация и обществена информираност, за вредата от тютюнопушенето и начините за преодоляване на тютюневата зависимост. През месеците ноември – декември стартираха дейностите в учредените клубове. Проведени са:


 • маратон от спортни инициативи с мото: “Колко струва всичко останало, ако не си здрав!!!”, противопоставящи се на привичката от употребата на цигари;

 • конкурс с рисунки на тема: “Мамо, тате! Защо вие пушите, а животните не???;

 • кампания за борба с тютюнопушенето -във връзка с 20 ноември – Международен ден без тютюнопушене. През целия месец ноември се провеждаха здравно-образователни беседи и обучения, на всички участници са предоставени здравно образователни материали.

В двете училища са проведени шест конкурса:

 • Конкурс за есе и рисунка “Свети Валентин”, по случай Деня на влюбените.

 • Конкурс рисунка по случай Деня на водата.

 • Конкурс есе и рисунка по случай Деня на земята.

Във връзка с утвърждаване на принципите на здраве на работното място сред колективите на двете училища се проведоха две обучения – “Здравословно хранене” и “Профилактика на хипертония”.

За поредна година основни партньори в нашите усилия да осигурим обществена информираност, за нашата дейност и инициативи, са средствата за масова информация: излъчени са 3 радиопредавания и 10 – ТV, отразени в пресата – 5 бюлетина.


Масови дейности по здравното образование

В таблица 11.1 на отчет3.0.41 е отчетена дейността на дирекцията по профилактичните програми. Отново обръщаме внимание на факта, че през 2008 г. някои от националните програми работихме като регионални.

Продължава съвместното ни сътрудничество със средствата за масова информация. На територията работят 3 кабелни ТВ и 5 радиа. Проведените през годината ТВ предавания са 117, като и тази година не сме отчели излъчваните 4 видеоклипа разработени по програма “СИНДИ” по темите “Профилактика на тютюнопушенето”, “Профилактика на наркоманиите”, “Здравословно хранене” и “Двигателна активност”. ТВ излъчват и клиповете по кампании, които получаваме през годината от МЗ.

Инспекцията издава информационен бюлетин по предварително изготвен график в началото на годината и одобрен от Директора на РИОКОЗ, както и извънредни бюлетини по повод на Световни и Международни дни. Общо за годината техният брой е 55. Материалите издадени в пресата са 156, а радиопредаванията са 134. Предвид на това, че основната дейност в гр.Добрич е по програма “СИНДИ, тя и „Профилактика на тютюнопушенето” са темите присъствали най – често в медиите. С интерес са отразявани и събитията по Общинска програма за “Превенция на наркоманиите” и “Превенция на НІV/СПИН и ППИ”. Пресконференциите са 4.Проведените през годината обучения от Д»ООД» са 153 и с тях са обхванати 3062 лица, а масовите прояви са 256 с около 32708 лица. Считаме, че това са формите за активизиране населението и целевите групи към здравословен начин на живот или поне промяна на стереотипа. Във времето на глобална електронна мрежа, когато буквално сме „бомбандирани” с информация, другите форми на обучителна дейност (лекции и др.) не са ефективни. Определено при такъв вид здравно образователна дейност липсва „обратната връзка” и не можем да проследим ефиктивността и качеството на работата ни. Не сме включили масовите прояви на ниво училища, тъй като техния брой е много голям. Нашето участие в тези мероприятия е свързано с подпомагане ръководствата на училищата с материали, награди, създаване на викторини, кръстословици, послания, както и с наше присъствие.
организационно методична дейност

Данните са отчетени в табл. 11.2 на отчет 3.0.41. обект на методична помощ са предимно медицинските сестри от кабинетите в училищата и детските градини и педагозите. в повечето случаи се касае за ОМП на следните теми : • разработване на профилактични програми;

 • планиране на дейности за кампании и празници;

 • промоция на здраве и профилактика на хроничните неинфекциозни болести;

 • разработване на седмични програми;

ОМП се вписва в журнала на всяка програма.
ДЕЙНОСТ НА Дирекция “ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Основните задачи в дейността на Дирекция “Лабораторни изследвания” през 2008г. са свързани с:

1. Провеждане на ефективен здравен контрол, с цел защита здравето на населението и интересите на потребителите, при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства или указания.

2. Предотвратяване на възможните рискове за здравето на нацията чрез мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда.

3. Увеличаване обхвата и подобряване качеството на лабораторната дейност.

4. Изпълнение на дейности по програми и проекти за ограничаване влиянието върху здравето на поведенческите рискови фактори и факторите на жизнената среда.

5. Провеждане на системни дейности за подготовката и повишаването на квалификацията на кадрите.

Дирекцията е изградена от три лаборатории: “Химични изследвания”, “Физични изследвания” и “Санитарно-микробиологични изследвания”. След настъпилите персонални промени в дирекцията през ІІ-то тримесечие /3 съкратени длъжности „мл.експерт”/ и през ІІІ-то тримесечие /един гл.специалист – пенсиониран/ утвърденият щат към 31.12.2008г. е от 17 длъжности, от които 1 – незаета към 31.12.2008г.

Планираният лабораторен контрол от дирекциите “ЗК”, “ООЗ” и “НЗБ” е разчетен като обем, материално-техническо и квалификационно осигуряване в плана на дирекцията и изпълнен адекватно, качествено и в срок. Обемът лабораторни изследвания по направления и видове анализи е посочен в детайли в отчета на дирекция “ЛИ”.

За втори път директорът на дирекцията участва в тематична проверка съвместно с отдел “КНОС”, съгласно указанието за планиране дейността на РИОКОЗ за 2008г.

През цялата 2008 г. отдел “Лабораторни изследвания” работи освен с рутинната организация и с адаптирана структура и функции като Орган за контрол от вида А, акредитиран съгласно БДС ЕN 45004:1998.

Функционираща система за управление на качеството в дирекцията непрекъснато се подобрява и усъвършенства. Всеки сътрудник, осъществявайки своята дейност допринася за реализиране на декларираната политика по качество. Знанията и уменията на специалистите непрекъснато се повишават чрез проведените многобройни вътрешни обучения и колегиуми с цел прилагането на принципа на взаимнозаменяемост в работата. 90% от служителите се включват в изготвянето на протоколи и сертификати за контрол на компютър като се използват специализираните компютърни програми. Това спомогна работата да бъде по-добре организирана и ефективна с цел постигане на по-кратки срокове при издаване на съответните документи.

Съгласно плана за СДО през 2008г. служителите от дирекцията са посетили общо 11 курса за СДО, организирани от НЦООЗ, ЛАБОРЕКС ЕАД, ИПАЕИ. След посещението на курсовете и семинарите са проведени колегиуми, на които е представена информацията пред останалите служители в дирекцията

Проведени са планираните вътрешни обучения в различни области на лабораторния контрол, с цел повишаване на квалификацията на специалистите от дирекцията и прилагане на принципа на взаимнозаменяемост.

Организиран и проведен е еднодневен практически семинар на тема: «Процедури за валидиране на тест-методите на MERCK» съвместно с фирма АКВАХИМ ЕООД, в който участваха колеги от други РИОКОЗ от Северна България.

Представител на дирекцията участва в колегиум, организиран от Дирекция «Лабораторни изследвания» при РИОКОЗ - Разград с цел обмяна на опит в областта на акредитацията.Материално-техническата база, в която се реализира дейността на дирекция “ЛИ” е съобразена с конкретните дейности, извършвани по контрола.

Шест от помещенията, в които се извършва лабораторна дейност са климатизирани, с цел подобряване на условията на работната среда и осигуряване на оптимални условия на труд през топлия период.

Дирекцията разполага с четири компютъра и три принтера, което дава възможност за едновременно използване на въведената база - данни, необходима при интерпретацията и оформянето на протоколите с резултати от извършените анализи и замервания и издаване на сертификати за контрол.

Техническите средствата за измерване, с които разполага дирекцията са калибрирани в срок, съгласно утвърдения календарен график.

Със закупуването на термореактор към фотометър “NOVA успяхме да разширим, макар и в края на годината обхвата в областта на контрола на води като въведохме методите за определяне на арсен и цианиди. За 2009г. сме планирани въвеждането на методите за определяне на бор, алуминий и цинк.

Нови методи се внедриха в контрола на козметичните продукти – определяне на цинк пиритион, натриев и калиев хидроксид, борна киселина, борати и тетраборати.

Разработени са и микробиологичните методи, при които се използва системата за мембранна филтрация, но поради дълго отсъствие по болест на гл.експерт, те ще бъдат внедрени в началото на 2009г.

В края на годината бе закупен виброметър с калибратор на фирма Brüel & Kjær, на който предстои калибриране. По този начин дирекцията ще увеличи обхвата на дейност по отношение на измерванията на физични фактори като отговори на изискванията на Наредба №3, ДВ, бр.40/2005 г. за защита на здравето ни безопасността на работещите от рискове, свързани с експозицията на вибрации, разработена от МЗ и МТСП чрез въвеждането на новите стандарти БДС ЕN ISO 5349 Измерване на локални вибрации и БДС ЕN ISO 2631 Измерване на общи вибрации.

Доставеният през 2005г. от фирма “ЛАБСИСТЕМС” ООД, гр. София апарат течен хроматограф LC – 10 AVP, производство на фирма SHIMADZU, все още не е доокомплектован, за да се пусне в действие.

Апаратът е комплектован с UV детектор и три хроматографски колони:


 • P/N TR-016345Q TRACER EXEL 120, ODS-B, 250mmx4.6mm ID, 5 μm

 • P/N TR-011579 LICHROSPER 100 RP-8, 250mmx4.6mm ID, 5 μm

 • P/N TR-011385 NUKLEOSIL 100NH 2, 150mmx4.6mm ID, 5 μm.

Специалистите от дирекция “Лабораторни изследвания” направиха справка за методите, при които се използва HPLC–техника за анализ на:

І. Козметични продукти – съгласно Наредба №36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти: 1. Определяне на бензоена киселина, 4-хидроксибензоена киселина, сорбинова киселина, салицилова киселина и пропионова киселина;

 2. Определяне на хидрохинон, хидрохинон монометилов етер, хидрохинон моноетилов етер и хидрохинон монобензилов етер;

 3. Определяне на 2-феноксиетанол, 1-феноксипропан-2-ол, метил, етил, пропил, бутил и бензил 4-хидроксибензоат;

 4. Определяне на хексамидин, дибромохексамидин, дибромопропамидин и хлорхексидин;

 5. Определяне на бензилов алкохол;

 6. Определяне на натриев йодат;

 7. Определяне на глицерол 1-/4-аминобензоат/;

 8. Определяне на свободен формалдехид.

ІІ. Питейни води:

1. Определяне на полиароматни въглеводороди във води – съгласно метод, публикуван в Сборник методи на НЦООЗ, при който обаче се използва флуоресцентен детектор.

За да се внедрят методите е необходимо допълнително окомплектоване на апарата, за което се нуждаем от консултация и обучение на специалистите. В тази връзка се обърнахме чрез писма първоначално до НЦООЗ, а след това и до “ЛАБОРЕКС” ЕАД, гр. София. От получените отговори по телефона стана ясно, че НЦООЗ не разполагат с такъв специалист, а в “ЛАБОРЕКС” ЕАД има специалист, но течният хроматограф, с който работят е на друга фирма.

Дейността на Дирекция “Лабораторни изследвания” през 2008 г. бе организирана и реализирана в съответствие с основните цели и задачи, както и с регионалните и национални приоритети, залегнали в плана на РИОКОЗ - Добрич.1. ВОДИ:

1.1. Води за питейно-битови цели –централно водоподаване, постоянен и периодичен мониторинг, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и в съответствие със съвместната мониторингова програма с В и К:

 • Води от водопроводната мрежа на населеното място - лъчово пробонабиране, постоянен мониторинг:

 • планирани 467 проби по 11 показателя, изработени 493 проби, 57 от тях са с отклонения /25 проби са повторени по определени физикохимични и микробиологични показатели/. извършени са общо 5202 анализа, от тях 22 са нестандартни по нитрати, 3 – по нитрати и Колиформи, 3 – по хлориди, 21 – по Колиформи и 8 – по Коли форми и Ешерихия коли;

 • Води от водопроводната мрежа на населеното място - лъчово пробонабиране, периодичен мониторинг:

 • планирани 83 проби по 24 показателя, изработени 86 проби, от тях 9 са нестандартни /3 проби са повторени по определени физикохимични и микробиологични показатели, а на 8 проби от ІV тримесечие са извършени анализи за съдържание на цианиди и арсен/. извършени са общо 2017 анализа, от тях 5 са нестандартни по нитрати, 1 – по цвят, 1 – по мътност и желязо, 1 – по хлориди, 1 – по желязо, 8 – по Колиформи, 1 – по Колиформи и Ешерихия коли и 1 – по Ентерококи.

  • Води от централни водоизточници, периодичен мониторинг:

 • при планирани 12 проби по 24 показатели, изработени 12 проби, 1- нестандартна. Извършени са общо 288 анализа, констатираното несъответствие е по Коли форми;

Анализите по периодичния мониторинг на води от централни водоизточници, за които дирекция „ЛИ” няма капацитета да изпълни са извършени в РИОКОЗ-Варна, като получените резултатите се отчитат от отдел „КНОС” при дирекция „ЗК”.

 • Води от ведомствени водоизточници, постоянен мониторинг:

 • планирани 19 проби по 12 показателя, изпълнени 24 /две проби са повторени само по показател мътност и една от пробите е изследвана по микробиологичните показатели на периодичния мониторинг/, от тях 11 са нестандартни;извършени са общо 234 анализа, 2 анализа по 2 показатели, 1 – по 4 показатели, от които 5 са с отклонения по нитрати, 1 – по нитрати и Колиформи, 1 – по мътност и Колиформи, 2 – само по мътност, 1 – по цвят и 1 – само по Колиформи.

 • По сигнал са анализирани 43 проби води за питейно-битови нужд, от тях 14 проби са с доказани отклонения; извършени са общо 352 анализа, от които 17 са с отклонение /1 - по мътност и ост.хлор, 1 – по окисляемост, 6 – по мътност, 1 – по ОБМ, 3 – само по Колиформи, 1 – по Колиформи и Е.коли, 1 – по ОБМ и Ентерококи/:

1.2. Води от обществени местни водоизточници:

 • планирани 7 проби по 12 показатели от постоянния мониторинг, изработени 8, от тях 2 проби са нестандартни /1 е повторена по микробиологични показатели/. извършени са общо 91 анализа /една от пробите е от минерален водоизточник и е изработена по 17 показатели – 10 физикохимични и 7 микробиологични/, от които 2 отклонения по показател Колиформи.

1.3. минералните води

1.3.1.Контрол на физикохимичните качества на минералните води от водоизточници, които се ползват масово от населението за пиене и водоналиване /Приложение №3 към чл. 6, ал. 1 на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели:

 • 3 водоизточника, 3 проби с 21 анализа - в РИОКОЗ-Добрич, за останалите анализи пробите се изработиха в РИОКОЗ-Варна. Няма констатирани отклонения по показателите, изработени в РИОКОЗ-Добрич.

1.3.2. Микробиологичен контрол /по показателите от приложение № 3 на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите/ на качествата на минералните води, използвани за питейни цели – проби от обществени минерални водоизточници, вкл. и тези, използвани за бутилиране на натурални минерални води:

 • планирани 21 проби по 7 показателя, изработени 21, от тях 3 са нестандартни. извършени са общо 147 микробиологични анализа, от които 8 са нестандартни: 4 - по ОБМ, 1 – по Колиформи, 1 – по Е.коли, 2 – по Пс.аеругиноза:

1.4. Води за къпане:

1.4.1.морски води

продължи провеждането на мониторинга на водите за къпане съгласно изискванията на Наредба №11 и Директива 76/160/ЕЕС. Четирима служители от дирекция “ЛИ” се обучиха в пробонабирането на води за къпане и започнаха самостоятелно да извършват тази дейност. Един от главните специалисти посети и курс в “ЛАБОРЕКС” ЕАД за придобиване на правоспособност за пробонабиране на води за микробиологичен анализ.

 • планирани 156 проби от 21 пункта в 21 зони за къпане, изработени 156 проби по 13 показатели, от които 26 са с отклонения. извършени са общо 2028 анализа, от тях 26 са нестандартни по препоръчителния показател „разтворен кислород”;

 • по сигнал от една зона са изследвани 22 проби като са извършени 88 анализа по микробиологични показатели, които са без доказани отклонения;

1.4.2. Води от плувни басейни – съгласно Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка:

 • планирани 265 проби по 11 показатели, изследвани 273, от тях 69 са нестандартни /9 проби са повторени по различни физикохимични и санитарномикробиологични показатели, а на 2 са направени допълнително анализи за остатъчен хлор/. извършени са общо 2933 анализа, от които 87 са с отклонения от допустимите норми.

2. лечебна кал

 • извършен е микробиологичен анализ на 4 планирани проби лечебна кал, които са стандартни.

3. АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ:

Мониторингът на атмосферен въздух включва 4 пункта на гр. Добрич. От направените изследвания през годината има констатирани отклонения от допустимите норми за съдържание на общ суспендиран прах при две от пробите.4. ШУМ:

4.1. Мониторинг на шум в населените места: • измерването е извършено в 15 пункта на гр. Добрич, в 11 от пунктовете са констатирани наднормени шумови нива. От 90 проби с 270 анализа – 65 проби с 65 анализа са нестандартни.

4.2.Контрол на локални източници на шум

 • планирани измервания в 29 обекта, като в 10 от тях – по два пъти. от планираните обекти 7 не работят към края на 2008г., в един е демонтиран източника на шум, а в един е проведено измерване само веднъж поради отказ на жалбоподателя. С планов контрол и измервания са обхванати общо 21 от планираните обекти и 6 новорегистрирани обекта, срещу които са постъпили жалби през годината. От извършените общо 163 измервания на шум, 61 са с установени наднормени шумови нива.

4.3.Измерване на шум по постъпили жалби за 2008 г.

 • извършени са измервания на шум в 25 обекта с локални източници на шум /като в 5 от тях, измерванията са двукратно/. От общо 213 измервания, 88 са с констатирани шумови нива над допустимите норми.

4.Измервания на други фактори на средата по постъпили жалби - микроклимат:

В две училища на територията на гр. Добрич през І-тримесечие са извършени измервания на фактор микроклимат във връзка с постъпили жалби за ниски температури в помещенията. В едно от училищата са констатирани несъответствия по отношение на измерените температури.5. ХРАНИ

5.1. Държавен здравен контрол за спазване изискванията на подзаконовите нормативни актове в областта на безопасността на храните:

5.1.1. Санитарно-микробиологичен контрол за степента на замърсяване на производствена среда, персонал и инструментариум в обектите с висока степен на риск:

 • планирани 124 обекта, контрол за степента на замърсяване на производствената среда, персонал и инструментариума е осъществен в 165 обекта / в 6 от тях – изследванията са по сигнал/. извършени са общо 3004 анализа на 1502 проби. При 88 от пробите са констатирани 113 отклонения от микробиологичните показатели – 54 – по ОБМ, 56 - по Колиформи и 3 – по ПМО.

5.2. Контрол на химични замърсители:

5.2.1. Контрол за съдържание на тежки метали: • планирани 38 проби, 38 разработени проби /7 проби плодове, 15 проби зеленчуци, 5 проби зърнени храни, 11 други храни - 5 бобови и 6 култивирани гъби/ и са предоставени съгласно утвърдения график в РИОКОЗ-Варна за отчитане на ААС. няма констатирани отклонения от допустимите норми.

5.3. Мониторинг на храни:

5.3.1. Мониторинг на съдържанието на нитрати в храни българско производство и от внос, пуснати на пазара, извън посочените в Регламент 1881/2006г., установяващ максималните нива на някои замърсители в храни:

 • планирани 3 проби, 3 изработени.

5.3.2. Мониторинг на солта за хранителни цели за съдържанието на калиев йодат в изпълнение на ПМС №96/1994г. за предприемане на мерки за елиминиране и предотвратяване на йоддефицитните заболявания, съгласно Наредбата за състава и характеристиките на солта:

- планирани 90 проби, изработени 90, от които 2 са с несъответствия – една проба е с повишено и една - с понижено съдържание на калиев йодат; Извършени са общо 180 анализа – 4 са с отклонения.5.4. Извършване на конрол на проби храни по постъпили сигнали и насочен здравен контрол:

 • извършени са 27 анализа на 18 проби храни – една по органолептични показатели и 17 – по микробиологични показатели, няма констатирани отклонения от допустимите норми

6. КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Контролът по микробиологични показатели на козметични продукти се извършва съгласно Ръководството за показателите и допустимите нива за микробиологична и химична чистота на козметичните продукти и методите за проверка на съответствието с тези показатели от 2004 г. на НЦХМЕХ и БНАЕМПК/:

6.1.Козметични продукти, предназначени за деца (кремове, емулсии, лосиони, гелове, масла за кожата, шампоани, пасти за зъби и др.)

 • планирани 12 проби по 5 показателя, изработени 12, от които няма нестандартни. Извършени са общо 60 анализа.

6.2.Други козметични продукти (различни от посочените в т. 5.1):

 • планирани 12 проби по 5 показатели, изработени 13, от тях една проба къна е приета по сигнал - няма нестандартни. Извършени са общо 65 анализа.

6.3. Контрол по химични съставки:

6.3.1. Водороден пероксид в продукти за поддържане на косата (окислители за бои за коса), продукти за поддържане (избелване) на кожата, продукти за поддържане (втвърдяване) на ноктите или продукти за хигиена на устната кухина.

 • планирани 12 проби, изработени 12, няма нестандартни.

6.3.2. Амоняк в продукти за боядисване на косата:

 • планирани 20 проби, изработени 20, от които няма нестандартни. извършени са общо 20 анализа по 2 показателя.

6.3.3.Мониторинг за съдържание на тежки метали в козметични продукти /табл. 19/:

 • планирани 8 проби, подготвени 8, отчетени на ААС в РИОКОЗ - Варна.

7. Контрол на дезинфекционни средства: концентрати, субстанции и разтвори

 • планирани 54 проби, изпълнени 100, от които 28 са по сигнал. извършени са 100 анализа за съдържание на АДВ в субстанции и разтвори, от които 20 са с отклонения /12 – субстанции и 8 – разтвора/;

 • извън планираните, във връзка с епид.проучвания по искане на отдели “КХОХ” и “ПЕК” са извършени 18 проби дез.препарати, от които няма нестандартни.

8. Контрол на параметрите на средата в училища и детски градини-планирани измервания по фактори осветеност и микроклимат:

 • в 22 обекта /училища и детски градини/ са извършени 257 проби с 257 анализа на физичен фактор “осветеност”, от тях 102 са с отклонения от допустимите норми:

 • в 6 обекта /училища и детски градини/ са извършени 23 проби с 69 анализа на физичен фактор “микроклимат” - не са констатирани отклонения от допустимите норми:


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница