Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница7/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

През 2008 г. от отдел “ПЕК” са издадени 505 предписания с 194 обхванати обекти (ЦДГ, ОПЛ, ДКЦ, МЦ и специалисти, МБАЛ, Общини), До всички АИППМП на територията на областта са изпратени предписания във връзка с изпълнение на Наредба № 15, публ. в ДВ бр. 45 от 2005 г.; регистриране и отчитане на имунизациите, общите правила за прилагане на биопродуктите и надзор върху нежеланите реакции след ваксинация; условията и реда за отлагането от имунизации и реимунизации при наличието на медицински противопоказания; надзора върху нежеланите реакции след ваксинация; реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (Наредба № 21 от 18.07.2005 г.); предоставяне в РИОКОЗ на годишен план за 2009 г. за броя на подлежащите на задължителни планови имунизации и реимунизации лица и заявка на необходимите биопродукти; във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на Туберкулозата в Р. България за периода 2007-2011 г. и писмо на МЗ с изх. № 32-00-16 от 14.02.2008 г; Национална програма за елиминация на Морбили и вродена Рубола, писмо на МЗ с изх. № 32-00-54 от 16.04.2008 г., касаеща регистрация и съобщаване на всеки съмнителен случай на вродена Рубеола на деца под една годишна възраст и осигуряване на серуми за серологично изследване за наличие на антитела срещу Рубеола, уточняване на имунния статус по документи на всяка бременна жена между 20 и 40 години по отношение рубеолната инфекция; във връзка с планирана тематична проверка по имунопрофилактика; във връзка с регистрани вносни случаи на Бруцелоза в страната писмо на МЗ 33-08-39/04.07.2008 г.; във връзка с писмо на МЗ 32-00-143/15.08.2008г. за контрол на имунопрофилактиката срещу Туберкулоза .


Издадени са три предписания за хигиенни неблагополучия в АИППМП и едно до МБАЛ-Добрич във връзка със заболял от Туберкулоза, опериран в УНГ отделение; 17 предписания до детски заведения в гр. Добрич във връзка с Наредба № 5 за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози .

През годината са подадени 4 молби за удължаване на срока по предписание – 2 от МБАЛ, 1 ОДПЗС и 2 от ОПЛ.

Издадена е една заповед за спиране на обект от експлоатация.

За поредна година броят на съставените актове от служители на отдел “ПЕК” е малък. През 2008 г. броят на издадените актове от отдел “ПЕК” е 27 –15 акта по Наредба № 15 за имунизациите в Република България; 4 за санитарно – хигиенни неблагополучия и спазване на противоепидемичен режим на работа; 6 акта по Наредба № 15 за здравните книжки; 1 по ЗЗ, чл.56 (тютюнопушене) и един акт за неизпълнение на заповед за спиране експлоатация на обект. Издадени постановления за глоби – 25, на обща сума 4590 лв., средна сума за едно постановление 183,60 лв.

Броят на отстранените от работа лица е 16, срещу 23 за миналата година.

Постъпили в отдел “ПЕК” през годината 9 сигнали (жалби), от които 6 са основателни, две неоснователна и една пренасочена.И през изминалата година основна част от дейността на служителите от Дирекция “НЗБ” заемаше оказването на организационно-методична помощ на медицинските специалисти от лечебните заведения за болнична и доболнична помощ, здравните кабинети в детските и УВЗ. При 228 проверки по текущия и тематичен контрол е оказана методична помощ по следните проблеми:

 • По имунопрофилактика на ОПЛ:

 • Сътрудниците от отдел “ ПЕК “оказват методична помощ и контрол на ОПЛ с цел повишаване на имунизационния обхват на децата от малцинствата с необходимите за възрастта им имунизации;

 • Продължава да се оказва методична помощ на ОПЛ и специалисти във връзка с Методично указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация;

 • Приложение на инактивирана полиомиелитна ваксина;

 • Промените в Имунизационния календар, съгласно Нар. № 15 за имунизациите и реимунизациите в Р. България.

 • По профилактиката на КПИ;

 • По профилактиката и контрола на ВБИ;

 • По проблемите на дезинфекция и стерилизация в ЛЗ; Оказана е методична помощ по отношение на противоепидемичния режим с акцент върху хигиенната дезинфекция на ръце и са предоставени нагледни и инструктивни материали при извършена извънредна тематична проверка в домове за медико-социални грижи за деца, домове за деца и младежи с физически увреждания, домове за деца и младежи с умствена изостаналост и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи във връзка с писмо на МЗ с изх. №32-00-149 от 25.08.2008г. по повод зачестилите през летния сезон случаи на взривове от заразни заболявания с ентероколитен синдром в организирани детски колективи.

 • По разделното събиране и съхранение на опасните болнични отпадъци.

 • Във връзка с писмо на МЗ с изх.№ 33-08-39 от 04.07.2008г. относно вносни случаи на Бруцелоза в страната и оформилите се през 2007г. местни огнища сред хората;

 • Оказана МП в изпълнение на плановите дейности по Национална програма за елиминация на Морбили и вродена Рубеола, 2005-2010г. и във връзка с писмо на МЗ с изх. № 32-00-54 от 16.04.2008г., касаеща регистрация и съобщаване на всеки съмнителен случай на вродена Рубеола на деца под една годишна възраст и осигуряване на серуми за серологично изследване за наличие на антитела срещу Рубеола, уточняване на имунния статус по документи на всяка бременна жена между 20 и 40 години по отношение рубеолната инфекция;

 • Във връзка с писмо на МЗ с изх.№ 32-00-143 от 15.08.08г. за контрола на имунопрофилактиката срещу туберкулоза и констатиране пропуски относно изпълнение на указанията на производителя за техниката на отваряне и разтваряне на ампулите с БЦЖ ваксина и неправилно отчитане на кожния туберкулинов тест Манту от ОПЛ и изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на Туберкулозата в Р. България за периода 2007-2011 г.;

 • Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 32-00-67 от 02.10.2008г.относно публикации и съобщения в масмедиите за разпространението на сухи млека с наличие на меламин, произведени в Китай;

 • Във връзка с писмо на МЗ 32-00-100 от 20.06.2008г. за влизането в малариен сезон и необходимата организация и мерки за недопускане на заболяване;

 • Във връзка с надзор на Грип и ОРЗ.

Здравно-промотивна дейност заемаше немалък дял в дейността на Дирекция “НЗБ”.

 • Информационни бюлетини до всички средства за масова информация на територията на областта;

 • Радиопредаване във връзка със стартирането на противогрипната кампания сезон 2008/2009г.;

 • Радиопредаване относно епид. обстановката в областта по отношение на ухапванията от членестоноги; поведение след ухапване от кърлеж; анализ на регистрираната заболяемост от трансмисивни инфекции на територията на областта; разпоредени мерки във връзка с предстоящия летен сезон;

 • Разпространени са здравно-образователни материали, предоставени от МЗ и раздадени на ОПЛ, МБАЛ и граждани, потърсили консултация и изследвани в РИОКОЗ;

 • Книжки “Основни насоки за профилактика, диагностика и лечение на кърлежовопреносимите трансмисивни инфекции” – 150 броя;

 • Брошури “Инфекции, предавани с кърлежи” - 500 броя до ОПЛ, МБАЛ и граждани, потърсили консултация и изследвани в РИОКОЗ;

 • 2720 листовки “Кучето – приятел и враг”

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 33-08-39 от 04.07.2008г. относно вносни случаи на Бруцелоза в страната и оформилите се през 2007г. местни огнища сред хората на лечебните заведения бе предоставен приложения към писмото въпросник за изпращане на материали от хора, съмнителни за Бруцелоза в НРЛ по особено опасни бактериални инфекции.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. №32-00-167 02.10.2008г. относно публикации и съобщения в масмедиите за разпространението на сухи млека с наличие на меламин, произведени в Китай, предназначени за кърмачета и малки деца бе изготвено уведомително писмо до ОПЛ и педиатри в областта, в което бе акцентирано на клиничните симптоми, ключови критерии за диагностициране, режим на лечение, диференциална диагноза въз основа на приложената Нотификация № 08-468. Оказана бе методична помощ и изискана обратна информация в случай, че имат пациенти – кърмачета и малки деца с подобна на описаната симптоматика.


Тематични проверки

1. По отношение на организацията и осъществяване на противоепидемичния контрол през сезон “Лято 2008”:

 • През летния сезон на 2008 год. в Медицински център “Медика” Албена са прегледани и съобщени с бързи известия 4 случая на Варицела и 12 случая на Ентероколит. Същите са без епидемична връзка помежду си. Заболелите са от Русия, Великобритания, Молдова, Румъния и Норвегия. Всички с диагноза Ентероколит са били настанени в ИО на МБАЛ Добрич. От микробиологичното изследване при едно от децата е изолирано ЕЕ коли О124.

 • За 2008 год. сътрудници от отдел “ПЕК” са извършили текущи проверки по черноморието както следва:

  • КК “Албена” – МЦ “Медика” – 27;

  • СХБАЛ “Медика” – 15;

  • Община Каварна – 103;

  • Община Балчик – 134;

  • Община Шабла – 25;

 • На 14.08.08г. по повод сигнал от румънски гражданин, почиващ в х-л ”Гергана” КК ”Албена” за заболели с клиника на повръщане летовници и персонал, е извършена съвместна проверка от сътрудници на отдел “ПЕК” и “КХОХ” при РИОКОЗ-ДОБРИЧ в хотела, ресторанта и в МЦ”Медика”. От взетите проби околна среда и храни няма отклонения от нормите. Към туроператорите не са постъпили оплаквания за заболели летовници. От обслужващия персонал на хотела и ресторанта (106 лица) няма отсъстващи по здравословни причини. В спешния и педиатричния кабинет на МЦ “Медика” от хотела за м. август няма регистрирани ОЗБ.

2.Тематична проверкаКачество на провежданите дезинсекции и дератизации в подлежащите на контрол обекти”

През трето и четвърто тримесечие са извършени 270 тематични проверки в 150 обекта, при планирани 100. В планираните 5 МБАЛ са извършени 52 проверки в 18 рискови и 23 нерискови отделения. При проверките се установи поддържане на добро хигиенно и санитарно техническо състояние в проверените обекти. В по-голяма част от тях са извършени основни или частични ремонти, подменена дограма, извършено замрежване, ограничен достъпа за кучета и котки в дворове и мази на сградите – мерки достатъчни за недопускане на заселеност с гризачи и инсекти. В 24,67% от проверените обекти (АИППМП, АИПСпМП и АИППМПДМ) ДД мероприятия не са провеждани, поради липса на необходимост и създадена плъхо- и инсекто- непроницаемост в тях. В 4,67% от проверените обекти (МЦ, ДКЦ) са извършени еднократни ДД обработки. В 70,66% от проверените обекти (детски и лечебни заведения, социални домове) има сключени договори за провеждане на дератизационни и дезинсекционни мероприятия с фирми, вписани в регистъра на МЗ и контролирани от РИОКОЗ, съгласно Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Една от фирмите осъществява ДД обработки на вътреведомствени обекти и площи.

Във връзка с Националната програма за профилактика и борба с кърлежвопреносимите инфекции и предписание на РИОКОЗ до кметовете на всички общини в областта, в детските градини са провеждани дезакаризационни обработки на тревните площи – едно и двукратно от ДД – фирми.

В кухненските блокове към детски и лечебни заведения и социални домове се водят системи за управление безопасността на храните НАССР – план, съгласно Закон за храните, ДВ, бр. 99 от 1999 г., изм. бр. 36 от 2008 г. и Наредба № 5 за хигиената на храните, ДВ, бр. 55/2006 г. Инспекциите за установяване активността на вредителите се провеждат от персонала и резултатите са отразяват във формуляр.

Вътреведомственият контрол за ефективност и спазване дози и концентрации се осъществява от ръководителите на фирми.

За установяване качеството на провежданите дезинсекции и дератизации използвахме анкетен, визуален (за наличие на биологични индикатори) и капанен (чрез детектори) метод. От проверените 106 обекта с провеждани ДД обработки се констатира заселеност с хлебарки в три обекта (2,83%), с мравки – 3 обекта (2,83%) и мухи – в 1 обект (0,94%). В същите веднага са проведени дезинсекционни обработки.

Използваните биоциди имат разрешения за пускане на пазара. В обектите е приложен списък на използваните биоциди, а при подаване на оферти са предоставени и разрешенията за пускане на пазара. В обектите ДД фирмите оставят протокол, съгласно чл. 18, Приложени № 4 от Наредба № 3. В него се отразява използвания биоцид и антидот. Все още е проблем вписването на квадратура на обработваната площ и количество на изразходвания препарат, с изключение на обработките срещу хлебарки и кърлежи.

Във връзка с констатирани пропуски са давани препоръки за пълнота на оставяните протоколи, тяхното съхранение и предоставяне за проверка в обекта, както и разрешенията за пускане на пазара на използваните и съответно отразени реално в протокола биоциди.3.Тематична проверкаНаличие и състояние на стерилизационна апаратура в лечебните заведения”

Регистрирани са общо 254 стерилизационни апарата, от които: • 7 автоматични стерилизационни уредби;

 • 1 газов стерилизатор с формалдехид;

 • 35 автоклава;

 • 211 сухи стерилизатори.

Използваната стерилизационна апаратура е в техническа изправност и се поддържа от лицензирана фирма за сервиз. Всички АСУ, газов стерилизатор и 30 автоклава са проверени с биологични тестове със спори на Бацилус стеаротермофилус закупени от НЦЗПБ. Един автоклав в ИППМПДМ е показал некачествена стерилизация. Пробите са повторени с отрицателен резултат. Сухите стерилизатори са проверени с химични индикатори. При 148 проверки в планираните обекти са взети 644 проби за стерилност от инструментариум. Резултатите сочат качествена стерилизация.

Вътрешният контрол във всички лечебни заведения се осъществява с химични индикатори които се залепят в дневници, а в ЦС на МБАЛ – Добрич с Бови – Дик тест и компютърни протоколи. В ЦС на МБАЛ Балчик отчитането се осъществява също с компютърни протоколи.

При установяване на пропуски е оказвана методична помощ и давани указания относно редовно и пълно водене на дневниците на стерилизация, спазване режима на стерилизация, закупуване на индикатори в срок на годност.

Изводи:


 • Използваната апаратура е в добро техническо състояние и провежда качествена стерилизация

 • Налице е тенденция за подмяна на стерилизационната апаратура в АИППМП с нови стерилизатори, а в ИППМПДМ с автоклави.

4.тематична проверка ”Максимална разкриваемост и пълна регистрация на нозокомиалните инфекции в рисковите отделения на лечебните заведения за болнична помощ” Проверката е извършена чрез провеждане на срезови и ретроспективни проучвания, с цел осигуряване на ранна и точна диагностика и пълна регистрация на ВБИ в лечебните заведения за болнична помощ: МБАЛ, ДПБ “Карвуна” и ДМСГД-Добрич.

Обобщението на тематична проверка е изпратено в Дирекция “ОЗ” на МЗ.5.Тематична проверка имунопрофилактика “Контрол на имунопрофилактиката – имунизационен обхват, отлагане по временни и трайни медицински противопоказания, водене на отчетна и учетна документация. Планиране, отчетност и контрол по съхранението и употребата на биопродукти в област Добрич”

Провежда се за поредна година (от 01.10.2008г. до 31.10.2008 г.) с цел осигуряване на висок имунизационен обхват. Резултатите от тематичната проверка са изпратени в Дирекция “ОЗ” на МЗ. Основните задачи върху които се акцентира при проверката, са : • Контрол на ОПЛ по обхвата на подлежащите контингенти, планирането и отчитането на извършените имунизации и реимунизации

 • Проследяване имунизационния обхват на деца до 1 годишна възраст, за завършени имунизации срещу Полиомиелит, ДТК, НВ, БЦЖ.

 • Проследяване на имунизационния обхват в ученическа възраст (7, 11, 12 и 17 г.)

 • Уточняване на причините довели до пропуски в имунизационния статус.

 • Своевременност на имунизациите спрямо сроковете указани в имунизационния календар. Проследяване на своевременното прилагане на имунизациите чрез компютърна програмна обработка на данните за извършените профилактични имунизации по Проекта “Укрепване на информационната система за управление на имунизационната програма и надзора на ваксинопредотвратимите болести”, внедрен в РИОКОЗ – Добрич за всички ОПЛ в областта от началото на 2008 год.

 • Акцентиране върху извършване на проверка на белег след БЦЖ имунизация на 7 месечна възраст и отбелязване в съответните учетни и отчетни форми.

 • Оказване на методична помощ на ОПЛ относно прилагането на ваксина ДТК с целоклетъчна коклюшна компонента до навършване на 24 месечна възраст, съгласно Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Р. България (ДВ, бр. 45/2005 г., изм. Бр. 106/14.12.2008 г.) в сила от 01.04.2008 год.

 • Оказване на методична помощ на ОПЛ относно осигуряване на серуми за серологично изследване на деца под 1 година при съмнение за вроден рубеолен синдром и уточняване по документи на имунизационния статус при бременни жени на възраст от 20 до 40 години по отношение на рубеолна инфекция .

 • Контрол за правилното прилагане на ДТКбП във връзка с промените в Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Р. България (ДВ,бр. 106/14.12.2008 г.)

 • Контрол на ОПЛ относно водене на отчетна и учетна документация и вписване на препоръчителните имунизации /насочено за грип/ в Приложение 7 (Сведение 3-23 А)

 • В изпълнение на Писмо на МЗ 32-00-143/15.08.2008 г. относно контрола на имунопрофилактиката срещу туберкулоза събиране на информация от ОПЛ за лицата изпратени в ПФК след хиперергичен тест Манту и за начина на провеждане на имунопрофилактиката срещу ТБК.

Констатираните резултати са:

 • Добър имунизационен обхват в детска възраст с Хепатит Б, Полиомиелитна, ДТК и Триваксина.

 • почти всички ОПЛ отбелязват в журнала извършената проверка на белег след имунизация с БЦЖ на 7 месечна възраст.

 • Незадоволителен обхват на имунизациите в ученическа възраст.

 • Въпреки оказваната методична помощ, ОПЛ продължават да извършват имунизациите в началото на учебната година, а не целогодишно при навършена възраст, което съответно води до неточности в броя на подлежащия контингент и несвоевременно провеждане на имунизациите.

 • Постоянното движение на пациентите, миграция в други държави са предпоставка за неточности в имунизационния обхват.

Използвайки базата данни от компютърната система за отчет на ОПЛ на извършените имунизации по проекта “Укрепване на информационната система за управление на имунизационната програма и надзора на ваксинопредотвратимите болести” могат да се направят следните изводи:

 • По показател своевременност

  • НВ ваксина – първи прием с висок процент на своевременно прилагане – над 90%

  • Триваксина и ПМ ваксина (първи прием) – около 60% - добра своевременност на обхващане

  • Забелязва се, че ІІ и ІІІ прием на ДТК и ПМ с всеки следващ прием се понижава процента на своевременно обхванатите с имунизации деца.

 • По показател обхват – графиката на обхвата при всички ваксини от първичния ваксинален комплекс е под целевата линия от 96%

За изпълнение на имунизационната програма е необходимо съдействие и координация между РИОКОЗ, РЗОК, РЦЗ, РИ на МОН, както и здравно промотивна работа с рисковите групи.

6.Тематична проверка “Спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците, Наредба № 3 за класификацията на отпадъците и на Указание № 1 на МЗ от 2003 год. за разделно събиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците от лечебни заведения. Попълване и водене на документация“

Тематичната проверка е обхвана 414 подлежащи на контрол обекти – ЛЗ за болична и доболнична помощ. Спазени са указанията от Писмо на МЗ № 32-00-137/31.12.04г.7. Тематична проверка за спазване на здравните изисквания в обекти с повишен здравен риск (детски ясли, обединени детски заведения, домове за стари хора) съвместно с отдели “КНОС” и “КХОХ” включена към плана на отдел “ПЕК” за ІV тримесечие.

Цел на проверката: Оценка съответствието на обектите с повишен здравен риск със здравните изисквания.

При извършените проверки се констатира, че в детските заведения са осигурени:

-топла и студена течаща вода в умивални към санитарните възли за деца и в офиси за разпределение на храната;

-почистващи и дезинфекционни средства за повърхности, санитарни възли, общи помещения;

-индивидуални маркирани кърпи за разделно почистване на играчки, столчета и масички;

-механично почистване с прахосмукачки на игрални, спални, и общи помещения;

-стерилизатори към офисите на всяка група за трапезната посуда-работещи при определен температурен режим на работа за определено време-140 за 60 мин.

-водят се учетните форми за регистрация на заразните болести и за контактните на заразно болни лица.В момента на проверката няма регистрирани ОЗБ.

В Детските ясли има изготвени графици за ежедневно текущо почистване и спазване на дезинфекциозния режим и ежеседмично основно почистване на игрални, спални и общи помещения.Спалното бельо се подменя на 14 дни и при необходимост. Води се ежедневно редовен филтър при приема на децата от медицинското лице на смяна към съответната група. При проверките не се установиха неблагополучия както в текущото подържане, така и в отглеждането на децата.

В домовете за стари хора са налични топла и студена течаща вода, почистващи и дезинфекциозни средства за повърхности, под и ръце. Текущо почистване и подържане на материално-техническата база е по изготвени графици и указания за работа. Спалното бельо се подменя по необходимост, като изпирането му е при спазване на изискванията на Наредба №37 за разделност и поточност. Осигурени са журнали за регистрация на болни от ОЗБ и за контактните им.За 2008г. няма регистрирани случаи на ОЗБ. Води се журнал за регистрация на извършените имунизации и журнал за въшливост. Всеки месец се подава информация в РИОКОЗ Добрич отдел “ПЕК” за проверените и открити опаразитени домуващи. Персоналът работи със заверена здравна документация. Сключен е договор за ДД обработки с Дезинфекционна станция гр.Добрич, която периодично извършва дезинсекция и дератизация в помещенията.8.Тематична проверка “Контрол в детски заведения върху опаразитяване от Е. Вермикуларис с екстензинвазия – 5-10% и над 10%”.

Цел: да се проконтролира опаразитеността в детските градини с ектензивазия от 5-10 % и над 10 % в гр. Добрич и региона.

Поставени задачи:


 • Спазват ли се изискванията на Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини по отношение приема на децата и Наредба №5 за диагностиката профилактиката и контрола на местните паразит ози.

 • Да се проследи регистрацията, лечението и контролните изследвания на опаразитените деца.

 • Да се проследи спазва ли се противоепидемичния режим с цел снижаване на паразитозите в детските градини.

 • Да се проследят годишните профилактични паразитологични изследвания на децата и персонала в детските градини.

 • Спазват ли се профилактичните и контролни мерки спрямо контактните паразитози от медицинските лица в детските градини.

 • Да се упражни санитарно-паразитологичен контрол на околната среда.

 • Да се анализират резултатите от проведените проверки.

За периода са извършени 37 проверки в 37 детски градини в 6 общини - Добричка, Крушари, Тервел, Каварна, Балчик и Генерал Тошево. Към планираните 11 тематични проверки на детски заведения с 5-10% екстензивазия, за годината, бяха обхванати и още 26 детски заведения с екстензинвазия 5-10%, подадени от отдел “МИ” от началото на годината.

При извършените проверки се констатира, че медицинските лица към детските градини съхраняват в здравния кабинет необходимата документация съгласно Наредба № 3 за приема на децата, както и периодично постъпващата.

В паразитологичен журнал се вписват всички положителни деца на Enterobius vermikularis и получените контролни резултати след проведено лечение на десетия и двадесетия ден. В отделна папка се съхраняват всички резултати, получени от РИОКОЗ във връзка с годишните профилактични изследвания на децата и обслужващия персонал.

По данни на лаборатория “Медицинска паразитология” при РИОКОЗ – Добрич след проведени профилактични паразитологични изследвания за 2007 г., общо 32 деца от посочените 11 детски градини са с положителен резултат на Enterobius vermikularis, а от проведените профилактични изследвания за 2008 г., от посочените 26 ЦДГ – 72 са децата положителни на Enterobius vermikularis.

Всички те са проследени на място в детските градини, за проведено подходящо етиологично лечение и вземане на задължителните контролни изследвания, при което се констатира, че лечението е проведено успешно и контролните изследвания на децата са отрицателни. От всичките градини са взети и смивове от околна среда за санитарно-паразитологичен контрол, като от тях също няма с положителни резултати.

При извършена проверка е констатирано, че в горепосочените ЦДГ се спазва санитарно-хигиенния и противоепидемичен режим. Във всички градини са осигурени работещи прахосмукачки и маркирани кърпи за почистване на отделните повърхности. Спазва се изискването за двукратно седмично изтупване на бельото от спалното помещение на децата; ежедневното му изнасяне на слънце, ежеседмично за завивките и килимите и ежемесечно за дюшеците /матраците/, както и изпирането им – веднъж на десет дни.

На децата се извършва ежедневен филтър, който се отразява във филтърни тетрадки.

След анализ на извършените проверки и въз основа на взетите санитарно- паразитологични проби се установи, че в детските градини с повишен процент на опаразитяване се спазват изискванията на Наредба № 3 и Наредба №5 и не са допуснати пропуски по отношение на санитарно-хигиенния и противоепидемичен режим.

Всички резултати от извършените проверки, както и от проведените паразитологични изследвания, информацията относно здравно-хигиенната характеристика на детските заведения и организираните профилактични и здравно-промотивни мерки и сроковете за провеждането им, се съхраняват в санитарно-паразитологични досиета в РИОКОЗ.
През годината бяха извършени и допълнително разпоредени проверки:

9. Тематична проверка” Контрол на дейността на медицинските кабинети, осъществяващи обслужването на туристи в курортните комплекси на област Добрич, хотели и заведения за обществено хранене в тях .”

Проверката бе организирана и извършена във връзка с писмо на МЗ с изх. № 91-00-248 от 29.07.2008 г. за възникнали случаи на салмонелоза сред британски туристи, посетили българското Черноморие.

Целта бе организиране на противоепидемични мерки за адекватна и ефективна реакция при ограничаване на епидемичните взривове и профилактика на възникването. По време на проверките се оказваше методична помощ относно регистрацията, съобщаването и отчета на ОЗБ, насочване на пациентите за микробиологични и вирусологични изследвания и мерки спрямо контактните лица.

10. тематична проверка в домове за медико-социални грижи за деца, домове за деца и младежи с физически увреждания, домове за деца и младежи с умствена изостаналост и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи по повод зачестилите през летния сезон случаи на взривове от заразни заболявания с ентероколитен синдром в организирани детски колективи

Проверката бе организирана и извършена във връзка с писмо на МЗ с изх. №32-00-149 от 25.08.2008 г. Оказана е методична помощ по отношение на противоепидемичния режим с акцент върху хигиенната дезинфекция на ръце и са предоставени нагледни и инструктивни материалиСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница