Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2010 годстраница2/8
Дата01.02.2017
Размер2.01 Mb.
Размер2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Бактериални менингити и менингоенцефалити
За 2010г. са регистрирани 7 заболели (4 потвърдени и 3 вероятни), заболяемост 3,5%ооо, срещу 16 заболели (10 потвърдени и 6 вероятни), заболяемост 7,87%ооо за 2009г.

Относителният им дял спрямо всички ОЗБ е 0,48%, а спрямо всички ВКИ е 0,98%.

Засегнати са 4 от общините.


 • Балчик – 2 заболели, заболяемост 9,16%ооо;

Засегнати са 4 възрастови групи, като водеща по заболяемост е възрастова група:

 • 0г. – 2 заболели, заболяемост 99,55%ооо

От 7 случая на бактериален менингит и менингоенцефалит, 4 са с уточнена етиология (57,14%) – 1 с причинител Стр. пневмоние, 1 с причинител – Хемофилус инфлуенце, 2 с причинител Н. менингитидис. Три от случаите (42,86%) са с неуточнена етиология и са регистрирани като вероятни.

По пол – 4 от заболелите са мъже и 3 жени. Заболелите от градовете са 4 (57,14%), 3 са селски жители (42,86%). Проучени са 9 огнища. От общо 22 контактни лица, няма заболели.


Бактериални менингити и менингоенцефалити с неуточнена етиология

За 2010г. са регистрирани 3 случая, заболяемост 1,5%ооо срещу 6 случая, заболяемост 2,95%ооо за 2009г.

Заболяванията са регистрирани в 3 от общините.

Засегнати са 3 възрастови групи: • 0г. – 1 заболял, заболяемост 49,78%ооо;

 • 1-4г. – 1 заболял, заболяемост 12,77%ооо;

 • 55-59г. – 1 заболял, заболяемост 6,78%ооо.

Един от заболелите е градски жител, 2 са селски жители. Всички заболели са мъже и са хоспитализиран

Бактериални менингити и менингоенцефалити с уточнена етиология

За 2010г. в област Добрич са регистрирани 4 заболели, заболяемост 2%ооо, срещу

10 заболели, заболяемост 4,92%ооо (случаите са потвърдени) за 2009г.

Разпределение на заболелите по общини е както следва: • Балчик – 2 заболели, заболяемост 9,16%ооо;

 • Добрич – 2 заболели, заболяемост 2,2%ооо.

Заболяванията са регистрирани в 3 възрастови групи:

 • 0г. – 1 заболял, заболяемост 49,78%ооо;

 • 1-4г. – 2 заболели, заболяемост 25,54%ооо;

 • 5-9г. – 1 заболял, заболяемост 10,92%ооо.

Разпределение по пол: 1 мъж и 3 жени.

Всички заболели са хоспитализирани. Заболяванията са с уточнена етиология и са лабораторно потвърдени: 1 с причинител Стр.пневмоние, 1 с причинител Хемофилус инфлуенце и 2 – Н. менингитидис. Заболелите са неорганизирани.


Вирусни менингити и менингоенцефалити
За 2010г. са регистрирани 6 случая (5 вероятни и 1 потвърден), заболяемост 3%ооо, срещу 5 заболели (вероятни), заболяемост 2,46%ооо за 2009г., срещу 23 заболели (22 вероятни и 1 потвърден случаи), заболяемост 11,3%ооо за 2008г., 8 заболели лица и заболяемост 3,89%ооо за 2007г. и 18 заболели и заболяемост 8,70%ооо за 2006 г., когато е регистриран пик в заболяемостта за 10г. период за област Добрич.

Относителният дял на заболяванията спрямо всички ОЗБ е 0,41 %, а спрямо всички ВКИ е 0,84%.

Засегнати са 5 от общините в областта.

Засегнати по заболяемост са 5 възрастови групи като с най-висока заболяемост е: • 0г. – 1 заболял, заболяемост 49,78%ооо.

Разпределение по пол: мъже – 4 (66,67%), жени – 2 (33,34%). От заболелите 5 са градски жители – 83,33%, 1 е селски жител – 16,67%. Всички заболели са хоспитализирани. Двама са организирани в детски колектив (1 – ЦДГ, 1 – ДЯ), 1 работник, 3 неорганизирани.

Един от заболелите е починал – смъртност 0,5%ооо, леталитет – 16,67%.АНАЛИЗ НА ЧРЕВНИТЕ ИНФЕКЦИИ РЕГИСТРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2010г.
През 2010г. относителният дял на чревните инфекции в структурата на острите заразни заболявания е 46,30%.

Структура на чревните инфекции за 2010г. • Ентероколити – 538 случая (477 вероятни и 61 потвърдени), заболяемост 269,40%ооо, относителен дял спрямо всички ОЗБ - 37,12%;

 • Вирусен хепатит тип А – 17 случая, заболяемост 8,51%ооо, относителен дял 1,17%;

 • Дизентерия – 33 случая, заболяемост 16,52%ооо, относителен дял 2,28%;

 • Колиентерити – 54 случая, заболяемост 27,04%ооо, относителен дял 3,72%;

 • Салмонелоза – 29 случая, заболяемост 14,52%ооо, относителен дял 25%;

През 2010г. заболелите от чревни инфекции са 671, от които 602 са хоспитализирани, заболяемост 336%ооо, срещу 616 случая и заболяемост 303,24%ооо за 2009г. Лeко е увеличена регистрираната заболяемост за областта от чревни инфекции за отчетната година в сравнение с предходната.

За град Добрич от регистрираните 313 случая на чревни инфекции, (включително и Вирусен хепатит тип А) 271 са хоспитализирани. Относителният дял на заболелите е 46,6% от всички чревни инфекции за областта регистрирани през 2010г срещу 275 случая за 2009г. Превес в структурата на чревните инфекции имат Ентероколитите – тенденция запазена от предходните години в областта.

Най-висока заболяемост от чревни инфекции се наблюдава във възрастова група от 0г. – 5923,3%ооо, следвана от възрастова група 1-4г. – 2886%ооо и 5-9г. – 579%ооо – тенденция запазена от предходните години.
Салмонелоза
През 2010г. регистрираните случаи на Салмонелоза са 29 (потвърдени), заболяемост 14,52%ооо срещу 20 случая и заболяемост 9,85%ооо за 2009г. Относителният дял на Салмонелозите спрямо всички чревни инфекции е 4,3% срещу 3,25% за 2009г.

През 2010г. най-висока е заболяемостта във възрастовите групи: 1-4г. – 12 случая, заболяемост – 153,3%ооо 0г. – 2 случая, заболяемост – 99,55%ооо, и 5-9г. – 4 случая, заболяемост – 43,7%ооо.

По пол разпределението е 12 мъже и 17 жени.

От заболелите 29 лица са хоспитализирани 22. Десет от тях са от организирани колективи (4 от заболелите посещават ДГ, 1 - ДЯ, 4 – училища и 1 от ДДУИ). Най-много случаи са регистрирани през месец февруари - 5 случая.

Отстранени от работа – 1 лице.

Регистриран е един епидемичен ВБИ взрив от Салмонелоза в ДДУИ с. Крушари.

Заболяемостта от Салмонела в областта в последните три години, бележи тенденция на снижаване и от 2008г. насам е под средната за страната .
Дизентерия
През 2010г. регистрираните случаи на Дизентерия са 33 (потвърдени) срещу 58 за 2009г. Заболяемост за 2010 год. – 16,5%ооо, а за 2009 год. – 28,6%ооо.

Относителният дял на Шигелозите за 2010г. спрямо всички чревни инфекции е 4,91%, значително намален в сравнение с 2009г., когато е бил 9,42%.

По възрасти най–висока заболяемост през 2010г. е регистрирана във възрастовите групи: 0г. – 4 случая, заболяемост – 199,1%ооо; 1-4г. - 14 случая, заболяемост – 178,8%ооо, и 5-9г. – 2 случая, заболяемост – 21,85%ооо.

По пол разпределението е 10 мъже и 23 жени.

Разпределение по щамове на Шигелозите: Шигела зоней – 6; Шигела флекснери – 19; Шигела флекснери 2а – 6; Шигела флекснери 2 – 2;

Регистриран е един епидемичен ВБИ взрив от Дизентерия в ДПБ с. Карвуна, общ. Балчик.

Заболяемостта от Дизентерия в област Добрич е по-висока от средната за страната (както всички чревни инфекции с изключение на Салмонелозата в последните три години)


Колиентерити
За 2010г. са регистрирани 54 (потвърдени) случая на Колиентерити, заболяемост 27%ооо, срещу 62 случая и заболяемост 30,5%ооо за 2009г. Относителният дял на Колиентеритите от всички чревни инфекции през 2010г. е 8,05%. В сравнение с 2009г. се регистрира намаляване на заболяемостта.

През анализираната година случаи на Колиентерити не са регистрирани само в община Шабла.

Със заболяемост над средната за областта са: общините Крушари, Добрич и Добричка.

Засегнати от колиентерит както за предходната така и за 2010г са кърмаческата, детската и ранната училищна възрасти – 0г – 19 случая, заболяемост – 945,74%ооо, 1-4г. – 25 случая, заболяемост – 319,3%ооо и 5-9г. – 6 случая, заболяемост – 65,55%ооо.

От всички 54 заболели лица 40 са хоспитализирани, като от организирани колективи са 14 лица (2 от ЦДГ, 2 от ОУ, 2 от СОУ, 2 от ДДЛРГ и 6 от ДЯ). Най-голям брой заболели има през месец декември – 11, месец февруари, март, септември, октомври и ноември са с регистрирани по 3 случая, а месец юни и юли по 8 случая.

По пол разпределението е 36 мъже и 26 жени.

Отстранено от работа – 1 лице.

Регистриран е един епидемичен ВБИ взрив от Колиентерит в Дом за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) в с. Овчарово, общ. Добричка, област Добрич.

Съобщенията за хоспитализация са получени в отдел “ПЕК” на 19.07.2010г. от ИО на МБАЛ – Добрич.
Ентероколит
Относителният дял на Ентероколитите е 80,18% спрямо общия брой на чревните инфекции, което поставя заболяването на първо място сред всички чревни инфекции – тенденция набелязана от предходните години. Заболяемостта от Ентероколити през 2010г. е 269%ооо (538 заболели) срещу заб. 204%ооо (414 заболели) за 2009 год.

От регистрираните Ентероколити 477 са вероятни и 61 потвърдени с причинители: Протеус - 1, Протеус мирабилис - 3, Клебсиела - 5, Ротавируси - 48 и Аденовируси - 2, Псеудомонас аерогиноза – 2.

Заболявания от Ентероколити за 2010г. са регистрирани във всички общини на областта.

Засегнати са всички възрастови групи, но с най – висока заболяемост за 2010г. са следните: 0г – 119 случая, заболяемост 5923,3%ооо, следвана от 1-4г. – 226 случая, заболяемост 2886%ооо и 5-9г – 53 случая, заболяемост 579%ооо. За 2009г. най – висока е заболяемостта в същите възрастови групи: 0г – 104 случая, заболяемост 5333,3%ооо, следвана от 1-4г. – 162 случая, заболяемост 2111%ооо и 5-9г – 38 случая, заболяемост 425.7%ооо.– тенденция запазена от предходните години.

По пол разпределението е 284 мъже и 254 жени. От заболелите 538 лица – 497 са хоспитализирани. Броят на проучените епидемични огнища са 575. Броят на контактните лица е 2009, от които лабораторно изследвани са 428. От организирани колективи са 67 лица (ЦДГ – 20, СОУ – 16, ДЯ – 17, ОУ – 8, ДДЛРГ – 5 и ДДУИ – 1).

Регистрирани са два случая на починали от Ентероколит, смъртност – 1.00, леталитет – 0,37.

Регистриран е един епидемичен взрив на деца в една група на от една група на Детска ясла № 3 в гр. Добрич.

От 1998г. заболяемостта от Ентероколит в областта е постоянно над средната за страната, като в последните години се очертава тенденция за леко понижаване и достигане през 2009г. заболяемост под средната за страната .ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ
През 2010г. регистрираните случаи на Вирусни хепатити са 29, заб. 14,5%ооо, срещу 87 заболели и заболяемост 42,7%ооо за предходната година. Относителният дял на Вирусните хепатити за 2010г. е 2% от всички ОЗБ.

Вирусен хепатит тип А заема 58,62% от всички заболели от Вирусни хепатити; Вирусен хепатит тип В – 24,14%; Вирусен хепатит тип Неопределен – 10,34%; Вирусен хепатит тип С – 6,9%.

От заболяването не са засегнати общините Крушари и Шабла.

С най – висока заболяемост са общините Добрич, Тервел и Добричка.

От всички регистрирани случаи на Остър вирусен хепатит – 29 за 2010г., 20 лица са заболели в градовете и 9 в селата.

По възрасти за 2010г. най-висока заболяемост от Вирусен хепатит е наблюдавана във възрастова група 5-9год. – 4 случая, заб. 43,7%ооо, следвана от възрастова група 30-34г. - 5 случая, заб. 35,431%ооо и 15-19г. – 4 случая, заб. 33,94%ооо. За 2009 год. най-висока е била заболяемостта във възрастовите групи 5-9год. – 11 случая, заб. 123,2%ооо, следвана от възрастова група 15-19г. - 16 случая, заб. 118,1%ооо и 10-14г. – 11 случая, заб. 115,5%оооОстър Вирусен хепатит тип А
За 2010г. са регистрирани 17 случая на Остър вирусен хепатит тип А, заб. 8,51%ооо, сравнено с 2009г. - 62 случая на Остър вирусен хепатит тип А, заб. 30,5%ооо. Относителен дял спрямо чревните инфекции – 2,53%.

Случаите на заболели от ОВХ тип А за 2010г. не са установени във общините Ген. Тошево, Крушари и Шабла.

От възрастовите групи не са засегнати 0г., 10-14г., 35-39г., 50-54г., 55-59г., 60-64г. и над 65г. С най – висока заболяемост са 5-9г. – 4 случая – заболяемост 43,7%ооо, 15-19г. – 3 случая – заболяемост – 25,45%ооо и 20-24г.. – 2 случая – заболяемост – 14,6%ооо.

По пол – 11 мъже и 6 жени.

От заболелите лица, 2 са организирани (ЦДГ – 1 и СОУ – 1).

Вирусен хепатит тип В

За 2010г. са регистрирани 7 (потвърдени) заболели от ОВХ тип В, заболяемост 3,51 %ооо. За същия период на 2009г. са регистрирани 15 заболели от ОВХ тип В, заболяемост 7,38%ооо.

По пол: 3 мъже и 4 жени.

Със заболяемост над средната за областта са общините Добрич-град, Тервел и Ген. Тошево. Няма регистрирани заболели в общините Балчик, Каварна, Шабла, Крушари и Добричка.

Засегнати са 6 възрастови групи като най-висока е заболяемостта във възрастова група 30-34г. – 2 заболели, заболяемост 14,17%ооо, следвана от 15-19г. – 1 заболял, заболяемост 8,49%ооо, 20-24г. – 1 заболял, заболяемост 7,30%ооо, 50-54г. – 1 заболял, заболяемост 7,14%ооо, 45-49г. – 1 заболял, заболяемост 6,94%ооо и 35-39г. – 1 заболял, заболяемост 6,72%ооо. За 2009г. най-висока заболяемост е регистрирана в следните възрастови групи: 25-29г. – заболяемост 30,31%ооо, 15-19г. – заболяемост 22,15%ооо и 50- 54г. – заболяемост13,67%ооо.

По професии: Организирани колективи – 1 (ученик), работници – 5, служители – 1.

Починали са 2 лица – смъртност 1,00, леталитет 28,57%.


Вирусен хепатит тип неопределен
За 2010г. са регистрирани 3 вирусни хепатита тип неопределен заболяемост – 1,50%ооо. За същия период на 2009г. са регистрирани 9 заболели от ОВХ тип неопределен, заболяемост 4,43%ооо. Заболелите за тази година са от гр. Добрич - от възрастови групи1-4г., заболяемост 12,77%ооо, 20-24г., заболяемост 7,30%ооо и 55-59г. , заболяемост 6,78%ооо. Заболяемостта за община гр. Добрич е 3,24 %ооо. За 2009г заболелите са от общините Добрич – заболяемост 8,57%ооо и Добричка – заболяемост 3,99%ооо. Най-висока заболяемост е регистрирана в следните възрастови групи: 50-54г. заболяемост - 20,51%ооо, 45-49г. – заболяемост 13,82%ооо 60-64г. – заболяемост 7,59%ооо.

По пол заболелите са 2 мъже и 1 жена.

По професии: работници – 2, служители – 1.

Проучени са 3 огнища с 14 контактни лица.Вирусен хепатит тип С
За 2010г. са регистрирани 2 случай на ОВХ тип С, заболяемост – 1,00%ооо. За същия период на миналата година е регистриран 1 случай на ОВХ тип С, заболяемост 1,07%ооо. Засегната е 1 възрастова група: 55-59г. – 2 заболели, заболяемост – 13,55%ооо. Заболелите са хоспитализирани и са от гр. Добрич, заболяемост за общината – 2,16%ооо.

По пол – жени. По професии: безработни – 2.

От ОВХ тип С за 2009г. е регистриран един заболял, заболяемост 1,07%ооо. Заболелият е от гр. Добрич от възрастова група 30 – 34г, заболяемост 6,62%ооо.

Проучени са 2 огнища с 2 контакти лица.


Носители на HbsAg и НСV

За 2010г. при профилактични изследвания (донори, бременни, изследвани за медицински удостоверения за започване на работа) са установени 113 носители на HbsAg и 11 лица положителни на НСV. Най-голям брой носители на HbsAg са регистрирани в следните възрастови групи: 45-49г. – 17 случая, 30-34г. и 35-39г. - по 16случая. На всички донори, положителни на HbsAg и НСV са изпратени уведомителни писма от Дирекция “НЗБ”, отдел “ПЕК” на РИОКОЗ – Добрич за клиничен преглед и проследяване от ОПЛ.АНАЛИЗ НА ТРАНСМИСИВНИТЕ ИНФЕКЦИИ, РЕГИСТРИРАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2010г.
В последните три години заболяемостта се задържа на едно приблизително постоянно ниво над средната за страната.

През 2010г. са регистрирани 54 заболели от трансмисивни инфекции – 37 заболели от Лаймска болест – заболяемост 18,53%ооо и 17 от Марсилска треска – заболяемост 8,51%ооо. През 2009 г. са регистрирани 53 заболели от трансмисивни инфекции – 22 заболели от Лаймска болест (заболяемост 10,8%ооо) и 31 от Марсилска треска (заболяемост 15,3%ооо). От 1995 г. до 2000 г. заболяемостта от трансмисивни инфекции за област Добрич е много под средната за страната. През 2001г. е регистрирана заболяемост, значително по-висока от средната за страната – 37,11%ооо за област Добрич, при средна за страната - 23,1%ооо. Последващите години заболяемостта за област Добрич (с изключение на 2003 г.) е значително над средната за страната, с пик през 2005 г. – заболяемост за областта 47,37%ооо, за страната – 23,14%ооо. През 2005 г. общо от трансмисивни инфекции са заболели 98 лица – 28 от Марсилска треска с пет починали и 70 заболели от Лаймска болест. След пика през 2005 г. се очертава тенденция към намаляване на заболяемостта от трансмисивни инфекции, като през 2007г. се достига средната за страната, след което последва плавно покачване на заболяемостта от трансмисивни инфекции.


ЛАЙМСКА БОЛЕСТ
За 2010г. са регистрирани 37 заболели от Лаймска болест, заболяемост 18,53,%ооо. От тях 12 са вероятни и 25 – потвърдени. За същия период на миналата година са регистрирани 22 заболели – заболяемост 10,83%ооо като от тях 12 са вероятни и 10 – потвърдени. заболели.

Със заболяемост над средната за областта са 3 общини: Тервел – 7 заболели, заболяемост – 40,1%ооо, Добричка – 5 заболели, заболяемост – 20,6%ооо, Добрич – 18 заболели, заболяемост – 19,4%ооо, следвани от общините Ген. Тошево – 3 заболели, заболяемост – 18%ооо, Шабла – 1 заболял, заболяемост – 18%ооо, Балчик – 2 заболели, заболяемост – 9,16%ооо и Каварна – 1 заболял, заболяемост - 6,3%ооо.

Няма регистрирани заболявания в община Крушари.

За 2009г. с най – висока заболяемост са общините – Тервел – 4 заболели, заболяемост 22,5 %ооо, следвана от община Добричка – 5 заболели, заболяемост19,9%ооо и община Добрич – 12 заболели, заболяемост 12,9%ооо.

В разпределението по възрасти с най-висока заболяемост е възрастова група 5-9г. – 9 заболели, заболяемост – 98,32%ооо, следвана от 60-64г. – 8 заболели, заболяемост – 56,62%ооо и 45-49г. – 4 заболели, заболяемост – 27,76%ооо. За 2009г. с най-висока заболяемост са възрастовите групи над 65г. – 10 заболели, заболяемост 30,39%ооо, следвана от 5-9г. – 2 заболили, заболяемост 22,4%ооо и 60-64г. – 2 заболели, заболяемост 15,2%ооо.

Най – много заболели за 2010г. са регистрирани през месеците май и юни – 15 случаи.

Двадесет и четири от заболелите са хоспитализирани – 65%, от тях 14 са от градовете, а 10 – от селата.

В разпределението по пол 13 са заболелите мъже и 24 са жени.


МАРСИЛСКА ТРЕСКА
За 2010г. са регистрирани 17 заболели (16 потвърдени и 1 вероятен) от Марсилска треска, заболяемост 8,51%ооо срещу 31 заболели за същия период на 2009г., - 24 потвърдени и 7 вероятни, заболяемост 15,26%ооо.

Със заболяемост над средната за областта са следните общини: Каварна – 3 заболели, заболяемост – 18,9%ооо, Шабла – 1 заболял, заболяемост – 18%ооо, Добрич – 10 заболели, заболяемост – 10,8%ооо и Балчик – 2 заболели, заболяемост – 9,16%ооо, следвани от община Добричка – 1 заболял, заболяемост – 4,1%ооо.

Няма регистрирани случаи в общините Крушари, Ген. Тошево и Тервел.

Водещи по заболяемост са следните възрастови групи: 50-54г. – 3 заболели, заболяемост 21,43%ооо, следвана от 45-49г. – 2 заболели, заболяемост 13,88%ооо, 5-9г. – 1 заболял, заболяемост – 10,92%ооо и 20-24г. – 1 заболял, зцаболяемост – 7,30%ооо.

Най – много заболели са регистрирани през месеците юли и август – 11 случаи. От заболелите 16 са хоспитализирани – 94%, от тях 13 са от градовете, 3 са от селата.

По пол: мъже – 7, жени – 10

Регистриран е 1 починал – смъртност 0,50%ооо, леталитет 5,88%.

Серологично потвърдени в Микробиологична лаборатория на МБАЛ – Добрич и в “Лаборвир” – Варна за наличие на ранни антитела са 16 от случаите.АНАЛИЗ НА ПОЛОВОПРЕНОСИМИТЕ БОЛЕСТИ РЕГИСТРИРАНИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2010г.

СИФИЛИС

За 2010г. са регистрирани 3 случаи на Сифилис – 2 вероятни и 1 потвърден, заболяемост 1,50%ооо, срещу 7 заболели и заболяемост 3,45%ооо за миналата година.

Засегнати са две възрастови групи: 0г. – заболели 2, заболяемост 99,55%ооо и 25-29г. – заболял 1, заболяемост – 7,80%ооо.

За 2009г. с най-висока заболяемост са възрастовите групи – 0г. – 2 заболели, заболяемост 102.56%ооо, 20-24г. – 4 заболели, заболяемост 29,14%ооо и 30-34г. – 1 заболял, заболяемост 6,62%ооо.

По общини със заболяемост над средната за областта е община Тервел – 1 заболял, заболяемост – 5,73%ооо, следвана от община Добричка – 1 заболял, заболяемост – 4,1%ооо. С най-ниска заболяемост е община Добрич – 1 заболял, заболяемост – 1,1%ооо.

За същия период на 2009г. най-висока заболяемост е регистрирана в общините Крушари – 17,2%ооо, следвана от Добричка - 7,95%ооо и Добрич - 4,26%ооо

По пол заболелите за 2010г. са 1 мъж и 2 жени.

Проучени са 3 огнища.

Хоспитализирани – 2 лица, един градски и един селски жител.

Заболяемостта от сифилис в Добричка област е с подчертана тенденция на снижаване

ГОНОРЕЯ

За 2009 и 2010г. год. няма регистрирани заболели от Гонорея.

Заболеваемостта от гонорея показва тенденция за снижаване. През 2007 год. има един потвърден случай на гонорея, заболяемост – 0,49%ооо, а за 2006 год. 6 заболели,заболяемост – 2,92%ооо, за 2005 год. е имало 15 заболели, заболяемост – 7,25%ооо.ХЕЛМИНТОЗИ

Ентеробиоза


Най-разпространената паразитоза в организираните детски колективи продължи да заема водещо място и през 2010г. за всички изследвания. От изследваните за ентеробиоза през годината 10209 лица са диагностицирани с положителни резултати за Е.vermicularis 100 лица, през 2009г от 10446 изследвани лица са открити 127 опаразитени с E. Vermicularis, за сравнение през 2008г. от 12561 изследвани лица са открити 161 опаразитени с E. vermicularis. През 2007г са изследвани 12125 лица, от тях 109 са опаразитени. Средната опаразитеност на всички изследвани лица за ентеробиоза, изследвани по профилактични, епидемиологични и клинични показания, през 2010 г е 0.97%, 2009г е 1.21%, за сравнение през 2008г е 1.28%, 2007г-0.9% , 2006 г. – 2,67%.

През 2010г. година броят на положителните за ентеробиоза лица от профилактични изследвания за лични здравни книжки е 22.

Екстензитетът за опаразитеност с ентеробиоза в организираните детски колективи в Добрички регион за 2010г. е 1.30%, сравнен с 2009г - 1.71%, за сравнение през 2008г е 1.80%, сравнен с 2007г. също 1.80%.

От всички изследвани лица с перианални секрети през годината – общо 19126, от паразитологичната лаборатория в РИОКОЗ Добрич и двете паразитологични лаборатории в медицинските центрове в града, по профилактични, епидемиологични и клинични показания, има диагностицирани общо 175 лица с положителни резултати за E. vermicularis., или 0.91%.

Прогноза: През последните години се очертава тенденция към леко понижение на опаразитеността с ентеробиоза в организираните детски колективи. При проверките през годината не са констатирани пропуски в санитарно-хигиенен режим, така че очакваме екстензитета на опаразитеност от ентеробиоза в организираните детски колективи да се запази в тези граници или да продължи тенденцията към леко понижаване и през настоящата година.
Аскаридоза и трихоцефалоза

В Добрички регион няма регистрирани ендемични за аскаридоза селища.

През годината имаше три регистрирани случаи на A.lumbricoides в паразитологичната лаборатория на РИОКОЗ Добрич, като и трите лица бяха изпратени за изследване по диагностичи показания . Едно от лицата беше дете в ЦДГ, но беше изследвано по диагностични показания.

След проведеното етиологично лечение по схема, контролните проби бяха отрицателни.


Тениози

През изминалата година имаше един случай на тениаринхоза, на 57г. мъж от село в региона, диагностициран в една от паразитологичните лаборатории към МЦ. Проведе се етиологично лечение по схема, след което контролните проби бяха с отрицателни резултати.


Ехинококоза

През 2010 г. са регистрирани 19 лица с ехинококоза, заболяемост 9.51%ooo, сравнена с 7.38%ооо, за 2009г – с 15 заболели, и с 2008г - 22 заболели и заболяемост 11.03 %ооо г. Всички заболели от ехинококоза в региона са епидемиологично проучени.

От заболяването са засегнати 3 общини, като в Балчик, Шабла, Каварна и Крушари няма регистрирани случаи на ехинококоза през годината.

Като най-засегнатата, се очертава възрастова група - 45-49г, с трима заболели, 20.82%ooo заболяемост.

Съотношението жени/мъже е 14/5, като и тази година повечето от заболелите от ехнококоза са жени.

От заболелите 9 имат домашни кучета, като само 2 от тях са дехелминтизирани.

Общо за областта, в градовете са заболели 11 лица от ехинококоза, а в селата – 8 .

Органната локализация на ехинококови кисти на пациентите е както следва: • с чернодробна локализация – 15

 • с белодробна локализация – 2

 • с множествена -1

 • други - 1

Осемнадесет от случаите са първични, а един е рецидив. Всички пациенти са оперирани. На дванадесет от лицата е назначена противорецидивна химиопрофилактика със Зентел по схема и с изписване на протокол за безплатно лечение от РЗОК.

През последните години заболяемостта от ехинококоза в Добрички регион бележи тендеция към чувствително завишаване.

От 1998 г., когато регистрираната заболяемост от Ехинококоза в област Добрич е била 8,28%ооо и е над средната за страната, заболяемостта през продължителен период до 2006 г. е била по-ниска от средната за страната, като през последните години се забелязва значително завишаване на заболяемостта .

Трихинелоза


За 2010г. нямаше регистриран случай на трихинелоза в област Добрич.

През годината нямаше и постъпили проби за серологично изследване за трихинелоза.


ПРОТОЗООЗИ
Токсоплазмоза

През 2010г. със серологично изследване за токсоплазмоза са изследвани 22 лица, като 8 от тях са с положителни резултати – 36.3%, през 2009г 26 изследвани лица, като 11 от тях са с пложителни резултати – 42%, 2008г - 32, от тях 13 с положителни резултати – 40%, за 2007г. са изследвани серологично 25 лица, като от тях положителни са 13 лица - 52%, сравнени с 2006г – 46.42 %. Всички проби бяха изследвани с ELISA и РПХА. При голямата част от случаите с положителни резултати се касаеше за латентна форма на токсоплазмоза, като на проблемните болни за определяне на токсоплазмените Ig G, Ig M, Ig A бяха насочвани към референтната лаборатория в НЦЗПБ гр. София.

Забелязва се тенденция към увеличаване броя на изследванията на пациенти с очна патология.
Ламблиоза

Екстензитетът на опаразитените с ламблиоза лица, преминали за изследвани през паразитологичната лаборатория в РИОКОЗ за 2010 e 0.29%, сравнен с 2009г. е 0.17%, за сравнение през 2008г е 0.30%, сравнен с този за 2007г - 0.26%. От 5416 изследвани за протозои фекални проби 16 са с положителни резултати – 0.29%, за 2009г. от 5762 изследвани фекални проби през годината, 10 са с положителни резултати за L. (giardia) intestinalis -0.17%, за 2008г. от 7661 изследвани фекални проби за протозои на лица 23 са положителни за L.intestinalis - 0.30%.


Трихомоназа

През 2010г. в паразитологичната лаборатория на РИОКОЗ, както и в останалите две лаборатории на територията на областта, нямаше постъпили проби за изследване на Trichomonas vaginalis.


ВНЕСЕНИ ПАРАЗИТОЗИ
Малария

През годината в отдел ”Медицински изследвания” на РИОКОЗ - Добрич нямаше постъпили проби за изследвания за малария.


Изводи:

 1. След повече от 15 годишен период без регистрирани случаи на Морбили в областта, за 2009г. и 2010г. заболелите са 614 и 163 с превес сред ромското население.

 2. Продължава намаляването на демографския ресурс на областта, като това се дължи на общото застаряване на населението, изразено по-категорично в селата, както и на механичното движение на населението, породено от икономическата миграция.

 3. Макар и със слаби темпове раждаемостта постепенно се повишава.

 4. Общата заболяемост за областта през годината е увеличена.

 5. Очертава се като тенденция водеща причина за заболяемост и за смъртност да са болестите на органите на кръвообращението.

 6. Естественният прираст на областта е отрицателен.

 7. Заболяемостта от чревни и трансмисивните инфекции поддържа едно сравнително високо ниво за областта на фона на средната заболяемост за страната.

В резултат на направените анализи, през 2011 г. приоритетни задачи на РЗИ ще бъдат превенцията на сърдечно – съдовите заболявания чрез ограничаване на вредното въздействие предимно на поведенческите фактори на риска, провеждането на активен епидемиологичен надзор над заразните заболявания, постигането на висок обхват при изпълнение на Имунизационния календар на Република България с цел недопускане възникването и разпространението на ваксинопредотвратими инфекциозни заболявания. Разнообразяване на формите и разширяване на обхвата с промотивни дейности сред рисковите групи от населението.


Дейността на ръководството на РИОКОЗ-Добрич следва заложените в плана мероприятия.

Извършен e преглед на вътрешната нормативна база на инспекцията, своевременно и адекватно са въвеждани съответните промени.

Поддържат се каналите за получаване на информация и сигнали за корупция в инспекцията. В Дирекция АПФСО се води регистър за постъпилите сигнали и жалби за корупция. За 2010 г. има постъпил сигнал за корупция, образувано е дисциплинарно дело, завършило с дисциплинарно уволнение.

И през 2010 година продължи осигуряването на дейността по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа “едно гише”.

Всекидневно се приема, регистрира, разпределя и насочва входящата служебна кореспонденция, извършва се извеждане и изпращане по предназначение на изходящата вътрешна и външна кореспонденция на РИОКОЗ - Добрич. „Едното гише” се обслужва от главен специалист. Той въвежда в електронния дневник цялата входяща кореспонденция, постъпила на гишето, а вътрешната и изходящата кореспонденция се въвеждат в регистъра от главен специалист, който е и технически сътрудник на Директора. Всекидневно се разпечатва на хартиен носител дневника на входящата и изходяща кореспонденция. За 2010 г. са въведени 12257 бр. входящи и 6793 бр. изходящи писма и вътрешни – 434 бр. За електронен дневник продължаваме да използваме руска, безплатна програма, която преработихме за нашите нужди. Считаме, че е необходимо закупуването на деловоден софтуер, който би улеснил в значителна степен воденето на електронно деловодство и архив.

Въвеждането на бързите известия на дирекция «НЗБ», отдел «ПЕК» се извършва от изпълнител – технически изпълнител. За изминалата година са въведени 1992 бързи известия. Създадена е нова организация за подписването на ЛЗК. Същите се подават лично на гишето с попълнените бланки за регистрация на здравни книжки. След заплащането на таксата за регистрация се подписват от определените със Заповед на директора здравни инспектори, подпечатват се на гишето и се предават на лицето веднага, а заявлението за регистрация се въвежда в регистъра. С тази процедура по вписването в регистъра и заверката на личните здравни книжки се съкрати до минимум времето за извършване на услугата и клиентът получава веднага ЛЗК. Освен това през 2010 г. няма нито едно оплакване от клиенти по отношение на заверката на ЛЗК. За 2010 г. в регистъра са въведени 2752 здравни книжки.

За 2010 г. в РИОКОЗ – Добрич са постъпили 7 заявления за достъп до обществена информация, на които е даден достъп, съгласно чл. 34, ал.4 от Закона за достъп до обществена информация. Постъпилите заявления, както и решенията за достъп се съхраняват в регистър.

Обработена бе и анкетата за изследване на степента на удовлетвореност на гражданите от извършваните от РИОКОЗ – Добрич услуги. Изготвен е анализ и е запознато ръководството.

Своевременно са актуализирани създадените вътрешни правила и документи.

На шестмесечие се попълва Системата за самооценка на административното обслужване към МДААР – Интернет базирана. Попълнен и публикуван е и Докладът за състоянието на администрацията в web базираната система.

Продължава обновяването и доизграждането на вътрешната компютърна мрежа на РИОКОЗ. През 2010 г. са закупени 2 нови компютърни конфигурации и са инсталирани за работа в отделите „ПЕК” и „КНОС”.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница