Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница3/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Програмите за обучение на новопостъпили служители продължават да се използват.

Поддържаха се каналите за получаване на информация и сигнали за корупция в инспекцията, съгласно получените от МЗ инструкции - кутия за подаване на сигнали и информация за корупция или други негативни прояви в тази насока, поставена в приемната за граждани, горещ телефон за подаване на сигнали за корупция, ел.поща и сайт на инспекцията. В Дирекция АПФСО се води регистър за постъпилите сигнали и жалби за корупция. За 2008год. няма постъпили сигнали за корупционни практики.продължава поетапното въвеждане в единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация. На шестмесечие попълвахме и Системата за самооценка на административното обслужване към МДААР – Интернет базирана. Изготви се и се изпрати годишният доклад към държавната администрация.

През м. август 2008 год. беше подготвен програмният проектобюджет на РИОКОЗ - Добрич за 2009 год., както и тригодишната бюджетна прогноза 2009-2011год.процедурата по закупуване на земя за почивната база на РИОКОЗ - Добрич в КК “Албена” приключи още през 2006год., но все още не сме получили заповедта на Министъра на здравеопазването за одобрените за целта капиталови разходи.

Продължи обновяването и доизграждането на вътрешната компютърна мрежа на РИОКОЗ. Всички налични компютри в инспекцията ползват вътрешна мрежа за обмен на данни и файлове. Закупени бяха 4 нови компютърни конфигурации, а голяма част от компютърната техника в инспекцията бе ъпгрейдвана. Подменена бе компютърната техника на счетоводството, доизградена бе вътрешната мрежа между касата, главния специалист – счетоводител и Главния счетоводител. За нуждите на касата бе закупен и свързан към компютър нов касов апарат, което дава възможност, както за автоматичното издаване на касов бон и фактура, така и за първичното им осчетоводяване. На 11 работни места има осигурена Интернет връзка.

Продължиха дейностите за подобряване условията на труд – през годината беше извършен текущ ремон на част от работните помещения в инспекцията. В края на 2008г. бе отремонтиран покривът на ниското тяло на инспекцията. Отремонтирана бе и заседателната зала, дограмата на някои работни помещения, както и на служебният бюфет. В 3 работни помещения бяха подменени мебелите. Закупиха се климатици за 13 от работните помещенията, за да се осигурят оптимални условия на труд през топлия период. В края на 2008 г. започна изграждането на пожаро-известителна система в сградата на РИОКОЗ – Добрич. Беше извършено преустройство на част от единия гараж и по този начин се обособи още един кабинет за нуждите на дирекция „ООЗ”.

През 2008г. със закупуването на термореактор към фотометър “NOVA” успяхме да разширим, макар и в края на годината обхвата в областта на контрола на води като въведохме методите за определяне на арсен и цианиди. За 2009г. сме планирани въвеждането на методите за определяне на бор, алуминий и цинк.

В края на годината бе закупен виброметър с калибратор на фирма Brüel & Kjær, на който предстои калибриране. По този начин ще увеличи обхвата на дейност по отношение на измерванията на физични фактори

Доставеният през 2005г. от фирма “ЛАБСИСТЕМС” ООД, гр. София апарат течен хроматограф LC – 10 AVP, производство на фирма SHIMADZU, все още не е доокомплек- тован, за да се пусне в действие.

Апаратът е комплектован с UV детектор и три хроматографски колони:


 1. P/N TR-016345Q TRACER EXEL 120, ODS-B, 250mmx4.6mm ID, 5 μm

 2. P/N TR-011579 LICHROSPER 100 RP-8, 250mmx4.6mm ID, 5 μm

 3. P/N TR-011385 NUKLEOSIL 100NH 2, 150mmx4.6mm ID, 5 μm.

Специалистите от дирекция “Лабораторни изследвания” направиха справка за методите, при които се използва HPLC–техника за анализ на:

І. Козметични продукти – съгласно Наредба №36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти: 1. Определяне на бензоена киселина, 4-хидроксибензоена киселина, сорбинова киселина, салицилова киселина и пропионова киселина;

 2. Определяне на хидрохинон, хидрохинон монометилов етер, хидрохинон моноетилов етер и хидрохинон монобензилов етер;

 3. Определяне на 2-феноксиетанол, 1-феноксипропан-2-ол, метил, етил, пропил, бутил и бензил 4-хидроксибензоат;

 4. Определяне на хексамидин, дибромохексамидин, дибромопропамидин и хлорхексидин;

 5. Определяне на бензилов алкохол;

 6. Определяне на натриев йодат;

 7. Определяне на глицерол 1-/4-аминобензоат/;

 8. Определяне на свободен формалдехид.

ІІ. Питейни води:

1. Определяне на полиароматни въглеводороди във води – съгласно метод, публикуван в Сборник методи на НЦООЗ, при който обаче се използва флуоресцентен детектор.

За да се внедрят методите е необходимо допълнително окомплектоване на апарата, за което се нуждаем от консултация и обучение на специалистите. В тази връзка се обърнахме чрез писма първоначално до НЦООЗ, а след това и до “ЛАБОРЕКС” ЕАД, гр. София. От получените отговори по телефона стана ясно, че НЦООЗ не разполагат с такъв специалист, а в “ЛАБОРЕКС” ЕАД има специалист, но течният хроматограф, с който работят е на друга фирма и не могат да ни бъдат полезни. За всичко това сме информирали дирекция «ОЗ» на МЗ и чакаме съдействие, т.к. средствата за закупуването на допълнителните аксесоари са непосилни за инспекцията.

През първото тримесечие на 2008г. Микробиологична лаборатория бе оборудвана по програма ФАР с апаратура (термостат, имунофлуоресцентен и бинокулярен микроскопи, анаеробик джар, хладилник и фризер).

В рамките на отчетната година изработихме проекта на нова интернет-страница на инспекцията и възложихме на изпълнител изработването й. Така в началото на м. декември 2008г. страницата беше готова и в момента започваме попълването на разделите й.

Относно социално-битовото обслужване на служителите – продължаваме да поддържаме силно амортизираната почивна база в КК”Албена”. Инспекцията разполага с кухня и стол, които от години са неизползваеми.

През 2008год. инспекцията получи целево средства за капиталови разходи в размер на 80000лв, с които бяха реализирани следните дейности:


 • ремонт на покрива на ниското тяло на сградата на инспекцията

 • изграждане на пожаро-известителна система

 • преустройство на част от гараж в кабинет

 • закупуване на виброметър

 • закупуване на дейонизатор.

Изказвайки благодарност за предоставените средства, трябва да отбележим, че за 2009 и следващите години остават за реализиране следните неотложни дейности:

 • Подмяна на остарялата и амортизирана дограмата във всички помещения. Това води до загуба на топлина през зимния сезон и високи сметки за отопление, както и до невъзможност за проветряване;

 • ВиК инсталацията е остаряла, тръбите са изгнили и създават течове. Следва да бъде подменена;

 • липсва рампа за инвалиди;

 • изграждане на нова почивна база за отдих на територията на КК ”Албена”.

С проектобюджета за 2009г. сме подали инвестиционни проекти на стойност 242000 лв. по горепосочените проблеми и дейности


ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

През 2008 год. в РИОКОЗ -Добрич са постъпили 199 жалби и сигнали на граждани срещу 131 за 2007г. и 139 за 2006г. Всички жалби са регистрирани, проверени и им е отговорено в срок. основателни са 29 % от жалбите (22% през 2007г.), 23% са препратени към други ведомства за разрешаване по компетентност (15% през 2007г.) останалите жалби са неоснователни. Продължава тенденцията чрез жалби да се търси възможност за разрешаване на междуличностни или конкурентни взаимоотношения.

Сътрудниците на дирекция “ЗК” са проверили 144 жалби (126 през 2007г.). Всички те са проверени и приключени в срок. Основателните са 51, неоснователните – 93, а пренасочените към други ведомства – 45.

Най–честите поводи за оплаквания са свързани със: закупуване на храни със съмнителна годност или наличие на чужди тела в тях; незадоволителна текуща хигиена в хранителни обекти; замърсяване на селищната среда, поради нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и отглеждане на домашни животни; повреда на В и К инсталациите в жилищни сгради; влошена акустична обстановка около нощни заведения, ползващи озвучителна техника и работилници (авторемонтни, дърводелски), разположени в жилищна зона; недобро качество на питейна вода; не добро здравно-хигиенно състояние на ЦДГ и ясли; неспазване на чл. 56 от ЗЗ в детски и учебни заведения от страна на персонала.

Във връзка с основателните жалби и сигнали са предприети следните мерки: издадени предписания – 28; съставени актове – 25; издадени заповеди за спиране на експлоатация/дейност на обект – 8; активно е търсено съдействието на други ведомства, когато решаването на проблемите е било в техните компетенции.
Контрол по вноса на стоки, имащи значение за здравето

През 2008 г. не са постъпвали уведомления от Митница - Добрич за внос на храни.


Граничен здравен контрол

РИОКОз-добрич продължава да извършва граничен здравен контрол на пристанище Балчик, въпреки че няма специализирана структура за граничен здравен контрол. Дейността е възложена на 1 здравен инспектор от отдел «ПЕК»- т.е имаме 1 изнесено работно място в гр. Балчик.

На ГКПП гр. Балчик, във връзка с осъществяването на противоепидемичен контрол и даването на “свободна практика” на чужди и български пристигащи или отпътуващи кораби от порт Балчик са проверени 37 кораба с общ брой преминали и проверени екипаж и пътници 469. През последните 4 години броят на обслужваните кораби прогресивно намалява:


 • 59 кораба с общ брой преминали и проверени екипаж и пътници 686 за 2007год.;

 • 63 кораба с общ брой преминали и проверени лица 783 за 2006г.;

 • 73 кораба с общ брой преминали и проверени лица 944 за 2005г.;

пристанище Балчик е поделение на пристанище Варна – запад, но не е включено в официалния списък на пунктовете на РБ, на които се осъществява граничен здравен контрол. същевременно съгласно Закона за здравето и Правилника за устройството и дейността на РИОКОЗ, РИОКОЗ-варна, която обслужва пристанище Варна и има специализирана структура за граничен здравен контрол, няма правомощия да извършва такъв контрол на територията на област Добрич.

С оглед преодоляване несъответствието на нормативната база предлагам на министъра на здравеопазването и Главния държавен здравен инспектор да бъде извършена промяна в ПУД РИОКОЗ и дейността и нейното кадрово обезпечаване да бъдат възложени на РИОКОЗ-Варна.

Мотивите ми за това са следните: • Граничният здравен контрол ще бъде извършван от специализирано за целта звено;

 • В системата на РИОКОЗ, съгласно приложения №№ 29 и 31 на Правилника за устроиството и дейността на РИОКОЗ съществува практиката една РИОКОЗ да реализира тясно специализирани дейности на територията на няколко административни области / противорадиационен контрол напр./.

 • пристанище балчик е поделение на Варненско пристанище;

 • на ГКПП се извършва единствено дейността «даването на “свободна практика”»;

 • броят на обслужваните кораби прогресивно намалява;

 • гр. Балчик е на 40 км от гр. Варна и пристанището ще може да бъде обслужвано от РИОКОЗ-Варна без да изисква значителен допълнителен ресурс;

 • Освободеното от тази дейност изнесено работно място ще се пребазира в гр. Добрич и ще позволи максимално натоварване на служителя и подобряване дейността в отдел «ПЕК».

Двата вътрешни сухоземни пункта за граничен здравен контрол – на КПП Дуранкулак и КПП Кардам, които не са външна граница на ЕС, продължават да генерират проблеми, свързани с материално-техническата ни база: • РИОКОЗ-Добрич разполага със собствена МТБ /дървена барака/ на територията на ГКПП Кардам, предадена ни от транспортна ХЕИ. Същата е в крайно лошо състояние и за нейното възстановяване са необходими около 30 000 лв.

 • Медицинският пункт на КПП Дуранкулак до 2006год. се помещаваше в специализирана за целта постройка, стопанисвана от Гранична полиция. С предаването на сградния фонд на граничните пунктове за стопанисване от Областните управители, Областна администрация Добрич е отдала същата на концесия за дълъг период с предмет на концесията – търговска дейност.

В изпълнение на разпореждане на МЗ съвместно с Областна администрация извършихме проверка и потърсихме възможност за пребазиране и разкриване на временни ГКМП. Считаме, че такива възможности на КПП Кардам липсват и там следва да се положат усилия за възстановяване на наличната МТБ. За целта са необходими съответните средства за капиталови разходи. На КПП Дуранкулак, поради извършването на всички дейности по граничния контрол на територията на Р Румъния, съществуващата сграда на Гранична полиция е освободена и там може при необходимост да се разкрие медицински пункт.
ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ НА РИОКОЗ – ДОБРИЧ

Инспекцията започна 2008год. със 109 щатни длъжности. Oт 01.04.2008 год. с промяна в Правилника за устройството и дейността на РИОКОЗ (бр.58 от 27 Юни 2008г.) щатът ни беше намален с 9 длъжности и достигна 100 щатни длъжности,

В резултат на извършеното съкращение:


  • щатът на дирекция „Здравен контрол” се намали с 3-ма души – 2 младши инспектори и 1 главен инспектор

  • щатът на дирекция “ЛИ” беше намален с 3-ма души – младши експерти

  • щатът на дирекция „НЗБ” беше намален с 3-ма души – 1 главен инспектор, 1 младши експерт, 1 технически изпълнител

средната щатна осигуреност за 2008год. е 4.92 (5.32 за 2007, 5,30 за 2006г., 5,27за 2005г., 5,23 за 2004г.) длъжности на 10000 души обслужвано население.

Инспекцията има 3 изнесени работни места – 2 в гр. Каварна – по един инспектор от отдели “КНОС” и “КХОХ” и 1 в гр. Балчик, осъществяващ граничния здравен контрол на ГКПП гр. Балчик.Считам, че ново намаляване на щатния състав на инспекцията ще се отрази неблагоприятно на качеството на извършваната от нас дейност, поради:

 • увеличаване броя на обектите, подлежащи на контрол;

 • увеличаване обема на дейностите, извършвани от общата администрация на инспекцията, свързани с изпълнение на задълженията ни като държавна администация.

През 2008 г. бяха проведени 2 конкурса, завършили с назначение.


През 2008 год. всички звена работиха при дефицит на хора и много промени в техния състав.

към 31.12.2008 год. в инспекцията има 6 свободни длъжности:

 • В Д”НЗБ”, отдел “ПЕК” има 1 незаета длъжност – на началник отдел.

 • В д”ЗК”, отдел “КХОХ” има 2 незаети длъжности - 1 незаета длъжност на началник отдел, 1 – на главен инспектор.

 • В Д ”ооз” има 2 свободни длъжности – 1 на директор дирекция и 1 на младши инспектор.

 • В Д”ЛИ” към 31.12.2008 год. има 1 свободна длъжност на главен специалист.

Продължаваме да усещаме кадровия дефицит, тъй като през годината напуснаха както служители, заемали ръководни длъжностни в инспекцията, така и служители с добър професионален опит и “дефицитни” специалности. Проблемът с възникналия дефицит на кадри би могъл да се окаже дори по-сериозен, ако не бяха предприети своевременни мерки от страна на ръководството на инспекцията за използване на всички законосъобразни възможности за заемане на овакантените длъжности. Всички новоназначения и промени в състава на отделите бяха извършени като се спазиха изискванията и процедурите по Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове към него.
Към 31.12.2008 година в щатното разписание на РИОКОЗ-Добрич (фиг.32) лицата на служебно правоотношение са 76 / 71 заети /, а на трудово правоотношение – 24, / 23 заети /. От длъжностите по служебно правоотношение ръководните длъжности са 10 / 7 заети /, а експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции са 66 / 64 заети /. От лицата на трудови правоотношения 14 заемат експертни длъжности със спомагателни функции /13 заети/, а 9 - технически длъжности. (фиг. 33)

разпределени по категории персонал, щатните длъжности са както следва:

 • специалисти с висше медицинско образование – 57, от които 14-магистри по медицина и 43-професионален бакалавър;

 • специалисти с висше немедицинско образование – 18;

През 2008 год. от 14 заети длъжности от медицински кадри с висше образование – 10 души или 71.43 % са с придобита специалност срещу 69,23 % през 2007 год. От заетите 17 длъжности с висше немедицинско образование, 2 са с придобита специалност по реда на Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Дефицитът и текучеството на кадри през последните години се отразява негативно при изпълнение на дейносттите по държавния здравен контрол и по активния епидемиологичен надзор на ОЗБ. Заедно с това, в резултат на засиления инвестиционен интерес към Северното Черноморие, продължава да се увеличава броят на подконтролните обекти.

Предлаганите от инспекцията много добри възможности за квалификация и големите отпуски не са мотивиращ фактор за задържане на кадрите. Ниското заплащане, съчетано с ограниченията за полагане на допълнителен труд, наложени от Закона за държавния служител и Закона за здравето, влизането в сила на Закона за предотвратяване на конфликта на интереси и с изискванията за високи професионализъм и етика, затрудняват постигането на добра щатна окомплектованост на инспекцията.


ФИНАНСИРАНЕ НА РИОКОЗ – ДОБРИЧ

През 2008 год Министерство на здравеопазването финансира дейността на РИОКОЗ - Добрич с 1154947 лева при 974438 лева за 2007 год. или с 180541 лева повече.

Извършени са капиталови разходи в размер на 80000 лв. за сметка на вътрешна компенсирана промяна по бюджета на РИОКОЗ – Добрич. Разпределението на капиталовите разходи е в следната последователност: за Основен ремонт на ДМА – 44630 лв.; за придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – 26616 лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти – 8754 лв.

Извършените текущи разходи (без разходите за ДМА) представляват 107.71 % от утвърдения план на РИОКОЗ – Добрич за 2008 година. Общите текущи разходи за 2008 година (без разходите за ДМА), сравнени с текущите разходи за 2007 г. показват, че е реализиран ръст от 18.53%.

Финансирането на разходите се осъществява при спазването на приоритетността на разходите.

Общата сума на разходите /без капиталовите/ е разпределена в структурно отношение, както следва : • 612942 лева за Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения или 53.07% /54.94% през 2007год./

 • 20249 лева Други възнаграждения и плащания за персонала или 1.75% / 2.11% през 2007 год./

 • 190778 лева за социални осигуровки или 16.52% /18.39% през 2007год./.

 • 331010 за веществена издръжка или 28.66% /24.57% през 2007год./ .

средната сума на една щатна длъжност за текущи разходи (фиг.34, 36) през 2008 година е 11549.79 срещу 8939.80 за 2007г. Увеличението е основно поради увеличението на заплатите.

От текущите разходи за заплати са осигурени 633191 / 823969 лева с осигурителните вноски от работодателя срещу 555843 /735061 лева с осигурителните вноски от работодателя/ за 2007г. Одобрените средни брутни работни заплати за едно лице са както следва : • от 01.01.2008 година е в размер на 430.63 лв. ( 342.18 лв. по трудово правоотношение и 456.95 лв. по служебно правоотношение)

 • от 01.05.2008 година е в размер на 486.13 лв. ( 391.85 лв. по трудово правоотношение и 515.90 лв. по служебно правоотношение)

 • от 01.07.2008 година е в размер на 525.00 лв. ( 423.18 лв. по трудово правоотношение и 557.15 лв. по служебно правоотношение)

Средната годишна сума на една щатна длъжност за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски е 8239.69 срещу 6743.68 лева за 2007г.

През 2008 година в РИОКОЗ – Добрич като допълнително материално стимулиране и награди е изплатена сумата от 60627 лева. Сумата представлява 9.89% от разходите за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения срещу 15.33% за 2007г. Средната сума за една щатна длъжност е 606.27 срещу 752.81 лева през 2007 година и 457.80 лева през 2006 година.

Средствата за издръжка на РИОКОЗ – Добрич през 2008 година са 331010 срещу 239377 лева през 2007г. Спрямо предходната година увеличението е с 91663 лева или с 38.28%. Средната сума за издръжка на една длъжност е 3310.10 лева срещу 2196.12 лева за 2007 година.

В структурно отношение най-съществен е дела на Разходите за материали – 28.70%, разходите за Вода горива и енергия – 19.46%; Разходите за външни услуги – 15.99%, и разходите за текущ ремонт – 14.74 %.извършените разходи са пряко свързани с основните задачи на инспекцията.
Собствените приходи на РИОКОЗ – Добрич за 2008 година са 336496 /за 2007 година са 349200 лева/ или реализираните приходи са с 13204 лева по-малко спрямо 2007 година. реализираните през 2008 г. приходи представляват 96.22% от тези през 2007г. Средната сума на собствените приходи, отнесени към една длъжност е 3364.96 срещу 3203.67 лева за 2007 год., а към един жител от обслужваното население 1.65 при 1.71 лева за 2007 година (фиг.35, 36).

Най-висок е относителният дял на приходите и доходите от собственост на РИОКОЗ – 65.87% при 79.50% през 2007г. от тях приходите от продажби на услуги възлизат на 99.85% и приходите от наеми на имущество 0.15% /съответно 99.96% и 0.04% през 2007г./. От приходите за продажба на услуги най-съществен е делът на приходите от: • други лабораторни изследвания, поискани от физически и юридически лица 67.76% /62.16% през 2007г./

 • Издаване на документи за съгласуване на терени, устр. планове, оценка на инв. проекти и издаване на становища за приемане на обекти – 30.72%

Събраните суми от Държавни такси представляват 33.37% спрямо общия размер на приходите /20.35% през 2007г./.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

РИОКОЗ-Добрич осъществява дейността си по годишен план, разчетен по тримесечия и разработен на базата на дадените от дирекция “обществено здраве” указания за планиране на обема, кратността и тематичността на държавния здравен и противоепидемичен контрол, за обективизиране на контрола с лабораторни изследвания, на дейностите по борбата със заразните и паразитни болести и по профилактика и промоция на здравето, на дейностите по международни и регионални програми и на- приоритетните здравно-хигиенни проблеми на областта. В плана са набелязани основните цели, национални и регионални приоритети, задачите и мероприятията за осъществяването им. Планът е изготвен въз основа на плановете за работа на отделите и е обсъден и приет от членовете на Директорския съвет. След приключване на всяко тримесечие се извършва оценка по изпълнението на задачите и основните показатели, залегнали в плана на всеки от сътрудниците и на отделите като цяло. Резултатите от дейността се представят под формата на цифров и текстуален тримесечен отчет, разглеждат и обсъждат на съвещания в отделите и на Директорски съвет. Корекциите по плана на инспекцията се приемат на Директорски съвет. Прави впечатление все по-голямото детайлизиране в хода на планиране и отчитане на дейността, особено при изготвяне графиците за лабораторен контрол, както и при отчитане на работата по конкретни направления от здравния контрол, което до голяма степен се свързва с ангажиментите ни като страна-членка на ЕС и необходимостта от изготвяне на различни справки, информации и доклади.

Всеки от сътрудниците на инспекцията има атестационен работен план, като част от индивидуалния план за дейността си.

През 2008 год. се изпълняваха и извънпланови задачи, които бяха разпоредени от дирекция “Обществено здраве” във връзка с възникнали извънредни ситуации в страната.

Съгласно Правилника за устройството и дейността на РИОКОЗ със Заповед на Директора в инспекцията е изграден Директорски съвет. Заседанията на Директорския съвет се провеждат по предварително изготвен план- график. През 2008г. са проведени 7 заседания, които са подробно протоколирани.

Инспекцията работи по утвърден от Директора Правилник за вътрешен ред, който е обсъден и приет на заседание на Директорския съвет.

Всеки петък се провеждат съвещания на ръководния състав на инспекцията, на които се отчитат извършените дейности през седмицата и се плануват задачите за следващата. Практика е и системата за контрол на решенията, която подпомага спазването на сроко-вете на поставените задачи и на изходящата кореспонденция на РИОКОЗ. След приключване на ежеседмичните съвещания на ръководния състав, се провеждат и съвещания по отдели, на които всички служители се запознават с разглежданите въпроси.

Всеки началник отдел разпределя и организира дейността в отдела, като предварително я съгласува с Директора на Дирекцията и Директора на РИОКОЗ.

Подконтролните обекти и проблемите, по които работят отделните специалисти, са включени в писмена Заповед на Директора, като се спазва правилото за взаимна заменяемост между младши здравни инспектори и между старши и главни инспектори.планирането на дейността на всеки служител се извършва ежедневно, ежеседмично и тримесечно.

Насочено внимание е обърнато на документацията и документооборота в инспекцията. Спазва се съответният ред, въведен от Инструкцията за документооборота, деловод-ната и архивна дейност на РИОКОЗ – Добрич. Продължаваме да използваме преработената от нас безплатна програма за електронно деловодство. Считаме, че до въвеждането на единен за държавната администрация електронно-деловоден софтуер, тази програма ще ни бъде полезна.

Продължаваме да работим по подобряване качеството на документацията, издавана по повод предприемане на административно-наказателни мерки. Организирана е и дейността по срочно завеждане и връчване на административно-наказателни преписки, предписания, заповеди и други документи, свързани с дейността на текущия здравен контрол.

За всеки контролиран обект, проблем и програма се поддържат съответни досиета, включващи цялата информация за тях.

Запази се създадената през 2004 г./2005год. организация по регистрацията на хранителните обекти и на обектите с обществено предназначение. софтуера за регистра-ция на двата вида обекти ни облекчава в ежедневната ни работа.

програмите за обучение на новопостъпилите служители се изпълняват. През 2008 г. беше въведена процедурата за мониторинг квалификацията на кадрите в дирекция «ЗК».

Беше променено работното време на „едното гише” и касата съгласно изискванията на нормативната база, с цел да се осигури непрекъснатост на работата на гишето и през обедната почивка. За олеснение на потребителите и по-добрата проследяемост на документацията бяха актуализирани и допълнени информационните табла, както и част от бланките-заявления.

Продължаваме да поддържаме регистъра на заверените здравни книжки -5346 бр. Срещу 10438 бр. вписани за 2007год.

В инспекцията продължава да функционира в непроменен вид Системата за вътрешен контрол. Една част от системата за вътрешен контрол се осъществява от началник отделите и директорите на дирекции. Другата част от тази система се изпълнява от тричленна комисия, сформирана със Заповед на Директора. Протоколите от извършените проверки се разглеждат на заседание на Директорския съвет, като членовете му се запознават с направе-ните констатации и препоръките на комисията и при необходимост се предприемат админист-ративни мерки. Ежемесечно се изготвя справка за публикуваните нови нормативни документи в Държавен вестник на РБ и в Официалния вестник на ЕС, касаещи работата на РИОКОЗ. На всички компютри е осигурен достъп до правно-информационната програма “Сиела”, както и “Сиела Инфо”, “Сиела Счетоводство”, “Сиела Процедури”, “Сиела Строител”, които ежеседмично се актуализират.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница