Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница6/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Тематични проверки:

1. Проверка на състоянието на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

През деветмесечието е извършена проверка на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, при която е установено: • Брой водоизточници с актуализирани СОЗ - Наредба №3,ДВ бр.88/2000г.:

минерални – 6 бр.; студени – 7 бр.

 • Брой водоизточници с изготвени проекти за СОЗ, които са в процес на утвърждаване: минерални – 2 бр.; студени – 4 бр.

 • Брой водоизточници с неактуализирани СОЗ – 211

Водоизточници в плитки незащитени подземни водоносни хоризонти – 137.

От наличните анализи в отдел „Мониторинг” към Басейнова дирекция, замърсявания с пестициди и други органични съединения не са установени във водата на питейни водоизточници от Област Добрич.

По отношение на информацията за използваните пестициди (по вид и количество) около плитки незащитени подземни водоизточници, разположени в райони с активна земеделска дейност, Дирекция „Земеделие и гори”, Басейнова дирекция, регионалната структура на ИАОС и др. не могат да дадат такива данни. В момента се уточняват имотите около тези водоизточници и исканата справка за пестицидите ще бъде изпратена допълнително.

Проверка на състоянието на СОЗ на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване: • на населени места– 357 водоизточника

 • на отделни обекти (ведомствени водоизточници) – 22 обекта

 • водоизточници с минерални води –7 обекта

  • Подлежащи обекти - 493

  • Брой проверени обекти - 386

  • Брой извършени проверки - 391

  • Констатации:

В територията около водоизточниците се спазват охранителните режими, с които се забраняват, ограничават и контролират дейностите, предизвикващи промени в качеството на водите. Съоръженията за питейно-битово водоснабдяване се експлоатират и поддържат само от съответните длъжностни лица.

Състояние на СОЗ, преди всичко пояс 1 на водоизточника - същите са почистени, оградени и маркирани, с ограничен достъп до тях. Имат поставени обозначителни табели с надписи „Влизането строго забранено”. Имат поставени метални врати, които се заключват и няма достъп на външни лица и животни. Почистването и окосяването на тревата в пояс І на СОЗ около водоизточника и съоръжението се извършва от помпиера или водомайстора на съответното населено място.

По-голяма част от водоемите и сондажните кладенци са на територията на Помпените станции и са с общ пояс І на СОЗ. Продължава подмяна на табелите, където има стари и то предимно на водоизточници, които са отдалечени на 2-3 км от селото или Помпената станция.


 • Предприети мерки:

Установени са частично липсващи огради (съборени или откраднати части от оградата). Дадени са предписани в констативните протоколи за възстановяване целостта на оградите при 9 от проверките (8 в КК „Албена” и 1 в Добрич селска); измазване на водоеми – при 3 от проверките (2 в КК „Албена” и 1 в Добрич селска) със срок м. март, предвид труднодостъпните места и сезона от годината, позволяващ ремонтни дейности.

2. Състояние на санитарните съоръжения в сградния фонд на детски ясли, градини и училища и обезпечаването им с хигиенни материали

През 2008г. бе извършена проверка на детски ясли, градини и училища и обезпечаването им с хигиенни материали, при която е констатирано: • Общ брой детски ясли, детски градини, училища и социални домове за деца в областта - 234: брой детски ясли – 11; брой детски градини– 114; ОДЗ – 4; брой училища – 98; брой социални домове за деца – 7.

    • Общ брой на децата от 0 до 17 години за областта: 35099

    • Общ брой на децата, посещаващи детски и учебни заведения – 26658

    • Брой проверени обекти - 221

    • Брой извършени проверки - 300

    • Брой обекти без наличие на сградни водоснабдителни инсталации за доставяне на течаща питейна вода –няма

    • Брой обекти без инсталирана сградна канализационна система за отпадъчни води –няма, като 2 обекта са на септични ями

    • Брой обекти с тоалетни, разположени извън сградите- 2- ОУ с. Лясково и ОУ с. Божурово

    • В ЦДГ тоалетните са с тоалетна чиния; в училищата - с клекало

    • В детските заведения има поставени дозатори с течен сапун и тоалетна хартия. В учебните заведения има осигурени само дозатори с течен сапун, липсва тоалетна хартия.

    • Констатирани нарушения:

 • в 8 детски градини липсва топла течаща вода в умивалните към групите, към съществуващите корита за измиване краката на децата не е монтиран подвижен душ;

- в 1 основно училище липсва мивка в санитарния възел, като е осигурена само течаща студена вода;

 • в 3 детски градини не са в изправност водопромивните устройства към тоалетните клетки и не е осигурена топла течаща вода;

 • в 29 обекта (ЦДГ и ясли) не е осигурена топла вода към умивалните и не са осигурени корита за измиване краката на децата с подвижен душ и топла вода;

 • в 1 ЦДГ е необходимо изграждане допълнително на тоалетна клетка за групата;

 • в 6 ЦДГ е необходимо осигуряване на корита за измиване краката на децата;

 • в 4 обекта има необходимост от подмяна на счупени фаянсови плочки в санитарен възел, ремонт на врати и водопромивни инсталации.

    • Издадени са 52 предписания

Във връзка с предписаните мероприятия са извършени 47 контролни проверки. От всички предписания са изпълнени 38, като при 14 има удължен срок за изпълнение на предписаните мероприятия, във връзка с ненавременно и недостатъчно финансиране на ремонтните дейности в детските заведения. Няма съставени актове и издадени заповеди за спиране експлоатация при първичните и контролните проверки.

3. Проверка на физико-химичните качества на минералните води от водоизточници, които се ползват масово от населението за пиене и водоналиване

Във връзка с изпълнението на тематичната проверка, през ІІІ тримесечие е извършена проверка на 3 минерални водоизточника в района на гр. Каварна, съвместно с Дирекция „Лабораторни изследвания”: • Минерален сондаж – ВН-39 – находище на минерална вода, Район Североизточна България – малмваланжски водоносен хоризонт, с. Топола, КК „Карвуна”, м. Иканталъка, Община Каварна, Област Добрич

 • Минерален сондаж – Р-54-х – находище на минерална вода, Район Североизточна България – малмваланжски водоносен хоризонт, с. Топола, КК „Карвуна”, м. Иканталъка, Община Каварна, Област Добрич

 • Минерален сондаж – Р-113 – находище на минерална вода, Район Североизточна България – малмваланжски водоносен хоризонт, гр. Каварна, Община Каварна, Област Добрич. Пробата вода е взета от минерална чешма в Курортна зона.

 • Извършено е еднократно пробонабиране и изследване на водата по показателите, включени в Приложение №3 към чл. 6, ал. 1 на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, с изключение на показателя живак. Част от анализите, за които РИОКОЗ – Добрич няма необходимото оборудване, са извършени в РИОКОЗ-Варна. Изследвани са показателите: нитрити, нитрати, мед, хром, флуориди, манган, арсен, кадмий, никел, олово, селен, цианиди, антимон, бор. От извършените анализи е видно, че пробите минерални води отговарят на ПМС 178, ДВ бр. 68/04 г., Приложение 3 към чл. 6, ал. 1.

 • Проверено е състоянието на водовземните съоръжения и хигиенното състояние на общественодостъпните съоръжения за ползване на водата и територията около тях – в поясите се спазват охранителните режими, с които се забраняват, ограничават и контролират дейностите, предизвикващи промени в качеството на водите. Водовземните съоръжения се експлоатират и поддържат само от съответните длъжностни лица.

 • Наличие и състояние на СОЗ, преди всичко пояс 1 на водоизточника - и трите водоизточника са с утвърдени СОЗ, същите са почистени, оградени и маркирани, с ограничен достъп до тях.

Тъй като не са установени несъответствия на качествата на минералните води с изискванията, водата от водоизточниците може да се ползва без ограничения за водоналиване и пиене.

4. Оценка хигиенното състояние и водноспасителната дейност на плажовете по Северното Черноморие

Проверката е извършена в периода юни–август 2008г. и е обхванала общо 42 плажа. Повечето от проверените плажове - 35 бр. (83.3 %) са стопанисвани от фирми, експлоатиращи плажовете или сключили концесионни договори. Плажовете в гр. Шабла, с. Крапец и с. Дуранкулак не са стопанисвани и са неохраняеми, но има поставени табели “Плажът е неохраняем”. Те са без информационни, предупредителни и забранителни знаци. Плажът в Шабла на добра воля се поддържа от фирма. Също неохраняеми и нестопанисвани са плажовете: във ВС “Русалка” – Бейби плаж, Малък плаж и Хелинга; плаж „Иканталъка II”, гр. Балчик – плаж пред ресторант „789”, но има поставени табели “Плажът е неохраняем”. За плаж “Робинзон 2” в гр. Балчик няма поставена такава табела, но практически не се ползва; плаж „СБА” не се използва по предназначение- извършват се строителни дейности и има поставена табела.

Проверените плажове имат спасителни постове, но някои са само с 1 спасител. Спасителни постове няма на плажовете в Шабла, Крапец, Дуранкулак, плаж „Иканталъка II”, т. е. на неохраняемите и плажовете във ВС “Русалка”, с изключение на плаж “Централен”, “Голям” и „Каяк”.

Спасителните постове са оборудвани съгласно Приложение №2 от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи. Част от постовете се обслужват само от 1 спасител – “Нов плаж”, “Двореца”, Вили „Чайка”- гр. Балчик; плажовете “Арабела бийч”, „Мобидик”, „Боряна”, „Стария дъб” и “Батовски”- КК “Албена”; ВС “Русалка” - “Централен”, “Голям” и „Каяк”; “Инканталъка 1”, Божурец –“Топола 3”, “Болата”-с. Българево, “Каварна – централен” и плаж „Кранево – юг”.

Всички работещи спасители притежават документ за правоспособност и са снабдени с отличително облекло.

Всички охраняеми плажове са обезпечени с плаващи знаци и сигнални флагове. Няма информационни, предупредителни и плаващи знаци във ВС „Русалка” – голям плаж, за което е предписано в констативния протокол от проверката да се поставят необходимите знаци съгл. Наредбата за водноспасителната дейност. Няма знаци и на плажовете Бейби плаж, Малък плаж, Хелинга и „Иканталъка II”.

Зоните за воден спорт са отделени от зоните за къпане.

Медицински пунктове са осигурени на 25 плажа (60 %). Плажовете в Шабла и Дуранкулак при нужда използват услугите на общопрактикуващи лекари от гр. Шабла. За ВС „Русалка” има 1 общ медицински пункт с 1 лекар - специалист. Плажовете в КК „Албена”, които са без медицински пунктове ползват услугите на Медицински център - Албена; плаж вили „Чайка” и „Мобидик” – имат сключен договор с медицинско лице на повикване при необходимост от МБАЛ- Балчик. Неохраняемите плажове нямат медицинско осигуряване.

Повечето плажове нямат реанимационни пунктове. Реанимационен пункт е оборудван в КК “Албена”. Осигурено е обслужване по договор със съответните звена за спешна помощ в гр. Шабла, гр. Балчик и КК “Албена”. Плажовете във ВС “Русалка” и Каварна нямат реанимационни пунктове и при спешни случаи се ползват специалисти от “Бърза помощ”- гр. Каварна. Медицинските и реанимационни пунктове се обслужват от персонал с различна степен на медицинско образование – мед. сестри, лекари – без или със специалност, със завършен курс по интензивна медицина.

От всичките 42 плажа само 6 се ползват като Ученическа почивна база – в гр. Балчик, с. Кранево и някои в КК “Албена”. Местата от плажната ивица и прилежащата към тях водна зона, които се ползват от организирани групи ученици, са отграничени от останалата част от плажа и водната площ.

Част от плажовете са водоснабдени, друга част ползват вода към близки ЗОХ или хотели. Всички плажове, които са отдадени за стопанисване са обезпечени със съдове за отпадъци, които се почистват редовно. Извършва се редовно почистване и изравняване на пясъка. Извършва се редовно измиване и дезинфекция на съблекалните и санитарните възли. На повечето плажове са осигурени съответните обслужващи обекти – съблекални, обществени тоалетни, площадки с душове. Душове няма на 14 плажа (вкл. неохраняемите). На неохраняемите плажове освен душове няма съблекални и тоалетни.

На плажовете, където няма изградени тоалетни, се ползват такива към близките хотели или обекти за обществено хранене. На плаж “Инканталъка 1”, “Топола 3”, Каварна -централен, Вили „Чайка”, плаж „Батовски” в КК „Албена” има осигурени химически тоалетни.

Питейна вода – чешми има на плаж: Каварна – централен, Кранево-север, „Кранево – юг”, „Боряна”, плаж „Албена”, „Гергана”, „Нона” - КК „Албена”, „Нов плаж” в Балчик, а където няма – ползват вода към близките питейни заведения.

Извършено е пробонабиране и анализ на морската вода съгласно мониторинга на морски води по изготвения график. Взети са общо 156 проби морски води от 21 пункта в зоните за къпане.

При проверките не са установени нерегистрирани обекти – ЗОХ, обслужващи, спортно-развлекателни и др. по плажната ивица.

Необходими мерки за решаване на проблемите:

1.Спасителните постове да бъдат най - малко с двама спасители.

2.Да се осигури стопанисване, водноспасително и медицинско обслужване на всички плажове.5. Спазване разпоредбите на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти по отношение на състава, етикетирането и необходимата документация/информация за продуктите, предназначени за защита от слънчевото лъчение и предявяваните претенции по отношение на тяхната ефикасност

През второ тримесечие на 2008г. на територията на област Добрич са извършени 49 проверки в 49 обекта за търговия с козметични продукти. Проверените козметични продукти – българско производство(54) и с произход от страни-членки на ЕО(78) са: плажни масла, гелове, слънцезащитни кремове, плажни млека, тоник за кожа. Внос от трети страни – не се предлагат на пазара. Проверени козметични продукти, предназначени за защита от слънчевото лъчение: • по отношение на етикетирането – 132, неотговарящи на изискванията – няма.

 • по отношение на необходимата информация/документация – няма, тъй като няма производители, вносители и дистрибутори на такива продукти на територията на Добричка област.

Проверени козметични продукти, чийто състав не съответства на изискванията на Наредбата – при проверките е установено, че са спазени изискванията по отношение на състава съгл. Приложение № 4, 5, 6 и 7, касаещи списък на разрешените консерванти и UV филтри за употреба в козметичните продукти; вещества, които не трябва да се съдържат; вещества, които не трябва да се съдържат извън определените концентрации. Информацията, посочена върху етикета на козметичните продукти съответства на изискващата се съгл. чл. 6 от Наредба № 36.

Претенции за ефикасност на проверените козметични продукти – съобразени са с изискванията на чл.7 (7) на Наредба № 36 – при предлагането за продажба няма текстове или изображения, сочещи характеристики, които продуктите не притежават.

Спазени са изискванията на Приложение № 9 а на Наредба № 36:

Не са установени опаковки, върху които е посочено, че продуктите осигуряват 100 % (пълна) защита срещу UV лъчение или целодневна защита. Има съвети относно предпазните мерки, които следва да се съблюдават при употреба. Има инструкции за употреба как и в какво количество продуктът трябва да се нанася върху кожата за да се постигне ефективност. Ефикасността на слънцезащитните продукти е означена върху етикета - по категории и съответния слънцезащитен фактор. Няма козметични продукти с посочен фактор под 6. Не са извършени изпитвания на козметични продукти. Няма издадени предписания за обектите и не се е налагало предприемане на други административно – наказателни мерки.6. Проверка на пуснатите на пазара бои, лакове, разредители и лепила относно спазването на изискването за етикетиране на български език, съгл. чл.7 от ЗЗВВХВП

През второто тримесечие на 2008 г. са осъществени 21 проверки в магазини и складове, търгуващи с бои, лакове, разредители и лепила. Проверени са 31 бр. химични препарати: бои – 10 бр.; лакове – 12 бр.; разредители – 5 бр.; лепила – 4 бр. При извършените проверки не са установени нарушения относно целите на тематичната проверка – спазване изискванията на ЗЗВВХВП относно етикировката. Осъществена е проверка и на производител в гр. Добрич, за който е издадено предписание съгл. чл. 7 от ЗЗВВХВП - относно минималната информация за химичния състав на 2 препарата, който трябва да е отразен върху етикета на опаковката. Предписанието е изпълнено.7. Проверка за спазване забраната и ограниченията за употреба на никел и съединенията му в аксесоари, които се поставят в продупчени части на човешкото тяло, съгл. т. 1 на т. 28 от Приложение № 1 на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба

През третото тримесечие на 2008 г. служители на РИОКОЗ са извършили 6 проверки относно забраната и ограниченията за употреба на никел в аксесоари (бижута), които се поставят в продупчени части на човешкото тяло. В проверените щандове за имитационна бижутерия, козметични студия и студия за боди пиърсинг, предлаганите бижута са с етикети, на които е посочен вносителя и страната на произход. Представени са сертификати за контрол и протоколи от лабораторно изпитване от акредитирани лаборатории, от които е видно, че предлаганите бижута отговарят на изискванията на т. 28 от Приложение № 1 на горецитираната наредба. Извършено е пробонабиране на аксесоари – бижута (2 двойни проби), с цел обективизиране на контрола със съответните лабораторни изследвания. От извършените изследвания е установено, че пробите отговарят на Наредбата за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, ДВ бр. 69/02 г., изм. бр. 62/04 г. и бр. 5/07 г. (Лабораторните изпитвания са извършени в РИОКОЗ – Варна).8. Извършване на тематична проверка за спазване разпоредбите на Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (по писмо на МЗ №11-02-11/7.05.08 г)

Съгласно дадените указания в писмото, служители на РИОКОЗ – Добрич извършиха 33 проверки в 33 компютърните и интернет зали на територията на Добричка област.

Съгл. чл. 3 от Наредба №2 на МЗ всеки, който открива компютърна или интернет зала уведомява РИОКОЗ–Добрич – няма зали без удостоверение за регистрация, издадено от РИОКОЗ.

Относно спазване изискванията на чл. 4 и 5 от Наредбата - спазени са изискванията към сградите, в които се разкриват компютърни и интернет зали за обществено ползване. Когато те са в жилищни сгради, входът на залите е самостоятелен. При разкриване на компютърни и интернет зали с кафетарии се спазват изискванията на чл. 5. Спазва се изискващата се квадратура на 1 място, оборудвано с монитор. Помещенията се поддържат текущо съобразно изискванията.Оборудване: Мониторите са със стабилно изображение на екрана, с подвижност според желанието на лицето, ползващо компютъра, работните места позволяват заемане на удобна поза, с възможност за промени в подреждането на монитора и клавиатурата.

Фактори на средата: Спазват се изискванията към характеристиките на микроклимата, изкуствената осветеност и шума в компютърните зали, което се удостоверява със съответни измервания при пускане на обекта в експлоатация.

В компютърните и интернет зали за обществено ползване не се допуска тютюнопушене, като има поставени надписи/знаци, забраняващи тютюнопушенето и има издадени заповади за забрана на същото. В залите след 22 ч. не се допускат лица до 14 г. без пълнолетен придружител, което е означено с ясен надпис. За спазване на изискващата се продължителност на работа с компютър – за 1 час работа – 15 мин. почивка, има обозначение чрез надпис близо до мониторите.

Лицата, които отговарят за дейността на компютрите съблюдават спазването на горецитираните изисквания.

Нарушения в хода на проверката: в 1 от обектите е установено, че има теч в залата и сан. възел поради нарушена хидроизолация на покрива. За отстраняване на това нарушение е издадено предписание с кратък срок на изпълнение; в 1 обект е предписано в констативния протокол да се постави табела с надпис за забрана на тютюнопушенето.

Други административно-наказателни мерки не са предприемани.

9. Тематична проверка в детски колективи относно спазване на изискванията на нормативните актове (по писмо на МЗ №32-00-149/25.08.08 г.)- съвместна с отдели “КХОХ” и “ПЕК”.

С тематичната проверка са обхванати 7 домове за медико-социални грижи за деца, домове за деца и младежи с физически увреждания, домове за деца и младежи с умствена изостаналост и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи. Сградите отговарят на здравните норми и изисквания; разполагат с необходимите помещения и същите са в добро здравно-техническо състояние - МТБ е в добро състояние, с изключение на 1 дом, където тя е амортизирана и има издадено предписание относно подмяна на скъсан балатум в спалните помещения – същото е изпълнено. Обзавеждането е съобразено с анатомо-физиологичните особености на децата. Осигурени са перални за изпиране на спалното бельо.

В 3 от обектите е извършен основен ремонт, а 1 е с нова материална база, с много добро функционално решение на битовите помещения.

Не са установени нередности по водопроводните и канализационни системи.

Осигурена е топла и студена течаща вода в умивалните и помещенията, където е необходимо.

Ежедневно се извършва почистване и дезинфекция на под, повърхности, санитарни възли и играчки с хлорни препарати. Има осигурени достатъчни количества хлорни препарати за спазване на дезинфекционния режим. Спазва се методично указание №2/02.09.98 г. за начините и средствата за дезинфекция. Има изготвени графици за почистване, измиване и дезинфекция. Взети и изследвани са 4 проби субстанция и разтвор от дез. препарати за съдържание на АДВ –при 1 от пробите полученият резултат показва, че стойностите на АДВ не съответстват на нормите, за което е издадено предписание до отговорното лице.

Изследваният на място остатъчен хлор в питейна вода е 0.2-0.3 мг/л, което показва, че се извършва обеззаразяване на водата. Взети са 3 проби питейна вода за микробиологичен и физикохимичен анализ от 2 обекта – резултатите от изследваната вода съответстват на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Здравната документация на персонала е заверена с необходимите медицински прегледи съгл. изискванията на Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ бр. 57/06 г.).

Осигурено е работно облекло и се работи с чисто такова.

10. Спазване на здравните изисквания в обектите с повишен здравен риск

Цел на проверката: Оценка съответствието на обектите с повишен здравен риск в областта (детски ясли и домове за възрастни) със здравните изисквания

През ІV тримесечие са извършени съвместни проверки от отдели „КНОС”, „КХОХ” и “ПЕК”. Проверени са 17 обекта, със 17 бр. проверки:


 • 9 детски ясли в гр. Добрич, Каварна, Шабла и Тервел

 • 2 филиала към детса ясла № 4 в Добрич

 • 1 ОДЗ №1 в гр. Тошево

 • Дневен център за деца с увреждания “Надежда”, гр. Добрич

 • 4 социални заведения за възрастни: Дом за стари хора гр. Добрич, Дом за дементно болни с.Опанец, Дом за стари хора с. Добрин и ДВУИ с. Българево

Детски заведения

Всички обекти са регистрирани съгл. Наредба № 9 от 2005 г. и отговарят на здравните изисквания. Разположени са в сгради, строени за целта. Имат необходимите помещения за отглеждане на децата. Във всички обекти водоснабдяването е от градската водопроводна мрежа. В помещенията е осигурена топла и студена течаща вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, ДВ бр.30/2001г.

Стаите за игри са оборудвани с маси, столове и играчки, съобразени с анатомо-физиологичните особености и възрастта на децата. Спазва се текуща хигиена-ежедневно се извършва измиване и дезинфекция на подове, играчки, маси, столове, легла и други предмети, с които децата са в контакт. Ежедневно се измиват и дезинфекцират тоалетните. Осигурени са индивидуални гърнета за децата, които след всяка употреба се измиват и дезинфекцират или се обработват термично. Извършва се дезинфекция на приборите и съдовете за храна след употреба. Използват се индивидуални кърпи за ръце и чаши за вода за всяко дете.
Дезинфекцията се извършва с препарати, получили разрешение от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара на биоцидни препарати. Използват се: Клодан Д, Санифорд, Родо супер, Табидез 56, както и препарати на фирма „Пачико”.

В 5 от детските заведения контролът е обективизиран с лабораторни анализи на проби дез. препарати-субстанция и работен разтвор. Резултатите показват, че стойностите на АДВ съответстват на посочените норми и се извършва качествена дезинфекция.

В детските ясли има изготвени графици за ежедневно текущо почистване и спазване на дезинфекционния режим и ежеседмично основно почистване.

Обслужващият персонал работи със заверени ЛЗК и с необходимото работно облекло.

Изпирането на спалното бельо става в перални на детските заведения, отговарящи на изискванията на Наредба № 37, при спазен технологичен процес на разделност и поточност. Води се ежедневен филтър при приема на децата от медицинското лице. При проверките не са установени неблагополучия както в текущото поддържане на материалната база, така и в отглеждането на децата. Няма предписания или съставени актове.

Домове за стари хора

При проверката на домовете не са установени несъответствия по МТБ. Оборудването и обзавеждането е съгласно изискванията. Подовото покритие в стаите позволява ежедневно влажно почистване и дезинфекция. Има сключен договор с Дезинфекционна станция гр. Добрич за извършване на дератизационни и дезинсекционни мероприятия. Спазва се добър хигиенен и дезинфекционен режим в обектите, както и добро текущо поддържане на района около тях. Редовно се осигуряват почистващи, миещи и дезинфекционни средства – „Медикарин” за дезинфекция на повърхности, „Хлорна вар” за дезинфекция на сервизни помещения. Осигурени са препарати за дезинфекция на ръце.

Текущото почистване и поддържане на материално-техническата база е по изготвени графици и указания за работа. Направени са експресни изследвания за доказване качеството на дезинфекцията с йоднишесте – не са констатирани нарушения.

Изпирането на спалното бельо се извършва при спазване на изискванията на Наредба № 37 за разделност и поточност.

В и К системите са в изправност – 3 от обектите се водоснабдяват от градската водопроводна мрежа, а домът в с. Българево - от Ведомствен водоизточник (регистриран в регистъра на обектите с обществено предназначение). Осигурена е топла и студена течаща вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 на МЗ от 2001 г.

Личната здравна документация на персонала е заверена с необходимите медицински прегледи съгл. Наредба № 15 на МЗ от 2006 г.(ДВ бр. 57/06 г.).

При проверките не са установени неблагополучия както в текущото поддържане на МТБ, така и в полагането на грижи към възрастните хора.

Проверката в дома за стари хора с. Добрин е придружена с лабораторен контрол за спазване на дезинфекционния режим в обекта - взета проба от субстанцията и раб. разтвор от „Макси икономик дезинфектант”. Резултатите показват, че стойностите на АДВ не съответстват на нормите, за което е издадено предписание до отговорното лице.

При извършената контролна проверка е установено, че е закупена нова партида „Макси икономик дезинфектант”. Изпълнено е и предписанието от РИОКОЗ –относно подмяна на дограмата в сградата. Няма съставени актове и издадени заповеди за спиране експлоатация при първичните и контролната проверки.

11. Проверка на службите по трудова медицина за изпълнение на изискването за пререгистрацията им, съгл. § 25 от преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗБУТ, ДВ бр. 124/1997 г., изм. бр. 40/2007 г.

През ІV тримесечие на 2008 г. са извършени 12 проверки на 12 служби по трудова медицина (СТМ) за извършена пререгистрация съгл. изискванията на § 25 от преходните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗЗБУТ, ДВ бр. 124/1997 г., изм. бр. 40/2007 г.

Шест СТМ не са пререгистрирани и са преустановили дейността си съгл. Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина (ДВ бр. 14/2008 г.).

Другите 6 СТМ са подали в МЗ уведомления за промяна в обстоятелствата и имат издадено удостоверение за промяна на регистрацията на основание чл. 25 „д” (2) от ЗЗБУТ, с приложен списък на минималния състав на специалистите от СТМ. В 5 СТМ има и други специалисти, извън минималния състав - инженери с различна специалност, лекар, медицински сестри и др.

Службите по трудова медицина са създадени като юридически лица, регистрирани по търговския закон, като 1 СТМ е с регистрация в гр. София, с офис в гр. Добрич. Минималният състав на службите отговаря на изискванията на чл. 6 (1) от Наредба № 3 и на чл. 25 „б” (3) от ЗЗБУТ. Данните и документите по регистрацията съответстват на фактическото състояние. Проверени са данните, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 25 „б” (1) от ЗЗБУТ за лицата от минималния състав: лекар със специалност „Трудова медицина”; лице с висше техническо образование и 3 години опит в областта на безопасността и здравето при работа – копие от трудови книжки, длъжностни характеристики; технически изпълнител.

При проверките са представени данни по чл.7 т. 7 от Наредба № 3 чл. 25 „б” (3), касаещи декларации по Приложение № 1 от Наредбата – за лицата, работещи в СТМ, които не са включени в минималния състав.

За Службата по трудова медицина при “Трудова медицина” ООД, регистрирана в гр. София с офис в гр. Добрич, лица от минималния състав на СТМ не работят в офиса. Тук работи само инженер-химик (извън минималния състав). Лицето не е попълвало декларация по чл. 25 „б” (3) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Здравен контрол на факторите на средата

1. Мониторинг на водите за питейно – битово водоснабдяване:

В мониторинговата програма за качеството на питейната вода са планирани за пробонабиране и анализ 564 проби вода за пиене. От тях 467 проби са планирани за анализ по показателите за постоянния мониторинг, 83 по показателите за периодичния мониторинг, 12 проби за радиологичен анализ и 2 проби по показател “нитрати”.

Всички планирани лъчови пробонабирания по зони на водоснабдяване, съгласно съвместната мониторингова програма с фирма “В и К” ЕООД - Добрич са осъществени.

Брой пунктове при крана на консуматора-465, като от тях са взети общо 585 проби, от които: 468 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг; 83-анализирани по показателите за периодичния мониторинг; 2 проби по показател “нитрати”; 27 - повторно взети проби, анализирани само по микробиологични показатели и 5 - повторно взети проби, анализирани само по показател “нитрати”. За радиологичен анализ са взети и анализирани 12 проби вода от централни водоизточници.

В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РИОКОЗ, през 2008 г. в РИОКОЗ-Варна са изследвани 83 проби води, взети от крана на консуматора за съдържание на арсен, селен, олово и кадмий. По изследваните показатели пробите отговарят на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001г.

Общият брой нестандартни проби е 80 (14,46%). От тях 38 са нестандартни по микробиологични показатели, 39 проби по физикохимични показатели и 3 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физико-химични показатели.

Нестандартни по микробиологични показатели са общо 38 проби (6,87%), което е по-добре в сравнение с 2007 г., когато относителният им дял е бил 7,25%.

Нестандартни по физико-химични показатели са 39 проби – 7,05%, при 7,81% за 2007г. От тях: 32 - по показател “нитрати”, 2 - по показател “желязо”, 4-по показател хлориди и 1 по органолептични показатели /цвят и мътност/.

За нестандартните проби през 2008 г. са издадени 26 броя Предписания до “ВИК” ЕООД за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г, както и представяне на протокол от повторно изследване на пробите вода, показали отклонение от Наредбата.

От централни водоизточници са планирани 12 проби по периодичен мониторинг. Взети за анализ са 12 проби питейна вода, като 1 проба е нестандартна по микробиологични показатели за ПС Кладенци - Коли форми 2/100;

Издадено е 1 предписание до “ВИК” ЕООД за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г., както и представяне на протокол от повторно изследване на пробата вода, показала отклонение от Наредба №9/2001 г.

В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РИОКОЗ, през 2008 г. в РИОКОЗ-Варна са изследвани 12 проби води, взети от централни водоизточници за съдържание на арсен, селен, олово и кадмий. По изследваните показатели пробите отговарят на Наредба № 9, ДВ, бр.30/2001г.

От обществени местни водоизточници са планирани и пробонабрани 7 проби от ОМВ, като 2 проби от 2 ОМВ са нестандартни по микробиологични показатели, а именно:


 • 1 в гр. Каварна - Коли форми 2/100. През 2007 г. са издадени предписание и заповед за спиране ползването на водата за питейни нужди.

 • 1 в с. Гуслар –Коли форми 2/100. Изследвана е повторно по микробиологични показатели, като при второто изследване пробата е стандартна.

Ведомствени водоизточници - През 2008г. е извършено пробонабране от 10 ведомствени водоизточника, анализирани са 19 проби по постоянен мониторинг, като 8 от пробите не отговарят на изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г.-5 проби по показател нитрати, 1 проба по микробиологични показатели и 2 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физико-химични показатели. Повторно изследвани са 3 проби-2 по микробиологични показатели, като същите са стандартни и 1 проба във връзка с проверка на предписание е изследвана по микробиологични и физико-химични показатели, а именно - ВВ “Дълбока”, местност Дълбока, като пробата е отново нестандартна – по показател «мътност». Съставен е Акт за административно нарушение на Управителят на ВВ “ Дълбока”.

Изготвени са съвместни мониторингови програми, структурирани по зони на водоснабдяване със всички организации, стопанисващи ведомствените водоизточници на територията на област Добрич.

Във връзка със задължението на МЗ за представяне в ЕК национален доклад за качеството на водите, използвани за питейно-битово водоснабдяване за 2007 г., са изготвени таблици с данни за качеството на питейните води от извършвания мониторинг – за големите зони на водоснабдяване (с обем разпределена вода над 1000 м3 на денонощие и/или брой на постоянно живущо население над 5000 човека).
2. Мониторинг на водите за къпане:

През 2008 г. е извършван контрол върху чистотата на водите, използвани за къпане - от плувни басейни и морски плажове.

Броят на плувните басейни е продължил да расте и през 2008 г. те достигат 105 – 97 открити и 8 закрити. Обхванати са с общо 293 проверки, при които са взети 270 проби вода за анализ по физико-химични показатели и 267 проби - по микробиологични (общо 273 проби). Констатирани са 61 нестандартни проби по физико-химични показатели, 3 по микробиологични показатели и 5 по физико-химични и микробиологични показатели едновременно, съгласно Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.

В рамките на туристическия сезон, от 01.06.2008 г. до 15.09.2008 г, е извършено пробонабиране и анализ на проби морска вода от 21 зони по Северното Черноморие по параметри: активна реакция, цвят, разтворен във водата кислород, минерални масла, феноли, повърхностно активни вещества, наситеност на водата с нитрати и фосфати, амониеви йони, наличие на общи коли-форми, фекални коли-форми, чревни ентерококи и Ешерихия коли.

Извършено е пробонабиране и анализ на морска вода, съгл. мониторинга на морските води и по изготвения график. Направена е визуална оценка на чистотата на морската вода и не са установени видими плаващи замърсители и необичайни вещества по повърхността и в горния 30 см воден слой. Извършени са 156 анализи на проби морски води от 21 пункта за пробонабиране. Проведеният мониторинг не установява трайно или криещо здравен риск замърсяване на морските води, използвани за къпане през лято-2008г. Анализът на резултатите съгл. чл. 12 и Приложението към чл. 8 (1) от Наредба № 11 на МЗ от 2002 г. показва, че:

- в 8 пункта се наблюдава пълно съответствие с нормативните показатели (“Крапец- Север”, “Тузлата”, “Балчик -Централен”, “Нов плаж Балчик”, “Двореца”, “Овчаровски плаж”, “Албена” и “Кранево – юг”);

- във всички останали пунктове се констатира несъответствие по показател “разтворен кислород”, което не буди безпокойство в здравно отношение.

В сравнение с 2006 и 2007 г. се наблюдава значително подобряване качествата на морските води и по показател “разтворен кислород” и по микробиологични показатели. През 2006 година 8 от пунктовете не са отговаряли по микробиологични показатели, а през 2007 година един от пунктовете не е отговарял по микробиологични показатели и само един е съответствал на 100% по всички показатели. През изтеклия сезон-лято 2008г. в нито един пункт няма отклонения по микробиологични показатели и в осем от пунктовете има 100% съответствие по всички показатели.

Ежемесечно до 15-то число на следващия месец се изпраща информация до МЗ за качеството на водите за къпане, за които РИОКОЗ-Добрич е провеждал мониторинга през сезон-2008г.
3. Мониторинг на минерални води:

Планирани за пробонабиране са 22 проби вода от 10 минерални водоизточника, като анализирани са 20 проби от 9 минерални водоизточника. Нестандартни са 3 проби, а именно:

- МВ – ВС “Русалка” -изолират се Коли форми и Ешерихия коли, Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми 200С+/-2 за 72 часа-28 КОЕ/см3; Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми 370С +/-1 за 24 часа-10 КОЕ/см3. Повторената проба е стандартна. Издадено е предписание относно регистрация на МВ.

- МВ – R 155x с. Божурец –2 нестандартни проби: в 1 проба се изолира Псевдомонас аеругиноза, а в друга проба се изолира Псевдомонас аеругиноза, Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми 200С+/-2 за 72 часа-120 КОЕ/см3; Общ брой мезофилни аеробни микроорганизми 370С +/-1 за 24 часа-23 КОЕ/см3.

При пробонабирането от МВ е установено, че същият не функционира поради ремонтни дейности.
4. Мониторинг на лечебна кал:

Лечебна кал е изследвана по микробиологични показатели двукратно от находището край Тузлата-Балчик и от находището край Шабленската Тузла (в началото и в края на сезона). Изследвани са 4 проби лечебна кал, при план 4 – 2 от Балчишката тузла и 2 от Шабленската тузла. Извършеният анализ на пробите не показва отклонения от изискванията на Наредба 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите.
5. Мониторинг на атмосферни замърсители:

Мониторингът на атмосферен въздух включва пробонабиране от 4 пункта на гр. Добрич през топъл и студен период за изследване на прах, оловни аерозоли, серен диоксид и азотен диоксид. През 2008 г. е изследван и допълнително включения пункт през 2006 г. в близост до МБАЛ-Добрич (поради получени сигнали от живеещи в този район за замърсяване на атмосферния въздух от отделяните при работа на болничния инсенератар газове). Инсенераторът е спрян от експлоатация и пломбиран от РИОСВ – Варна на 7.05.2007 г., документирано в констативен протокол от 7.05.2007 г.

Въвеждането на инсенератора в експлоатация може да се извърши само с писмено разрешение от РИОСВ – Варна и то при условие, че същият бъде приведен в съответствие с изискванията на Наредба № 6 (ДВ бр. 78/2004 г.) за извършване на такава дейност. Отново в контролен пункт «Пазара» - с оживен автомобилен трафик са установени общо 2 проби (3.6%) с наднормени концентрации на общ суспендиран прах, съгласно Наредба №7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.
6. Мониторинг на шума:

Измерването на комунално–битовия и транспортен шум в гр. Добрич е проведено през м. септември 2008г. В мониторирането са участвали служители от отдел “КНОС”, дирекции “ЛИ” и “ООЗ”. Обхванати са 15 пункта, определени през годината по изготвен график, съвместно с Дирекция «ЛИ».Територии подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик- тенденцията е към увеличаване на акустичния дискомфорт около пунктовете в тази група. Измерените еквивалентни шумови нива в пунктовете значително превишават ПДН, като при КП №6 бул.”3-ти март” са регистрирани 78.2 db/А, което е 30,33% над ПДН.

Територии с промишлени източници на шум - в нито един пункт от тази група не са измерени шумови нива над ПДН. Интензивността на автомобилното движение може да се определи като средна и ниска.

Територии, подлежащи на усилена шумозащита – във всички контролни пунктове от тази група се наблюдава превишаване на ПДН, като най-значително то е в КП № 11 ул. “П. Хитов”с 18,5 dB/А и КП № 15 ОУ “П. Волов”с 19,1 dB/А.

От изготвените характеристики на всички пунктовете за пробонабиране, може да се направи извода, че хигиенно - защитните зони около учебните заведения и локалните източници на шум са нарушени, а това е вследствие грешки, допускани при градоустройственото планиране, което прави проблема трудно преодолим. Борбата с шумовото замърсяване трябва да се осъществява чрез изграждането на различни шумозащитни съоръжения, допълнително регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци и др.

Това утвърждаване на високи шумови експозиции и през изтеклата 2008г., се дължи на увеличаване на пътно – транспортния трафик на леко и тежко товарни автомобили на територията на град Добрич, недостатъчно доброто пътно покритие, не добре организиран автомобилен поток, липсата на обходни пътища и транзитното преминаване през някои централни улици и булеварди, недостатъчното озеленяване, както и липсата на строг контрол от страна на право имащите органи, респективно: Община град Добрич и КАТ.

Изводи:

1. Налице е трайно шумово замърсяване в зоните за учебна дейност.

2. Налице е увеличаване на акустичният дискомфорт във всички урбанизирани зони.

ХРАНИТЕЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

През 2008 г. в РИОКОЗ – Добрич няма регистрирани взривове от хранително заболяване.


дейности по Надзор на заразните болести

Приоритетите в дейността на дирекция “НЗБ” през 2008г. са:

 • Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор над заразните болести с цел запазване и подобряване на достигнатите показатели на заболяемост, смъртност и леталитет;

 • Дейности за елиминация и ерадикация на заразните заболявания;

 • Контрол върху разпространението на Трансмисивните инфекции и координиране на съвместните действия на всички звена за определяне ареал на разпространие на кърлежите, видов състав и заразеност;

 • Участие в епидемиологичния надзор на Туберкулозата и провеждане на активен контрол на химиопрофилактиката на Туберкулоза;

 • Провеждане на активен епидемиологичен надзор върху разпространението на ХИВ/СПИН и полово предавани болести;

 • Осъществяване на ефективна система за ранно оповестяване, експресна диагностика и организиране на отговор при преднамерено използване на биологични агенти за причиняване на вреда;

 • Методична дейност и контрол на общопрактикуващите лекари по провеждане на профилактични и противоепидемични дейности при острите заразни болести;

 • Изготвяне на анализи и прогнози на заразната заболяемост, целящи ефективен надзор над заразните и паразитни болести;

 • Постигане на висок имунизационен обхват при изпълнение на имунизационния календар на Р. България. Правилно планиране и отчитане на извършените имунизации, реда и начина на провеждането им и отчетността на биопродуктите;

 • Контрол на противоепидемичния режим на работа в лечебните заведения, обективизиран с лабораторен контрол. Профилактика и контрол на нозокомиалните инфекции;

 • Контрол върху организацията, качеството и ефективността на дезинфекционните, дезинсекционните и дератизационни дейности;

 • Подобряване качеството и осъвременяване на лабораторната диагностика, оптимизиране организацията на работа и повишаване квалификацията на служителите от Дирекция “НЗБ”;

 • Дейности по Национални и Регионални програми, свързани с профилактиката и контрола на заразните болести;

 • Осъществяване на действена и ефективна координация с местните и областни структури, участие в междуведомствени комисии и ангажиране на общинските администрации и средствата за масова информация в дейностите по профилактиката и контрола на заразните и паразитни болести;

 • Провеждане на експертна и методична дейност;

 • Осъществяване на здравно-промотивна дейност сред населението с особена насоченост към рисковите контингенти;

 • Осъществяване на ефективна координация с Министерство на здравеопазването, Национални центрове, Регионални здравни и други структури при изпълнение на дейностите по профилактика на заразните болести и противоепидемичния контрол.ДЕЙНОСТ ПО ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИЯ КОНТРОЛ

По данни от отчет 3.0-41 в началото на годината, обектите подлежащи на противоепидемичен контрол от отдел “ПЕК” са 993, а към 31.12.2008 г. на противоепидемичен контрол от отдел “ПЕК“ подлежат 1046 обекта. Общият брой на нововзетите обекти, подлежащи на ДЗК е 88, а закритите са 35.

От отдел “ПЕК” са издадени 3 хигиенни заключения за регистрация по Закона за лечебните заведения и едно становище за инвестиционен проект за Диализен център.

По контрола на дейности с опасни отпадъци са издадени 77 становища за класификация на отпадъците и 2 удостоверения за дейности с опасни отпадъци.

Съгласувани са 11 Правилника за профилактика и борба с Нозокомиалните инфекции и 11 Указания за методи и средствата на дезинфекция и стерилизация.

Планирани през годината в отдел “ПЕК” са общо 3177 проверки (от тях 436 паразитологични), а са извършени 4541 проверки (416 проверки по профилактика и контрол на паразитозите) в 1046 обекта. За текущ контрол през годината са планирани 1767 проверки (от тях по план, паразитологичните са 425 в 381 обекта). В отдел “ПЕК” по текущия здравен контрол са извършени общо 1929, от които 1550 епидемиологични проверки в подлежащите на контрол обекти . По време на текущия и тематичен контрол са извършени 469 проверки по прилагане на мерките за ограничаване на тютюнопушене.

През годината в отдела са планирани 6 тематични проверки (5 по указания на Дирекция “ОЗ” на МЗ и една тематични проверка по имунопрофилактика) с общ брой проверки 662 включително и една паразитологична тематична проверка в 11 детски заведения с опаразитяване от Ентеробиус вермикуларис с екстензинвазия от 5 до 10%; други планирани проверки (активен епиднадзор на ОВП, специализирани транспортни средства, контрол на хладилната верига, Наредба № 17 за ограничаване на въшливостта и проверки извършени в хода на текущия и тематичен контрол по спазване разпоредбите на Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето в лечебните заведения) – 748; една допълнително планирана съвместна с Д“ЗК” тематична проверка относно здравните изисквания в обекти с повишен здравен риск.Три извънредни тематични проверки по разпореждане на МЗ във връзка с писмо № 91-00-52 от 18.02.2008г., касаещ обхвата на новородените с БЦЖ ваксина; в изпълнение на писмо № 91-00-248 от 29.07.2008г.-контрол на дейността на медицинските кабинети по Черноморието и по писмо № 32-00-149 от 25.08.2008г. относно зачестили взривове от заразни заболявания с ентероколитен синдром в организирани детски колективи; допълнителни проверки в изпълнение на писма на МЗ относно подобряване контрола на ТБК; писмо на МЗ с изх. № 32-00-167 от 02.10.2008 г. относно публикации и съобщения в масмедиите за разпространението на сухи млека с наличие на меламин, произведени в Китай, предназначени за кърмачета и малки деца и др. По плана за тематичния контрол в отдел “ПЕК” са извършени 1236 проверки, като направените анализи по дейността са изпратени в Дирекция “ОЗ” на МЗ.

През 2008 г. по дейността по прилагане на мерките за ограничаване на тютюнопушене са извършени 469 проверки в 467 епидемиологични обекти, 43 проверки на специализирани транспортни средства, 122 проверки по надзора на Острите вяли парализи в отделения (детски, неврологични, инфекциозни) на МБАЛ на територията на областта, 114 проверки по епид. показател, 103 проверки по Наредба № 17 за ограничаване на въшливостта, 150 проверки по контрола на хладилната верига и биопродуктите, 413 проверки на предписания.

През 2008 г. при текущ контрол по спазване на санитарно-хигиенния и противоепидемичен режим на работа в ЛЗ за болнична и извън болнична помощ и в други контролирани обекти при 234 проверки, контрола е обективизиран с лабораторни изследвания.

През 2008 г. от подлежащите на контрол 125 детски заведения (ЦДГ, ДЯ, ОДЗ, ДМСГД) и 7 социални домове от служителите на отдел “ПЕК” бяха взети 876 смивки от битова среда за санитарно-паразитологичен контрол от 81 обекта. Всички са с отрицателни резултати.

От подлежащите на годишен профилактичен паразитологичен контрол, съгласно Наредба № 5 за диагностика, профилактика и контрола на местните паразитози – 132 обекта, в 101 са извършени общо 5445 изследвания с перианален отпечатък и 246 фекални проби. Положителни са 166 лица, от които за Ентеробиоза – 143, Ламблиоза – 18, Хименолепидоза – 1, Трихоцефалоза – 2 и Аскаридоза - 2. Извършени са 5422 профилактични изследвания за Ентеробиоза в 100 организирани детски колектива. С положителен резултат за Ентеробиоза са 143 деца.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница