Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2010 годстраница3/8
Дата01.02.2017
Размер2.01 Mb.
Размер2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Програмите за обучение на новопостъпили служители продължават да се използват.

Извършени са дейности за подобряване условията на труд. В началото на 2010 г. бе отремонтирана дограмата на 6 работни помещения и подменено подовото покритие в приемно помещение на микробиологична лаборатория.

Доставеният през 2005г. от фирма “ЛАБСИСТЕМС” ООД, гр. София апарат течен хроматограф LC – 10 AVP, производство на фирма SHIMADZU, продължава да не е доокомплектован. Напълно подкрепяме решението на Дирекция ОЗ” за предоставяне на апарата на друга РИОКОЗ/РЗИ с цел неговото ефективно използване в областта на контрола.

Относно социално-битовото обслужване на служителите – продължаваме да поддържаме силно амортизираната почивна база в КК ”Албена”. Инспекцията разполага с кухня и стол, които от години са неизползваеми.За следващите години остават за реализиране следните дейности:

 • Изграждане на рампа за инвалиди;

 • Ремонтиране на остарялата и амортизирана дограмата във всички помещения. Това наред с подобряване на условията на труд ще доведе и до оптимизиране на разходите за отопление през зимния период;

 • Със закупените през 2008г. материали за шестте сервизни помещения при възможност за капиталови разходи е необходимо извършването на ремонт в сервизните помещения, които са в лошо състояние.


ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

През 2010 год. в РИОКОЗ -Добрич са постъпили 213 жалби и сигнали на граждани срещу 197 за 2009г. Всички жалби са регистрирани. Приключени жалби към отчетния период - 210, с изготвен в срок отговор, а 3 са в процедура на решаване, поради постъпването й в края на годината. Основателни са 44.84 % от жалбите ( 33 % през 2009г.), 3 % са пренасочени към други ведомства за разрешаване по компетентност (9 % през 2009г.), останалите жалби са неоснователни. Продължава тенденцията чрез жалби да се търси възможност за разрешаване на междуличностни или конкурентни взаимоотношения.


Контрол по вноса на стоки, имащи значение за здравето

През 2010 г. е извършена 1 проверка по уведомление от Агенция “Митници” за внос на съставки за производство на хранителни добавки, при която не са потвърдени възникналите съмнения.


Граничен здравен контрол

РИОКОз-добрич продължава да извършва граничен здравен контрол на пристанище Балчик, въпреки че няма специализирана структура за граничен здравен контрол. Дейността е възложена на 1 здравен инспектор от отдел «ПЕК»- т.е имаме 1 изнесено работно място в гр. Балчик.

На ГКПП гр. Балчик, във връзка с осъществяването на противоепидемичен контрол и даването на “свободна практика” на чужди и български пристигащи или отпътуващи кораби от порт Балчик са проверени 40 кораба с общ брой преминали и проверени екипаж и пътници 402.

Двата вътрешни сухоземни пункта за граничен здравен контрол – на КПП Дуранкулак и КПП Кардам, които не са външна граница на ЕС, генерират проблеми, свързани с материално-техническата ни база: • РИОКОЗ-Добрич разполага със собствена МТБ /дървена барака/ на територията на ГКПП Кардам, предадена ни от транспортна ХЕИ. Същата е в крайно лошо състояние и за нейното възстановяване са необходими около 30 000 лв.

 • Медицинският пункт на КПП Дуранкулак до 2006 год. се помещава в специализирана за целта постройка, стопанисвана от Гранична полиция. С предаването на сградния фонд на граничните пунктове за стопанисване от Областните управители, Областна администрация Добрич е отдала същата на концесия за дълъг период с предмет на концесията – търговска дейност.

Към момента възможност за пребазиране и разкриване на временен ГКМП на КПП Кардам липсва и там е необходимо възстановяване на наличната МТБ. За целта са необходими съответните средства за капиталови разходи. На КПП Дуранкулак, поради извършването на всички дейности по граничния контрол на територията на Р Румъния, съществуващата сграда на Гранична полиция е освободена и там може при необходимост да се разкрие медицински пункт.

ЩАТНА И КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ НА РИОКОЗ – ДОБРИЧ

Инспекцията започва 2010 год. със 99 щатни длъжности.През 2010 год. всички звена работят при перманентен дефицит на специализирани кадри. През годината настъпват редица кадрови промени в инспекцията, както следва:

Дирекция «Здравен контрол»

Годината стартира с 3 вакантни длъжности: 2 - в отдел „КХОХ” (1 за старши и 1 за младши инспектор) и 1 – в отдел „КНОС” за младши инспектор. През м. март един от служителите в отдел “КНОС” заема вакантната длъжност за младши инспектор в отдел “КХОХ”, а на негово място е назначен на непълен работен ден бивш служител на отдел “КНОС”, пенсиониран в края на 2009 г. През м. май в същия отдел е овакантена още една длъжност - за младши инспектор от екипа по трудова медицина и контрола по ЗЗВВХВС. Работата по двете незаети длъжности до края на годината се поема от останалите сътрудници. През лятото и най-натоварения период – м. юли/август, в отдела е командирован младши инспектор от Дирекция „ООЗ”, като това реално допринася за изпълнението на плана и контрола в курортната зона. В началото на четвърто тримесечие е освободена още една длъжност за младши инспектор в отдел “КНОС” – екип по ЗТЕ, а в края на годината поради пенсиониране на служителя е овакантена и длъжността „началник на отдел „КНОС”. През м. октомври на една от вакантните длъжности за младши инспектор в отдела е назначен новозавършил здравен инспектор на непълен работен ден. Същият, за периода до края на годината, е преминал предвижданото обучение за начинаещи служители в отдел „КНОС”.

През цялото време длъжността „старши инспектор” в отдел “КХОХ” остава свободна и годината приключва с 4 вакантни длъжности: 1 - в отдел „КХОХ” за старши инспектор и 3 – в отдел „КНОС” (2 - за младши инспектор и за началник на отдел).
Дирекция «НЗБ»

Към 31.12.2010г. щатната осигуреност е от 21 длъжности (незаети – 1).

Щатът на отдел “ПЕК” включва 12 длъжности, (незаета от 1.07.2010г. – 1, на главен инспектор):


 • Началник отдел “ПЕК” – длъжността е заета от 01.01.2010г. от лекар със специалност “Епидемиология на инфекциозните болести” и 8-годишен стаж в РИОКОЗ - Добрич;

 • Главни инспектори – от м. май 3 длъжности (1 трансформирана в длъжност мл. инспектор);

 • Младши инспектори – 8, (съгласно писмо на МЗ № 32-00-71/ 23.12.2009г. една длъжност беше съкратена и една трансформирана от гл. инспектор в мл. инспектор), от които един с изнесено работно място в гр. Балчик, осъществяващ граничния здравен контрол на ГКПП гр. Балчик и един медицински фелдшер на длъжност младши инспектор в имунизационния кабинет.

Щатът на отдел “Медицински изследвания” включва 8 длъжности:

 • Началник отдел “Медицински изследвания”;

 • Главен експерт (заета от биолог от м. 09.2010г.), който работи санитарна микробиология към дирекция “Лабораторни изследвания”.;

 • Младши експерти (медицински лаборанти) – 6, двама от тях работят в лаборатория “Медицинска паразитология” и 4 в лаборатория “Микробиологични изследвания”.


Дирекция «ООЗ»

Дирекцията разполага с десет(10) щатни длъжности.  • 1 длъжност Директор дирекция. Длъжността не беше заета през годината.

 • 1 длъжност главен инспектор – лекар(специалност епидемиология), съвместяващ длъжността Директор дирекция от 14.10.2010г.

 • 1 длъжност ст. инспектор – лекар (без специалност), съвместяващ длъжността Директор дирекция от 03.05.-13.10.2010г.

 • 1 длъжност главен инспектор-педагог, съвместяващ длъжността Директор дирекция до края на м. април 2010 г.

 • 1 длъжност ст. инспектор-еколог

 • 1 длъжност мл. експерт-психолог

 • 1 длъжност мл. инспектор – здравен инспектор

 • 3 длъжности мл. експерти – 1 здравен инспектор и 2 медицински сестри – една от които заета до 13.06.2010г. вкл.


Дирекция «ЛИ»

Дирекцията се състои от 17 броя щатни длъжности, които са разпределени както следва:

1 длъжност – директор на дирекция/химик - заета; 3 длъжности – гл. експерт /химик/ - 2 заети и 1 – свободна;1 длъжност – гл.експерт /биолог/ - заета;1 длъжност – гл.експерт /физик/ - заета;2 длъжности мл. експерт /мед.лаборант/ – 1 заета и 1 – свободна;6 длъжности – гл. специалист /анализатор/ – 5 – заети и 1 – свободна;1 длъжности – гл. специалист /организатор „Шум и вибрации”/ - заета;1 длъжност – техн. изпълнител – заета и 1 длъжност – изпълнител хигиенист – заета

Заетите по щат длъжности към 31.12.2010 г. са общо 14 /6 – по служебно и 8 – по трудово правоотношение /, но реално работещи по служебно правоотношение са 4 служители, т.к. двама са в неплатен отпуск.


Дирекция “АПФСО”

Щатната осигуреност на дирекцията е следната:

директор на дирекция; 2 главни експерти; 1 главен счетоводител; 1 главен юрисконсулт; 7 главни специалисти; 4 изпълнител-шофьори; 2 изпълнител-хигиенисти

Към 31.12.2010 г. в дирекцията има 2 свободни щатни бройки – на главен специалист (счетоводител) и изпълнител-хигиенист. Счетоводната дейност на РИОКОЗ се осъществяваше през цялата година от 1 главен счетоводител, 1 главен специалист (счетоводител-касиер) и 1 главен специалист „Човешки ресурси”. Въпреки крайно намаления състав работата продължи да се извършва качествено и в необходимите срокове.


Инспекцията има 1 изнесено работно място –младши инспектор в гр. Балчик, осъществяващ граничния здравен контрол на ГКПП.

към 31.12.2010 год. в инспекцията има 12 свободни длъжности:

 • В Д”НЗБ”, отдел “ПЕК” има 1 незаети длъжност – на главен инспектор ;

 • д”ЗК”, отдел “КХОХ” има 1 незаета длъжност на старши инспектор; отдел “КНОС” – незаета длъжност на началник отдел и 2 незаети длъжности на младши инспектори;

 • В Д ”ооз” има 2 свободни длъжности – на директор дирекция и на младши експерт;

 • В Д”ЛИ” има 3 свободни длъжности – на главен експерт, на младши експерт и на главен специалист;

 • В Д”АПФСО” има 2 свободни длъжности – на главен специалист и хигиенист изпълнител

Задълбочава се кадровият дефицит на инспекцията, тъй като през годината напуснат служители, заемащи ръководни длъжностни в инспекцията, а същослужители с добър професионален опит и “дефицитни” специалности. Проблемът изисква неотложно решаване през настоящата година, особено в смисъла на предстоящите структурни промени.

Към 31.12.2010 година в щатното разписание на РИОКОЗ-Добрич лицата на служебно правоотношение са 75 /66 заети /, а на трудово правоотношение – 24, /21 заети/. От длъжностите по служебно правоотношение ръководните длъжности са 10 / 8 заети /, а експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции са 65 / 58 заети /. От лицата на трудови правоотношения 14 заемат експертни длъжности със спомагателни функции /12 заети/, а 9 - технически длъжности /8 заети/.разпределени по категории персонал, щатните длъжности са както следва:

 • специалисти с висше медицинско образование – 49, от които 10-магистри по медицина и 39-професионален бакалавър;

 • специалисти с висше немедицинско образование – 17;

През 2010 год. от 10 заети длъжности от медицински кадри с висше образование – 7 души или 70.00 % са с придобита специалност срещу 72.73 % през 2009 год. От заетите 17 длъжности с висше немедицинско образование, 4 са с придобита специалност по реда на Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

Дефицитът и текучеството на кадри през последните години дава негативно отражение на изпълнението на дейностите по държавния здравен контрол и по активния епидемиологичен надзор на ОЗБ. В същото време броят на подконтролните обекти непрекъснато се увеличава, а също и обемът дейност като цяло.

В условията на икономическа криза през последните две години се ограничават възможностите за повишаване на квалификацията. Към това се добавя и промяната в Закона за държавния служител по отношение отпадането на допълнителен отпуск за длъжност. Несъответстващото заплащане, съчетано с ограниченията за полагане на допълнителен труд, наложени от Закона за държавния служител, Закона за здравето и Закона за предотвратяване на конфликта на интереси и с високите критерии за професионализъм и етика, затрудняват постигането на добра щатна окомплектованост на инспекцията.


ФИНАНСИРАНЕ НА РИОКОЗ – ДОБРИЧ

През 2010 год Министерство на здравеопазването финансира дейността на РИОКОЗ - Добрич с 924488 лева при 1 037544 лева за 2009 год. Общо текущите разходи за 2010 година, сравнени с текущите разходи за отчетната 2009 година намаляват с 113061 лева и са с 267228 лева по-малко от утвърдения годишен план на инспекцията. Общо текущи разходи за 2010 година са в размер на 89.10% спрямо текущите разходи за отчетната 2009 година.Извършените разходи представляват 77.58 % от утвърдения план.

Изменението в структурата на разходите за 2010 година спрямо 2009 година се изразява основно в намаление на относителният дял на разходите за текуща издръжка с 2.94% и увеличаване на дела на разходите за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски .

Структурата на разходите формирали текущата издръжка за отчетната 2010 година се изменя спрямо 2009 година. Увеличава се относителният дял на разходите за Вода, горива и енергия с 4.28%, текущ ремонт с 2.44% и Постелен инвентар и облекло с 2.05% и намалява относителния дял на разходите за външни услуги с 5.53 %, и разходите за материали с 2.86%,

Финансирането на разходите се осъществява при спазването на приоритетността заложена в нормативните разпоредби.

По параграф 01 “Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са изразходвани 560980 лева. От тях по трудови правоотношения 110834 лева, по служебни правоотношения 446062 лева и награда по закона за държавния служител в размер на 4084 лева.

Изплатените заплати и възнаграждения на персонала реализират икономия в размер на 4084 лева от които за персонала нает по трудови правоотношения преразход в размер на 1146 лева спрямо утвърдения план намален с 10% и по служебни правоотношения икономия в размер на 5230 лева спрямо утвърдения план намален с 10% . Причините за посочения преразход е преди всичко от намалените отпуски по болест, изплащането на които не са свързани със средства от бюджета на РИОКОЗ – Добрич. Средната годишна сума на една щатна длъжност за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски е 7552.05 срещу 8086.20 лева за 2009г.

Текущата издръжка достига 176830 лева или 19.13% от структурата на разходите на РИОКОЗ – Добрич. От тази сума най-съществен е делът на Разходите за Вода горива и енергия – 32.61%, Разходите за външни услуги – 19.25%, Разходите за постелен инвентар и облекло – 12.67% и Разходите за материали – 11.70%. Средната сума за издръжка на една длъжност е 1786.16 лева срещу 2289.24 лева за 2009 година.

средната сума на една щатна длъжност за текущи разходи. през 2010 година е 9338.26 лв. срещу 10375.44 за 2009г. Намалението е основно поради реализираната икономия от заплатите и намаление на разходите за материали и външни услуги.

Не са извършени са капиталови разходи.извършените разходи са пряко свързани с основните задачи на инспекцията.

Собствените приходи на РИОКОЗ – Добрич за 2010 година са 301566 лв /за 2009 година са 255446 лева/ или реализираните приходи са с 46120 лева повече спрямо 2009 година.

реализираните през 2009 г. приходи представляват 75.91% от тези през 2008г. Средната сума на собствените приходи, отнесени към една длъжност е 3046.12 срещу 2554.46 лева за 2009 год., а към един жител от обслужваното население 1.51 лева, при 1.26 лева за 2009 година .

Спрямо същият период на 2009 година са постъпили 46120 лева повече.

Изпълнени са с 3732 лева по-малко приходи и доходи от собственост и с 10758 лева по-малко приходи от държавни такси за 2010 г. В сравнение с 2009 година в отчета за касово изпълнение са показани суми от наказателни постановления в размер на 60745 лева от които 29615 принудително събрани от НАП.

Общо приходите от такси и услуги са изпълнени до 92.59%. Най-съществено е преизпълнението на приходите от услуги с 9.73 % или с 13976 лева.

През отчетната 2010 година се наблюдава съществено изменение в структурата на реализираните приходи спрямо 2009 година предвид наличието на относителен дял на приходите от наказателни постановлиения в размер на 20.14% . Намалява относителният дял на приходите от държавни такси с изменение от 9.15% и относителен дял на приходите от услуги – 10.95% .

Предприети са следните действия за своевременно събиране вземанията на РИОКОЗ : • Инвентаризиране на вземанията на РИОКОЗ- Добрич съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

 • Класифицирането им съгласно степента на тяхната събираемост. Оценка на икономическите изгоди от съдебни искове към нередовни платци;

 • Предприемане на мерки отписване на трудносъбираеми и несъбираеми вземания;

 • Въвеждане условието за авансово плащане на таксите и услугите. Намаляване до минимум извършването на платени услуги на кредит.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА


РИОКОЗ-Добрич осъществява дейността си по годишен план, разчетен по тримесечия и разработен на базата на дадените от дирекция “обществено здраве” указания за планиране. В плана са набелязани основните цели, национални и регионални приоритети, задачите и мероприятията за осъществяването им. Планът на отдел „КХОХ” е допълнен с по-детайлна информация по изготвения профил на контролирания регион и подлежащите на ДЗК обекти.

Планът е изготвен въз основа на плановете за работа на отделите и е обсъден и приет от членовете на Директорския съвет. След приключване на всяко тримесечие е извършвана оценка по изпълнението на задачите и основните показатели, залегнали в плана на всеки от сътрудниците и на отделите като цяло. Резултатите от дейността се представят под формата на цифров и текстуален тримесечен отчет, разглеждат и обсъждат на съвещания в отделите и на Директорски съвет. Корекциите по плана на инспекцията са приемани на Директорски съвет.

Всеки от сътрудниците на инспекцията има атестационен работен план, като част от индивидуалния план за дейността си.

През 2010 год. са изпълнявани и извънпланови задачи, които са разпоредени от дирекция “Обществено здраве” във връзка с възникнали извънредни ситуации в страната.

Съгласно Правилника за устройството и дейността на РИОКОЗ със Заповед на Директора в инспекцията е изграден Директорски съвет. Заседанията на Директорския съвет са провеждани по предварително изготвен план- график. През 2010г. са проведени 5 заседания, които са подробно протоколирани.

Инспекцията работи по утвърден от Директора Правилник за вътрешен ред, който е обсъден и приет на заседание на Директорския съвет.

През 2010г. се запазва създадената организация за планиране дейността в отделите. Отчитането на дейността е запазило досегашната си периодичност, като е станало по-детайлно в Д “ЗК” по отношение на броя, издавани предписания от здравните инспектори в доклади или констативни протоколи от проверки, а също и по отношение броя на осъществяваните контролни проверки във връзка с изпълнението на предписания и заповеди. Предвид големия обем работа, извършвана от служителите на дирекцията по регистрация /пререгистрация на ООП, съгласно ЗХ и ЗЗ, е въведена допълнителна таблица за отчитане на тази дейност със съдействието на Дирекция „АПФСО”.

Спазва се съответният ред, въведен от Инструкцията за документооборота, деловодната и архивна дейност на РИОКОЗ – Добрич. Продължава да бъде използвана преработената от нас безплатна програма за електронно деловодство.

Продължава работата по подобряване качеството на документацията, издавана по повод предприемане на административно-наказателни мерки. Организирана е и дейността по срочно завеждане и връчване на административно-наказателни преписки, предписания, заповеди и други документи, свързани с дейността на текущия здравен контрол. В работата на здравните инспектори в отдел “КНОС” и служителите на Д “ООЗ” допълнително е въведена универсална бланка за протокол от проверка в случаите, за които няма утвърден такъв. В края на годината е предприето архивиране на документацията в отделите, съобразно изискванията на Наредба №36 и действащите правила и номенклатура на РИОКОЗ – Добрич;

За всеки контролиран обект, проблем и програма се поддържат съответни досиета, включващи цялата информация за тях.

Запазена е създадената през 2004/2005год. организация по регистрацията на хранителните обекти и на обектите с обществено предназначение.

В инспекцията продължава да функционира в непроменен вид Системата за вътрешен контрол. Ежемесечно се изготвя справка за публикуваните нови нормативни документи в Държавен вестник на РБ и в Официалния вестник на ЕС, касаещи работата на РИОКОЗ. На всички компютри е осигурен достъп до правно-информационната програма “Сиела”, както и “Сиела Инфо”, “Сиела Счетоводство”, “Сиела Процедури”, “Сиела Строител”, които ежеседмично се актуализират.

Спазвани са графиците за изпращане информация до МЗ по регистрационните режими, както и справките по контрола на водите за питейно-битови нужди, системните нарушения в обектите за производство на храни и извършените анализи на сол за съдържание на калиев йодат, отчети и справки за заразните заболявания и др.

Продължава се работата с програмата за въвеждане данните от дейността по регулярния ЗК, както и въвеждането на данни в компютърната програма за нуждите на отдел “ПЕК” за изграждане и поддържане на база данни за родените след 01.11.2001 г.

За нуждите на здравния контрол продължава въвеждането в електронна таблица за получените в хода на лабораторния контрол нестандартни проби води, храни, както и други продукти и стоки със значение за здравето.

Съвместно с Дирекция „ЛИ” е въведена и поддържана обща таблица за дейността по извършваните измервания и контрол на ЛИШ. Прецизирано е въвеждането на контролната дейност в информационната програма по текущия здравен контрол.Таблиците, по които се отчитат дейностите по 4-те програми не са достатъчно пълни и ясни. Значителна част от дейността на РИОКОЗ не се отчита, което погрешно води до извода, че с много средства се извършват малко дейности. Подаваната по програмния бюджет информация продължава да не кореспондира с табличния отчет 3.0.41. Това се отнася и за изпратеният ни в началото на 2011г. последен вариант на таблиците.

Междинните срещи и годишната атестация на служителите бяха проведени в определените срокове.

За 2010 г. резултатите от атестирането на служителите от РИОКОЗ са:

- оценка 1 – 1 души

- оценка 2 – 66 души

- оценка 3 – 16 души

- оценка 4 - 0

В ранг са повишени 22 служители от РИОКОЗ – Добрич.

Старши юрисконсултът ръководи заседанията на дисциплинарния съвет. За 2010 г. има образувано едно дисциплинарно дело срещу младши инспектор от отдел „КНОС”, което приключва с дисциплинарно уволнение.

През 2010г. насочено е работено по прилагането на политиката за предприемане на административно-наказателни мерки във всички оперативни отдели.

Един от съществените елементи, свързани с организацията на дейностите по държавния здравен контрол през изминалата 2010г. е спазването на утвърдените от МЗ стандартни оперативни процедури, както и на конкретната документация по тях – протоколи, доклади, чек-листи.

В началото на годината беше изготвена и утвърдена от Директора на териториален държавен архив-Добрич нова номенклатура на делата на документите на РИОКОЗ – Добрич. Изготвени и съгласувани бяха и вътрешни правила за дейността на учрежденския архив. През второто шестмесечие бе подреден и описан архива на РИОКОЗ, като за целта се подготви и отремонтира още една стая на 4 етаж. Документациите на всички дирекции са приети по опис и по предварителен график съгласно утвърдената номенклатура на делата.

повишаване квалификацията на специалистите
Планът за квалификация на сътрудниците на инспекцията за 2010 год. е приет на последния Директорски съвет за 2009 год.

Общо за 2010г. са планирани към НЦООЗ, Лаборекс ЕАД, Медицински университет-София, НЦЗПБ и ИПА 60 курса. Общо осъществените курсове са 33: към МУ – 1, към НЦЗПБ – 6, НЦООЗ-8 ИПА – 3 и други - 15.Основни причини за неосъществяване на курсовете са:

 • липса на финансиране;

 • напускане на структурата;

 • отложени от организаторите;

 • поради служебна ангажираност

Участия в курсове и семинари:

 • “Генетично модифицирани организми в храни - новости в законодателството, контрол, методи за анализ”;

 • “Мениджмънт на ползата и риска от приложението на хранителни добавки”;

 • “Микробиологична безопасност на храни. Европейски регламенти и стандарти. Оценка на риска.”;

 • курс за специализанти по ТМ – Модул 3 «ТМ проблеми свързани с физични фактори и прах»;

 • “Класифициране, опаковане и етикетиране на химичните вещества и смеси”;

  • ”Болнична дезинфекция и стерилизация”

 • “Ваксини и имунизации”;

 • “Микробиологична диагностика на стафилоковите инфекции”, проведен в НЦЗПБ;

 • “Микробиологично изследване на питейни и бутилирани води – мембранна филтрация”;

 • ”Съвременни методи в диагностиката на микроаерофилните представители на родове кампилобактер, хеликобактер.”;

 • “Новости в клиничната микробиологична диагностика”

 • “Лабораторна диагностика на чревни и урогенитални паразитози”

 • „Физически фактори на околната среда и работната среда. Измервания, оценки и нормативни документи”;

 • “Микробиологична безопасност на храни.ЕР и стандарти.Оценка на риска”;

  • “Умения за убеждаване и себеутвърждаване на работното място;

  • “Значение на физическото и умственото работно натоварване, здравословно състояние и безопасност”;

  • “Развиване и преподаване на курс сексуално възпитание на ученици ІV-Х клас”;


Семинари

 • Представяне регламент 1223/2009 на Европейския парламент и на съвета относно козметичните продукти;

 • Прилагане на Наредбата за максимално допустими нива на ЕМП в жизнената среда;

 • Дейност по проекта «Укрепване капацитета на МЗ за докладване на резултатите от провеждания мониторинг на качеството на питейната вода пред ЕК», изводи и проблеми; симпозиум за биоцидите с представители на фирми, които предлагат ДДД препарати;

 • Главният експерт - физик от дирекцията участва в семинар, организиран от МЗ и НЦООЗ с цел запознавене с новото законодателство и измерванията на ЕМП;

 • “Използването на тютюн и превенция на стреса, тютюнопушенето по време на бременността и подновяването на тютюнопушенето”;


Участия в работни съвещания, национални срещи, форуми, конгреси и симпозиуми


  • работна среща на МЗ с Директорите на РИОКОЗ и директорите на Д ”НЗБ” във връзка с възникналата епидемична обстановка в страната по отношение на грип и разрастващата се епидемия от морбили , НЦЗПБ гр. София;

  • Осми Национален конгрес по нозокомиални инфекци във ВМА гр. София;

  • РИОКОЗ – Добрич е представен в съавторство с тема”Роля на немедицинската техника и апаратура в болничните заведения като фактор за поддържане на циркулацията на санитарно-показателните микроорганизми в болничната среда”;

  • Единадесети Национален симпозиум по ДД., ВМА гр. София;

  • РИОКОЗ – Добрич е представен в съавторство с доклад “Особености на кърлежовите популации в Черноморския регион на Република България”;

  • Национална среща “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, хотел “Аугуста” гр. Хисаря;

  • Втора Национална среща “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, хотел “Принцес Дедеман Тримонциум” гр. Пловдив;

  • Национален форум за грип 2010г тема: “Ваксинопрофилактика на грипа”, хотел “Шератон” гр. София;

  • Юбилейна научна сесия на МУ – Плевен – “Еколого-епидемиологично проучване на новопоявяващите се кърлежовопреносими инфекции в Добричка област”; “Микробиологичен контрол на дезинфекцията на епидемиологично значими обекти от болничната среда в УМБАЛ “Св. Марина” Варна;

  • VІІІ конгрес по медицинска география – “Нозогеографски анализ на новопоявяващите се кърлежови инфекции в Черноморския регион на РБългария”

  • Годишно национално съвещание по проблемите на епидемиологичния надзор и контрол на паразитните болести, проведено на 10 и 11.05.2010г. в хотел “Верея”, гр. Ст. Загора;

  • “Здравната реформа и отражението й върху здравните проблеми на малцинствата в България” – част от проект “Повишаване на чувствителността на институциите по въпросите на ромското здравеопазване”;

  • “Национална седмица за борба с бедността и социалното изключване” – част от Европейската година за борба с бедността и социалното изключване -2010г. – гр. София;

  • Годишна работна среща на под-получателите по Компонент 3 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” – гр. София;


Курсове към ИПА
курс “ Основи на управлението в държавната администрацията” – началник отдел “МИ”

курс “Основи на управлението в държавната администрация” към ИПАЕИ - началник на отдел “КХОХ”;

курс “Стратегия и изпълнение в администрацията” – Директор РИОКОЗ
Двете лаборатории в отдел “Медицински изследвания” участваха успешно в част от провеждания от страна на НЦЗПБ външен лабораторен контрол през изминалата 2010 г.
І цикъл –май – юни 2010

1. Вирусология – HIV – микробиологична лаборатория

2.Серологична диагностика на сифилис- микробиологична лаборатория

3. Морфологична диагностика на паразитозите – паразитологична лабораторияІІ цикъл – октомври – ноември 2010
1. Вирусология – HbsAg – микробиологична лаборатория.

2. Серологична диагностика на паразитозите – паразитологична лаборатория.

3. Серологична диагностика на сифилис- микробиологична лаборатория.
След точна диагностика и интерпретация на изпратените проби са получени Сертификати за паразитологична и серологична диагностика.

Поддържа се традицията основните направления, задачи и проблеми, писма на МЗ, наредби, национални програми и други да се обсъждат на колегиуми, както и провеждане на такива с цел запознаване и обучение на лекари и здравни инспектори след участие на служител от инспекцията в курс по СДО. Чрез проведените многобройни вътрешни обучения и колегиуми непрекъснато се повишават знанията и уменията на специалистите с цел прилагането на принципа на взаимнозаменяемост в работата.


съвместна работа и взаимодействие с други служби

Съвместни дейности, реализирани в изпълнение на Споразумение за координация и сътрудничество между МЗ и НС “Полиция”

Активната съвместна работа с представителите на полицията е продължила и през 2010 г. Извършени са общо 19 съвместни проверки, с които са обхванати 75 обекта, от които 32 хранителни (предимно търговски), 40 нехранителни ООП (в основната си част плувни басейни и морски плажове) и 3 – други.

Най-чести поводи за предприеманите през 2010 г. съвместни действия с представителите на полицията са: постъпили жалби и сигнали за хигиенни нарушения, незаконни обекти, влошена акустична обстановка около локални източници на шум, а също така съвместно участие в комисии във връзка с проверки относно готовността на обектите в курортната зона за летния сезон.

Само 2 от извършените съвместни проверките са съпроводени с измерване нивата на шум, при което са обхванати общо 6 обекта – предимно ЗОХ, явяващи се източници на шум и жилищата около тях.

Във връзка с установените пропуски и нарушения в хода на осъществения съвместен контрол през 2010 г. са съставени общо 14 акта за административни нарушения на отговорните лица, 7 от които са за налагане на имуществени санкции. Издадени са 9 предписания (5 - за предприемане на хигиенни мероприятия; 1 - за поставяне на храни под възбрана; 3 - за спиране реализацията на храни), както и 17 заповеди: 1 - за изтегляне на храни от пазара; 1 - за спиране на дейност/дистрибуция на храни; 1 - за забрана пускането на храна на пазара; 8 заповеди за спиране експлоатацията на обекти; 2 - за спиране реализацията на храни; 3 - за спиране реализацията и унищожаване на храни; 1 заповед за бракуване на храни чрез използване за други цели. Издаден е и 1 отказ от регистрация на обект за производство на храни.

Освен с полицията добра съвместна работа при провеждане на здравния контрол е извършена и с представители на: 1. Областна администрация:

  • при реализиране на дейности по Областния план за управление при бедствия, аварии и кризи;

  • при реализиране на дейности по надзора на заразните заболявания;

  • при реализация на програми и проекти за профилактика на хронични неинфекциозни болести;

  • областен експертен съвет по устройство на територията- 3 участия;

  • при реализиране на дейности, насочени към лица в неравностойно поведение - Националния план по инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.” и по програмата на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси;

2. Общинските администрации:

 • насочени проверки по сигнали за проблеми от комунално-битов и хигиенен характер (чистота на населени места, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, отглеждане на животни, дейности с опасни отпадъци, изтичане на отпадни води и др.), както и проверки на ООП (места за настаняване, хранителни обекти), извършени с представители и на двата отдела - общо 42 проверки;

 • при проверка готовността на училищата за започване на новата учебна година;

 • при работата по проблемите на ЗТЕ и ЗУТ;

 • при участие в общинската комисия по самосрутващи се сгради – 3 заседания;

 • насочени проверки по заповед на кмета на Община Балчик относно спазване изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка и готовността на плувните басейни за сезон 2010 г. - проверени 54 плувни басейни в Албена, с. Оброчище и с. Рогачево и 26 плувни басейни в с. Кранево;

 • насочена проверка по заповед на кмета на Община гр. Добрич за съвместна проверка на стадион “Дружба”, гр. Добрич с представители на полиция и други ведомства /РДНСК/ във връзка с готовността за национално клубно лицензиране;

 • при реализиране на дейности по програмите (национални, регионални и общински) за профилактика на различни заболявания;

 • при провеждане на обучения на медицинските специалисти от здравните кабинети, на педагогически персонал и на ученици;

 • при предприемане на действия за предотвратяване на епидемични ситуации;

3. РИОСВ – участие в екологични експертни съвети;

4. “В и К” ЕООД - проверки по сигнали/жалби и при изпълнение на съвместната мониторингова програма за контрол и оценка качеството на питейно-битовите води от водопроводната мрежа на населените места, както и съвместни проверки на водоснабдителните обекти на територията на областта през второто полугодие на годината;

5. Представители на МС, МРРБ, ИА “Морска администрация” съответната община и БЧК - 25 проверки на плажовете в КК „Албена”, Кранево, Балчик-централен плаж и м. “Иканталъка” по писмо №90-05-1271/10.06.10 г. на МЗ за готовността за летния сезон. Установено е, че по-голямата част от плажовете имат необходимото оборудване и осигуряване, съгл. Наредбата за водноспасителната дейност;

6. Областна администрация, Община Балчик, ОУ “Гражданска защита”, кмет с. Кранево - по писмо на кмета на община Балчик и сигнал от концесионера на морски плаж Кранево-юг. Извършена е проверка на морски плаж Кранево-юг във връзка с изпускане на отпадни води от ПСОВ Албена, замърсяващи акваторията и плажната ивица (във връзка с инцидента от 2009 г.). Не е установено замърсяване и изпускане на пречистени отпадни води, работи се проект за нов тръбопровод;

7. Областна Дирекция “Земеделие” - участие в 7 комисии за промяна предназначението на земеделските земи;

8. РИОСВ-Варна, ОУ ”Гражданска защита”-Добрич, „ПБС”-ОД, МВР-Добрич, Община Добрич и Областна администрация-Добрич – 1 проверка на Петролна база по Заповед на МОСВ, във връзка с предотвратяване на аварии с опасни вещества в обекти, употребяващи/съхраняващи опасни вещества;

9. РДСП, РЦЗ и Община Каварна - по Писмо №РД-11047/18.10.10 г. на РДСП-Добрич е извършена проверка на ДВУИ, с. Българево (съвместно с отдели „КХОХ”, „ПЕК” и Д-я „ООЗ”).

10. РЦЗ – По Заповед № РД09-61826.10.10 г. на МЗ е извършена проверка на ДДМУИ-Крушари (съвместно с отдели „КХОХ”, „ПЕК” и Дирекция „ООЗ”); по регистрацията и контрола на лечебните заведения за болнична и доболнична помощ и разрешаване на проблеми в областта на здравеопазването;

11. ДВСК – планирани ежемесечни съвместни проверки; проверки във връзка с регистрационния режим на хранителните обекти (по ежеседмичен график); по повод организирани в гр. Добрич събори; по повод жалби и сигнали, получени в РИОКОЗ – общо 97 проверки;

 1. Областна и общински епизотични комисии;

13. РВМС – във връзка с получени в РИОКОЗ сигнали относно замърсяване с отпадъци от дейността на ветеринарно-медицински кабинет;

14. РВМС и Областна експертна група за борба с кърлежовопреносимите инфекции в рамките на Регионалната комисия за борба със зоонозите при провеждане на комплексни проучвания и предприемане на съвместни мерки при разпространение на зооантропонози;

15. КЗП - най-много съвместни проверки са извършени през лятото в курортната зона - общо 8 проверки, обхванали 19 обекта;

16. Инспекцията по труда - 1 проверка по сигнал;

17.ТМБ Добрич – 1 проверка по сигнал;

18.С РЗОК – в тясно сътрудничество в областта на имунопрофилактиката;

19.С Ръководствата на лечебните заведения за болнична и доболнична помощ (Медицински и Диагностично-консултативни центрове) при решаване на проблеми свързани с ВБИ, болнична хигиена и по спазване на противоепидемичния режим на работа;

 1. С органите, осъществяващи граничен здравен контрол на ГКПП гр. Балчик;

21. Средствата за масово осведомяванеПродължава съвместното ни сътрудничество със средствата за масова информация. На територията работят 5 кабелни ТВ и 5 радиа. Проведените през годината ТВ предавания са 77, информационен бюлетин по предварително изготвен график в началото на годината и одобрен от Директора на РИОКОЗ, както и извънредни бюлетини по повод на Световни, Международни дни и кампании. Общо за годината техният брой е 85 за РИОКОЗ. Новост за 2010г е издаването на оперативен бюлетин, който се публикува всеки понеделник на интернет страницата на инспекцията и отразява дейността на отделите и дирекциите, резултатите от лабораторната дейност и различните кабинети през изтеклата седмица. Материалите издадени в пресата са 259, а радиопредаванията са 159, публикувани материали в интернет са 34. Пресконференциите са 2.
Съвместна дейност в рамките на инспекцията

През 2010 г. е постигната добра координация и активно взаимодействие между всички дирекции и отдели при изпълнението на конкретни задачи и постигане целите на контрола.


ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВНИЯ КОНТРОЛ

През 2010г. на контрол подлежат 10001 обекта с обществено предназначение, при 9568 обекта през 2009г., при 9325 през 2008г., при 9291 през 2007г., 9001 обекта през 2006год. и 7818 обекта през 2005г. Структурата на обектите е следната: • Обекти с обществено предназначение по закона за здравето и закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – 4589 обекта или 45.88%, при 4396 или 45.94 % за 2009г., при 4237 или 46% за 2008г., при 4272 или 46% за 2007г., 4200 или 47% за 2006г. 2005год. - 3538 или 45,25%;

 • Обекти по закона за храните – 4411 или 44.10% , към 4188 или 43.77% за 2009г., при 4042 или 43% за 2008г., при 4027 или 43% за 2007г.

 • Лечебни заведения по закона за лечебните заведения, здравни заведения по закона за здравето и други заведения – 1001 обекта към 720 ЛЗ или 10%, към 984 обекта към 721 ЛЗ за 2009г., при 1046 обекта към 787 ЛЗ или 11% за 2008г., при 992 обекта към 762 ЛЗ или 11% за 2007г..

Няма съществени промени в основната структура на видовете обекти за контрол. През 2010 год. са извършени 27 тематични проверки – 19 от дирекция “Здравен контрол” и 8 от дирекция “НЗБ”. по указания на МЗ са реализирани 20 от проверките (16 са по указанието за планиране дейността на РИОКОЗ, 4 -извънредни, с разпоредителни писма на МЗ), а 7 са по регионални проблеми.

През 2010год. няма непроверени обекти.


На подлежащите на контрол приз 2010г. 10001 обекта при план 16892 проверки са реализирани 20331.

За сравнение:година

Брой обекти

Брой планирани проверки

Брой реализирани проверки

2009

9568

15679

18654

2008

9325

16672

20714

2007г.

9291

15786

19776


Средният брой проверки на една щатна длъжност се е увеличил на 205,36 срещу 186.54 за 2009г., срещу 207,12 за 2008г., срещу 181,43 за 2007г. Средната кратност на проверките е по-висока 2,03 срещу 1.95 за 2009г., срещу 2,21 за 2008г., срещу 2,13 за 2007г., 2,37.

През 2010 г. е провеждан целенасочен контрол за спазване разпоредбите на Закона за здравето по прилагане на мерки за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол.

Извършени са следните проверки:


  • по чл. 54 са проверени 2669 обекта с 2788 проверки (2167 обекта с 2685 проверки през 2009г., 2480 обекта с 2542 проверки през 2008г., 1939 обекта с 2722 проверки през 2007г.);

  • по чл. 55 са извършени 193 проверки (293 проверки – през 2009 г.); 478 проверки на 2 местни областни ежедневника “Добруджанска трибуна” и “Нова Добруджанска трибуна” и 2 общински периодични вестника

  • по чл. 56 са проверени 5085 обекта с 6196 проверки (4903 обекта с общо 5559 проверки през 2009г.).

Издадени са 14 наказателни постановления на обща сума 1400.00 лв. Мерките са предприемани от служителите на Д “ДЗК”. Считаме, че въвеждането на тоталната забрана за тютюнопушене на обществени места би осмислило контролната дейност в тази насока.

През 2010г. сътрудниците на РИОКОЗ, упражняващи държавен здравен и противоепидемичен контрол /39 лица/ са изготвили и връчили 1489 броя предписания за отстраняване на хигиенни неблагополучия и подобряване хигиенното състояние на обектите, при 1254 през 2009г., при 1253 през 2008г., при 1959 през 2007г.. Значителен брой предписания са издавани при регистрацията на нови обекти по Закона за храните- 19% по и Закона за здравето – 7.45 %. В хода на текущия контрол издаваните предписания са както следва – 24.04 % от отдел «КХОХ», 19.27 % - от отдел «КНОС», 32.70 % от отдел «ПЕК». Средният брой предписания на един сътрудник, упражняващ държавен контрол е 38.17 срещу 31.35 за 2009г., срещу 29,88 за 2008г., срещу 45,5 за 2007г., 43.22 за 2006г. и 55,6 за 2005г. Средният брой предписания на една щатна длъжност е 15.04 при 12.54 за 2009г., при 12,53 за 2008г., при 18 за 2007г.През 2010г. са съставени общо 284 акта, срещу 298 акта за 2009г., срещу 303 акта за 2008г., срещу 183 акта за 2007г., 702 за 2006г. и 1204 за 2005 год. Значително по-малко актове са съставени от сътрудниците на отдел “КНОС” 39, а от “ПЕК” има увеличение от 3 за 2009г. на 15 акта.

Средният брой актове на една щатна длъжност е както следва:
Година

На 1 щатна длъжност

На 1 сътрудник, упражняващ държавен контрол

2010

2.86

7.28

2009

2.98

7.45

2008

3.03

7.21

2007

1.7

4.25

2006

6

14

2005

11.05

25.62

2003

10.18

23.13


Промяната в приоритетите на контрола, налаганата от съдебните органи политика като първа мярка за административна принуда да се използват предписанията, недостатъчно актуализираната нормативна уредба за контрол на нехранителните обекти, нередките случаи на обжалване по съдебен път на наложените санкции, както и предстоящите структурни промени оказват своето влияние върху количествените измерения на дейността. Актовете за хигиенни нарушения от физически лица са 232 срещу 251 за 2009г., срещу 248 за 2008г., срещу 147 за 2007г. През годината са съставени по-голям брой акта по имуществени санкции – 52, срещу 47 за 2009г., срещу 55 за 2008г., срещу 36 за 2007г.

През 2010 год. са издадени общо 287 наказателни постановления на обща сума 168200 лв и средна сума на едно наказателно постановление – 586,06 лв. Средната сума на едно НП на 1 щатна длъжност за 2010г. е 1698.98, срещу 1626 за 2009г., срещу 1485.90 за 2008г., срещу 766 лв.за 2007г. и 1186 за 2006г.

През 2009 год. са издадени 293 наказателни постановления на обща сума 162600 лв и средна сума на едно наказателно постановление – 554.94 лв.наказателните постановления за глоби са 232, на обща стойност 91000 лв., като средната сума на едно наказателно постановление за глоба е 392.24 срещу 424.41 за 2009г., срещу 274,44 за 2008г., срещу 329 за 2007г. Средният брой издадени наказателни постановления за глоби на 1 щатна длъжност е 2.34 срещу 2,54 за 2009г., срещу 2.39 за 2008г., 1,32 за 2007г.

Въз основа на съставените актове по имуществени санкции са издадени 55 постановления за имуществена санкция на обща стойност 77200, срещу 39 постановления за имуществена санкция на обща стойност 54800, срещу 53 постановления за имуществени санкции на обща стойност 83000 лв, срещу 32 НП за 36150 лв. за 2007г. Средната сума на 1 НП за имуществена санкция е 1403.64 срещу 1405.13 за 2009г., при 1566,04 за 2008г., при 1130 лв. за 2007г. и 355,31лв. за 2006г. средният брой издадени НП за имуществени санкции на 1 щатна длъжност е 0.55 срещу 0.3 за 2009г., срещу 0.5 за 2008г., срещу 0,3 за 2007г., 1.06 за 2006г. и 1,55 за 2005г.

За 2010г. обжалвани са 44 наказателни постановления, от които са отменени 2 НП, изменени – 1, потвърдени са 12, в процедура са 29 НП. Издадени са 14 резолюции за прекратяване на административно наказателните преписки 291 наказателни постановления.

Доброволно платените в инспекцията са в размер на 31130 лв. изпратени за събиране са 96 наказателни постановления, преведената сума от НАП е 29615 лв. Като приход на МЗ сме превели 60745 лв. наказателни постановления.

През годината са издадени общо 293 заповеди (216 през 2009г., 492 през 2008г., 193 през 2007г. и 239 през 2006г.): 78 - за спиране на експлоатацията; 29 - за спиране на дейност; 64 – за забрана реализацията на стоки и продукти и 122 заповеди за заличаване на обекти от регистъра на хранителните обекти, основно по искане на стопанисващите обектите. За сравнение през 2009г. са издадени 55 заповеди за спиране на експлоатацията на обекти, 35 - за спиране на дейност, 4 – за забрана реализацията на стоки и продукти и 122 заповеди за заличаване на обекти от регистъра на хранителните обекти, основно по искане на стопанисващите обектите. Санкцията е предприемана от сътрудниците на Д “ЗК”. Средният брой заповеди, отнесен към 1 щатна длъжност е 2.95 срещу 2.16 за 2009г., 4.92 за 2008, срещу 1.77 за 2007г., 2.18 за 2006г. и 0,97 за 2005г.Унищожени са общо 850.672 кг (80 кг и 703 бр. единични опаковки през 2009 г.) От тях 20.51 кг хляб и хлебни изделия, 80.54 кг захарни и сладкарски изделия, 53.25 кг зърнени храни, 16.25 кг мазнини, 30.22 кг готова за консумация храна, 330.7 кг безалкохолни напитки и трапезни води, 1.8 кг плодове, 19.82 кг консерви и 297.58 кг други храни. Основната причина за унищожаването на храните е изтеклият срок на тяхната годност, а така също влошената органолептика и несъответстваща на изискванията етикетировка.

Пренасочени за други цели са общо 5551.30 кг и 38102 бр. единични опаковки храни, от които 38090 бр. захарни изделия с изтекъл срок на годност, установени в нерегистриран склад за съхранение и 5455,80 литра оцет - поради замърсяване на опаковките и нарушаване целостта на етикетите. За връщане на производителя са пренасочени и 12 бутилки олио, за които е установено с лабораторен анализ, че не отговарят по показател “перокисно число” на заложената в ТД на производителя норма.

Броят на отстранените от работа лица е 10, срещу 23 за миналата година.

През 2010 г. в отдел КХОХ са подготвени и осъществени 4 пълни и 8 частични одита в предприятия за производство на храни и заведения за обществено хранене. Всички одити са проведени при спазване на утвърдената за целта процедура и изискваната съгласно нея документация. Във връзка с установени несъответствия и пропуски са дадени необходимите указания под формата на предписания и препоръки към изготвените доклади за проведен одит.

ДЕЙНОСТ ПО ДЪРЖАВНИЯ здравен КОНТРОЛ

Предварителен здравен контрол

Дейностите по здравно-техническа експертиза са осъществявани от екипа към отдел “КНОС”, от членовете на ЕС при РИОКОЗ–Добрич и от други специалисти, участвали по определени проблеми –съгласуване на проекти, участие в експертни съвети на други ведомства и др.

Очертава се тенденция към спад на обема работа в това направление, което е отчетено и през 2009 г.: екипът по ЗТЕ е имал 57 участия (65 през 2009 г. и 80 през 2008 г.) в работата на ОЕСУТ, при което са разгледани 561 документации (708 през 2009 г. и 1200 през 2008 г.). От тях подробните устройствени планове са 404 (643 през 2009 г.), като 128 от тях са с отрицателни становища. Само 30 са инвестиционните проекти (63 през 2009 г.) и за тях няма издадени отрицателни становища.

Представител на отдел „КНОС” е взел участие в 2 заседания на ЕЕС при РИОСВ-Варна съвместно с еколога от Дирекция “ООЗ” и в 7 заседания на комисията към Областна дирекция “Земеделие” по промяна предназначението на земеделските земи. Същият е имал и 3 участия в комисията за оценка на самосрутващи се сгради към Община гр. Добрич.

В сравнение с предходната година заседанията на Експертния съвет към РИОКОЗ са повече – 52 (45 през 2009 г.), поради проведените извънредно такива. Броят на внесените за съгласуване документации е увеличен спрямо 2009 г. – разгледани са 1605 документации (1050 през 2009 г.), като за 673 от тях са издадени отрицателни становища. Най – голям дял от разгледаните документации отново заемат тези, свързани с проведените консултации за спазване разпоредбите на Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда по повод промяна предназначението на земеделски земи за разполагане на ветроенергийни станции и фотоволтаични електроцентрали, както и за жилищни и вилни нужди край морето. Издадени са и 93 становища (74 през 2009 г.) по повод консултации за съответствие на МТБ на обектите със здравните изисквания – основно за спазване на действащото законодателство в областта на хигиената на храните.

Във връзка с работата на Експертния съвет към РИОКОЗ през 2010 г. са издадени общо 75 здравни заключения (28 през 2009 г.): 5 - за съгласуване на визи и схеми за поставяне на преместваеми обекти в курортната зона; 38 - по проекти на устройствени схеми и планове; 32 - по инвестиционни проекти. Поради несъответствие със здравно-хигиенните изисквания на внесените за разглеждане ПСД не са съгласувани 4 от тях – 12.5 % от общия брой (6,25 % през 2009 г.).

Извършени са 319 проверки на обекти по време на строителство (364 през 2009 г.), като преобладават тези, проведени в обекти за производство и търговия с храни (171 от проверките).

Членовете на ЕС и основно екипът по ЗТЕ са взели участие в работата на 75 държавни приемателни комисии (77 през 2009 г.). Издадени са 63 становища за приемане на строежите (111 през 2009 г.), които в болшинството от случаите са съпроводени със сертификати за контрол от изпитвания на различни фактори на средата.

Новорегистрираните обекти през 2010 г. са общо 698 (591 през 2009 г.): 288 обекта по Закона за храните и 410 обекта по Закона за здравето. Принос за по-значителния брой новорегистрирани обекти в сравнение с предходната година има и предприетата регистрация на обектите за производство и търговия с материали и предмети за контакт с храни, както и служебната регистрация на аптеките по ЗХ.

Издадени са 34 хигиенни заключения - 25 за лечебни заведения и 9 заключения за хигиенна оценка на аптеки, дрогерии и оптики (40 през 2009 г.).


Текущ здравен контрол

Текущ здравен контрол – обобщен анализ

Подлежащите на държавен здравен контрол обекти през 2010 г. са 8897 (5341 хранителни и 3556 нехранителни). В сравнение с предходната година броят им се е увеличил с 406 обекта, независимо от издадени 231 заповеди за заличаване регистрацията на ООП (по искане на лицата или поради преустановяване експлоатацията на обектите). По-изразен е ръстът на хранителните обекти – с 372 обекта повече в сравнение с 2009 г., от които 100 са транспортни средства за храни, а 49 са обектите за производство и търговия с материали и предмети за контакт с храни. Общият брой на регистрираните по Закона за здравето транспортни средства, контролирани от сътрудниците на дирекцията е общо 1170, от които 881 са специализирани за транспорт на храни.

Средният брой обекти, контролирани от един сътрудник, упражняващ ДЗК също е нараснал – 404.41 обекта, при 369.17 – през 2009 г. Средно с 35 обекта е увеличението, както в отдел «КХОХ», така и в отдел «КНОС», което се свързва с намаления брой здравни инспектори, реално работещи през годината и постоянно нарастващия брой на обектите.

Общият брой на реализираните проверки по регулярния контрол през годината е 16456 – със 783 повече спрямо тези през 2009 г. Налице е преизпълнение на броя планирани проверки (14511) с 13.4%, което се дължи основно на проверките, извършвани в хода на регистрация/пререгистрация на обектите, както и на допълнителните проверки във връзка с изпълнението на извънредни задачи.

Средната кратност на контрола е 1.77. В сравнение с предходната година, когато е била 1.85, се наблюдава лек спад, което е обяснимо със значително увеличения брой на обектите и перманентния дефицит на кадри.

Реализираната среднодневна натовареност на здравен инспектор и в двата отдела е повишена в сравнение с 2009 г. В отдел “КХОХ” е 4.10 проверки дневно (3.58 през 2009 г.), а в отдел “КНОС” 4.97 и 2.10 проверки дневно съответно за мл.инспектор и гл.инспектор (3.99 и 2.06 през 2009 г.).

През 2010 г. са предприети и редицаСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница