Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница13/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
ДЕЙНОСТ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА СЕРТИФИКАТА НА ИА “БСА” ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А

Обособените на функционален принцип в Органа за контрол от вида А звена за контрол на храни, води, козметични средства и битови химични препарати и фактори на средата продължиха своята дейност и през тази година за поддържане на сертификата за акредитация от ИА “БСА”. След извършен цялостен преглед на Системата за управление на качеството се констатира, че тя работи при стриктно изпълнение на процедурите. Документацията на ОКА непрекъснато се актуализира съгласно изискванията на стандарта. Проведен е планираният вътрешен одит за 2008г. както и мониторинг на персонала.

Във връзка с актуализиране на нормативната база и след предложение на водещия оценител от ИА «БСА» след проведен планов надзор през м. октомври 2007г. през м. септември бе преиздаден сертификатът за акредитация.

В края на годината се проведе Преглед от ръководството, на който се взе решение за разширение на обхвата на акредитация на предстоящия планов надзор, свързан с преакредитацията на ОКА през 2009г.

Акредитирана дейност през 2008 г. на ОКА включва контрол на проби храни, води, козметични средства, дез.препарти и измерване на фактори на работната среда. Издадени са общо 1318 броя сертификати /с 58 броя повече в сравнение с 2007 г./ както следва:

- 190 броя - от контрол на храни;

- 740 броя - от контрол на води;

- 22 броя - от контрол на козметични средства и дезинфекционни препарати;

- 366 броя - от контрол на фактори на средата;

Всички поискани услуги от външни клиенти се извършиха в определените срокове и с необходимото качество, което допринесе за увеличаването на приходите в инспекцията. Изготвянето на сертификатите и протоколите за контрол в някои случаи се извърши много по-рано от поставените срокове и с необходимото качество, което е доказателство, че въведените процедури по отношение организацията на издаване на документи работи успешно. Принос за това имат всички служители в дирекцията.

По ЗАЯВКИ НА КЛИЕНТИ са извършени: • 2301 анализа на 488 проби питейни води /от водопроводната мрежа на населеното място и ведомствено водоснабдяване/, води от минерални водоизточници, от плувни басейни и други по физикохимични показатели, от тях 20 проби с 23 анализа са нестандартни /1 – по ост.хлор, 14 - по нитрати, 2- по цвят, 1 – по мътност, 2 – по фосфати, 1 - по нитрити и 2 - по амониев йон/;

 • 1128 анализа на 482 проби питейни води /от водопроводната мрежа на населеното място и ведомствено водоснабдяване/, води от минерални водоизточници, от плувни басейни и други по микробиологични показатели, от тях 27 проби са нестандартна с 42 анализа / 22 – по Колиформи, 8 – по Ешерихия коли, 5 – по Общ брой микроорганизми, 3 – по Пс.аеругиноза, 2 – по Микробно число, 1 – по Коли титър/;

 • 2 проби лечебна кал са изследвани по 3 микробиологични показатели, при една са установени Колиформи над допустимата норма;

 • 584 анализа на 77 проби храни по физикохимични показатели, от които 10 проби са нестандартни с 11 анализа;

 • 441 анализа на 178 проби храни по микробиологични показатели, от които една е нестандартна по колиформи;

 • в 86 обекта - 306 проби по фактор шум с 431 анализа, от тях 37 проби с 43 нестандартни анализа;

 • в 348 обекта – 3259 проби по фактор осветление с 3259 анализа, от тях 397 проби с 397 нестандартни анализа;

 • в 289 обекта – 583 проби по фактор микроклимат с 3498 анализа, от тях 10 проби с 44 анализа са нестандартни;

 • в 10 обекта – 38 проби химични агенти с 298 анализа, от които 9 проби с 80 анализа са нестандартни;

 • в 5 обекта – 10 проби с 36 анализа за прах, от които няма нестандартни;

 • в 18 обекта – 158 изследвания на кръв за ХЕА на работещи с ПРЗ, от тях 34 са с подтисната стойност на ХЕА.


ИЗВОДИ И насоки за работа през 2009год.:
Въз основа на постигнатите резултати през 2008г. са направени следните ИЗВОДИ:

 1. Текучеството и дефицита на кадри с висше медицинско образование в инспекцията и липсата на мотивация за работа в системата продължават въпреки положените усилия. текучеството на кадрите започва да се оформя като основен проблем за инспекцията. Ниското заплащане намалява до минимум присъствието най-вече на лекари в нашите редици, но и служителите с немедински специалности не са мотивирани да остават при нас. работата с млади хора, възможностите за професионална квалификация, големите отпуски вече не мотивират достотъчно. Поставените ограничения по Закона за здравето, Закона за държавния служител и Закона за предотвратяване и разкриване конфликта на интереси, съчетани с ниското заплащане на труда и все по-нарастващ обем работа, задълбочават дефицита на кадри.

 2. Организацията на работа във всички дирекции и отдели е настроена в съответствие с планираната дейност като ефективно се прилагат принципите на екипност и взаимна заменяемост и оптимално се използват кадровите и материално–техническите възможности. Въпреки това липсата на специализиран софтуер(деловодство, здравен контрол, ГИС и др.) и недостатъчният брой компютри продължават да затормозяват ежедневната ни работа.

 3. Планираните задачи за 2008 г. са изпълнени, независимо от редуцирания след извършените съкращения щат. Обхванати са всички, подлежащи на контрол обекти, чийто брой непрекъснато расте, а с това е нараснал и обемът на извършената работа. Планираният обем лабораторен контрол е изпълнен качествено и в определениите срокове, а някъде е отчетено и преизпълнение.

 4. Извършен е много голям обем работа поради нарасналия брой обекти, регистрацията на обектите по ЗХ и ЗЗ, както и поради активната профилактична и промотивна дейност.

 5. мониторинговите програми са прецизирани..

 6. Контролът придобива все по-тематична насоченост и детайлизираност, а работата по опазване на общественото здраве е акцентирала на провеждането на кампании и дейности с по-масов характер и изразена активност от страна на участниците.

 7. Въвеждането на стандартни оперативни процедури за отдел «КХОХ» подобрява качеството на работата и уеднаквява подхода към подконтролните обекти.

 8. Извършен е системен мониторинг и анализ на факторите на жизнената среда.

 9. Голям обем работа е свършена по повод многото насочени и тематични проверки, извършени по указания на Министерство на здравеопазването, по решение на Директора на РИОКОЗ /регионални тематични проверки/, допълнително възложени с писма на МЗ, по системите за бързо реагиране.

 10. Контролът е извършван успоредно върху материално-техническата база на обектите и поддържането на системи за управление безопасността на храните.

 11. Взискателността на здравния контрол се е повишила в сравнение с предходната година.

 12. Продължило е обучението на служителите, което е допринесло за тяхната квалификация и подобряване качеството и ефективността на работа.

 13. Поддържа се добро, ефективно и продуктивно сътрудничество с всички държавни и общенски структури, с правителствени и неправителствени организации. При решаването на проблемите е търсено взаимодействие и с представителите на бизнеса. Извършвана е активна разяснителна работа.

 14. Ресурсът на общините да изпълняват нормативните изисквания в областта на общественото здраве по действащите в момента наредби намалява.

 15. Липсата на финансиране за някои от националните програми, както и неритмичността във финансирането на профилактичните програми поражда разпокъсани, несистемни и недостатъчни по обем дейности по програмите.

 16. Дейностите по финансираните програмите - така както бяха финансирани през тази година, ни направиха мобилни, планираните дейности реално обезпечени и реализирани. Считаме, че този начин на разпределение на средствата е по - практичен и полезен! Писането на проекти е изразходване на ресурси (вероятно и без покритие), загуба на време и предпоставка за загуба на авторски права, макар че сме почти единствените, които работим по посока на общественото здраве.

 17. Увеличаването на броя на националните профилактични програми заедно с липсата на кадри също води до разконцентриране на усилията и дефицит от дейности.

 18. Въвеждането на програмното бюджетиране е добро начало, но бихме искали по него да се отчита целият обем дейност. Въпреки промените в таблиците по 4-те програми, те не позволяват това и водят до погрешния извод, че с много финансов ресурс се извършват малко дейности.


насоки за работа през 2009од:

 1. Полагане на усилия за окомплектоване на дирекциите и отделите с кадри, осигуряване на все по-добри условия за труд и квалификация.

 2. Провеждане на ефективен здравен контрол, с цел защита здравето на населението и интересите на потребителите, при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства или указания.

 3. Задълбочаване на контрола по спазване на Закона за здравето и Закона за храните и специализираните наредби към тях от вертикалното законодателство

 4. Осигуряване на независима и прозрачна инспекционна дейност, подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от провеждания здравен контрол.

 5. Прилагане на подхода за оценка на риска при провеждане на здравния контрол.

 6. Осигуряване на по-добра подготовка, обучение и квалификация на служителите за тяхното служебно и професионално израстване, за успешно справяне с новите предизвикателства в областта на здравния контрол и опазване на общественото здраве.

 7. Необходимо е да се намери начин за повишаване заплащането на служителите, което ще ги мотивира да проявят професионализма, който притежават в работата си и ще повиши качеството на контрола.

 8. Прецизиране на информационната система, базата данни по ДЗК, както и издаваните в хода на контрола документи.

 9. Да се осигурят допълнителни средства за доокомплектоване на течния хроматограф с цел неговото оптимално експлоатиране, както и да се закупи апаратура за измерване на електромагнитни полета (Добричка област е най-масово “застроена” с ветрогенератори, необходим е контрол и върху антените на мобилните оператори).

 10. Да се намери механизъм за своевременно и целогодишно финансиране на всички профилактични програми.

 11. Да се преразгледа нормативната база, свързана с оценката на физическото развитие на децата и учениците. Да получим съдействие за осмисляне на анализа за физическо състояние и дееспособност с практически дейности, насочени към ОПЛ, водещи на отчет децата и учениците. Необходима е подкрепата МЗ за разработване на ефективна политика съвместно с НЗОК.

 12. Да се намери механизъм, по който да се отчита дейността по промоция на здраве и профилактиката на болестите, извършвана от медицинските специалисти от учебно-възпитателните заведения. в нашите отчети /вкл. 3.0.41/ тази дейност не се отчита, тъй като не е пряко реализирана от нашите служители. По този начин един добър обем дейности по промоция на здраве и профилактика на болестите се губят за МЗ и за съответната програма.

 13. За по - ефективна политика по профилактика на болести и превенция на здраве е необходимо МЗ по - ясно да дефинира отговорностите, задълженията и правомощията на медицинските специалисти в ДГ и училищата. Те имат добра квалификация, могат да идентифицират основните проблеми в училище и да разработват училищни политики за укрепване здравето на подрастващите.

 14. Да се закупи деловодна програма с оглед изпълнение изискванията за е-правителство. Да се разработи специализиран софтуер за нуждите на общественото здраве, за да се облекчи (и да бъде още по-прозрачна) дейността на инспекциите.

 15. Да продължи инициативата за организиране на среща на директорите на дирекции “ЛИ” с цел обмяна на опит по отношение на възникнали общи въпроси, свързани с дейностите по акредитация и извършвания лабораторен контрол.

 16. Да се подпомогне дирекцията чрез осигуряване на консултант относно вземане на компетентно решение за работата на течния хроматограф като същевременно се осигурят необходимите допълнителни средства за доокомплектоването му.

Изготвил:Директор РИОКОЗ-Добрич, д-р Св.АнгеловаСподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница