Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница8/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

ДЕЙНОСТИ ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИЯ НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

 • На всяко заразно заболяване се извършва епидемиологично проучване, с цел осъществяване и контрол на профилактичните и противоепидемични мерки в огнищата на ОЗБ, предприемане на адекватни, своевременни, мероприятия в колективите за предотвратяване разпространението на заразните болести. Осигуряване на микробиологично, серологично и други изследвания на заболели и контактни;

 • Епидемиологичен надзор над ваксинопредотвратимите заболявания – задълбочено епидемиологично проучване на случаи на Вирусен хепатит тип В в имунизационна възраст, Коклюш, Морбили, Рубеола, Паротит;

 • Текущ контрол на ОПЛ и медицинските специалисти по епиднадзора на заразните и паразитни заболявания (регистрация, класификация и съобщаване на ОЗБ, обработка в огнища на заразно болни, своевременни изследвания и специфична профилактика на болни и контактни);

 • Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 91-00-52 от 18.02.2008 г. относно проблеми свързани с обхвата на новородените с БЦЖ ваксина и с цел подобряване контрола на имунопрофилактиката на туберкулозата в страната са извършени проверки по изпълнението на имунизациите и навременното обхващане с БЦЖ ваксина на подлежащите контингенти за 2006г. и 2007г. в Родилните отделения на МБАЛ и произволно избрани общопрактикуващи лекари в област Добрич

 • Контрол по ДДД дейности

При осъществяване на планирания контрол по качеството и ефективността на дезинфекциите и стерилизациите и спазване противоепидемичния режим в Лечебни заведения през 2008г. са извършени 234 проверки. Взети са общо 2487 проби от епидемиологично значими обекти, при 3321 за 2007г.

  • През 2008г. продължихме да работим насочено по дезинфекция на ръце на медицинския персонал, отчитайки тяхната роля като основен фактор за възникване на ВБИ. След регистрираната тенденция за намаляване процента на нестандартните проби от 23,78% за 2001г. до 7,59% за 2005г. , 7,87% за 2006 г. и 3% за 2007 г. е налице покачване до 5,2 % за 2008г. През годината броя проби от инструментариум е 686 при 1101 за 2007г. във връзка с тематична проверка в Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина (АИППМПДМ). Броят нестандартни проби е 0,15% при 0,27% за 2007г. От специална медицинска апаратура са взети 158 проби. Броят на нестандартните проби е 16(10,13%), при 8 броя (6,15% за 2007г.). В МБАЛ-Добрич е въведено използването на еднократни пособия и стерилизацията е в индивидуални опаковки на маски, шлангове, овлажнители, удължители и други за дихателна реанимация и се използват сетове от инструменти за инвазивни интервенции. От съдове за хранене са взети 110 проби. От тях 14 - 12,73% сочат некачествена дезинфекция, като са изолирани 16 щама Ацинетобактер, ЕЕ коли, Псевдомонас, Серация, Протеус и Ст. епидермидис. От предмети за обслужване на болните са взети 103 проби – 4 (3,88%) са нестандартни. Изследвани са 27 проби въздух по седиментационен метод на Кох от операционни зали. От 2001г. до сега не е установена контаминация с микробни причинители. През 2008г. са взети 68 проби от работни разтвори на дезинфектанти. От тях 4 проби-5,88% са с наднормена микробна замърсеност; при 18 (19,15%) за 2007г. От бельо и работно облекло са взети 136 проби за микробиологичен контрол. От 7 (5,15%) са изолирани 9 щама микрорганизми. В регистрираните 7 автоматични стерилизационни уредби (АСУ) вътрешния контрол се осъществява с химични индикатори, а в ЦС на МБАЛ - Добрич с Бови- Дик тест и машинни протоколи в ЦС Добрич и Балчик. Седем АСУ са проверени двукратно и с биологични тестове със спори на Bacillus stearrhoeatermophilus, закупени от НЦЗПБ. Резултатите сочат ефективен стерилизационен процес в тях. От регистрираните 36 автоклава, 35 са проверени с химични индикатори и биологични тестове двукратно. Един автоклав от последните е показал некачествена стерилизация и пробите са повторени с отрицателен резултат. От проверени 156 сушилни с тест-микроорганизми 29 броя не провеждат качествена дезинфекция на посуда. Използваните сушилни са стари, повечето без контактни термометри и се разчита на поддръжката от фирма.

  • През годината са извършени проверки на 8 фирми, регистрирали ДД дейност със седалище и адресна регистрация на територията на област Добрич, съгласно Наредба № 3 от 24.01.2005 г.

  • В пет МБАЛ, социални домове, ДГ, училища са извършени общо 103 проверки съгласно Наредба № 17 от 13.07.1994 г. за ограничаване на въшливостта относно откриване и съобщаване на опаразитени лица в РИОКОЗ. В МБАЛ – Добрич проверките за паразити се извършват в Приемен сектор, а в останалите МБАЛ по отделения и се отразяват в ИЗ. Масови опаразитявания през периода не са установени. В ДГ и училища с медицинско обслужване се извършва ежедневния и периодичен филтър, отразява се в журнал и се съобщава ежемесечно в РИОКОЗ. Резултатите през последните години сочат, че намаляването на опаразитеността в областта се очертава като трайна тенденция.2003

2004

2005

2006

2007

2008

Област Добрич

0,54%

0,53%

0,42%

0,33%

0,25%

0,17%

Детски колективи

0,70%

0,27%

0,27%

0,19%

0,22%

0,10%

Ученически колективи

0,53%

0,62%

0,51%

0,40%

0,29%

0,20%

МБАЛ, социални домове и др. организирани колективи

0,45%

0,19%

0,15%

0,10%

0,099%

0,09%

При проверките в здравните кабинети на детски и учебни заведения в гр. Добрич и областта се акцентира на регистрация и спазване срока за съобщаване на опаразитените в отдел ”ПЕК” на РИОКОЗ - Добрич. Проблем продължават да са селата в общините Добричка и Тервел, в които няма медицинско обслужване по детски и учебни заведения и ОПЛ трябва да осъществяват прегледите за паразити. • Противоепидемична, профилактична, контролна и организационно-методична дейност по спазване на санитарно-хигиенния режим за ограничаване на масовите паразитози в детски заведения и социални домове, относно документацията по приема, изследването и лечението на опаразитени деца.

Във всички АИППМП, МЦ, ДКЦ и хирургичните отделения в лечебните заведения за болнична помощ се осъществява насочен контрол по регистрация, съобщаване и диспансеризация на месните и внасяни празитни болести. Извършени са 721 проверки в ЦДГ, ДЯ, ОДЗ и здравните кабинети към тях , както следва:

 • ЦДГ, ДЯ и ОДЗ – общо 572 проверки, от които 153 по паразитологичен контрол

 • ЗК към ЦДГ, ДЯ, ОДЗ – общо 88, от които 65 по паразитологичен контрол

 • Социални домове – 65 проверки, от които 8 паразитологични.

 • От служители на отдел “ПЕК” са извършени 107 проверки в АИППМП и 83 проверки в специализирани кабинети, хирургични отделения и лаборатории.

По време на проверките е оказвана методична помощ

 • Санитарно-паразитологичен контрол

През 2008г. от подлежащите 128 детски заведени бяха взети 876 смивки от битова среда за санитарно-паразитологичен контрол. Смивовете от битова среда бяха взети от 81 детски заведения, като с приоритет бяха тези с ексензитет на опаразитеност с ентеробиоза над 10%, от миналогодишните профилактични изследвания на децата. Всички проби от околна среда са с отрицателни резултати
Сероепидемиологичен надзор над ваксинопредотвратимите заразни болести

През 2008 год. са регистрирани 48 случая на епидемичен паротит. Петнадесет от случаите са потвърдени след серологично изследване в НЦЗПБ и “Лаборвир”- гр.Варна.

В НЦЗПБ, лаборатория”Морбили, Паротит, Рубеола” са изпратени за изследване 11 серумни проби на лица със съмнение за Епидемичен паротит, от които 2 са положителни.

В “Лаборвир” - Варна са изследвани 23 лица с диагноза Епидемичен паротит, 13 от които са положителни за ранни антитела срещу Епидемичен паротит (21 хоспитализирани в ИО на МБАЛ – Добрич и 2 – в ИО на МБАЛ – Балчик).

Ежемесечно се предават следните справки:


 • обобщена информация за заболелите от Рубеола, съобщени с бързо известие (ф.3);

 • информация за серологично изследвани за Рубеола контактни бременни жени и лица с други диагнози (ф. 4);

 • сведение за заболелите от Епидемичен паротит, съобщени с бързо известие (ф. 5);

 • информация за наличие или “ 0 “ случаи на Морбили, вкл. съмнителни.

През изминалата година бяха осигурени достатъчни количества биопродукти за извършване на задължителните планови имунизации и реимунизации с Триваксина на подлежащите контингенти в детска и ученическа възраст.

Във връзка с Националната програма за елиминация на Морбили и вродена Рубеола е издадено предписание до всички ОПЛ относно съобщаване и регистрация на заболелите и осигуряване на серуми за лабораторна диагностика.

Във връзка с писмо на МЗ с Изх. № 32-00-54 от 16.04.2008 г. е издадено предписание до ОПЛ, МЦ, ДКЦ, МБАЛ и ДМСГД относно осигуряване на серуми за серологично изследване на деца под 1 година при съмнение за вроден рубеолен синдром и уточняване по документи на имунизационния статус на бременни жени на възраст от 20 до 40 години по отношение на рубеолната инфекция(изработени са анкетни карти). До момента в отдел “ПЕК” са предоставени 197 анкетни карти – 27 от ОПЛ и 170 от АГ-кабинети. От проследените 197 бременни жени само 4 са с налични документални данни за имунизация против Рубеола, една е неимунизирана, 8 са неболедували, останалите са без данни за имунизация, без данни за преболедуване или без предходна здравна документация.
НАДЗОР НА ОВП

Ежеседмично в МЗ и НЦЗПБ се изпраща форма № 1- седмична сигнална информация за съобщаване на всеки новооткрит случай на ОВП.

По отношение на надзора на ОВП при децата до 15 годишна възраст, чийто брой е 30 431 ежеседмично детските, неврологични и инфекциозни отделения на МБАЛ - общо 12 отделения на територията на областта подават информация относно ОВП. За 2008 г. са извършени 122 проверки от служители на отдел «ПЕК»

Дейностите по надзора на ОВП се извършват по стандартна оперативна процедура, което е част от Методично указание за надзора на Полиомиелит и другите ентеровирусни инфекции. Извършва се ежеседмичен епидемиологичен надзор на Остри вяли парализи в 12 отделения на МБАЛ на територията на областта.

В отдел “ПЕК“ се води регистрация на набраните и изпратени от лечебните заведения фекални проби с пореден епидемиологичен номер, изпращат се проби в НЦЗПБ и се събира информация за проследяващи прегледи на 60-ия ден. През 2008 г. епидемиологично проучени и съобщени в МЗ, Дирекция “ОЗ “ са 2 случая с диагноза: Неврит на лицевия нерв при деца до 15 годишна възраст. От изпратените фекални проби в НЦЗПБ не се изолираха Ентеровируси. Децата са с по шест редовни приема на орална Полиомиелитна ваксина.

За сравнение с предходните години проучени и съобщени са: за 2007 год.- 6 случая,през 2006 г. - 8 случая на неврит на лицевия нерв.


АНАЛИЗ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2008 г.

През 2008 г. са регистрирани 1176 Вътреболнични инфекции (ВБИ) при 1093 болни срещу 1212 за 2007 г. и 1123 за 2006 г. Средната заболяемост за 2008 г. е 3,84% от всички изписани болни при 4,00% за 2007 г. и 3,56% за 2006 г.

В структурата на ВБИ за 2008 г. основен дял отново имат ОКГДП – 487 (41,4%), като за 2007 г. те са 497 (41%). Следват белодробни инфекции – 213 (18,11%), урологични инфекции – 125 (10,63%), инфекции на хирургичната рана - 113 (9,6%), инфекции на кръвта - 92 (7,82%), чревни инфекции - 44 (3,74%), инфекции на сетивните органи – 30 (2,55%), гинекологични инфекции – 22(1,87%); инфекции на сърдечно-съдовата система - 20 (1,7%), инфекции на кожа – 17 (1,45%), други инфекции – 10 (0,85%) и мастит – 4 (0,34%).

За 2008 г. рязко е увеличен броят на белодробните ВБИ – 213 (18,11%) при 135 (11,14%) за 2007 г; на кръвта – 92 (7,82%) при 29 (2,39%) за 2007 г; гинекологични инфекции – 22 (1,87%) при 4 (0,33%) за 2007 г и инфекции на сърдечно-съдовата система – 20 (1,7%) при 3 (0,25%) за 2007 г. Значително по-нисък в сравнение с 2007 г. е относителния дял на чревните инфекции 44 (3,74%) при 100 (8,25%) за 2007 г; инфекции на хирургичната рана – 113 (9,6%) при 142 (11,72%) за 2007 г.; инфекции на сетивните органи – 30 (2,55%) при 45 (3,71%) за 2007 г и други – 10 (0,85%) при 108 (8,91%) за 2007 г. Запазва се нивото на урологичните инфекции – 125 (10,63%) при 132 (10,92%) за 2007г., ОКГДП – 487 (41,4%) при 497 (41%) за 2007 г. и инфекциите на кожата – 17 (1,45%) за 2007г. и 2008 г. Няма съобщени инфекции на костно-мускулната система, нервната система и интраабдоминални инфекции. Регистрираните мастити са 4 (0,34%) за 2008 г.

Разпределението по тримесечия показва, че най-голям брой ВБИ за 2008 г. са регистрирани през първо тримесечие, а най – малко регистрирани - през четвърто тримесечие. През четирите тримесечия на годината водещо място в структурата на ВБИ заемат ОКГДП.

Анализът на регистрираните ВБИ за 2008г. по болнични заведения и социални домове показва, че най-голям е броят им в ДМСГД (599 броя, 50,94% от всички ВБИ). От тях 63,94% са ОКГДП. Следват ДСХ гр. Добрич с регистрирани 53 ВБИ, които са за сметка предимно на ОКГДП и белодробни ВБИ, ДВУИ с. Българево – 34 ВБИ при 31 ВБИ за 2007 г. и ДОВДЛРГ с. Овчарово – 14 ВБИ във връзка с регистрирани през 2008 г. два взрива от Остър Вирусен хепатит тип А и Дизентерия при 1 ВБИ за 2007 г. От болничните заведения МБАЛ-Добрич е регистрирала най-много ВБИ – 425 при 342 болни, което е 36,14% от всички регистрирани ВБИ при 29,37% ВБИ за предходната година. В МБАЛ Ген. Тошево и МБАЛ – Каварна чувствително е намален броя на регистрираните ВБИ. В МБАЛ-Тервел, СХБАЛ “Медика” и ДЛСД - с. Опанец няма регистрирани ВБИ през тази година.

През 2008 г. е незначително намален общият относителен дял на лекуваните с антибиотик болни спрямо изписаните – 33,86% при 34,30 % за 2007 г. В ДМСГД той е 47,99% при 70,81% за 2007 г. Запазва се относителният дял на лекуваните с антибиотици в МБАЛ – Ген. Тошево – 29,18% при 29,48% за 2007г.

От регистрираните 1176 ВБИ етиологично доказани са 470 (39,96%) при 462 (38,12%) за 2007 г. и 358 (31,88%) за 2006 г. Бактериално недоказани са 97 (8,25%) при 385 (31,76%) за 2007 г. и 576(51,29%) за 2006 г. Неизследваните ВБИ за 2008г. са 609 (51,79) при 365 (30,12%) за 2007 г и 186 (16,83%) за 2006 г. Общо са изолирани 58 патогенни и условно патогенни микробни причинители. Най-висок е относителният дял на причинителите E. coli – 65 (13,83%); Ps. аeruginosa – 56 (11,91%); St. epidermidis – 50 (10,64%); St. аureus – 48 (10,21%); Klebs. рneumoniae- 31 (6,6%); Acinetobacter baumanii- 27(5,74%); Pr. мirabilis – 15 (3,19%).

През 2008 г. са регистрирани 4 епидемични взрива от ВБИ:

1. За периода 08.08.-20.08.2008 г. в ДДМУИ с. Крушари е регистриран епидемичен ВБИ взрив от Дизентерия. Заболели са 5 деца с доказан причинител Шигела зоне. Изследвани контактни - 173 лица (деца и персонал), от тях 5, открити като носители на Шигела зоне и 9 – носители на Е. Е. коли. Отстранени от работа 3 лица (санитарки в дома, като носители на Е.Е. коли).

2.За периода 28.06-01.08.2008 г. е регистриран епидемичен ВБИ взрив в ДДЛРГ “Добруджанче” с. Овчарово. Заболели са две деца на три годишна възраст с доказан причинител Шигела флекснери. Изследвани са всички контактни лица – 78 (деца и обслужващ персонал). При две от децата, които са клинично здрави е изолиран Е. Е. коли О126 (носители).

3.Регистриран един ВБИ взрив от колиентерит в ДМСГД – Добрич за периода 07.08.2008 г.-10.09.2008 г. (Е. Е. коли О20). Заболели са 3 деца от Второ приемно кърмаческо отделение (Второ ПКО). При микробиологичното изследване е изолирано Е.Е. коли О20 при 2 от тях. Изследвани са 20 контактни лица (деца и персонал), от които 1 дете без клинична симптоматика е с положителен резултат на Е. Е. коли О6 (носител).

4.За периода 28.08-12.09.2008 г. е регистриран един епидемичен взрив в ДДЛРГ „Добруджанче” с. Овчарово от Вирусен хепатит тип А. Заболели са 9 деца на възраст от 4 до 7 години от втора група. Седем от тях са хоспитализирани в Инфекциозно отделение на МБАЛ – Добрич. Изследвани като контактни – 76 лица (деца и персонал), които са отрицателни. Четири от децата, поради предстоящо преместване като първокласници в ДДЛРГ “Дъга” гр. Добрич са изследвани серологично в Микробиологична лаборатория на МБАЛ-Добрич на 12.09.2008 г. От тях едно е с резултат за Anti HAV IgM – сива зона, но с нормални серумни трансаминази, две са с положителен резултат за Anti HAV IgM и също с нормално ниво на серумни трансаминази. Консултирани са с инфекционист и са върнати в дома за активно наблюдение. Четвъртото изследвано дете е с отрицателен резултат за Anti HAV IgM и е имунизирано с Хаврикс, отпуснат от МЗ.

През 2008г. във всички 44 обекта подлежащи на контрол относно ВБИ е проведен микробиологичен контрол на провежданите дезинфекции и стерилизации. От епидемиологично значимите обекти са взети общо 1438 проби с 73 нестандартни проби – 5,08%, както следва: • От ръце – 157 с 9 нестандартни проби – 5,7%;

 • От инструменти – 199. Няма изолирани микробни причинители;

 • От специална медицинска апаратура – 137 с 13 нестандартни проби. Изолирани са 7 щама Acinetobacter ,3 щама B.cereus, 2 щама Ps.aeruginosa и по 1 щам E.coli и Klebsiella.

 • От болнично бельо и работно облекло – 103 проби с 3 нестандартни и 2 щама – St. epidermidis и 1 щам Ps. Aeruginosa.

 • От предмети за обслужване на болния – 86 проби със 4 нестандартни (4,6%). Изолирани са по 2 щама Proteus и Staphylococcus и по 1 щам E. coli и Acinetobacter.

 • От съдове за хранене – от 105 проби, 13 са нестандартни (12,4 %). Изолирани са 7 щама, Acinetobacter, 2- бета хемолитичен стрептокок и по 1 щам Pseudomonas и Serratia.

 • От повърхности са взети 568 проби с 28 нестандартни (4,9%). Изолирани са 31 щама – 10 E. coli, по 5 – Pseudomonas и St. epidermidis и Acinetobacter; по 1 щам Ps.aeruginosa, St. Аureus, B.cereus и бета хемолитичен стрептокок.

 • От дезинфекционни разтвори в процес на употреба са взети и изследвани по метода на Келси 62 проби. От тях 3 броя (4,8%) са с наднормена замърсеност, като от 2 са изолирани Acinetobacter, а от 1 St. epidermidis.

От 73 нестандартни проби са изолирани 85 микробни причинители, като водещ е Acinetobacter – 27%, следван от E. coli по 22,35%; St. epidermidis – 15,29% и Pseudomonas – 9,4%.Всички изброени са и водещите микроорганизми в етиологичната структура на ВБИ.

Автоматичните стерилизационни уредби – общо 7 броя (5 в Централни стерилизационни и 2 в ХО на МБАЛ), 1 газов стерилизатор и 8 автоклава (4 в Централни стерилизационни) са контролирани освен с химични и двукратно през годината с биологични тестове. Всички сочат провеждане на качествена стерилизация. с тест-микроорганизми E.coli и St. aureus са проконтролирани 14 сушилни, използвани за дезинфекция на посуда в МБАЛ-Каварна, ДМСГД и ДОВДЛРГ- с. Овчарово. При 1от тях резултатите сочат некачествена дезинфекция. След отремонтиране резултатите от пробите са отрицателни.

Изводи:


 1. Необходимо е да продължи обучението на персонала с цел подобряване регистрацията и разкриваемостта на нозокомиалните инфекции в лечебните заведения и социалните домове в област Добрич;

 2. Подобрена е етиологичната разшифровка на ВБИ, като 470(38,96%) са етиологично доказани при 462(38,12%) за 2007 г. и 358 (31,88%) за 2006 г;

 3. Регистрираните взривове в ДМСГД гр. Добрич и ДДМУИ с. Крушари от EE.coli О20 и Sh. Sonnei и взривовете от Sh. Flexneri и Вирусен хепатит тип А в ДОВДЛРГ с. Овчарово сочат необходимостта от конкретни обучителни мероприятия на персонала по ВБИ и по спазване на дезинфекционния режим.

Анализ на дейността по изпълнение на имунизационния календар на република българия за област добрич • Мониторинг на имунизациите и реимунизациите

Мониторингът е на база Приложение 7 от Наредба №15, подадени в отдел ПЕК на РИОКОЗ – гр. Добрич от АИППМП, родилните отделения на МБАЛ в областта и ДМСГД – Добрич по тримесечия и с натрупване от началото на годината.

Имунизация против Туберкулоза на новородените

Обхванати с БЦЖ ваксина новородени през 2008 г. са 1774 деца, от подлежащи 1839, което е 96,47% обхват.

За белег на 7 месечна възраст от 1681 подлежащи са проверени 1642 деца ( 97,68%). Установени са 23 деца без белег, които са проверени с проба Манту. От тях 15 са отрицателни и същите са БЦЖ-ирани (100% ).

Проверени с проба Манту

7-годишна възраст: общ брой подлежащи - 1813, от които 1679 са обхванати с проба Манту, което е 92,61%. От тях 191 са отрицателни и 191 са реимунизирани – 100%.

11 – годишна възраст: общо 1750 , от които 1639 са обхванати с проба Манту или 93,66% обхват. От тях 113 са с отрицателен резултат и 110 са реимунизирани – 97,35%.

17-годишна възраст: общ брой подлежащи - 2483, от които на 2232 е направена проба Манту, т.е. на 89,89% от подлежащите; 98 са били с отрицателен резултат и 97 от тях са реимунизирани – 98,98%.

Подлежащи на проба Манту на 7 месечна възраст, 7г., 11г., и 17 годишна възраст са 7727 деца, от тях са проверени 7192 или 93,08%. От проверените деца 402 са с отрицателна проба (5,59%). Реимунизирани с БЦЖ-ваксина са 398 деца (99%)

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 91-00-52 от 18.02.2008 г. относно проблеми, свързани с обхвата на новородените с БЦЖ ваксина и с цел подобряване контрола на имунопрофилактиката на туберкулозата са извършени проверки по изпълнението на имунизациите и навременното обхващане с БЦЖ ваксина на подлежащите контингенти за 2006 г. и 2007 г. в Родилните отделения на МБАЛ и произволно избрани общопрактикуващи лекари в област Добрич. Със Заповед на Директорите на РИОКОЗ-Добрич и РЦЗ-Добрич беше сформирана работна група от епидемиолози, помощник-епидемиолози, старши експерт от РЦЗ-Добрич и специалист по пневмология и фтизиатрия и проверени 5 РО на МБАЛ в областта и 25 ОПЛ от общини Добрич, Балчик, Тервел, Генерал Тошево, Шабла, Крушари и Добричка. В резултат на извършените съвместни проверки беше издадено предписание от отдел «ПЕК» за пълно обхващане на подлежащите контингенти с имунизация и реимунизация срещу Туберкулоза и проверка за белег на 7 месечна възраст след БЦЖ ваксина.

Във връзка с писмо на МЗ с изх.№ 32-00-143 от 15.08.2008г. с цел подобряване на имунопрофилактиката на туберкулозата и във връзка с плановата проверка по имунопрофилактика е издадено предписание до ОПЛ в областта за:

- предоставяне на данни на лицата с хиперергичен тест от проба Манту за 2008г. и насочени към ПФК на МБАЛ;

- да се регистрират и проследяват резултатите от консултацията на всяко лице, насочено с хиперергичен тест Манту към ПФК на МБАЛ;

- да се спазват стриктно указанията на производителя относно техниката на отваряне и на разтваряне на ампулите с БЦЖ ваксина.

Изготвено беше приложение към предписанието, в което ОПЛ да декларират приминат курс на обучение за извършване на проба Манту и имунизация с БЦЖ, място на обучение, извършват или не в амбулаторията пробата и имунизацията.

От проверените ОПЛ в рамките на тематичната проверка по имунопрофилактика, всички извършват проба Манту в амбулаториите; 52% от ОПЛ извършват ваксинация с БЦЖ, 48% насочват подлежащите пациенти към ПФК. От ОПЛ са подадени данни за 19 лица с хиперергична реакция след проба Манту. Всички са посетили ПФК за консултативен преглед с налична обратна информация при ОПЛ. При 12 реакцията след проба Манту е отчетена като хиперергична с последваща профилактика с Изонид, при шест лица е отчетена в норма, при един е уточнена диагноза алергичен дерматит. От ПФК към МБАЛ – Добрич са подадени данни за 12-те лица с хиперергична реакция след проба Манту за 2008г., взети са на диспансерен учет. Няма регистрирани заболели от профилактираните с Изонид лица.

Противополиомиелитна имунизация

І прием – подлежащи 1852, обхванати 1791 – 96,71%;

ІІ прием – подлежащи 1882, обхванати 1843 – 97,93%;

ІІІ прием – подлежащи 1873, обхванати 1733 – 92,53%;

ІV прием – подлежащи 1733, обхванати 1525 – 88%;

V прием – подлежащи на 7 год. -1728, обхванати 1549 – 89,64%

- подлежащи на 6 год.– 1715, обхванати с Тетраксим 1274 – 74,28%

Със завършена имунизация срещу ПМ са 92,53%. с ваксини “Пентаксим” са направени 1438 от приемите, 1360 са с “Тетраксим” (134 дози осигурени от родителите)

Във връзка с промените в Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Р България (ДВ бр. 45/31.05.2005г. изм.ДВ бр. 106/14.12.2007г.), касаещи схемата на приложение на ваксината срещу полиомиелит, както и въвеждането на ДТКбПи за втора реимунизация на 6 годишна възраст беше изпратено Предписание до всички ОПЛ.


Имунизация против Дифтерия, Тетанус и Коклюш

І прием – подлежащи 1852, обхванати 1779 – 96,06%;

ІІ прием – подлежащи 1882, обхванати 1813 – 96,33%;

ІІІ прием – подлежащи1873, обхванати 1762 – 94,07%;

ІV прием – подлежащи1605, обхванати 1497 –93,27%;

V прием – подлежащи1715, обхванати 1274 с Тетраксим –74,28%;

Със завършена имунизация срещу ДТК са 94,07% от подлежащите деца.

1438 от приемите са с “Пентаксим”, 1360 с “Тетраксим” (134 дози осигурени от родителите), 278 с “Инфанрикс”и 1 с АСТ – HIB (ваксини осигурени от родителите на децата)

Не малко са децата, които не са отпочнати с ДТК и са имунизирани с ДТ-ваксина, поради навършена 12 месечна възраст. Проблем са непрестанно мигриращите и сменящи местонахождението си семейства от етническите малцинства.

Имунизация против Дифтерия и Тетанус

І прием – подлежащи 124, обхванати 110 – 88,71%;

ІІ прием – подлежащи 57, обхванати 51 – 89,47%;

ІІІ прием – подлежащи 84, обхванати 72 – 85,71%;

ІV прием – подлежащи 280, обхванати 170 – 60,71%;

Реимунизация – на 7-годишна възраст – подлежащи са 1751 деца, от които на 1485 е проведена такава, или обхватът е 84, 81%.

На други възрасти са обхванати 3 деца.

Реимунизация против Тетанус и Дифтерия

12 г. – подлежащи – 1857, обхванати – 1721 – 92,68%;

17 г. – подлежащи – 2454, обхванати – 2252 – 91,77%;

25 г. – подлежащи – 2095, обхванати – 1241 – 59,24%;

35 г. – подлежащи – 2093, обхванати – 1250 – 59,72%;

45 г. – подлежащи – 2147, обхванати – 1313– 61,16%;

55 г. – подлежащи – 2183, обхванати – 1372 – 62,85%;

65 г. – подлежащи – 1867, обхванати – 1258 – 67,38%;

Над 75 г. – подлежащи – 1250, обхванати –789 – 63,12%;

На други възрасти - 33 обхванати.

От общо 11 635 подлежащи през 2008 г. на ТД лица от 25 до 75 г. възраст са обхванати 7223, което е 62,08%. Процентите обхват по отношение на ТД на възрастова група от 25 до 75 год. като цяло са ниски най-вече поради отпадане на здравно неосигурените лица до пенсионна възраст от пациентските листи на ОПЛ, неявяване на подлежащия контингент и не на последно място, поради миграция на населението.

Имунизация против Вирусен хепатит тип В

І прием – подлежащи 1839, обхванати 1829 – 99,46%;

ІІ прием – подлежащи 1896, обхванати 1884 – 99,37%;

ІІІ прием – подлежащи 1882, обхванати 1855 – 98,57%;

Имунизация против Морбили, Паротит, Рубеола

Подлежащи на имунизация с Триваксина на 13 месечна възраст са 1878 деца, от които 1762 са обхванати, което е 93,82 % обхват. Подлежащи на 12-годишна възраст – 1857, от които 1752 са обхванати, т.е. 94,35%.

На други възрасти са обхванати 5 деца.


За допуснати пропуски по Наредба №15 от 12.05.2005 год. (ДВ бр. 45/31.05.2005г. изм.ДВ бр. 106/14.12.2007г.) са наложени административни санкции на 15 ОПЛ от областта, за което е уведомена РЗОК


 • Целеви имунизации:

Противобясна ваксина

През 2008 г. на 150 лица претърпели наранявания от животни е отпочната имунизация против бяс с приложени 461 дози ваксина.

Коремно-тифна ваксина

През 2008 г. са извършени 26 имунизации и 64 реимунизации с Коремно-тифна ваксина на лица от рискови групи / персонал и домуващи в домове за медико-социални грижи, домове за възрастни хора с увреждания, домове за стари хора, /, подлежащи на целева имунизация и/ или реимунизация.
 • Препоръчителни имунизации:

Хепатит А

За отчетния период са направени 381 имунизации против Хепатит А. С ваксина “Аvaxim 80” са обхванати 248 лица и с Аvaxim 160 – 4 лица , 122 с Havrix и 7 с Twinrix. От РИОКОЗ гр. Разград с приемно – предавателен протокол са получени 8 дози препоръчителна ваксина ХАВРИКС серия AHVB117FF/30.06.2009 год.

Хепатит В

През 2008 г. са направени 20 имунизации против Хепатит тип В – 14 са отчетени от ОПЛ и 6 са направени в Имунизационния кабинет на РИОКОЗ-Добрич. От тях един трети прием на здравен работник въз основа на Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа, останалите на заминаващи на работа в чужбина и по желание. От направените 20 имунизации 6 са с комбинирана ваксина Туинрикс срещу Хепатит тип А и Хепатит тип В /5 отчетени от ОПЛ и 1 от Имунизационния кабинет на РИОКОЗ-Добрич/.

Срещу морбили,паротит и рубеола с асоциирана ваксина

От началото на 2008 год. в имунизационния кабинет на РИОКОЗ – Добрич са направени 314 ваксини Приорикс във връзка с писмо № 32-00-175/18.10.07 г. за провеждане на препоръчителни имунизации с комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола на всички неимунизирани и непреболедували лица родени през периода 1982-1992 год., с акцент на родените в периода 1982 – 1986 год.

Грип

За изминалата година с противогрипна ваксина ОПЛ са обхванали 309 лица.През есента във връзка с предстоящия зимен сезон и профилактика на Грипа в РИОКОЗ - Добрич се създаде организация за извършване на противогрипна имунизация. За целта Имунизационният кабинет на РИОКОЗ - Добрич бе снабден с ваксини “Ваксигрип”, Инфлувак” и “Инфлексал В” за граждани, а с бюлетин до всички медии в предепидемичния сезон населението бе запознато с предимствата на противогрипната имунизация за рисковите групи.

Прегледите при имунизация се извършиха от лекари на отдел “ПЕК”. Обхванати в Имунизационния кабинет са 117 лица с противогрипни ваксини.

Извършена е противогрипна имунизация с получените от МЗ на 10.12.2008 год. 710 дози противогрипна ваксина ВАКСИГРИП - серия D 9807-1/30.07.2009 год. за персонал и домуващи в социални домове на територията на област Добрич, персонал на ЦСМП и на РИОКОЗ - Добрич.

Менингококови инфекции

През 2008 г. са извършена две имунизация в имунизационния кабинет на РИОКОЗ – Добрич.

Хемофилус инфлуенце тип В

Направени са 1438 имунизации против Хемофилус инфлуенце тип В с ваксина“Пентаксим” и 1 с АСТ - HIB осигурена от родителите.

Тетанус при нараняване

През изтеклата 2008 г. са направени общо 42 имунизации и реимунизации.

Други


През изтеклата година е приложена една доза Cervarix от ОПЛ.
Приложени Гама –глобулини и серуми

Обхванати през годината с гама глобулин са 35 лица, които са контактни на заболели от Остър вирусен хепатит - тип А (34 от ОПЛ и 1 в Имунизационния кабинет на РИОКОЗ-Добрич).
 • Нежелани реакции след ваксинация

Съгласно Наредба №15 за имунизациите в Република България и Методично указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация са издадени предписания до ОПЛ и МБАЛ в областта относно съобщаването на НРВ в РИОКОЗ Добрич.

За 2008 г. са съобщени 2 случая на нежелани реакции след ваксинация.

Първия случай на нежелана реакция след ваксинация е след приложена БЦЖ ваксина от ОПЛ. Пневмофтизиатърът счита, че се касае за програмна греша при прилагане на БЦЖ ваксина поради инжектиране на неподходящо място и подкожна вместо интрадермална апликация с локална реакция - абсцес с фистулизиране. Изписано е лечение. При извършения контролен преглед пневмофтизиатъра отчита добър ефект от приложеното лечение.

Втория случай е след направени ДТК ваксина и убита Полиомиелитна ваксина на шестмесечно дете. Детето е представено на второто заседание на Комисията за освобождаване от имунизации.
 • Дейност на областната комисия за отлагане от имунизации по медицински противопоказания

Съгласно Наредба № 15 от 12.05.2005 г., относно задължителните планови и целеви имунизации и реимунизации е сформирана Областна специализирана комисия за освобождаване по медицински противопоказания от имунизации и реимунизации. Проведени са 2 заседания на Комисията, представени са документи на 55 деца. От тях 23 са освободени за 1 год. от всички имунизации и реимунизации, 29 деца са освободени от някои ваксини и 2 не са освободени.
Осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации и реимунизации съгласно имунизационния календар на страната

Сътрудниците на отдел “ПЕК“ работят приоритетно по проблемите на имунопрофилактиката. • Осигуряване на биопродукти за извършване на задължителни планови и целеви имунизации и реимунизации и на постекспозиционна профилактика

Годишният план за календарната година за необходимите биопродукти за област Добрич се изготвя от отдел “ПЕК” въз основа на годишните планове за задължителните планови и целеви имунизации и реимунизации отдела на всички ОПЛ и МБАЛ в областта и данните от регистрите на населението, демографските данни за възрастовия състав, очакваната раждаемост, изготвените годишни планове от ОПЛ и МБАЛ в областта.

Обобщеният план на областта включва подлежащия на задължителни и целеви имунизации и реимунизации контингент и количествата необходими за това биопродукти, разпределени по тримесечия и се представя в Дирекция “Обществено здраве” на МЗ.

Отчитането на биопродуктите става след представяне на тримесечно сведение за действително извършените имунизации.

През годината МБАЛ на територията на областта бяха ритмично снабдявани с БЦЖ , НВ-ваксина и Verorab.

В края на м.април беше получена Комбинирана ваксина против дифтерия, тетанус, коклюш (безклетъчна компонента) и полиомиелит (инактивирана) и раздадена на ОПЛ за втора реимунизация съгласно изменението на Имунизационния календар на Република България, в сила от 01.04.2008 г. Поради ограниченото количество на ваксината при първото разпределение се обхващаха само децата родени през второ тримесечие на 2002 год. През годината снабдяването с ДТКбП не беше ритмично, което доведе до нисък имунизационен обхват на подлежащите (в началото на м. октомври наличното количество на ДТКбП в РИОКОЗ – Добрич беше изчерпано, а следващата доставка на ваксината беше осъществена в края на м. ноември и нямаше време ОПЛ да извършат имунизации на всички подлежащи през годината)

През трето тримесечие на 2008 год. поради изчерпване на количеството ДТ в РИОКОЗ – Добрич и при планирано получаване на ваксина за четвърто тримесечие от централен склад гр. София се наложи да поискаме от РИОКОЗ - Силистра. С приемно – предавателен протокол са получени 100 дози ДТ със серия С1081-01/28.02.2009 год. и се извърши преразпределение на ДТ между ОПЛ.
 • Осигуряване на хладилното съхранение и транспорт на биопродуктите

Наличните биопродукти в РИОКОЗ се съхраняват в хладилна камера и хладилници, като се контролира температурния режим в тях. АИППМП са оборудвани с необходимата хладилна техника, термометри и хладилни чанти, води се документация за регистрация на температурния режим.

При текущия контрол се акцентира и на безопасната инжекционна практика при приложението на биопродуктите, както и на обезвреждането на опасните отпадъци в посочените лечебни заведения. Биопродуктите се прилагат само с осигурените технически средства за еднократна употреба.

Проверките се осъществяват на място в амбулаториите, отделенията, кабинети за противобясна имунизация към МБАЛ, ДМСГД като се следи за:


 • Състояние на хладилните съоръжения и поддържане на оптимална температура в тях;

 • Водене на необходимата документация за контрол върху температурния режим на хладилните съоръжения;

 • Начина на подреждане и съхранение на биопродуктите;

 • Рационално оползотворяване на многодозовите флакони в рамките на посочените срокове за използването им .

При проверките не е констатирано наличие на биопродукти с изтекъл срок на годност.

В АГО на МБАЛ в областта ваксините на новородените при липса на противопоказания, се прилагат в определените срокове.

Не са констатирани несъответствия между данните в РИОКОЗ и данните предоставени от ОПЛ при отчитането на биопродуктите. Създадена е организация за успоредно контролиране на имунизационния обхват и разхода на биопродуктите.
Дейност на имунизационния кабинет при РИОКОЗ-Добрич

Работата в имунизационния кабинет се оформя в няколко направления: • Отчетност, съхранение и раздаване на биопродуктите

 • Водене на имунизационен журнал за извършените имунизации.

 • Извършване на справки на граждани относно имунизационният им статус.

 • Проследяване избора на ОПЛ и картотекирането на децата без личен лекар.

 • Биопродуктите се записват в журнали и се следи отчетността персонално на всеки ОПЛ.

Биопродукти се получават след представяне на заявка за същите и информация за наличните в амбулаторията. Подържа се компютърна база данни за отчетността на биопродуктите по тримесечия за цялата област. Тя обхваща биопродуктите както следва: получени, брак, върнати в срок на годност, отчетени и остатък, с цел контролиране прихода и разхода на биопродуктите за всеки ОПЛ.

Младши инспектор (мед.фелдшер) стриктно следи температурата в хладилната камера и хладилниците за правилното съхранение на биопродуктите, като данните се вписват ежедневно в тетрадка.

В имунизационния журнал се записват всички извършени имунизации и реимунизации, които се отчитат в Приложение 7. През 2008 г. в Имунизационния кабинет след преглед от лекар са извършени 1175 имунизации и реимунизации. Ръстът на извършените имунизации от Имунизационният кабинет на 1000 души население е 5,78. От задължителните имунизации и реимунизации са направени – ДТ – 1 на 7годишно дете, 3 броя Приорикс – 2 на 13 месечна възраст и 1 на 12 години, ТД – 6 ваксини на лица от 25 г. до 55 г.; 1 Тетраксим на 6 годишно дете.

От препоръчителните имунизации и реимунизации са направени 6 НВ ваксини; 827 Противогрипни ваксини и 314 ваксини срещу морбили, паротит, рубеола, 9 лица са ваксинирани срещу Хепатит А. Направени са и две дози менингококова полизахаридна ваксина.

Целеви имунизации и реимунизации – 6 имунизации против Бяс на две лица, претърпяли нараняване от животни.

Обхванато с Имуноглобулин 1 лице.

През изминалата година са извършени 50 справки на лица за имунизационният им статус по журналите съхраняващи се в РИОКОЗ. На 10 от тях са издадени Имунизационни сертификати за имунизационно състояние.

От месец януари 2008 година се работи по усъвършенстване на работата с информационната система за складова наличност в РИОКОЗ, както и на раздаваните на ОПЛ и МБАЛ биопродукти. За раздадените биопродукти всеки ОПЛ получава разписка, в което е отразено полученото количество, серията на ваксината и срока на годност. От програмата могат да се правят различни справки както за получените от личните лекари биопродукти, така и за общо раздадените биопродукти за определен период от време. За РИОКОЗ – справки за получени количества биопродукти, за налични биопродукти, за раздадени биопродукти на ОПЛ, на МБАЛ, на ДМСГД и др.
 • Деца без ОПЛ

През изминалата 2008 г. продължиха усилията ни за издирване и уточняване на децата без ОПЛ. За целта ежемесечно Родилните отделения на лечебните заведения по общини предоставят в отдел “ПЕК“ информация за новородените и извършените им имунизации.

След съпоставяне на данните от Родилните отделения и актуализираната пациентска листа от РЗОК са определени децата, подлежащи на уточняване и издирване: • За гр. Добрич – общо 82 деца, от които са уточнени 30, мигрирали – 3 деца. Остават за уточняване – 49 деца. Изпратени са 26 писма до родителите.

 • За община Добричка – общо 83 деца, от които са уточнени - 51 деца, мигрирали – 2 деца, за уточняване – 29 деца. Изпратени са 19 писма на родителите.

 • За гр.Тервел – общо 29 деца, от които 23 са уточнени, остават за уточняване – 6 деца. Изпратени са 2 писма на родителите.

 • За гр.Каварна – общо 17 деца, от които 14 са уточнени, остават за уточняване – 3 дете. Изпратено е 1 писмо на родителите.

 • За гр.Балчик – общо 33 деца, от които 21 са уточнени, остават за уточняване – 12 деца. Изпратени са 3 писма на родителите.

 • За гр.Ген. Тошево – общо 31 деца, от които 22уточнени, за уточняване – 9 деца. Изпратени са 7 писма на родителите.

 • За Крушари – общо 18 деца, от които 10 уточнени, за уточняване – 8 деца. Изпратени са 2 писма на родителите.

Предстои уточняване и на останалите деца без ОПЛ по общини.

В отдел “ПЕК“ от младши експерт се извършва картотекиране –вписване в журнал на децата без личен лекар и уточняването им в хода на издирването (с ОПЛ, миграция, леталитет ).

По време на епидемиологичните проучвания на ОЗБ при болни от малцинствата се оказва методична помощ и се разяснява необходимостта от избор на личен лекар и от имунизации при ваксинопредотвратими инфекции за предпазване здравето на децата. Акцентира се върху задължителния характер на имунизациите, залегнали в Имунизационния календар на Република България, както и на административно - наказателната отговорност, която носят родителите при неосигуряване на провеждането им. При извършената тематична проверка по имунопрофилактика на всички ОПЛ в област Добрич, в РИОКОЗ бяха представени списъци на деца, чиито родители многократно са посещавани в домовете и са канени за извършване на имунизации, но отказват по една или друга причина да имунизират децата си. Екип от сътрудници на отдел “ПЕК” със съдействието на медиатор към община гр. Добрич посети домовете на 13 деца с нередовни имунизации и отказващи такива. Беше оказана методична помощ на родителите на тези деца, като същите бяха насочени към ОПЛ за имунизация. Даден беше срок в който родителите да посетят ОПЛ с детето си. След изтичане на срока получихме информация, че всички деца с нередовен имунизационен статус са посетили ОПЛ и са имунизирани.

Ще продължим да полагаме максимални усилия за издирването, картотекирането и ваксинирането на деца без ОПЛ, както и на здравно-неосигурени лица, подлежащи на профилактична реимунизация с ТД-ваксина.

В Родилните отделения на МБАЛ в областта се оказва методична помощ на майките с оглед своевременния избор на личен лекар на новородените и изписването на същите с вече избран такъв.


 • Отчет за получените и изразходвани биопродукти и техническите средства за тяхното приложение по образец

През 2008 г. продължи работата по отчетността на биопродуктите и консумативите, съхранението и бракуването на биопродуктите, както и стриктния контрол на всяка доза ваксина, отчитането й и причините, довели до бракуването й.

За 2008г. в РИОКОЗ-Добрич и в мрежата, поради изтичане срока на годност, са бракувани общо следните ваксини по видове: БЦЖ 39 ампули, ДТК 44 ампули, ДТ 12 ампули, ТД 11 ампули, МПР - 4 фл., Гамаглобулин – 3 мл. – 1 амп., ППД 138 амп, Коремен тиф – 25.

По други причини – счупване и неизправност в хладилните съоръжения са бракувани следните ваксини: БЦЖ – 1 амп., ДТК –7 амп., ДТ – 15 амп., ТД – 3 амп., МПР – 5, Имовакс – 1фл., НВ – Енжерикс – 7 фл.

Анализът на дейностите по имунопрофилактика за 2008 година показва, че все още има ОПЛ, които не прецизират точно подлежащите контингенти за различните имунизации и реимунизации. Оказана им е методична помощ относно целогодишно извършване на имунизации при навършена съответна възраст, а така също и относно своевременно съобщаване на нежелани реакции след ваксинация.

С цел недопускане бракуване на ваксини е засилен контролът върху правилното съхранение и транспортиране, точното заявяване и своевременното оползотворяване на биопродуктите.

Ще продължим да полагаме максимални усилия за издирването, картотекирането и ваксинирането на деца без ОПЛ, както и на здравно-неосигурени лица, подлежащи на профилактична реимунизация с ТД-ваксина чрез: • информиране на подлежащото население чрез медии и персонално

 • здравно промотивна дейност

 • засилен контрол на ОПЛ за обхвата с ТД на осигуреното възрастово население

 • налагане на санкции


ЛАБОРАТОРНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ПО НАДЗОРА НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

Ходът на микробиологичната и паразитологична диагностика следва методичните указания на МЗ, МА и базовите лаборатории към НЦЗПБ, а дейността на лабораторията е в съответствие с Националните стандарти по микробиология и клинична паразитология.

През първото тримесечие на 2008 г., Микробиологична лаборатория бе оборудвана по програма ФАР с апаратура (термостат и имунофлуоресцентен микроскоп).

Служителите в отдел “Медицински изследвания” работят по предварително изготвен в началото на годината план, съобразен с целите и изскванията на МЗ и останалите дирекции и отдели в РИОКОЗ - Добрич. Всеки член от колектива работи и по свой индивидуален план, който е част от плана на лабораториите.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница