Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница5/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тематични проверки по писма на МЗ:

  • Във връзка със зачестилите през летния сезон взривове от заразни заболявания с ентероколитен синдром в организирани детски колективи- проверени 6 обекта;

  • Относно контрол на дейността на медицинските кабинети, осъществяващи обслужването на туристи в курортните комплекси на област Добрич, хотели и заведения за обществено хранене в тях- извършени са 32 проверки;

В края на сезона са издадени предписания за извършване на хигиенни мероприятия, изискващи повече средства и време, с цел подготовка на обектите за сезон- лято 2009г.
Б. БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

Ефективно прилагане на законодателството в тази област; изпълнение на мониторинговата програма за безапасността на храните; въвеждане и поддържане на системи за управление безопасността на храните в обектите от хранителния бизнес.

Всички обекти имат въведена Система за управление безопасността на храните, съобразно риска- ДХП, ДТП, ДХП, НАССР.
В. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ

Регистрация на хранителни обекти, която е била доста активна, особено през летния сезон в курортната зона и пререгистрация поради честото допълване асортимента на храните, предлагани в обектите.

Във връзка с регистрацията на обектите за хранене, съгласно Закона за храните са извършени 1288 проверки, от които 803 за промяна на обстоятелствата и 485 по постъпили за първи път заявления. Издадени са 285 удостоверения за новорегистрирани обекти и 803 удостоверения за пререгистрация. Продължила е регистрацията на специализираните средства за транспорт на храни. Проверките са извършвани от дежурните инспектори за деня, като констатациите са отразявани в разработен за целта протокол. Издадени са 32 удостоверения за регистрация на нови транспортни средства за превоз на храни към обекти за производство и търговия с храни, а също и самостоятелни такива и 18 за пререгистрация.

Издадени са 460 заповеди за заличаване на обекти от регистъра на хранителните обекти. Броят на издадените заповеди за заличаване от регистъра през 2008г. значително превъзхожда броя през 2007г / 169 бр./. Това се дължи на факта, че собствениците на неработещите обекти, насочено са потърсени, за да подадат уведомления за заличаване на обектите от регистъра. Заповедите за заличаване от регистъра на хранителните обекти са издавани на базата на подадено уведомление от фирмата, на която е регистриран обекта.


Лабораторен контрол

Планът за лабораторeн контрол на хранителните продукти е съобразен с дадените от МЗ указания, вземайки под внимание допълнителните препоръки по мониторинга на безопасността на храните. Освен планираните проби са посочени и пробите, взети по повод постъпили жалби и сигнали и по епидемиологични показания.1. Държавен здравен контрол за спазване изискванията на подзаконовите нормативни актове в областта на безопасността на храните.

1.1. Микробиологичен контрол на храни

Набрани и внесени за анализ в РИОКОЗ-Варна са 70 проби. От тях 66 са стандартни и 4 (5.70%) нестандартни. Издадено е 1 предписание и 1 уведомително писмо до съотв. РИОКОЗ1.2. Санитарно-микробиологичен контрол.

Набрани и внесени за анализ в РИОКОЗ-Добрич са 1499 проби. От тях отговарят на изискванията 1414 проби, не отговарят 85 проби (5.67%). Предприети мерки- 4 акта, 6 предписания, 1 предписание за спиране, 1 заповед за спиране, предписани мерки в доклади.1.3. Контрол на химични замърсители в храни

1.3.1. Контрол на съдържанието на нитрати в храни

Набрани и представени за анализ в РИОКОЗ-Варна са 31 проби. Всички съответстват на изискванията.1.3.2. Контрол за съдържание на неорганичен калай в консервирани храни (в метални кутии).

Набрани и внесени за анализ в РИОКОЗ-Варна са 6 бр. проби. Всички отговарят на изискванията.1.3.3. Контрол за съдържание на тежки метали

Набрани, внесени за предварителна подготовка в Дирекция “Лабораторни изследвания” при РИОКОЗ-Добрич и в последствие, за анализ в РИОКОЗ-Варна са 38 проби. Всички отговарят на изискванията.1.3.4. Контрол за съдържание на микотоксини

Набрани и внесени за анализ в РИОКОЗ-Варна са 2 проби. Те отговарят на изискванията.1.4. Контрол за миграцията на остатъчни нискомолекулни вещества от материали и предмети, предназначени за контакт с храни:

1.4.1. Материали и предмети от пластмаси.

Взета и предоставена за анализ е 1 проба. Тя не показва отклонения от нормите.1.4.2. Материали и предмети, различни от пластмаси.

Взета и предоставена за анализ е 1 проба. Тя не показва отклонения от нормите.1.5. Контрол на генетично модифицирани храни

Набрани и изпратени за анализ в Столична РИОКОЗ са 7 проби. Те не показват отклонения от изискванията.1.6. Контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Набрани и внесени в РИОКОЗ-Варна са 10 проби за анализ по микробиологични показатели и 12 по химични показатели. Те отговарят на изискванията.2. Мониторинг на храни

2.1. Мониторинг на съдържанието на нитрати.

Набрани и внесени за анализ в РИОКОЗ-Варна са 18 проби. Те отговарят на изискванията.2.2. Мониторинг на нивата на микотоксини в храни

Набрани са общо 25 проби.

Десет проби пшеница са внесени за анализ в РИОКОЗ-Варна. Те не показват отклонения от нормите.

Десет проби ечемик и 5 проби слънчогледово семе са внесени за анализ в НЦООЗ. Резултатите за тях не са получени.2.3. Мониторинг за съдържание на пестицидни остатъци в храни от растителен произход.

Набрани и внесени за анализ в РИОКОЗ-Варна са 29 проби. Двадесет и седем от тях не показват отклонения. За две от пробите резултатите не са получени.2.4. Мониторинг за съдържание на калиев йодат в готварска сол.

Набрани и внесени за анализ в Дирекция “Лабораторни изследвания “ при РИОКОЗ-Добрич са 90 проби. От тях 88 отговарят на изискванията, две показват отклонения от изискванията за съдържание на калиев йодат. Изпратени са уведомителни писма до съответната РИОКОЗ за предприемане на действия по компетентност.3. Насочен лабораторен контрол

3.1. Съдържание на консерванти, оцветители и подсладители в безалкохолни напитки, съгласно изискванията, посочени в Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храни.

Набрани и внесени за анализ в РИОКОЗ-Плевен са 18 проби. От тях 14 отговарят на изискванията, а 4 (22.22%) показват завишено съдържание на захарин. Издадено е предписание и е съставен акт на производителя.3.2. Контрол на нивото на шум от локални източници. Планирани и извършени измервания- 29. От тях стандартни 19, нестандартни 10. Съставени са 5 акта, издадени са 8 предписания. Във връзка с постъпили сигнали от граждани са извършени 8 измервания- 1 стандартно и 7 нестандартни- съставени са 3 акта, издадени са 7 предписания.

3.3. По повод постъпили жалби и сигнали от граждани са пробонабрани и внесени за анализ в Дирекция «Лабораторни изследвания» при РИОКОЗ-Варна 8 проби храни. От тях 1 не показва отклонения, 7 са нестандартни. Изготвени са писма до РИОКОЗ, контролиращи производителите или фирмите, дистрибутори; 2 предписания за спиране реализацията, 3 заповеди за спиране реализациятата на храни.
Обхванатите с лабораторен контрол хранителни обекти са 441.
Тематични проверки:

По писма на МЗ са извършени проверки в:

1. Предприятията за производство и бутилиране на безалкохолни напитки в регион Добрич- 6 проверки;

2. Обекти за производство, бутилиране и етикетиране и обекти, предлагащи негазирани безалкохолни напитки в пластмасови чашки, покрити с фолио- извършени са 161 проверки , съставени са 2 акта и са издадени 5 предписания .

3. По писма, относно контрол на храни, обявени за небезопасни по система RASFFS на ЕС са извършени 337 проверки, от които 177 са за наличие на пазара на храни с произход от Китай, рискови за съдържание на меламин.

4. Относно подсладител, регистриран като хранителна добавка «Билков екстракт Стевия- натурална сладост».- извършени са 25 проверки в търговски обекти и обекти за обществено хранене.

5. Относно наличие на пазара на енергийна напитка Ред Бул Енерджи Дринк без етикет на български език са извършени 77 проверки

6. Във връзка със зачестилите през летния сезон взривове от заразни заболявания с ентероколитен синдром в организирани детски колективи- проверени 6 обекта;

7. Относно контрол на дейността на медицинските кабинети, осъществяващи обслужването на туристи в курортните комплекси на област Добрич, хотели и заведения за обществено хранене в тях- извършени са 32 проверки;

8. Относно наличие на пазара на продукт “МейЗиТанг”- 9 проверки в търговската мрежа;

9. Проверки във фитнес центрове и зали за неразрешени хранителни добавки и лекарства- 9 проверки;

10. Относно разпространение на българския пазар на продукта Herbal Viogra- 21 проверки в аптеки, дрогерии, магазини.

11. Относно разпространение на българския пазар на разтворимо кафе с марка NESKAFE- различни асортименти, без етикетировка на български език- 26 проверки

12. В изпълнение на Оперативен план за съвместни контролни действия върху дейността на обекти за преработка на зърнени продукти- извършени са 6 проверки в мелници, съвместно с представители на НСЗФ.


По указание на МЗ за планиране:

1. Оценка на съответствието на напитките от плодове, захарни и шоколадови изделия (шоколади, шоколадови бонбони, вафли, бисквити и др.) с изискванията за етикетиране, посочени в Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, Наредбата за изискванията към напитките от плодове и Наредбата за изискванията към какао и шоколадовите продукти. Извършени са общо 123 проверки, както следва: 2 в обекти за производство на храни, 10 склада за търговия на едро, 51 търговски обекта и 45 обекта за обществено хранене. Изпратена е обобщена информация от проверката в МЗ.

2. Оценка на съответствието на хляба и хлебните изделия с изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и Наредба №8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храни по отношение влагането на подсладители, оцветители и консерванти в тези храни- 10 проверки. Изпратена е обобщена информация от проверката в МЗ.

3. Прилагане на изискванията при обработка на бутилирани води с обогатен с озон въздух- 3 проверки, издадено е 1 предписание. Изпратена е в МЗ обобщена информация.

4. Прилагане на СУБХ и ДХП при предлагането на бутилирани води чрез системи топла/студена вода- 2 проверки. Набрани за анализ са общо 11 проби вода- 2 за физикохимичен анализ и 9 за микробиологичен анализ. Изпратена е обобщена информация от проверката в МЗ.


Регионални тематични проверки:

1. Контрол над ученическото хранене в УВЗ и спазване изискванията на Наредба №5 и Наредба №26 на МЗ в съотв. обекти- извършени са 65 тематични проверки в 57 обекта.

Основни показатели:


 1. Брой проверени училища на територията на област Добрич – 49;

 2. Брой проверени обекти в тях – 57.

 3. От тях :

 • за организирано хранене по програма “Чаша топло мляко” – 37;

 • за свободна продажба на храни на учениците – 28.

Забележка: в някои от проверените училища има обекти, които предлагат храни по програмата “Чаша топло мляко” и за свободна продажба.

 1. Брой обекти, нарушаващи асортимента, регламентиран в удостоверението за регистрация. Не се установиха такива.

 2. Обекти с констатирани несъответствия с изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ бр. 55/2006 г./ и Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент на Съвета. Не се установиха такива.

Във всички проверени обекти се установи неспазване на изискванията на Наредба № 26 за ученическото хранене, ДВ бр. 97/2000г. :

 • Влаганата зеленчукова компонента в сандвичи и/или хамбургери с млечна компонента и с нетлъсти меса и колбаси в повечето случаи е в много малко количество, а понякога се изразява само в стрък магданоз.

 • Не се предлагат сандвичи и/или хамбургери с риба и зеленчукова компонента

 • В по-голямата част от обектите се предлагат само пуншове или сок в пластмасова чашка, а не натурални плодови сокове и нектари.

 • В нито един от обектите не се предлагат зеленчукови сокове.

 1. Общ брой констатирани нарушения, свързани с предмета на проверката – във всички проверени обекти е установено частично несъответствие на предлагания асортимент храни съобразно изискванията на Наредба № 26 за ученическото хранене ДВ бр. 97/2000г.

 2. Предприети административно-наказателни действия:

  • Издадени предписания – във всички протоколи от извършените проверки е предписано да се спазват изискванията на Наредба № 26 за ученическото хранене ДВ бр. 97/2000г.

  • няма съставени актове и издадени заповеди.


2. Контрол по спазване на законодателството в областта на храните в обекти с висок риск- кухни в детски ясли и домове за социални грижи за деца и възрастни

Извършени са 29 проверки. Констатирани са нарушения, свързани най-вече с амортизирана МТБ, както и с някои пропуски в записите по СУБХ. Издадени са общо 4 предписания, които впоследствие е установено, че са изпълнени в срок. Във връзка с нередовна здравна документация на персонала в един от обектите е съставен акт на отговорното лице.3. Оценка сътветствието на изготвената ТД в предприятия, произвеждащи храни с хигиенните норми и изисквания

Извършени са 26 проверки на производители от регион Добрич. Не са установени нарушения.систематичен здравен контрол на нехранителни обекти и стоки

На систематичен здравен контрол през 2008 г. са подлежали 3766 обекта, в това число 295 транспортни средства (през 2007 г. те са 3653, от тях 297 транспортни средства). Средният брой обекти, възложени на един сътрудник от отдел “КНОС”, упражняващ регулярен ЗК е приблизително 342 (332 - през 2007 г.). Съгласно измененията в ЗЗВВХВП (ДВ бр. 82/2007 г.), Закона за здравето и Наредба №9 (ДВ бр. 28/05 г., изм. бр. 61/08 г.), през ІІІ тримесечие са заличени от регистъра на обектите с обществено предназначение предприятията за производство на ХВП и обектите за съхраняване и търговия с ХВП.

Извършени са общо 7470 проверки, от които 302 проверки на транспортни средства, при планирани общо за годината 6426. Изчислената средна кратност на контрола е 1.98, при 1.94 през 2007 г. Указаната минимална средна кратност за различните обекти е достигната.

Издадени са 524 предписания, от които 176 в хода на систематичния здравен контрол и при регистрация на стари обекти и 348 при регистрация на нови обекти по Закона за здравето и Закона за храните - от екипа по ЗТЕ.

Съставени са 46 акта, като 8 от тях са на юридически лица. Издадени са 41 наказателни постановления за глоби с обща сума 44 400 лв. Средната сума на едно наказателно постановление за глобите на физически лица е 382.35 лв, а за наказателно постановление на юридически лица е 4485.70 лв. За сравнение, през 2007 г. са били съставени 34 акта и издадени 29 наказателни постановления. Средната сума на едно наказателно постановление за глобите на физически лица е 879.52 лв, а за наказателно постановление на юридически лица е 518.75 лв.

Значение за сравнително по-рядкото съставяне на актове за административни нарушения в отдел “КНОС” е все още непълната и недостатъчно актуализирана нормативната уредба по контрола на нехранителните обекти. Средният брой актове на един сътрудник е 4.18.

Издадени са общо 8 заповеди (13 през 2007 г.): 6 - за спиране експлоатацията на обекти и 2 за спиране на дейност.

Изчисленият коефициент, определящ взискателността на контрола на база брой извършени проверки към брой съставени актове и издадени заповеди е 138.3 (през 2007 г. той е бил 150).

Най – честите причини за прилагане мерки на административна принуда са свързани с: • незадоволително хигиенно поддържане на обектите и пропуски в дезинфекционния режим;

 • отклонения от хигиенните норми, установени от лабораторния контрол в обектите, относно качеството на водата от плувните басейни;

 • липса на етикети на български език при козметичните продукти;

 • нередовна здравна документация на персонала;

 • тютюнопушене на места, където това не се допуска;

 • неправилна търговия с лекарствени продукти и др.


Приоритети в работата през 2008г.

А. РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ООП:

През 2008 г. регистрацията на ООП е протичала умерено, с изключение на летния сезон, когато са регистрирани и пререгистрирани по – голям брой обекти (предимно сезонни в курортната зона). Регистрирани са общо 233 нехранителни обекта. Извършени са 146 пререгистрации на ООП.


Б. ОБЕКТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА:

Общият брой на обектите за възпитание и обучение на деца е 272, а с подобектите в тях - 741. Обхванати са с 2046 проверки (заедно с подобектите), като средната кратност на контрола е 2.76 (2.42 – през 2007г.), а кратността без подобектите е 3.14.

За установените в хода на здравен контрол нарушения във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности в УВЗ за новата учебна година са издадени 17 предписания, като е проверявано изпълнението на издадените предписания през 2007 г., чийто срок на изпълнение е изтичал през 2008 г.

Общо за годината при проверката на обектите за отглеждане, възпитание и обучение на деца са издадени 95 предписания.

В 12 училища и 7 ПДГ са извършени планирани лабораторни измервания на осветеността и на микроклимата: 6 училища за микроклимат и осветеност; 6 училища за контролно измерване на осветеност, поради издадени предписания от 2007г.; 7 ПДГ за осветеност. Допълнителни измервания на микроклимат са се наложили по повод получени в РИОКОЗ сигнали за две УВЗ за ниски температури през зимния период. Отделно е измерена осветеността в 2 училища и 2 ПДГ по повод издадени предписания за осигуряване на осветеност в съответствие със здравните норми. Предписанията са изпълнени. Извършени са общо 23 проби за физичен фактор “микроклимат” и 257 проби за физичен фактор “осветеност”. За констатираните несъответствия със здравно-хигиенните норми (при 102 проби - за осветеност) са предписвани съответните технически и организационни мероприятия (общо 4 предписания, обхващащи 5 обекти). Съставени са 2 акта. При пробите за микроклимат не са констатирани отклонения от допустимите норми.

Текущо през годината е провеждан лабораторен контрол и върху ефективността на използваните в УВЗ препарати и разтвори за дезинфекция. Контролът по спазването на дезинфекционния режим в тези обекти е обективизиран чрез лабораторни изследвания: взети са 100 бр. проби - 53 проби от дез. препарати- субстанция и 47 бр. проби от дез. разтвори. От тях нестандартни са 20 проби (20%) - 12 проби субстанция и 8 проби дез. разтвор. Получените нестандартни проби се обясняват с това, че в много от обектите се използва хлорна вар, която е нетрайна, особено при неправилно съхранение. Във връзка с това са издадени 6 предписания.

По повод постъпили сигнали за хигиенни неблагополучия/нарушения в хигиенното състояние в 1 ЦДГ и 2 детски ясли в гр. Добрич са извършени проверки. Установено е, че подаденото в сигналите е основателно само за ЦДГ, за което има издадено предписание.

Извършени са проверки и по Наредба № 24/2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия, Обн. ДВ. бр.78 от 2006г. – общо са осъществени 77 проверки в училища, като не са констатирани нарушения в протичането на учебните занятия.


В. КОНТРОЛ ПО ЗЛПХМ:

Контролът по ЗЛПХМ е обхванал 86 обекта: 1 аптечен склад, 66 аптеки, 19 дрогерии. Извършените в тях проверки са 217. За спазване изискванията към дейността на оптиките са извършени 23 проверки в 19 оптики.

Насочено са извършвани и тематични проверки съвместно с отдел „КХОХ” за добавки към храните по писмо на МЗ, съгл. Наредба № 47 за изискванията към добавките в храните. Извършени са 21 проверки в аптеки, дрогерии, магазин и щанд за търговия с хранителни добавки. В проверените обекти не са установени несъответствия с нормативните изисквания.

Не е установено предлагане на лекарства с изтекъл срок. Във връзка с констатирани нарушения при търговията с лекарства в хода на текущия контрол са съставени 2 акта за административни нарушения.


Г. КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ, ИМАЩИ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО:

През 2008 г. са взети 52 проби от козметични продукти, съгл. изготвените графици: за химичен анализ (20 бр. проби за водороден пероксид и амоняк), 8 бр. проби за съдържание на тежки метали и 24 бр. проби за микробиологичен анализ. Отделно е взета 1 проба козметичен продукт за микробиологично изследване по повод постъпил сигнал. Резултатите от техния анализ не показват отклонения от нормите.

Общият брой на обектите за съхраняване и търговия с козметични продукти е 445. Обхванати са със 799 проверки - средната кратност на контрола е 1.79.

През второто тримесечие е извършена тематична проверка, свързана със законодателството по контрола на козметичните продукти: • Спазване разпоредбите на Наредба 36 за изискванията към козметичните продукти по отношение на състава, етикетирането и необходимата документация/информация за продуктите/, предназначени за защита от слънчевото лъчение.

През първото и третото тримесечие са извършени проверки по 3 писма на МЗ относно:

 • Спазване разпоредбите на §23 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти(ДВ бр. 39/2007 г.).

 • Спазване разпоредбите на §21 и 22 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти (ДВ бр. 39/2007 г.).

 • Спазване изискванията на §15 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти, отнасящи се до §8, §9 т.1 и 2, §10 т. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 за продукти за боядисване на коса.

Установено е, че фирмите-вносители/дистрибутори не внасят козметични продукти от трети страни и извършените проверки от здравните инспектори на фирмите и в търговската мрежа не са установили несъответствия.

В случаите на постъпила информация по системата RAPEX за наличие на опасни стоки, открити на територията на Европейския съюз, сътрудниците на отдела са извършвали насочени проверки в обектите за търговия на едро и дребно в зависимост от вида на опасните стоки и своевременно са подавали необходимата информация към МЗ. Извършени са общо 240 насочени проверки за наличие на пазара на опасни козметични продукти.

В 2 обекта в гр. Добрич се констатира търговия с козметичен продукт, посочен в писмото на МЗ по нотификация № 1043/08 – 9 бр. сенки за очи БАЛАНС, марка Gabrini, страна на произход Турция. Вносител е фирма “Бултайм”, гр. София. Издадени са 2 предписания за спиране реализацията на козметичните продукти със срок веднага и е изпратено уведомително писмо до СРИОКОЗ за предприемане на действия по компетентност спрямо фирмата-вносител.

В хода на текущия контрол за неспазване изискванията към козметичните продукти са съставени 6 акта (за търговия с козметични продукти без етикет на български език и с изтекъл срок на трайност); 1 акт за търговия в магазин без удостоверение за регистрация съгл. Наредба №9, ДВ бр. 28/05 г. и 1 акт по чл. 56 от ЗЗ. Няма издадени предписания и заповеди за спиране експлоатацията на обекти.

Спазването на изискванията относно дрехите втора употреба е осъществявано текущо в търговската мрежа. Общият брой на обектите за дрехи втора употреба е 53. Обхванати са с 104 проверки - средната кратност на контрола е 1.96. Няма издадени предписания и съставени актове за административни нарушения в обектите; издадени са 2 заповеди за спиране експлоатацията на 2 обекта във връзка с неизпълнено предписание по регистрацията им като ООП.
Д. КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА:

Извършени са 305 насочени проверки по контрола върху поддържане чистотата на населените места в 213 селища на област Добрич. Във връзка с констатирани нарушения за (нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, отглеждани на животни и др. проблеми) са издадени 8 предписания.


Е. КОНТРОЛ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРУДОВАТА МЕДИЦИНА:

През 2008 г. екипът по трудова медицина е работил в следните направления: • Контрол на службите по трудова медицина - през годината с проверки са обхванати 11 СТМ. Във връзка с изпълнението на изискването за пререгистрация на СТМ съгл. §25 от ПР към Закона за изменение и допълнение на ЗЗБУТ, ДВ бр. 124/1997г., изм. бр. 40/2007г., към края на 2008 г. регистрираните СТМ са 7 (1 с офис на територията на гр. Добрич). Извършени са 19 проверки; не са установени несъответствия с нормативните изисквания; няма издадени предписания.

От всички СТМ са представени в РИОКОЗ – Добрич копия от обобщените анализи на здравното състояние на обслужваните работници.

Провеждано е следдипломно обучение на един специализант по Наредба 34/2007 г.

Изготвена и поддържана е документация, съобразно изискванията на нормативните актове, свързани със специфични агенти в работната среда - изготвени са и се поддържат следните картотеки:


 • на обектите, в които се извършват дейности с биоагенти, съгласно Наредба № 4 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биоагенти;

 • на обектите и лицата, работещи с канцерогени и мутагени.Ж. Контрол на химични вещества и препарати

По този повод са обхванати с проверки магазини и щандове за търговия с химични вещества и препарати, производствени цехове и производства на стоки, които биха могли да съдържат опасни химични вещества и препарати (подлежащи на забрана и ограничения); бензиностанции и газостанции; селскостопански аптеки. Извършени са общо 541 проверки, при които за констатираните несъответствия са издадени общо 4 предписания, от които 1 за неправилна и непълна етикировка на химичен препарат и 3 за забрана на дейности - търговия с химични вещества и препарати. Съставен е 1 акт за допускане търговия за биоциден препарат без разрешение за пускане на пазара. Издадена е 1 заповед за спиране експлоатация на обект – метанстанция по Наредба 9, ДВ бр.28/05 г. Съставени са и 3 акта в бензиностанции на физически лица за нарушения по чл. 56 от Закона за здравето. В случаите на постъпила информация по системата RAPEX за наличие на опасни химикали и стоки, открити на територията на Европейския съюз, са извършени проверки - общо 52 тематични проверки за спазване изискванията на т. 5, 6, 29, 33, 41 и 48 от Приложението на Наредбата за ОХВП, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди, ЗЗВВХВП чл. 7 (писмо на МЗ за опасни продукти).


З. Контрол на дейности с опасни отпадъци - в това направление екипът по трудова медицина осъществява съвместна дейност с еколога в Дирекция “ООЗ”. Издадени са 12 удостоверения за дейности с опасни отпадъци. Извършени са 63 проверки. По повод констатирани нарушения са предписани конкретни мероприятия в констативните протоколи.
И. КУРОРТНА ЗОНА- ЛЯТО 2008г.:

Един от регионалните приоритети за работа през летния сезон продължава да бъде целенасоченият контрол на обектите в курортната зона. С контролни проверки са обхванати общо 566 обекта с обществено предназначение. Извършени са 926 проверки.

Във връзка с установените хигиенни нарушения в хода на контрола са предприети следните административно – наказателни мерки:


 • издадени са 20 предписания

 • съставени са 11 акта за административни нарушения

 • издадени са 3 заповеди за временно спиране експлоатацията на обекти

Всички предписания са проверени - не са изпълнени 3, отнасящи се до механично почистване и дезинфекция на басейните, спазване технологичната схема за обработка на водата в тях, ремонт по МТБ в хотел. Във връзка с това има съставени 2 акта.

Най – често срещаните нарушения, цитирани в актовете са за нестандартни проби вода, взети от плувните басейни по химични и микробиологични показатели съгл. Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, лоша тукуща хигиена в някои от обектите, обекти без удостоверения за регистрация и неспазване изискванията към козметичните продукти.Основни насоки на контрол и проблемни области:

 • Извършени са 324 проверки в 272 хотели, къмпинги, почивни станции, вили, къщи и други места за настаняване. Като административно – наказателни мерки са предприети: 1 акт за недобро хигиенно състояние в хотел в КК “Албена”, 2 акта за работа на обекти без УР (места за настаняване), 2 предписания: за хотел (МТБ) и за шум в курортната зона от хотел “Албатрос” в с. Кранево.

 • Извършени са 286 проверки в 101 плувни басейни. Издадени са 17 предписания, 1 заповед за временно спиране експлоатация на плувен басейн и съставени 5 акта за административни нарушения (нестандартни проби води по физикохимични и микробиологични показатели).

 • Извършените проверки по чл. 56 от Закона за здравето са 290.

 • Тематични проверки във връзка с контрола върху козметичните средства – 21.

 • Съвместни проверки – 21 с отдел “КХОХ”, Д „ЛИ”, отдел „ПЕК”, РПУ – Балчик, РПУ–Шабла, Община Каварна и Шабла във връзка с постъпили сигнали.

Във връзка със сигналите за силен шум от музикалните и озвучителни уредби на дискотеки и ресторанти в гр. Балчик и с. Кранево са извършени проверки заедно с отдел „КХОХ”, придружени с измерване на шум в прилежащата курортна/жилищна зона и в обектите. От дейността на ресторант „Холидей бийч” и комплекс „Европа” в гр. Балчик, както и комплекс „Албатрос” с. Кранево са установени шумови нива над здравните норми в прилежащата жил. зона съгл. Наредба № 6 (ДВ бр. 58/26.06.2006 г). За допуснатите несъответствия са издадени 2 предписания за предприемане на необходимите мерки за недопускане на шумово замърсяване. Съставен е 1 акт за административно нарушение на отговорното лице на 1 от обектите за завишени стойности на показателите на шум във в. з. „Белите скали”.

Изводи:

 1. Нестандартните проби води от плувните басейни са отново предимно от КК «Албена». Причините са превишаване капацитета на басейните, нередовно почистване на басейните и неспазване технологичната схема за обработка на водата с оглед съответствие на качествата й със здравните норми.

 2. Водоспасителната дейност на охраняемите плажове е добра по отношение на:

 • поддръжка и обезопасяване на плажовете;

 • брой спасителни постове и тяхното оборудване;

 • наличие на флагова сигнализация и плаващи знаци;

 • медицинско обслужване.

3. Във връзка с нестандартните проби питейна вода по микробиологични показатели от населените места и съответните пунктове и издадените предписания до Управителя на “ВиК” ЕООД, са предприети необходимите мерки от страна на дружеството: при контролно пробонабиране от страна на “ВиК” дружеството, взетите проби отговарят по микробиоло-гични показатели на изискванията на Наредба № 9 ,Обн. в ДВ,бр.30/2001 г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница