Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2008 годстраница9/13
Дата01.02.2017
Размер2.62 Mb.
Размер2.62 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
1. Микробиологична лаборатория

През отчетната 2008 година в “Микробиологична лаборатория” са изработени 9491 проби.

В звено КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ през 2008 година са изследвани 1203 клинични материали.

Изследваните урини са 407 с 274 положителни резултата. Водещи са микроорганизмите от род Е. коли - 73 бр., следвани от род Стафилококус - 62, род Протеус - 51, група КЕС / Клебсиела, Ентеробактер, Серация / - 31, род Ентерококус - 10, род Кандида - 5. Сравнително висок е относителният дял на изолираните от урина Грам отрицателни неферментативни микроорганизми /ГОНФ/ от род Псевдомонас и род Ацинетобактер- съответно 16 и 14 щама.

Изследваните през годината гърлени секрети са 409 с 222 положителни резултата. В това число се включват секретите на деца от организирани колективи, контактни на Скарлатина – 122 бр. Превалират представителите на бета-хемолитичните Стрептококи – 70 изолата /40-грА, 30-грВ/, Стрептококус пнеумоние – 21, род Кандида - 35щама. Род Стафилококус / 28 щама/ са съответно Стафилококус ауреус 6 и 22 щама коагулазо негативни. Голям е броят на изолатите Мораксела катаралис – 19 и други пиогенни – 17.

Броят на изследваните носни секрети е 271 със 143 етиологично доказани причинители. При носните секрети преобладават Стафилококите – 68 изолата /12 – С.ауреус и 56 Коагулазонегативни. Това говори за нарастване на стафилококовото носителство, което от своя страна води до нарастване риска от заболяване, особено при пациенти с намален имунитет. ГОНФ/ 25/ от род Псевдомонас – 3 и род Ацинетобактер – 22, Стрептококус пневмоние се изолира предимно от болни пациенти -12 бр.

изследвани са 11 гинекологични с 4 позитивни резултата и 11 уретрални материала, всички етиологично доказани. Находката е предимно от Стафилококи и чревни микроорганизми.

Изследваните раневи секрети са 47 броя с 50 етиологично доказани причинители, предимно от деца, настанени в ДМСГД. Някои проби са контаминирани с повече от един микроб. Водещо място заемат Стафилококите – 21/ коагулазо негативните - 18 щама и С ауреус – 3/, следвани от ГОНФ / Псевдомонас – 3 и Ацинетобактер – 6/.

Броят на микробиологично изследваните храчки е 47 с 36 положителни резултата. Прави впечатление високия относителен дял на бета- хемолитичните стрептококи –10, Стрептококус пневмоние - 7 щама, Мораксела - 7 щама и Кандида – 6 бр.

Клиничните материали са по-малко в сравнение с 2007 г, тъй като Микробиологична лаборатория в състава на РИОКОЗ не сключва договор с РЗОК и не обслужва пациенти с направления за МДД и МБАЛ по клинични пътеки.

През 2008 година в звено ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ И ВИБРИОНИ са изследвани 4379 фекални проби. Изолирани са 97 щама патогенни и условно патогенни микроорганизми.

За дизентерия са извършени 4032 изследвания - 33 изследвания от болни, 152 изследвания от преболедували, 477 контактни и 3361 с профилактична цел. Изолирани са 27 щама. Ш.зонеи – 18 щама от ДДМУИ с.Крушари – ВБИ взрив. В Помощно училище с.Кранево –взрив от Ш.флекснери 2а – 6 бр. за годината. Ш.боидии 6 – 1 щам от здравна книжка и Ш.боидии 12 – 2 щама от здравна книжка.

За салмонела, коремен тиф и паратиф са направени 3484 изследвания - 33 от болни, 3 от преболедували, 87 от контактни, 3361 с профилактична цел. Общо за годината е изолиран 1щам Салмонела паратифи Б от здравна книжка.

За колиентерити /ентеропатогенни, ентеротоксигенни и ентероинвазивни Е. коли/ са направени 3660 изследвания. Те се разпределят както следва - 33 изследвания от болни, 148 от преболедували, 118 от контактни и 3361 с профилактична цел. Изолирани са общо 60 щама. От групата ентеропатогенни Е. коли са изолирани - 30 щама , от групата на ентеротоксигенни Е. коли 27 -щама, от групата на ентероинвазивните Е.коли – 5 щама.

По повод ВБИ в ДМСГД гр. Добрич от ЕЕ коли, са изследвани деца и персонал, от които са изолирани предимно ЕЕ коли О6 и О20 /някои двукратно/. При децата преобладават ентеропатогенни и ентеротоксигенни Е. коли.

От здравни книжки са изолирани 10 ЕЕ коли от групата на ентероинвазивните Е.коли.

Всички постъпили в лабораториията фекални проби се изследват за условно- патогенни микроорганизми като причинители на гастроентероколитен синдром. Изолирани са 7 щама УПГ.

В звено Чревни инфекции се извършват изследвания за бацилоносителство на лица, подчинени на Наредба №15 от 27.06.2006г за изготвяне на документ Лична здравна книжка. През 2008 г са изработени 2977 проби. Изолирани са 13 патогенни щама Ежегодното изследване на тези лица би довело до намаляване риска от епидемични взривове и хранителни заболявания.

В звено СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,СПИН И ХЕПАТИТ В са извършени 900 изследвания (599 вирусология, 301 серология).

В началото на м. септември, във връзка с проучването и разпространението на Хепатит В и С, започна изследването по метода на ELISA на болни, контактни и рискови групи лица. Тестовете бяха предоставени по програма ФАР от НРЛ по хепатитни вируси.

Микробиологична лаборатория обслужва КАБКИС в дирекция “ООЗ”. Трима от общо 4 мл.експерти са преминали курс на обучение в Националната потвърдителна лаборатория по СПИН. Тестовете, с които се работи в КАБКИС се предоставят от МЗ. Винаги са различни и без превод на български език. Високият професионализъм и опит на мл.експерти, позволява да се изработят и отчетат правилно постъпилите проби.

По линия “НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” околна среда в „Микробиологична лаборатория” са изработени 3023 проби с 8333 анализа при запланувани 2385 проби с 6825 анализа.

Те се разпределят както следва


Проби

анализи

нест. проби

нест.анализи

ръце на персонал

173

519

9

13 /5 Ент+1 Пс.+7 др./

мед.инструменти

686

2058

1

1 /1 др./

спец.мед.апаратура

158

632

16

19 /3 Ент+3 Пс+13 др./

бельо и работно облекло

136

408

7

9 /4 Ент+1 Пс+4 др./

предмети за обслужване на болни

103

309

4

6 /3 Ент+ 3 др./

съдове за хранене

110

440

14

16 /5 Ент+1 Пс+ 10 др.//

рискови повърхности

1026

3078


46

56 /23 Ент+2 Стаф + 7 Пс+24 др./

дез. Разтвори

68

272

4

5 /1 Ент+ 4 др/

въздух

27

81

0

0

контрол на сушилни /тест микроорганизми/

330

330

/165 Е к + 165 Ст/59

59 /29 Е.к+30 Ст/

Контрол на автоклави

206

206

0

0
ВСИЧКО

3023

8333

160

184

През 2008 година “Микробиологична лаборатория” е извършила изследвания на здравни книжки, Сифилис, Хепатит В и СПИН на стойност 42602,00 лв. при планирани 22070 лв.2.Паразитологична лаборатория

През 2008г. приоритетните направления в дейността на лаборатория “Медицинска паразитология” на отдел “Медицински изследвания” бяха насочени основно към: • Подобряване качеството и осъвременяване на лабораторната диагностика на паразитозите.

 • Своевременно регистриране и съобщаване на паразитните болести в региона.

 • Повишаване на квалификацията на работещите в лабораторията – с участие в курсове по СДО, индивидуално обучение, колегиуми и др.

Обемът на извършената лабораторно – паразитологична дейност е следният:Вид на изследванията2008г.

план

изпълнение

1. Перианални натривки

4000

12561

2. Фекални за хелминти

2350

7661

3. Фекални за протозои

2350

7661

4. Тест за токсоплазмоза

55

24

5. Тест за ехинококоза

40

46

6. Тест за трихинелоза

10

1

7. Изследване за малария

8

-

8.Изследване за трихомони

20

1

9. Смивове

600

876

ОБЩО:

9433

28831


В плана за паразитологични изследвания за 2008г. при планирани общо 9433 изследвания (8728 морофологични, 105 - серологични и санитарно паразитологични – 600), са извършени общо 28831 паразитологични изследвания, като от тях - 27 889 морофологични, 71-серологични и 876 санитарно-паразитологични. • Перианални секрети – 12561

 • Фекални за хелминти – 7661

 • Фекални за протозои – 7661

 • Тест за токсоплазмоза – 24

 • Тест за ехинококоза –46

 • Тест за трихинелоза - 1

 • Трихомони – 1

През 2008г. с паразитологични изследвания са обхванати общо 12561 лица, изследвани за хелминти и протозои, разпределени както следва: по клинични показатели–189; по профилактични–12317; по епидемиологични –55.

От тях положителните са разпределени както следва: • На Enterobius vermicularis – 161

 • на Lamblia/ Giardia/ intestinalis – 23

 • на Trichocephalus trichiurus -3

 • на Ascaris lumbricoides – 4

 • на Hymenolepis nana -1

 • на Trichomonas vaginalis – 1

Серологичните изследвания са: с РПХА за токсоплазмоза–32 на 24 лица, от които 13 са с положителни резултати, с ELISA за ехинококоза - 46 изследвания на 42 лица, от тях 24 с положителни резултати.

С Наредба № 15/ от 27.06.2006г. за здравните изсквания към лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, предприятия, които произвеждат или търгуват с хран, към необходимите изследвания за здравни книжки, продължи извършването на паразитологичното изследване за хелминти и протозои.

Съгласно Наредбата, в паразитологична лабораторията са извършени паразитологични изследвания на 7091 здравни книжки на стойност 56 728лв.

По сключен Договор на РИОКОЗ с МБАЛ – Добрич и МБАЛ в региона за паразитологични изследвания през 2007 г. са извършени изследвания – 24 морфологични и 35 серологични.


ДЕЙНОСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА на болестите И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ

През 2008год. приоритетните цели бяха: • Ограничаване разпространението и профилактика на основните рискови фактори, свързани с начина на живот;

 • Ограничаване разпространението и профилактика на хроничните неинфекциозни болести;

 • Ограничаване, намаляване и ликвидиране вредното въздействие на факторите на средата върху здравето;

 • Профилактика на инфекциозните заболявания с регионално и национално значение – туберкулоза, СПИН, сифилис и гонорея, съвместно с отдел “ПЕК”;

 • Изграждане на капацитет на локално ниво за развитие на дейности, укрепващи здравето;

 • Ограничаване рисковите фактори, свързани с храненето, които могат да доведат до възникване на хранителен дефицит и ХНБ;

 • Здравно образователна дейност относно основните поведенчески рискови фактори за ХНБ сред подрастващото поколение и рискови групи от населението;

 • Здравен контрол по Закона за здравето;

Основните групи, към които бяха насочени усилията на инспекцията в областта на промоцията на здраве и профилактиката на хроничните неинфекциозни болести включваха : • Подрастващо поколение – 3 – 18 год.

 • Възрастното население – 25 – 65+ год.

 • Високорискови групи по отношение на ХНБ

 • Бременни и жени във фертилна възраст

 • Етнически малцинства


Анализ на здравословното състояние на организирания детски и ученически контингент на база анализа, предоставен от медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училища

Анализът обхваща учебната 2007/2008 г. децата и учениците са разделени в 4 възрастови групи: 1-3 г., 3-7 г., 7-14 г., 14-18 г. Той е изготвен е въз основа на Наредба № 39 (ДВ,бр.106/2004 г.) за организацията и провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията. Оценката на физическото, психическото развитие и здравословното състояние на децата се извърши по Методика за провеждане на профилактичните прегледи при деца от 0 до 18 години. Пълният анализ е представен в МЗ и в Областна управа - Добрич на 30.06.2008 г.Изводи:

 1. При обработката на анкетите се установи,че данните не са пълни, тъй като около 20% от учениците не са представили талони за профилактичните прегледи на медицинските специалисти в училищата.

 2. Необходимо е да има по-добра координация при представяне на сведенията между личните лекари и медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училищата.

 3. При анализа на здравословното състояние на децата, посещаващи детските заведения в област Добрич, се наблюдават голям брой регистрирани случаи на заболяване с диагноза Астма, Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации и Затлъстяване.

 4. При учениците от област Добрич преобладават регистрирани случаи на Затлъстяване, Олигофрения и Смущение в зрението.

 5. Запазва се тенденцията да се регистрират голям брой случаи на заболяване с диагноза Гръбначни изкривявания.

 6. За 2008 г. са се увеличили почти двойно случаите с диагноза Астма.

 7. И при децата и при учениците се забелязва тенденция на увеличение на регистрираните заболявания при профилактичните прегледи.


Хигиенна оценка на седмичните учебни разписания

Проверките обхванаха втория учебен срок за учебната 2007 г/2008 г през м. февруари – март и първия учебен срок на учебната 2008 г/ 2009 г през м. септември - октомври за всички училища от област Добрич.

За одобрените програми се издава протокол в 3 екземпляра – един за Училището, един в РИО на МОН и един за отдел ”КНОС” за текущ контрол през учебната година /решение на Директорския съвет при РИОКОЗ-Добрич/. За несъгласуваните програми се изготвя предписание със срок за коригиране, за 2008 год. са изготвени 4 предписания. Предписанията бяха изпълнени в срок. Още при подготвянето на програмите, директори на общообразователни училища ги съгласуват чрез консултиране или методична помощ от специалисти на дирекцията. Общо за 2008 год. проведените консултации са 3, а ОМД - 10. Професионалните гимназии представят протиколи от Педагогическия съвет за определяне степента на трудност за специфичните предмети изучавани в съответната гимназия.

Общо са проверени 96 седмични програми. Положителните становища са 88. Съставени са 4 акта на директорите на две основни училища и две професионални гимназии за неспазване сроковете за представяне седмичните програми за проверка в РИОКОЗ. В резултат на доброто взаимодействие между дирекция “ООЗ” и РИО на МОН създадохме и подържаме добра практика за контрол и съгласуваност на седмичните програми за всички училища от област Добрич.


Дейност по профилактични програми

През 2008 година РИОКОЗ-Добрич работи по следните:програми:

 • Интервенционна програма за профилактика на хроничните неинфекциозни болести “СИНДИ”;

 • училища утвърждаващи здраве;

 • Национален план за действие по околна среда и здраве2008-2013 г.;

 • Национална програма “ Профилактика и контрол на НІV/СПИН и ППИ” компонент 7;

 • Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2007-2011 г.;

 • Национална стратегия за борба с наркотиците 2007-2008;

 • Национална Програма за ограничаване тютюнопушенето в Република България 2007- 2010г.;

 • Национална програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество;

 • Национален план за действие “Храни и хранене 2005-2010 г.”

 • Национална програма „Елиминация на морбили и вродена рубеола”

 • Национална програма за профилактика и борба с кърлежопреносимите инфекции

 • Национална програма „Контрол на ехинококозата при хората и животните 2004-2008 г „

 • Национална програма „Промоция на здраве в болниците”

 • План за действие “Устойчиво елиминиране на йодния дефицит”;

 • Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение;

 • Национална програма «Училища утвърждаващи здравето”;

 • Регионална програма за профилактика на наркоманиите;

 • Регионална програма за профилактика на тютюнопушенето;

 • Регионална програма за профилактика на наркоманиите;

 • Регионална програма за “Профилактика и контрол на НІV/СПИН и ППИ”;

 • Регионална програма “Анализ на антибиотикочувствителността на болнични щамове микроорганизми”;

 • Регионална програма “Изследване на клинични материали и епидемиологично проучване на метицилин резистентни стафилококи”;

 • Регионална програма “Снижаване на опаразитеността с ентеробиоза в организираните детски колективи в Добрички регион за 2008 г. “;

 • Регионална програма “Проучване на анофелийните биотопи в Добрички регион”.

проекти:

 • През 2008 г. дирекцията работи по проект “Сигурни в любовта” – финасиран от МЗ и Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, реализиран от Обществена Коалиция за Здраве и Младежки дом “З. Стоянов”.

 • Бяхме партньори на НПО „Здравна грижа за всеки” гр.Добрич по общински проект – „Искам ли това да се случи” и НПО ”Еко-Пи3” по техния общински проект „Еко патрули бдят – въздух, вода, земя”.

 • В рамките на НПДОСЗ спечелихме проект “Обич и здраве за подрастващите'' - проучване за влиянието на шума върху учениците в 3 СОУ от три общини на област Добрич /община Добричка, община Крушари и община Каварна/. Анкетирани са 140 ученика в трите училища; проучена е хроничната заболяемост от болести на сърдечно - съдовата и нервната системи, замерено е кръвното налягане на 140 ученика /по около 45 от трите училища, разпределени по пол и възраст/. Изготвени са обобщаващ анализ и оценка на здравния риск и са представени на заинтересованите страни. Здравно образователният материал /дипляна/ „Рисковите фактори на човешкото здраве„ излезе в тираж 2000 бр.Дейности по национални програми
Интервенционна програма за интегрирана профилактика на хроничните неинфекциозни болести “СИНДИ”:

Програма “СИНДИ” е основна програма на дирекция “ООЗ”. Община гр. Добрич подпомага дейностите, като осигурява финансиране за здравно - профилактични мероприятия и за здравно – образователни материали.

РИОКОЗ – Добрич продължава да бъде център за управление на данните. Няма промяна в информационната система, която поддържаме:


 • Здравно – демографските показатели за гр. Добрич и областта;

 • Данни за заболеваемостта в демонстрационна зона Добрич;

 • Данните от базовите проучвания по програмата от 1998 г., 2002 г. и 2007 г.

 • Данните от междините проучвания за промени в нагласите, знанията и поведението през 2000 и 2004 година;

 • Данни за проведени кампании, анкетни проучвания, данните от мониторирането на програмата;

 • Здравно – образователни материали;

 • Проекти за реализиране на дейности в областта на профилактиката и промоцията;

Събраната информация ни служи за определяне на приоритетите за годината. И през 2008 г. работихме по всички фактори на риска и по профилактика на основните хронични неинфекциозни болести.
Проведени са следните проучвания:

 1. Базово анкетно проучване на ученици по детската компонента на СИНДИ

През месеците април, май и юни се проведе анкетно проучване, свързано с детската компонента на програма СИНДИ по проект “Здрави деца в здрави семейства”. Целта на изследването е да се проучи носителството на фактори на риска за здравето на ученици на възраст 14-18 г. ( поведенчески, биологични, фактори на околната среда ) и нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот. Обект на изследването са 740 ученика на възраст 14-18 г., от 8-11 клас, паралелки А от 9 училища в гр. Добрич: СОУ “П. Р. Славейков”, СОУ “К. Охридски”, СОУ “Л. Каравелов”, ХГ “Св. Св. Кирил и Методий”, ЕГ “Г. Милев”, ПГТО, ПГСА, ПГАС и ПГВМ. Извадката е случайна, систематично формирана, представителна за учениците по възраст и за двата пола. Във всички посочени училища се проведе анкета по стандартизиран за мрежата на СИНДИ/Европа въпросник, включващ 52 въпроса, разпределени в 9 раздела ( данни за анкетирания, хранене, употреба на алкохолни напитки, тютюнопушене, физическа активност, други навици, свързани със здравето, здравни знания и нагласи, оценка на здравето, училищна среда ). На всички ученици се извършиха измервания на ръста, теглото и артериалното налягане – двукратно.

2.Проучване и анализ на обхвата и качеството на лечение на хипертониците в зоната през 2007 г.

Данните за обхвата и лечението на хипертониците в зоната през 2007 г. са предоставени от РЗОК-Добрич. Направен беше анализ.Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница