Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2010 годстраница4/8
Дата01.02.2017
Размер2.01 Mb.
Размер2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
тематични и насочени проверки:

 • През годината са извършени общо 19 тематични проверки – 9 по указанието за планиране, 6 регионални и 4 извънредни проверки.

 • При контрола за спазване разпоредбите на Закона за здравето относно прилагане на мерки за ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол са отчетени мерки за административна принуда до м. юни, когато влизат в сила новите разпоредби по чл.56 – чл.56в, след което се изчаква приемането на нова наредба, регламентираща условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места. Общо за годината са извършени са следните проверки:

  • по чл. 54 са проверени 2649 обекта с 2768 проверки (2665 проверки през 2009 г.);

  • по чл. 55 са извършени 193 проверки (293 проверки – през 2009 г.);

  • по чл. 56 са проверени 5127 обекта, вкл. 302 транспортни средства с общо 5763 проверки (5128 проверки през 2009 г.).

По повод на констатираните нарушения по чл.56 са издадени 31 предписания и са съставени общо 14 акта. Въз основа на тях са издадени 14 наказателни постановления на обща сума 1400.00 лв.

   • Насочени проверки са извършвани основно по повод: получени жалби и сигнали; проверка изпълнението на издадени предписания и заповеди; по системите на ЕС за контрол върху наличието на пазара на опасни храни или други стоки и продукти със значение за здравето – общо 2073 проверки (1572 по системата RASFF и 501 проверки по системата RAPEX), както и във връзка с разпоредителни писма на МЗ.

   • През годината служителите от двата отдела са работили общо по 170 жалби и сигнали (185– през 2009 г.). Всички те са проверени и приключени в срок, с изключение на една от жалбите, която към края на годината е все още в процедура на решаване. Основателните са 76, неоснователните – 87, а пренасочените към други ведомства – 6.

Един от регионалните приоритети е свързан с контрола в курортната зона през летния сезон, насочен към:

 • обектите с обществено предназначение, експлоатирани като туристически обекти – по отношение на тяхната материално-техническа база; поддържане и експлоатация;

 • факторите на околната среда, включително и на курортните ресурси – чистота на водата, използвана за питейно-битови нужди и за къпане (морска и от плувните басейни), на минералната вода и лечебната кал, състояние на плажните ивици, както и нивото на шума в зоните за отдих;

 • водноспасителната дейност, обезопасяването и медицинското осигуряване на морските плажове;

 • качеството и безопасността на храните и всички останали стоки, имащи значение за здравето;

 • ефективност на системите за управление безопасността на храните;

 • здравно състояние, лична хигиена и квалификация на персонала, обслужващ ООП;

Контролът на обектите в различните селища от курортната зона е осъществяван чрез ежедневни маршрути почти през целия летен сезон. Неколкократно са организирани и масирани проверки, като в някои от тях са включени представители и на други контролни органи (КЗП, ДВСК).

Въпреки дефицита на кадри и голямото натоварване на сътрудниците през лятото, когато е периодът на отпуските, неизпълнение на планираните мероприятия не е допуснато. Предприети са необходимите проверки и действия за реализирането на всички извънредни задачи, разпоредени допълнително или по повод постъпили в РИОКОЗ сигнали.

С контролни проверки са обхванати всички въведени в експлоатация сезонни обекти.

Общият брой на проверените обекти е 1466, от които 857 хранителни и 609 – нехранителни.

Извършени са 2430 контролни проверки (1341 – на хранителни и 1089 - на нехранителните обекти).

Средната кратност на контрола е изчислена на 1.68 (1.56 - за отдел “КХОХ” и 1.8 - за отдел “КНОС”.

Във връзка с установените здравно-хигиенни нарушения са предприети следните мерки за административна принуда:


 • Издадени са 403 предписания (294 по контрола на хранителните обекти и храните и 109 - по контрола на нехранителните обекти и стоки);

 • Съставени са 40 АУН (34 – в хранителни и 6 – в нехранителни обекти), от тях 34 са на физически лица и 6 - на юридически;

 • Издадени са 18 заповеди: 15 за спиране на експлоатацията на обекти; 1 за спиране на реализация и унищожаване на храни; 2 за спиране на дейност;

 • Отстранени от работа са 6 лица.

През сезон “Лято-2010” за курортна зона са получени общо 27 жалби и сигнали от граждани: 2 - по проблеми на водите за къпане; 3 - по проблеми, свързани с чистотата на населените места; 5 – във връзка с хигиената на хотелски комплекси в КК „Албена” („Орлов”, „Елица”, „Орхидея”, „Бригантина”) и с. Кранево („Албатрос”); 15 - по проблеми на хранителните обекти и храните и 2 – за наднормен шум във вилната зона на гр. Балчик и в с. Кранево. Проверките са установили, че само 6 от подадените жалби и сигнали са основателни, във връзка с което са издадени предписания и са съставени актове на отговорните за нарушенията лица.

Основни проблеми за решаване:

В областта на нехранителните обекти и стоки:

  • осигуряване стопанисването, водноспасителното и медицинско обслужване на всички плажове, съгласно нормативните изисквания;

  • недопускане превишаване на капацитетните възможности при експлоатацията на плувните басейни и ефективна обработка на водата в тях с оглед осигуряване на съответствието й със здравните изисквания;

  • предприемане мерки съвместно с Община - Балчик за недопускане нарушаване на акустичната обстановка в курортната зона;

  • приключване процедурите по регистрация на ООП във възможно по-кратки срокове през сезона.

В областта на хранителните обекти и храните:

Насочен контрол за преодоляване на: • проблемите от здравно-технически, здравно-хигиенен и противоепидемичен характер, свързани с устройството, оборудването и експлоатацията на хранителните обекти в курортната зона;

 • несъответствията при прилагане на системите за управление безопасността на храните;

 • пропуски по здравната документация на персонала.

Във връзка с установяваните пропуски и нарушения в хода на ДЗК са предприемани съответни мерки за административна принуда, съобразно приетата политика за налагане на такива.

Издадените през изминалата година предписания са 1067/878 - през 2009 г. Най-много предписания – 319, са издадени от екипа по ЗТЕ при регистрацията на нови обекти по Закона за храните и Закона за здравето, както и във връзка с хигиенни заключения за регистрация/разрешаване на обекти. Средният брой предписания на един сътрудник, упражняващ здравен контрол е 39.52 (30.28 през 2009 г.). Предписанията по текущия здравен контрол са 666, като към техния брой не са включени тези, издадени в докладите/протоколите от проверка, за да има съпоставимост с данните от предходни години. Такива предписания са издавани спрямо текущите несъответствия в ООП, изискващи по-малко средства и време и те никак не са малко - 1791: 147 – в констативни протоколи от извършвани проверки в отдел „КНОС” и 1644 - в докладите от инспекции на хранителни обекти в отдел „КХОХ”.

Контролните проверки по издадените предписания са общо 1603 за двата отдела. При извършения насочен контрол е установено, че общо 149 от проверените предписания са неизпълнени, във връзка с което са съставени 72 акта, издадени 22 заповеди за спиране експлоатацията на обекти, а също и 76 отказа за регистрация. За част от предписанията, основно по регистрацията на обектите, а също и до В и К дружеството е имало обективна целесъобразност за удължаване на техния срок.

Съставените актове през 2010 г. са 268 (295 през 2009 г.), от които 216 на физически и 52 – на юридически лица. Средният брой актове на един сътрудник се е увеличил на 11.17 (10.17 през 2009 г.). Както и през предходната година превалират актовете на служителите от отдел “КХОХ” и това поставя въпроса за повишаване взискателността на контрола от страна на инспекторите от отдел “КНОС”.

Издадени са 271 наказателни постановления, при 287 през 2009 г. Общата сума от наказателни постановления е 161350 лв, което е с 2750 лв повече в сравнение с 2009 г. Средната сума на едно наказателно постановление през 2010 г. е нараснала спрямо тази през 2009 г. – съответно 595.39 лв към 552.61 лв. Това основно се дължи на по-големия брой наложени имуществени санкции в сравнение с предходната година.

Обжалвани са 39 наказателни постановления (33 – през 2009 г.). Решения от съда са получени за 15 от тях (12 са потвърдени, 1 – изменено и 2 - отменени). В процес на решаване са останали 24 наказателни постановления.

Значително е увеличен броят на издадените заповеди – общо 163 : 76 - за спиране на експлоатацията; 23 - за спиране на дейност; 64 – за спиране реализацията на стоки/продукти и унищожаването им. До тази мярка са прибягвали по-често служителите от отдел “КХОХ” - най-вече при установяване на храни с изтекъл срок на годност, което се оказва доста често нарушение през първото полугодие на 2010 г.

Средният брой заповеди на един служител, упражняващ ДЗК е 6.04.

През изминалата година е отчетено подобрение на взискателността на контрола – 38.18, при 40.29 - през 2009 г. За това е допринесъл по-големият брой издадени заповеди, като мярка за административна принуда.

Най-чести причини за налагане на административно- наказателни мерки са: • изтекъл срок на годност на предлаганите храни;

 • неизпълнение на издадени хигиенни предписания;

 • въвеждане в редовна експлоатация на обекти без необходимата регистрация;

 • пропуски при прилагане на системите за самоконтрол в хранителните обекти;

 • неправилно съхранение на храните;

 • незадоволително хигиенно поддържане на обектите и пропуски в дезинфекционния режим;

 • отклонения от хигиенните норми, установени от извършвания лабораторен контрол;

 • нередовна здравна документация на персонала;

 • нарушения, свързани с тютюнопушенето на закритите обществени места;

 • неспазване здравните изискванията към козметичните продукти;

 • неправилно съхранение на чисто и нечисто бельо в местата за настаняване;

 • нарушения по ЗЛПХМ: нерегламентирана търговия с лекарствени средства - работа в нарушение на издаденото разрешение за търговия на дребно с лекарства; неправомерно изпълняване на длъжността „магистър-фармацевт”;


Текущ здравен контрол на хранителни обекти и храни

Подлежащите на държавен здравен контрол обекти в отдел “КХОХ” през изминалата година са били 5341(4460 - стационарни и 881 - транспортни средства). Хранителните обекти продължават да нарастват постоянно по брой (с 372 повече в сравнение с предходната година), както и да превалират над останалите контролирани обекти (60.03% от всички обекти). Броят им е варирал през годината и особено през лятото, когато за кратко време са разкривани много временни и сезонни обекти.

Средният брой обекти, възложени на един сътрудник, упражняващ ДЗК е 445.08 (414.08–през 2009 г., 389,75–през 2008 г.).

Всички обекти са обхванати с контролни проверки.Извършени са 8981 проверки (8001 - в обекти за производство и търговия с храни, 54 - в обекти за производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни и 926 на транспортни средства) при планирани 7881 проверки. Преизпълнението се дължи основно на непрекъснатия процес на регистрацията/пререгистрацията на хранителните обекти – активната регистрация на щандовете за продажба на хранителни добавки, храни за кърмачета и др. към аптеки, както и на обектите за производство и търговия с материали и предмети, предназначени за контакт с храни. Многобройни са и проверките, провеждани като тематични или насочени - във връзка с контрола за изпълнение на издадените предписания, заповеди или по повод жалби и сигнали. Общият брой на реализираните проверки заедно с тематичните и насочените проверки е 28 269.

Средната кратност на контрола е 1.68 (1.70 - през 2009 г.).

Реализираната среднодневна натовареност на здравен инспектор от отдел “КХОХ” е доста висока - 4.10 проверки дневно при 3,34 проверки по план за мл. инспектор, 3.0 - за ст. инспектор и 2.0 - за гл. инспектор.

По повод констатирани пропуски и несъответствия в хода на контрола са предприемани необходимите мерки за административна принуда: • През изминалата година сътрудниците на отдела са издали 358 официални предписания.

 • Съставените актове през 2010 г. са 229 (257 през 2009 г. и 226 през 2008 г.) – 182 на физически и 47 на юридически лица.

 • Издадени са 232 наказателни постановления на общата сума от 128850 лв. От тях 50 са наказателни постановления за имуществени санкции на стойност 59000 лв (средна сума на наказателно постановление 1180,00 лв) и 182 са постановления за глоби на стойност 69850 лв (средна сума на едно постановление – 383,79 лв).

 • Издадени са общо 125 заповеди, което е близо три пъти повече в сравнение с 2009 г., когато са издадени общо 46 заповеди. Към такава по-строга мярка се е прибягвало при установяване на нерегистрирани обекти, некачествени храни или храни с минал срок на годност.

 • Броят на отстранените от работа лица е 8 – 19 през 2009 г.;

 • Унищожените храни са 850.672 кг (80 кг и 703 бр. единични опаковки през 2009 г.) Пренасочени за други цели са общо 5551.30 кг и 38102 бр. единични опаковки храни, от които 38090 бр. захарни изделия с изтекъл срок на годност, установени в нерегистриран склад за съхранение и 5455,80 литра оцет - поради замърсяване на опаковките и нарушаване целостта на етикетите. За връщане на производителя са пренасочени и 12 бутилки олио, за които е установено с лабораторен анализ, че не отговарят по показател “перокисно число” на заложената в ТД на производителя норма.

 • Изчисленият коефициент, определящ взискателността на контрола на база брой извършени проверки към брой съставени актове и издадени заповеди (за спиране експлоатация, за спиране на дейност и за спиране реализация на стоки и продукти) е 25.37, при 27.85 през 2009 год.

Основен приоритет на контролната дейност е осигуряване безопасността на храните и защита здравето на потребителите. В тази връзка през изминалата година насочено е работено по спазване сроковете и условията за съхранение на храните; правилното им етикетиране и осигуряване на тяхната проследимост; безопасното влагане на добавки в храните, ефективно прилагане на СУБХ в хранителните обекти. Продължила е работата, свързана със здравословното хранене на децата и учениците съвместно с Дирекция „ООЗ”.

Работата по RASFF системата е продължила да бъде доста активна и през 2010 г. - извършени са 1572 насочени проверки по 54 нотификации (2802 насочени проверки по 59 нотификации – през 2009 г.). За разлика от предходната година, когато не са установявани проблемни стоки и не са генерирани нотификации, в края на 2010 г. за пръв път е изготвен и изпратен проект на нотификация в МЗ - компетентната контактна точка за храни от неживотински произход. Изготвено е едно здравно заключение за общо 14 продукта във връзка с процедурата по издаване на здравен сертификат за износ на храни.

Планът за лабораторeн контрол в отдел “КХОХ” е съобразен с дадените от МЗ указания. Освен планираните проби в изпълнението влизат и пробите, взети по разпоредените тематични проверки, по епидемиологични показания, както и такива, по повод на постъпили жалби и сигнали.

Обхванатите с лабораторен контрол хранителни обекти са 258.

Взети за анализ са общо 883 проби – доста по-малко в сравнение с 2009 г., когато са взети общо 1012 бр. проби. От тях 259 са проби от храни/291-през 2009 г., 4-проби от материали и предмети, предназначени за контакт с храни, 3-проби от бои, използвани в хранителната промишленост, 617 - отривки/715-през 2009 г.

Разпределението им по показатели е следното: • микробиологичен контрол на храни – 58 проби. От тях 35 са стандартни и 4 (6,90% ) нестандартни: 1 проба бутилирана трапезна вода; 2 проби от сандвичи и 1 проба лед. Издадени са 3 предписания и 1 заповед за спиране и унищожаване на нестандартната партида бутилирана трапезна вода. За сравнение през 2009 г. са взети 43 бр. проби, от които 6 (13,95%) са били нестандартни;

 • санитарно-микробиологичен контрол – 617 проби. От тях отговарят на изискванията 575 проби, не отговарят 42 проби (6,81%). През 2009 г. нестандартните проби са били 21(2,88%), а през 2008г. 85(5,67%). Предприети мерки: 3 акта, 13 предписания и са взети контролни отривки. Преизпълнението е във връзка с проверки по сигнали и получени нестандартни резултати;

 • контрол на съдържанието на нитрати в храни – 24 проби. Всички съответстват на изискванията. Една от планираните проби – замразен спанак от внос, не е взета поради липса/недостиг на продукта на пазара в областта;

 • контрол за съдържание на неорганичен калай в консервирани храни (в метални кутии) – 7 бр. проби. Всички отговарят на изискванията;

 • контрол за съдържание на тежки метали – 27 проби, при план – 24 (във връзка с писмо на МЗ извънредно са взети и изследвани допълнително 3 проби слънчогледово семе). Всички отговарят на изискванията;

 • контрол за съдържание на микотоксини – 7 проби. Те отговарят на изискванията. 37 проби храни не са пробонабрани поради липса на пазара в областта;

 • контрол за съдържание на консерванти, оцветители и подсладители – общо 19 проби. Всички отговарят на изискванията;

 • контрол на материали и предмети, предназначени за контакт с храни – общо 4 проби: 2 проби пластмасови бутилки за обща миграция и поливинилхлорид и 2 проби от керамика за миграция на тежки метали-олово и кадмий. Те не показват отклонения от нормите;

 • контрол за съдържание на ГМО – 20 проби, които не показват отклонения от изискванията, с изключение на три проби (от царевичен чипс, царевичен тостерен хляб и колбас), които са показали следи от ГМО под 0.9%. Във връзка с това е издадено едно предписание на фирмата - производител на хляба, изпратени са писма до РИОКОЗ-Пловдив и РИОКОЗ-Варна за предприемане на мерки по компетентност;

 • контрол на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – 2 проби по химични показатели (при план 6 – 4 проби минерална вода внос и от ЕС не са пробонабрани поради липса на пазара на Добричка област). Не са установени отклонения от здравните норми в изследваните проби;

 • контрол за съответствието на готварската сол по съдържание на калиев йодат – 45 проби. От тях 43 отговарят на изискванията, 2 (4.4% - същият процент през 2009 г.) показват отклонения от нормите за съдържание на калиев йодат – с увеличено съдържание. Изпратени са 2 уведомителни писма до РИОКОЗ-Бургас и РИОКОЗ-Силистра за предприемане на действия по компетентност;

 • контрол за съдържание на пестицидни остатъци в храни от растителен произход – 17 проби. Те не показват отклонения;

 • контрол на облъчени с йонизиращи лъчения храни - 7 проби. Шест от пробите не показват отклонения. Една проба червен пипер е облъчена и не отговаря на изискванията за етикетиране. Издадено е предписание до фирмата, която опакова подправката и писмо до РИОКОЗ-Варна, на чиято територия е фирмата-производител на храната;

 • мониторинг за съдържанието на нитрати в храни – 14 проби;

 • мониторинг за съдържание на микотоксини в храни от растителен произход – общо 3 проби (2 проби слънчогледово семе и 1 проба царевично брашно). Резултатите не показват отклонение;

 • по повод провеждани тематични проверки са взети общо 9 проби: 5 проби козунак и 3 проби от бои за яйца за изследване съдържанието на оцветители в тях; 1 проба натурален сок за изследване съдържанието на подсладители и оцветители. Всички те отговарят на изискванията;

 • по повод постъпили жалби и сигнали са взети общо 4 проби: 1 проба от закуска за контрол съдържанието на сол и сухо вещество – без отклонение, 1 проба червен пипер за анализ на изкуствени оцветители – без отклонение, 1 проба от питейна вода в хранителен обект за физико-химичен и микробиологичен анализ – без отклонение и 1 проба олио при получен сигнал за влошени органолептични свойства.

 • Лабораторен контрол е извършван и на нивото на шум от локални източници (ЛИШ) – предимно от ЗОХ. Планирани са 6, извършени са в 20 обекта. Преизпълнението се дължи на извънредните измервания на шума от ЗОХ по повод на сигнали или по инициатива на общинските администрации. От тях стандартни са 16, нестандартни - 4. Издадени са 4 предписания. Създадени са 4 досиета. Извършени са контролни замервания в срок - не са установени нарушения на здравните норми.

Поради трудности при пробонабирането, ограничени количества или отсъствие на някои от храните на пазара, както и по разпореждане от МЗ, от планирания контрол и мониторинг на храните, с анекс към плана са отпаднали: - 3 проби тъмни видове хляб за съдържание на оцветители (по писмо на МЗ); 1 проба замразен спанак от внос за съдържание на нитрати; 37 броя проби за контрол съдържанието на микотоксини (храни от внос, съгласно Регламент (ЕО) № 669/2009 и Регламент (ЕО) № 1152/2009, пуснати на пазара в Р. България); 3 броя проби за микробиологичен анализ от готови за консумация покълнали семена; 4 броя проби за контрол по химични показатели на бутилирани води внос от трети страни (2 бр.) и с произход от ЕС (2 бр.); по регионална тематична проверка за контрол на съответствието с разпоредбите на Наредбата за изискванията към етикетирането и представянето на храните и Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храни при производството и дистрибуцията на оцет, в плана на отдела е заложено вземане на 12 проби оцет за анализ съдържанието на оцветители. Същите не са взети поради установената при проверките в търговската мрежа масова практика на неправилно етикетиране на различните видове оцет (напр. под наименование “винен оцет” се разпространява продукт, в чийто състав е отбелязано, че съдържа само вода и оцетна киселина за хранителни цели, във връзка с което става безпредметно изследването му спрямо нормативните изисквания за “винен оцет”); не е измерен шум в дискотека “Арена”, гр.Балчик (сезонен обект), заложен в план-графика за замерване на шум от локални източници за 2010 г. тъй като обектът не е функционирал през годината.

Тематични проверки:

През 2010 г. са предприети 10 тематични проверки: 3 - по указанието за планиране на дейността, 4 – регионални тематични проверки, 3 – допълнително разпоредени.


Проведени по план тематични проверки:

1.Оценка съответствието на зеленчукови и плодови консерви с разпоредбите на Наредбата за изискванията към етикетирането и представянето на храните и Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храни

2. Спазване изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Наредба № 5 за хигиената на храните по отношение съответствието на качеството на водата с нормативните изисквания в обекти за производство на храни.

3. Спазване на нормативните изисквания при обработка на бутилирани води с обогатен с озон въздух, съгласно Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, приета с ПМС № 178, ДВ, бр. 68/2004 г.
Регионални тематични проверки:

1. Оценка спазването на условията на съхранение в търговската мрежа на пакетирани сандвичи и спазване на изискванията на Наредбата за изискванията към етикетирането и представянето на храните при предлагането им.

2. Оценка съответствието на козунак и бои за яйца с разпоредбите на Наредбата за изискванията към етикетирането и представянето на храните и Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храни по отношение на влагането на оцветители в тях.

3. Спазване на разпоредбите на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове в заведенията за обществено хранене.

4. Оценка съответствието с разпоредбите на Наредбата за изискванията към етикетирането и представянето на храните и Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храни, при производството и дистрибуцията на оцет.
Допълнително разпоредени тематични проверки:

1. Спазване разпоредбите на Наредба № 26 от 18.11.2008г за устройството и дейността на детските кухни и здравните изисквания към тях.

2.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница