Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2010 годстраница5/8
Дата01.02.2017
Размер2.01 Mb.
Размер2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Тематична проверка в обекти за преработка на диворастящи гъби и плодове и в обекти за търговия с тях.

3. Спазване на Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците в ученическите столове.
Насочени проверки са извършени по разпоредителни писма на МЗ:

1. В обекти за производство на безалкохолни напитки - във връзка с писмо от Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България.

2. Съвместни проверки с представители на РВМС-Добрич за периода 14.09-17.09.2010 г. в кухненски блокове на детски градини, детски ясли, ОДЗ и детски кухни..

3. Във връзка с изпълнението на издадените предписания при извършената тематична проверка за спазване разпоредбите на Наредба № 26 от 18.11.2008г за устройството и дейността на детските кухни и здравните изисквания към тях.

През 2010 г. в РИОКОЗ – Добрич е регистриран само един взрив от хранително отравяне, който засяга 4 човека от едно домакинство и причините за него остават неизяснени.

Текущ здравен контрол на нехранителни обекти и стоки

Подлежащите на систематичен здравен контрол обекти в отдел “КНОС” през 2010 г. са 3556 обекта, в това число 289 транспортни средства (през 2009 г. те са 3522, от тях 297 транспортни средства). Средният брой обекти, възложени на един сътрудник от отдел “КНОС”, упражняващ регулярен здравен контрол е 355.6 (320.18 - през 2009 г.).

Извършени са общо 7475 проверки (7235 проверки през 2009 г.), от които 289 проверки на транспортни средства, при планирани общо за годината 6630 . Преизпълнението се дължи основно на повечето проверки, извършени във връзка с регистрацията/пререгистрацията на обектите. Общият брой на реализираните проверки заедно с тематичните и насочените проверки е 12056.

Изчислената средна кратност на контрола е 1.91, при 2,05 през 2009 г.

Реализираната среднодневна натовареност на здравен инспектор от отдел “КНОС” е по-голяма в сравнение с предходната година - 4.97 и 2.10 (3.99 и 2.06 през 2009 г.) проверки дневно съответно за мл.инспектор и гл.инспектор, при 3,9 и 1.93 проверки по план.

По повод констатирани пропуски и несъответствия в хода на контрола са предприети следните мерки за административна принуда: • Издадени 308 предписания в хода на систематичния здравен контрол и пререгистрация на ООП.

 • Съставени са 39 акта, като 5 от тях са на юридически лица.

 • Издадени са 39 наказателни постановления на обща стойност 32 500 лв. От тях 5 са наказателни постановления за имуществени санкции на стойност 18200 лв (средна сума на наказателно постановление 3640 лв) и 34 са постановления за глоби на стойност 14300 лв (средна сума на едно постановление – 420.59 лв).

 • Издадени са общо 38 заповеди (48 през 2009 г.)

 • Изчисленият коефициент, определящ взискателността на контрола на база брой извършени проверки към брой съставени актове и издадени заповеди е 97.08 (през 2009 г. той е бил 84.13). Въпреки увеличения брой актове в отдела, сравнително по-големият брой на проверките и намаленият брой издадени заповеди са дали отражение при формирането на този показател.

Контролът в областта на нехранителните обекти е насочен приоритетно към:Водоснабдителните обекти на територията на областта с цел осигуряване защита на питейната вода от замърсяване и гарантиране на нейното качество, съобразно хигиенните норми. Предвид по-значителното нарастване на относителния дял нестандартни проби по микробиологични и физикохимични показатели в сравнение с предходни години са предприети съвместни действия с водоснабдителното дружество за комплексно решаване на възникналите проблеми. През второто полугодие са предприети проверки с представители на В и К дружеството, които са обхванали общо 252 обекта – основно водоеми и водоснабдителни съоръжения. Вниманието е насочено към спазване на изискванията по отношение МТБ на обектите, санитарно-охранителните зони около тях, тяхното благоустрояване и хигиенно поддържане. Във връзка с установените несъответствия, са издадени 42 предписания, като част от тях в кратък срок са изпълнени, а за останалите В и К дружеството е поискало удължаване на срока, предвид значителните средства, които следва да осигури за ремонти и ограждане на поясите.
Обектите за отглеждане, възпитание и обучение на деца - общ брой 272, а с подобектите в тях - 803. Обхванати са с 1863 проверки (заедно с подобектите), като средната кратност на контрола е 2.32 (2.58 – през 2009г.), а кратността без подобектите е 2.48. Разликата по отношение кратността в сравнение с предходната година се обяснява с нарасналия брой обекти с по-ниска кратност на контрола, както и с постоянния дефицит на кадри в отдела.

За установените в хода на здравния контрол нарушения и във връзка с необходимостта от извършване на ремонтни дейности в УВЗ за новата учебна година са издадени 12 предписания. Насочено е проверявано и изпълнението на издадените предписания през 2009 г., чийто срок на изпълнение е изтичал през 2010 г.

През м. септември са предприети насочени проверки в учебните заведения относно тяхната готовност за новата учебна година. Обхванати са всички учебни заведения на територията на областта – общо 90. Не са констатирани сериозни проблеми, които да възпрепятстват нормалния учебен процес. Неизпълнение на издадените предписания е установено само в две от училищата, а частично изпълнение - в три от тях. Като основна причина за това се изтъква недостатъчното финансиране. Съгласувани са нови срокове за изпълнение.

За констатирани здравно-хигиенни проблеми по време на текущия контрол в обектите на ХДЮВ са: • издадени общо 60 хигиенни предписания;

 • издадени общо 5 заповеди;

 • съставен 1 акт.

Една от насоките на контрол в УВЗ е свързана с осигуряването на благоприятна среда в тях. По този повод в 10 училища (21 компютърни кабинета) са извършени планирани лабораторни изпитвания на осветеността и микроклимата. За констатираните несъответствия със здравно-хигиенните норми в 4 училища - на осветеността в 7 компютърни кабинета са издадени 4 предписания за предприемане на съответните технически мероприятия, две от които в констативен протокол. Срокът за изпълнение на 3-те предписания е през 2011 г., а четвъртото предписание е изпълнено.

Допълнителни изпитвания на микроклимат и осветеност са проведени по повод получени в РИОКОЗ сигнали:


 • През І-во тримесечие на 2010 г., във връзка с получени сигнали за ниски температури в класните стаи, служители на отдела са извършили насочен контрол в учебните заведения за поддържаната температура на въздуха в тях. Проверени са общо 10 обекта - 9 училища и 1 детска ясла. Проблеми с осигуряването на необходимата температура са констатирани в общо 3 от проверените обекта - учебни заведения. Наред с това, превантивно (по Заповед на директора на РИОКОЗ-Добрич), във връзка с осигуряване необходимите температури за провеждане на редовни занятия в УВЗ са извършени насочени проверки в 12 детски и учебни заведения на територията на гр. Добрич. Проблеми с осигуряването на необходимата температура са констатирани в общо 6 от проверените учебни заведения.

По този повод са издадени пет предписания за осигуряване на оптимални температури над 180 С. Издадени са и 4 предписания/4 заповеди за спиране на експлоатацията на 4 училища в град Добрич до достигане на оптимални температури в тях. След контролни измервания на температурите и резултати, показващи, че те отговарят на здравните норми, са издадени заповеди за възстановяване експлоатацията на учебните заведения;

 • През ІV-то тримесечие на 2010 г., са извършени 2 насочени проверки по сигнали за ниски температури в 2 училища в град Добрич, като извършените контролни измервания на температурите удостоверяват, че същите отговарят на здравните норми и сигналите са неоснователни;

 • Също през ІV-то тримесечие, във връзка с получена жалба за лоша осветеност в кабинет «Човек и природа» в едно от училищата на град Добрич е извършена проверка, придружена с лабораторен контрол, която не установява отклонение от здравните норми.

Друга насока на контрола в учебните заведения е свързана с извършването на проверки по спазването на Наредба № 24/2006 г. за здравните изисквания към седмичните разписания на учебните занятия. Осъществени са общо 71 проверки в училища, които не са констатирали нарушения в протичането на учебните занятия и съблюдаване на утвърдените разписания.

През 2010 г. служителите на отдел „КНОС” са извършвали насочени проверки и по други сигнали, свързани с УВЗ и домове за деца (основно за хигиенни неблагополучия и нарушения на противоепидемичния режим), при което е установено, че сигналите са неоснователни.


През годината е осъществяван текущ контрол върху ефективността на извършваните ДДД-мероприятия в ООП. Извършени са общо 1325 проверки в 803 обекта. Контролът по спазването на дезинфекционния режим в обектите е обективизиран чрез лабораторни изследвания: взети са по план 50 бр. проби - 25 проби от дез. препарати (субстанция) и 25 бр. проби от дез. разтвори за изследване на АДВ-активен хлор. От тях нестандартни резултати са получени за 4 (8%) проби. Във връзка с постъпили сигнали са взети допълнително 4 проби (2 проби от дез. препарати -субстанция и 2 бр. проби от дез. разтвори) за изследване на АДВ-активен хлор, като нестандартна е 1 проба от дез. препарат -субстанция. Във връзка с получените отклонения в съдържанието на АДВ са издадени съответните предписания. Извършените проверки в тази насока не са констатирали сериозни нарушения - не са установени пропуски в дезинфекционния режим, както и липса на дезинфекционни препарати.

Контролът по ЗЛПХМ е обхванал 81 обекта: 1 аптечен склад, 61 аптеки, 19 дрогерии. Извършените в тях проверки са общо 182. Текущо с 26 проверки са обхванати и 21 оптики.

Насочени проверки са извършвани във връзка с: • писмо на МЗ относно наличие на естествено осветление в помещенията на аптеките, съгласно Наредба №28/08 г. и спазване разпоредбите на чл.31, ал.1, 2 и 3, на цитираната наредба.

 • писмо на ИАЛ за лекарства, съдържащи Нимезулид, във връзка с отпускането им, съгласно изискванията на ЗЛПХМ;

 • заповеди на ИАЛ за блокиране на лекарствени продукти;

 • по писмо на РИОКОЗ-Ямбол за хранителна добавка „Цитросепт”, чиято листовка не отговаря на изискванията на Наредба 47 за изискванията към хранителните добавки (ДВ 5/2005 г., изм. 44/07г.);

 • по RASFF за опасни храни - бебешка храна с остатъци от пестицида каптан (пюрета ябълки/малини), производство на Словения;

 • по 3 бр. писма на МЗ за изтегляне от аптечната мрежа на 3 вида хранителни добавки, съдържащи аналози на лекарствени продукти;

Не е установено предлагане на лекарства с изтекъл срок.

В хода на текущия контрол по ЗЛПХМ в 6 обекта-дрогерии са установени несъответствия с изискванията на Наредба №29/2008 г. Издадени са 6 бр. предписания.

Във връзка с констатирани нарушения при търговията с лекарства са съставени общо 7 акта за административни нарушения: 5 акта във връзка с неизпълнени предписания, 1 за неправомерна търговия с лекарствени продукти в нарушение на издаденото от МЗ разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти-установено наличие в приемното помещение на лекарствени продукти по лекарско предписание в аптека с ръководител помощник-фармацевт и 1 акт във връзка с нарушение на чл. 223, ал.2 от ЗЛПХМ. Издадена е 1 заповед за спиране експлоатацията на аптека поради работа в нарушение на издаденото от МЗ разрешение за търговия на дребно с лекарства, а също така и заповед за възстановяване дейността на аптеката, след привеждане на дейността й в съответствие с изискванията на ЗЛПХМ.

Осъществена е една проверка във връзка с постъпил сигнал: относно извършване на търговия с медицински изделия с неясен произход и извършване на кръвни манипулации в дрогерия, при което е установено, че същата е неоснователна.

Текущо с 26 проверки са обхванати и 21 оптики.

Във връзка с изискванията на Раздел III на Наредба №19/27.08.2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките-обн. ДВ, бр. 79/2008 г., през 2010 г. са издадени 13 бр. предписания за 13 оптики относно представяне на лабораторни данни за състоянието на факторите на работната среда в тях - осветеност и микроклимат, съответстващи на здравните норми, както и лабораторни данни за нивото на проникващ шум от производственото помещение на оптиките (ако има такова) в помещенията на най-близките жилищни и обществени сгради. Предписанията са проверени и изпълнени.

Освен лекарствените продукти, контролът на стоките, имащи значение за здравето в областта на нехранителните обекти, е обхванал козметичните продукти и дрехите втора употреба.

През 2010 г. са взети 109 проби от козметични продукти, съгл. изготвените графици: за химичен анализ - 48 бр. проби, за съдържание на тежки метали - 24 бр. проби и за микробиологичен анализ - 37 бр. проби. От изследваните проби в РИОКОЗ-Добрич, няма нестандартни козметични продукти. Във връзка с указание на МЗ, в РИОКОЗ-Варна са изследвани проби козметични продукти за съдържание на олово и кадмий - при изследване на проба червило, е установено съдържание на кадмий над 10 мг/кг. Червилото е внос от Китай, марка BAOLISHI, производител Hongkong Baolishi cosmeticsco. LTD, тегло 3.5 г., с вносител „Тиеня” ЕООД СБ, Илиянци I, хале 3610. Изпратено е писмо до МЗ за предприетите мерки от РИОКОЗ-Добрич. Извършени са общо 26 проверки в обекти за търговия с козметични продукти, където са открити общо 31 бр. от въпросното червило. Същите са поставени под възбрана и са взети допълнително 3 проби за анализ, който потвърждава получените първоначално отклонения за съдържанието на кадмий - 8 и над 10 мг/кг. Издадени са 2 броя заповеди за спиране реализацията и унищожаване на козметичните продукти.

Общият брой на обектите за съхраняване и търговия с козметични продукти е 453. Обхванати са с 825 проверки - средната кратност на контрола е 1.82.

През годината са осъществени 2 тематични проверки, свързани със законодателството по контрола на козметичните продукти: • Спазване разпоредбите на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти по отношение на състава, етикетирането и необходимата документация/информация за продуктите, предназначени за гримиране / в т.ч. в комплекти за игра на деца/;

 • Спазване разпоредбите на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти по отношение на състава, етикетирането и необходимата документация/информация на пасти за зъби.

В случаите на постъпила информация по системата RAPEX за наличие на опасни за здравето козметични продукти, открити на територията на Европейския съюз, сътрудниците на отдела са извършили общо 215 насочени проверки - основно в обектите за търговия на едро и дребно. В проверените обекти не е констатирана търговия с козметични продукти, посочени в писмата на МЗ.

В хода на текущия контрол за неспазване изискванията към козметичните продукти са съставени общо 14 акта - основно за търговия с козметични продукти без етикет на български език и с изтекъл срок на трайност. Издадени са общо 11 предписания за спиране реализацията и унищожаване на козметични продукти и 6 заповеди за забрана реализацията на козметични продукти. Общият брой на унищожените козметични продукти през 2010 г. е 115 бр. опаковки.

Спазването на изискванията относно дрехите втора употреба е контролирано текущо в търговската мрежа – извършени са 182 проверки, обхванали общо 59 обекта. Във връзка с констатирани нарушения на изискванията на Наредба №9/2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение и Наредба № 27/2005 г. е съставен 1 акт за административни нарушения – обектът е работил без регистрация в РИОКОЗ и е предлагал неразрешени стоки за търговия-детски играчки).

Извършени са общо 242 проверки по контрола върху поддържане чистотата на населените места в общо 212 селища на област Добрич. Във връзка с констатирани нарушения по текущия контрол и във връзка с постъпили сигнали (нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци, отглеждане на животни и др. проблеми) са издадени 7 предписания за предприемане мерки за ограничаване отглеждането на животни и изхвърлянето на отпадъци извън определените за целта места. Издадени са и 3 заповеди за ограничаване отглеждането на животни с оглед спазване на съответната хигиенно-защитна зона по Наредба № 7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.

По повод на получени в РИОКОЗ сигнали за влошена акустична обстановка в жилищната зона са извършени проверки, съпроводени с измерване на шум в/около общо 7 обекта –1 оптика, 1 кравеферма, а съвместно с отдел „КХОХ” са проверени 4 ЗОХ и 1 колбасарски цех. Във връзка с установените отклонения от здравните норми за шум при оптиката и кравефермата, са издадени предписания и са изготвени досиета – ЛИШ.

Държавен здравен контрол по проблемите на трудовата медицина - през 2010 г. е осъществен контрол на 8 служби по трудова медицина (едната има само регионален офис), като са извършени общо 16 проверки в тях. В хода на контрола са издадени 4 предписания във връзка с констатирани нарушения по документите, водени от СТМ. Всички служби са представили в РИОКОЗ – Добрич копия от обобщените анализи на здравното състояние на обслужваните работници.

През годината са осъществени 2 тематични проверки, свързани със законодателството по контрола на СТМ:


 • Проверка за спазване изискванията на чл. 11 от Наредба №3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

 • Проверка за спазване изискванията на чл. 15 от Наредба №3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

Изготвяне и поддържане на документация съобразно изискванията на нормативните актове, свързани със специфични агенти в работната среда - изготвени са и се поддържат следните картотеки:

 • на обектите, в които се извършват дейности с биоагенти, съгласно Наредба № 4 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биоагенти, включваща общо 33 обекта;

 • на обектите и лицата, работещи с канцерогени и мутагени, включваща общо 26 обекта.

Във връзка с контрола на химични вещества и смеси са извършени общо 435 проверки. Във връзка с констатирани несъответствия по етикетирането е издадено предписание на фирма-вносител относно изготвяне на нови етикети за внасяните в страната продукти. Издадена е и 1 заповед за спиране реализацията на детергенти в складова база на фирма-вносител от гр. Добрич, в чийто състав влиза химично вещество в количество, превишаващо допустимите гранични стойности, съгл. т.46 б от приложение №17 на Регламент ЕО 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Ивършена е насочена проверка и е установено, че заповедта се спазва.

През годината са осъществени 2 тематични проверки, свързани със законодателството по контрола на химични вещества и препарати: • Проверка за спазване забраната и ограниченията за употреба на кадмий и неговите съединения за стабилизиране на препарати /смеси/ и съединения, произведени от полимери/съполимери на винилхлорид, съгласно т.23/3 от Приложение №17 на Регламент /ЕО/№1907/2006 относно REACH;
 • Проверка за спазване изискванията за етикетиране и информационен фиш за съставките на детергентите.

През второ тримесечие са извършени проверки по писмо Изх. №32-00-10/03.05.2010 г. на МЗ на вносители на цимент от трети страни по смисъла на Регламент ЕО №1907/2006 относно REACH. Проверени са 15 търговски обекта на територията на гр. Добрич, търгуващи с цимент. Установено е, че в обектите има в наличност и се търгува с цимент основно българско производство и ограничена търговия с цимент-внос от Гърция. Българските фирми производители на цимент са: „Девня Цимент” АД - гр. Девня, „Златна Панега” АД - с. Златна Панега и „Холсим България” АД - гр. Плевен.

На територията на РИОКОЗ – Добрич през 2010 г. не са установени фирми - вносители на цимент от трети страни.

В случаите на постъпили нотификации по системата RAPEX за наличие на опасни за здравето химични вещества в стоки, открити на територията на Европейския съюз, са извършени 309 насочени проверки за спазване изискванията на т. 5, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 43, 48, 51 и 52 от Приложение 17 от Регламент ЕО № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).
Контрол на дейности с опасни отпадъци - в това направление се осъществява съвместна дейност с еколога в Дирекция “ООЗ”. Служителите от отдел “КНОС” са издали 7 удостоверения за дейности с опасни отпадъци и са извършили общо 30 проверки. По повод констатирани нарушения (2 - по представената документация и 1- при проверка на място) са издадени 3 предписания.
Тематични проверки:

През 2010 г. са предприети 10 тематични проверки: 7 - по указанието за планиране на дейността, 2 – регионални тематични проверки и 1 допълнително разпоредена от МЗ проверка .Проведени по план тематични проверки:

1. Проверка за спазване изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и Наредба №5 за хигиената на храните по отношение съответствието на качеството на водата с нормативните изисквания в обекти за производство на храни

2. Спазване разпоредбите на Наредба 36 за изискванията към козметичните продукти по отношение на състава, етикетирането и необходимата документация/информация за продуктите, предназначени за гримиране (в т. ч. в комплекти за игра на деца).

3. Проверка за спазване разпоредбите на Наредба №36 за изискванията към козметичните продукти по отношение на състава, етикетирането и необходимата документация /информация на пасти за зъби.

4. Проверка за спазване забраната и ограниченията за употреба на кадмий и неговите съединения за стабилизиране на препарати /смеси/ и съединения, произведени от полимери/съполимери на винилхлорид, съгласно т.23/3 от Приложение №17 на Регламент /ЕО/№1907/2006 относно REACH.).

5. Проверка за спазване изискванията за етикетиране и информационен фиш за съставките на детергентите.

6. Проверка за спазване изискванията на чл. 11 от Наредба №3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина .

7. Проверка за спазване изискванията на чл. 15 от Наредба №3 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.
Регионални тематични проверки:

1. ДЗК на дейности със значение за здравето на човек – по поддържане чистотата на населените места с цел осигуряване на здравословна жизнена среда..

2. Оценка хигиенното състояние и водноспасителната дейност на плажовете по Северното Черноморие
Допълнително разпоредени тематични проверки:

1. По писмо с изх. № 11-02-4/30.03.2010 г. на МЗ относно разпоредени от Върховна административна прокуратура проверки на СПА-центрове и солариуми.
Здравен контрол на факторите на средата:

Мониторинг на водите за питейно – битово водоснабдяване:

В мониторинговата програма за качеството на питейната вода са планирани за пробонабиране и анализ 556 проби вода за пиене. От тях 458 проби са планирани за анализ по показателите за постоянния мониторинг, 85 по показателите за периодичния мониторинг, 11 проби за радиологичен анализ и 2 проби по показател “нитрати”.

Всички планирани лъчови пробонабирания по зони на водоснабдяване, съгласно съвместната мониторингова програма с “В и К” ЕООД - Добрич са осъществени.

Брой пунктове при крана на консуматора - 442, като от тях са взети общо 546 проби, от които: 459 са анализирани по показателите за постоянния мониторинг, 85-анализирани по показателите за периодичния мониторинг и 2 проби по показател “нитрати”. За радиологичен анализ са взети и анализирани 11 проби вода от централни водоизточници.

В изпълнение на Указание за планиране на дейността на РИОКОЗ, през 2010 г. в РИОКОЗ-Варна са изследвани 85 проби води, взети от крана на консуматора за съдържание на антимон, селен, олово и кадмий и 6 проби, взети от крана на консуматора за изследване по показатели-бромати, полиароматни въглеводороди, бенз/а/пирен, трихалометани, бензен, тетрахлоретен и трихлоретен и 1,2-дихлоретан. По изследваните показатели пробите отговарят на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г.

Общият брой нестандартни проби е 94 ( 17.22 %) при 115 проби (21.06%) за 2009 г. От тях 33 са нестандартни по микробиологични показатели, 56 проби по физикохимични показатели и 5 проби са едновременно нестандартни по микробиологични и физикохимични показатели.

Относителният дял на изследваните проби, показали отклонение по микробиологични показатели е 6.98% при 10.84% през 2009 г., което е съществено подобрение. Нестандартни по физикохимични показатели са 61 проби – 11.17%, както и през 2009 г. От тях: 39 - по показател “нитрати”, 2 - по показател “желязо”, 16 - по показател остатъчен активен хлор, 1 проба по показател „хлориди”, 2 проби по показател мътност и 1 по показатели „мътност и цвят”.

За нестандартните проби през 2010 г. са издадени 22 броя предписания до “ВиК” ЕООД за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г., както и повторно пробонабиране, в присъствието на здравен инспектор, анализиране и представяне на протоколи от повторно изследване на водите от пунктовете, показали отклонение от Наредбата.

Във връзка с писмо на МЗ, главният инспектор, координиращ работата по контрола на водите е изготвил информация-Приложение №1, таблици 1 и 2 за зоните на водоснабдяване в област Добрич с установено съдържание на нитрати от 35 до 50 мг/л за периода 2008-2009 г., съгласно извършения от РИОКОЗ-Добрич мониторинг по реда на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

През второ тримесечие, съгласно писмо на МЗ с Изх. № 32-00-16/20.05.2010 г., относно предоставяне на информация за осъществявания от ВиК операторите мониторинг на питейната вода, съгл. Наредба № 9 (ДВ.бр.30/28.03.2001 г.) и Директива 98/83/ЕО е извършена съвместно с Дирекция ”Лабораторни изследвания” проверка на изпитвателната лаборатория към „В и К” ЕООД, гр. Добрич. От 2010 г. дружеството се представлява от нов управител. При проверката е установено, че не се извършва мониторинг на питейните води в пълен обем, съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ.бр.30/28.03.2001 г.) и Директива 98/83/ЕО, а именно: от показателите за постоянен мониторинг не се изследва манган, поради липсата на отклонения от здравните норми, установено в хода на извършвания досега мониторинг; от показателите за периодичен мониторинг не се изследват: акриламид, бензен, бензпирен, бромати, винилхлорид, 1,2- дихлоретан, епихлорхидрин, живак, ПАВ, тетра и трихлоретен, трихалометани, натрий, общ органичен въглерод, тритий, като се изтъкват различни причини, в т. ч. и независещи от дружеството. С цел подобряване на мониторинга и обхващане на питейната вода с анализи в пълен обем е издадено предписание до „ВИК” ЕООД. При извършената проверка на предписанието се установи, че са предприети мерки за допълване на периодичния мониторинг.

След проведено обучение в МЗ за внедряване и функциониране на информационна система за питейните води - софтуерен продукт, разработен от МЗ по проекта на програма МАТРА, през месец ноември главният инспектор, координиращ работата по контрола на водите е започнал попълване на данните за извършения от РИОКОЗ мониторинг на питейните води през 2009 г.

Обучени за работа с информационната система за питейните води са и двама служители в отдела, които са определени да работят по този проблем.От централни водоизточници са планирани 11 проби по периодичен мониторинг. Взети за анализ са 11 проби питейна вода, като 2 проби не отговарят на изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г.

Издадено е Предписание до “Ви К” ЕООД за предприемане на необходимите мерки и привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г., както и повторно пробонабиране, в присъствието на здравен инспектор, анализиране и представяне на протокол от повторно изследване на водата. Предписанието е проверено и изпълнено.

В изпълнение на Указание за планиране дейността на РИОКОЗ, през 2010 г. в РИОКОЗ-Варна са изследвани 11 проби води, взети от централни водоизточници за съдържание на антимон, селен, олово, кадмий, обща бета активност, радий, уран, обща индикативна доза и 4 проби, взети от централни водоизточници за изследване по показатели - бромати, полиароматни въглеводороди, бенз/а/пирен, трихалометани, бензен, тетрахлоретен и трихлоретен, 1,2-дихлоретан. По изследваните показатели пробите отговарят на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г.

В РИОКОЗ-Варна са изследвани и 56 проби води, взети от централни водоизточници за наличие на пестициди - линдан, ДДТ, диелдрин, хептахлор, алдрин, хлорпирифос, циперметрин, диметоат, диазинон, алахлор, атразин. По изследваните показатели пробите отговарят на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г.От обществени местни водоизточници са планирани и пробонабрани 7 проби, като 1 проба не отговаря на изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г. През 2007 г. е издадено предписание за спиране консумацията на водата за питейни цели, потвърдено със заповед за спиране от Директора на РИОКОЗ-Добрич, както и предписание за поставяне на указателни табели. При извършена проверка от здравен служител е установено, че е поставена указателна табела с надпис “Водата не е годна за пиене”.

Ведомствени водоизточници - през 2010 г. е извършено пробонабиране от 10 ведомствени водоизточника. Взети са 19 проби общо, анализирани са 16 проби по постоянен мониторинг, като от тях 4 проби не отговарят на изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г. и 3 проби - по периодичен мониторинг, като от тях 1 проба не отговаря на изискванията на Наредба № 9 /Обн. в ДВ,бр.30/2001 г. От нестандартните 5 проби: 3 - не съответстват по показател “нитрати”, 1 проба - по показател “активна реакция” и 1 проба е едновременно нестандартна по микробиологични и физико-химични показатели.

Изготвени са съвместни мониторингови програми, структурирани по зони на водоснабдяване за 8 ведомствени водоизточници на територията на област Добрич.


Мониторинг на водите за къпане

През 2010 г. е извършван контрол върху чистотата на водите, използвани за къпане - от плувни басейни и морски плажове.

Броят на плувните басейни се е увеличил, като през 2010 г. те достигат 135 – 125 открити и 10 закрити. Обхванати са с общо 404 проверки, при които са взети 217 проби вода за анализ по физико-химични и микробиологични показатели. Констатирани са отклонения от нормите при общо 14 (6.45%) от анализираните проби: 12 (5.99%) по физикохимични показатели, 1 (0.92%) по микробиологични. Една от изследваните проби е дала отклонения по физикохимични и микробиологични показатели едновременно. През 2009 г. относителният дял на пробите, показали несъответствие от нормите е бил малко по-малък - 5.76%, но за микробиологичните показатели това не важи - 2.03%, което представя подобрението в това отношение на качеството на водите за къпане в плувните басейни през 2010 г.

Във връзка с установените несъответствия са издадени 12 броя предписания до експлоатиращите плувните басейни лица, съставени са 2 акта, издадени е една заповед за спиране експлоатацията на плувен басейн.

Следва да се изтъкне, че 21 от изследваните проби по физикохимични показатели са били нестандартни, съгласно изискванията на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка, като същевременно са отговаряли по същите показатели на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за битейно-битови цели. Това поставя проблема за актуализиране на нормативната уредба в тази област.

За разлика от предходните години, през 2010 г. е приложен подходът за контрол върху качеството на водите за къпане от плувните басейни чрез проверка на протоколите с резултати от проведени изследвания по системата на вътрешния контрол. По този повод са издадени общо 85 броя предписания до експлоатиращите плувните басейни лица относно представяне на протокол за съответствие на водата от плувните басейни на показателите на Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.

В рамките на туристическия сезон, е извършено пробонабиране и анализ на проби морска вода, съгл. мониторинговата програма на всеки две седмици - по предварително изготвен график и съгласно дадените указания от МЗ. Изследвани са 156 проби морски води от всичките 21 пункта за пробонабиране, от общо 21 зони по Северното Черноморие. Проведени са анализи за оценка на следните показатели: активна реакция, цвят, разтворен във водата кислород, минерални масла, феноли, повърхностно активни вещества, наситеност на водата с нитрати и фосфати, амониеви йони, наличие на общи коли-форми, фекални коли-форми, чревни ентерококи и Ешерихия коли.

Извършена е визуална оценка на чистотата на морската вода и не са установени видими плаващи замърсители и необичайни вещества по повърхността и в горния 30 см воден слой.

Проведеният анализ на резултатите, съгл. чл. 12 и Приложението към чл. 8 (1) от Наредба № 11 на МЗ от 2002 г. показва, че:

- в 8 пункта се наблюдава пълно съответствие с нормативните показатели (“Крапец-север”, КК“Русалка-голям плаж”, ”Болата-Българево”, ”Божурец-Топола”, “Инканталъка II”,” Нов плаж-гр.Балчик”, ”Балчик-Двореца” и ”Кранево-централен”);

- във всички останали пунктове се констатира несъответствие по показател “разтворен кислород”, което обаче не е тревожен фактор, тъй като не крие риск за човешкото здраве.

Запазена е тенденцията от последните години за подобряване качествата на морската вода от зоните за къпане, съгласно изследваните показатели. През изтеклия сезон-лято 2010 г. в нито един пункт няма отклонения по микробиологични показатели. В сравнение с 2009 г. се наблюдава намаляване на броя несъответстващи проби по показател „разтворен кислород” и четирикратно увеличаване броя напълно съответстващи на нормативните показатели пунктове.

Ежемесечно до 15-то число на следващия месец е изпращана до МЗ информация за качеството на водите за къпане, за които РИОКОЗ-Добрич е провеждала мониторинг през сезона съгласно дадените указания.

Извънредно, отделно от планирания мониторинг, по повод проверка на морски плаж Кранево-юг заради изпускане на отпадни води от ПСОВ Албена, замърсяващи акваторията и плажната ивица (във връзка с инцидента от 2009г.), е извършено пробовземане на морска вода от мястото на вливане на р. Краневска в Черно море, при Батовски плаж. Установено е, че по контролираните показатели водата съответства на Приложението към чл. 8 (1) от Наредба № 11 на МЗ от 2002 г. и не съществува риск от неблагоприятно въздействие върху здравето на къпещите се.

Във връзка с категоризирането на един морски плаж е издадено становище относно съответствието на водите за къпане с изискванията на Наредба № 11.
Мониторинг на минерални води:

Планирани за пробонабиране са 15 проби вода от 8 минерални водоизточника, анализирани са 14 проби, като 1 проба не отговаря на изискванията на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

От този минерален водоизточник не се водоснабдяват обекти с обществено предназначение. Издадено е предписание за привеждане качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба №14/87 г. и е издадена заповед за спиране консумацията на вода за питейно-битови нужди.

При извършена проверка от здравен инспектор на МВ СБА “Х-33” е установено, че същия има издадена заповед от Басейнова дирекция – Варна за прекратяване неговата експлоатация. Поради изчерпването му не е взета и анализирана проба вода в РИОКОЗ. Издадена е заповед за заличаването му регистъра на обектите с обществено предназначение.Мониторинг на лечебна кал:

Лечебна кал е изследвана по микробиологични показатели двукратно (в началото и в края на сезона). Изследвани са общо 4 проби лечебна кал – по 2 от Балчишката тузла и от Шабленската тузла. Извършеният анализ на пробите не показва отклонение от изискванията на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

По повод сигнал за замърсяване на езерото в Балчишката тузла е взета и анализирана още 1 проба, отделно от планирания мониторинг – изследвана е по микробиологични показатели, като същата не показва отклонение от изискванията на Наредба №14.
Мониторинг на атмосферни замърсители:

Мониторингът на атмосферен въздух е включил през първо и второ полугодие 1 пункт на гр. Добрич през топъл и студен период за изследване на прах, серен диоксид и азотен диоксид. За общ суспендиран прах са изследвани 14 проби и са проведени 14 анализа. По показател серен диоксид са изследвани 56 проби със 112 анализа, а по показател азотен диоксид-56 проби със 224 анализа. Не са установени наднормени концентрации на общ суспендиран прах, серен диоксид и азотен диоксид, съгласно Наредба №7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух.


Мониторинг на шума:

Измерването на комунално–битовия и транспортен шум в гр. Добрич е проведено през втората половина на м. септември 2010 г. при съвместното участие на служители от отдел “КНОС”, дирекции “ЛИ” и “ООЗ”. Обхванати са 15 пункта, по предварително изготвен график.

Извършваният ежегоден мониторинг показва, че основните източници на шум в гр. Добрич са транспортът и вече утихващите строителни дейности на територията на града.


 • Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик – измерените еквивалентни шумови нива в пунктовете значително превишават ПДН, но в сравнение с предходната 2009 г. са по-ниски с един до два db/А.

 • Територии с промишлени източници на шум – в нито един КП от тази група не са измерени шумови нива над ПДН, която е 70 dB/А. Констатираният акустичен комфорт в пунктовете от тази група се дължи най–вече на ниската интензивност на автомобилното движение от 11 МПС/час до 231 МПС/час, липсата на сериозни локални източници на шум, както и на задоволителното озеленяване.

 • Територии, подлежащи на усилена шумозащита във всички контролни пунктове от тази група се наблюдава превишаване на ПДН, като най-значително то е в КП № 15 (ОУ “Панайот Волов”) с 17,6 dB/А.

От изготвените характеристики на всички пунктове за пробонабиране, може да се направи извода, че до много от обектите, подлежащи на усилена шумова защита са разположени централни градски артерии, с което хигиенно защитните зони са нарушени. Това са грешки, допускани при градоустройственото планиране, което прави проблема трудно преодолим. Борбата с шумовото замърсяване трябва да се осъществява чрез изграждането на различни шумозащитни съоръжения, допълнително регулиране на интензивността и структурата на автомобилните потоци и пр.

На база резултатите от проведения мониторинг могат да се направят следните изводи: • Налице е трайно шумово замърсяване в зоните за учебна дейност.

 • Налице е увеличаване на акустичния дискомфорт във всички урбанизирани зони. Това означава утвърждаване на утежнена акустична обстановка в урбанизирана среда, която е предпоставка за възникване на здравен риск.

 • Най-силно въздействие върху акустичната обстановка оказва транспортният шум. Непрекъснатото увеличаване броя на моторните превозни средства и грешките в градоустройственото планиране са основните причини за оформяне на урбанизирана среда с утежнен неблагоприятен за човешкото здраве акустичен режим.

Мониторинг на ЕМП

За първа година е извършен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда, включващи нейонизиращи лъчения в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии. Съгласно планирания лабораторен контрол за 2010 г., сътрудници на отдел „КНОС” при РИОКОЗ – Добрич, съвместно с РИОКОЗ – Варна са извършили през трето и четвърто тримесечие мониторинг на източници на електромагнитни полета. Мониторингът на електромагнитните полета е обхванал 8 базови станции за мобилна комуникация в райони от гр. Добрич с детски, учебни и лечебни заведения за установяване съответствието със здравните изисквания, съгласно Наредба № 9 за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населените места и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, ДВ бр. 35/1991 г., изм. бр. 8/2002 г.).

Резултатите от проведеното измерване на стойностите на електромагнитни полета – плътност на мощност S [µW/cm 2] показват, че същите не надвишават пределно-допустимата стойност за населени територии, съгл. Наредба №9 (ДВ бр. 35/1991 г.) в пунктовете на измерване и че експлоатацията на БС не създава здравен риск за населението в районите.

дейности по Надзор на заразните болести

Дирекция “НЗБ” организира прилагането на профилактични, противоепидемични, диагностични и лечебни мероприятия за поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести, контрол по своевременното микробиологично и серологично изследване на болни и контактни. Методично ръководи и контролира профилактичната и противоепидемична дейност по заразните и паразитни болести.Основната дейност на Дирекция “НЗБ” при РИОКОЗ – Добрич бе насочена към:

 • Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор на заразните болести с цел запазване и подобряване на достигнатите показатели на заболяемост, смъртност и леталитет. Активно участие в съществуващите специализирани информационни мрежи за заразните заболявания в Европейския съюз и СЗО;

 • Дейности за елиминация и ерадикация на заразните заболявания;

 • Контрол върху разпространението на Трансмисивните инфекции и координиране на съвместните действия на всички звена за определяне ареал на разпространение на кърлежите, видов състав и заразеност;

 • Участие в епидемиологичния надзор на Туберкулозата и провеждане на активен контрол на химиопрофилактиката на Туберкулоза;

 • Провеждане на активен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на СПИН и сексуално предавани инфекции;

 • Осъществяване на ефективна система за опазване на страната от внос на заразни болести, укрепване капацитета на звената за граничен здравен контрол и изпълнение на изискванията, залегнали в Международните здравни правила;

 • Методична дейност и контрол на общопрактикуващите лекари по провеждане на профилактични и противоепидемични дейности при острите заразни болести;

 • Изготвяне на анализи и прогнози на заразната заболяемост, целящи ефективен надзор на заразните и паразитни болести;

 • Постигане на висок имунизационен обхват при изпълнение на имунизационния календар на Република България. Правилно планиране и отчитане на извършените имунизации, реда и начина на провеждането им и отчетността на биопродуктите. Осигуряване на надеждно функционираща хладилна верига;

 • Контрол на противоепидемичния режим на работа в лечебните заведения, обективизиран с лабораторен контрол. Профилактика и контрол на вътреболнични инфекции;

 • Контрол върху организацията, качеството и ефективността на дезинфекционните, дезинсекционните и дератизационни дейности;

 • Подобряване качеството и осъвременяване на лабораторната диагностика, оптимизиране организацията на работа и повишаване квалификацията на служителите от Дирекция “НЗБ”;

 • Дейности по Национални и Регионални програми, свързани с профилактиката и контрола на заразните болести;

 • Осъществяване на действена и ефективна координация с местните и областни структури, участие в междуведомствени комисии и ангажиране на общинските администрации и средствата за масова информация в дейностите по профилактиката и контрола на заразните и паразитни болести;

 • Провеждане на експертна и методична дейност;

 • Осъществяване на здравно-промотивна дейност сред населението с особена насоченост към рисковите контингенти;

 • Осъществяване на ефективна координация с Министерство на здравеопазването, Национални центрове, Регионални здравни и други структури при изпълнение на дейностите по профилактика на заразните болести и противоепидемичния контрол.

На територията на областта функционират 5 МБАЛ; 1 Специализирана хирургична болница за активно лечение; 1 Специализирана болница за рехабилитация; 1 Държавна психиатрична болница; 1 Център за психично здраве; 1 Дом за медико-социални грижи за деца; 1 ЦСМП с 5 филиала; 2 Диагностично-консултативни центъра; 9 Медицински центъра; 19 самостоятелни медико-технически лаборатории, 2 хосписа; 7 социални домове – от тях 3 за деца и 4 за възрастни.

Дейност по държавния здравен контрол и ОрГАНИЗАЦИОННО - методична помощ
По данни на отчет 3.0-41 обектите, подлежащи на противоепидемичен контрол от отдел “ПЕК” са 1053, проверените обекти през годината са 1057 (нововзети обекти 56, закрити – 65).

От отдел “ПЕК” са издадени 13 хигиенни заключения за регистрация по Закона за лечебните заведения. Директор Дирекция “НЗБ” е участвал в Експертен съвет при разглеждане на проект за лечебно заведение и в една приемателна комисия.

По контрола на дейности с опасни отпадъци са издадени 1 становище за класификация на отпадъците и 1 удостоверение за дейности с опасни отпадъци.

Съгласувани са 3 Правилника за профилактика и борба с Нозокомиалните инфекции и 6 Указания за методите и средствата на дезинфекция и стерилизация.

Планирани през годината в отдел “ПЕК” са общо 2381 проверки (от тях 400 паразитологични), а са извършени 3815 проверки (426 проверки по профилактика и контрол на паразитозите). За текущ контрол през годината са планирани 1423 проверки. В отдел “ПЕК” по текущия здравен контрол са извършени общо 1999, от които 1581 епидемиологични проверки в подлежащите на контрол обекти.

През годината в отдела са планирани 8 тематични проверки (7 по указания на Дирекция “ОЗ” на МЗ и една тематична проверка по имунопрофилактика, като две от проверките са провеждани паралелно) с общ брой проверки 374 и една паразитологична тематична проверка в 8 детски заведения с опаразитяване от Ентеробиус вермикуларис с екстензинвазия от 5 - 10% и над10%; други планирани проверки (активен епиднадзор на ОВП, контрол по разделно събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения и проверки извършени в хода на текущия и тематичен контрол по спазване разпоредбите на Закона за здравето за ограничаване на тютюнопушенето в лечебните заведения) – 584.

По плана за тематичния контрол в отдел “ПЕК” са извършени 678 проверки, като направените анализи по дейността са изпратени в отдел ”НЗБ” Дирекция “ОЗ” на МЗ.

През 2010г. по дейността по прилагане на мерките за ограничаване на тютюнопушене са извършени 369 проверки в 369 епидемиологични обекти, 47 проверки по надзора на Острите вяли парализи в отделения (детски, неврологични, инфекциозни) на МБАЛ на територията на областта, 65 проверки по епид. показател, 390 по ЗУО, 259 проверки на предписания.

През 2010г. при текущ контрол по спазване на здравно-хигиенния и противоепидемичен режим на работа в ЛЗ за болнична и извън болнична помощ и в други контролирани обекти при 91 проверки, контрола е обективизиран с лабораторни изследвания.

През 2010г. от подлежащите на контрол 118 детски заведения (ЦДГ, ДЯ, ОДЗ), ДМСГД и 7 социални домове от служителите на отдел “ПЕК” бяха взети 478 смивки от битова среда за санитарно-паразитологичен контрол от 36 обекта. Всички са с отрицателни резултати.

От подлежащите на годишен профилактичен паразитологичен контрол, съгласно Наредба № 5 за диагностика, профилактика и контрола на местните паразитози – 126 обекта, в 118 са извършени общо 5217 изследвания с перианален отпечатък и 282 фекални проби. Положителни са 76 лица, от които за Ентеробиоза – 68, Ламблиоза – 7, Аскаридоза – 1. Извършени са 5029 профилактични изследвания за Ентеробиоза в 115 организирани детски колектива. С положителен резултат за Ентеробиоза са 68 деца.

През 2010г. от отдел “ПЕК” са издадени 487 предписания до ЦДГ, ОПЛ, ДКЦ, МЦ, МБАЛ, кметове на общини. Обхванати са 218 обекти.

До всички АИППМП на територията на областта са изпратени предписания във връзка с разпоредбите на Наредба № 15 за имунизациите в Република България; във връзка с тематична проверка по имунопрофилактика, регистриране и отчитане на имунизациите, общите правила за прилагане на биопродуктите и надзор върху нежеланите реакции след ваксинация; условията и реда за отлагането от имунизации и реимунизации при наличието на медицински противопоказания; предоставяне в РИОКОЗ на годишен план за 2011г. за броя на подлежащите на задължителни планови имунизации и реимунизации лица и заявка на необходимите биопродукти; във връзка с разпоредената извънредна имунизационна кампания против морбили на територията на цялата страна със Заповед на МЗ № РД 09-66/ 03.02.2010г.; във връзка с имунизационната кампания с Целвапан; до всички ОПЛ, МБАЛ, ДКЦ, МЦ, ЦСМП във връзка с писмо на МЗ 91-00-48/ 12.05.2010г. за организиране на необходимите действия за ограничаване риска от внос и вътрешно разпространение на вируса на полиомиелита; до всички ОПЛ, 2 ДКЦ, 7 МЦ, 9 ЛЗ за болнична помощ във връзка с разпоредбите на Наредба № 47/ 11.12.2009г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност; до 19 ЛЗ за болнична и доболнична помощ във връзка с месечни справки, съгласно разпоредбите на Наредба № 47/ 11.12.2009г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност; до 5 МБАЛ за осигуряване на проби във връзка с провеждане на анонимно несвързано епидемиологично проучване за моментна болестност от ХИВ сред определени групи в риск от общата популация; до 2 ДКЦ и 4 МЦ са издадени 6 предписания във връзка с изпълнение на разпоредбите на Методично указание за предпазване на медицинския персонал от инфекция с вируса на човешкия имунодефицит, хепатит В и С в лечебните и здравни заведения, утвърдено със заповед РД 09-693/25.08.2004г. и на Методично указание за постекспозиционна профилактика на медицинския персонал при хепатит В и С и вируса на човешкия имунодефицит, утвърдено със заповед РД 09-694/25.08.2004г. на Министъра на Здравеопазването.

Издадени са 11 предписания за хигиенни неблагополучия до 8 АИППМП, 2 АИППМПДМ и МЦ “Добрич”; 4 предписания до 4 ЛЗ за болнична помощ във връзка с пререгистрация и съответствие с разпоредбите на Наредба № 49/18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; предписания до 111 детски заведения и социални домове във връзка с Наредба № 5 за диагностика, профилактика и контрол на местните паразитози; 3 предписания до 3 АИППМП относно противоепидемични и профилактични мерки във връзка с разпространение на Морбили; 1 предписание до 1 АИППМП относно противоепидемични и профилактични мерки във връзка с регистриран случай на ОВХ, тип А в организиран колектив; 9 предписания до кметове на общини и “В и К” във връзка с ДД мероприятия; 2 предписания във връзка с Методично указание № 3 за борба с Легионелозите до главен технически ръководител и управител на хотели “Фламинго” и “Фламинго Гранд”, КК “Албена”.

През годината е подадена 1 молба от МБАЛ за удължаване на срока на предписание.

През 2010г. броят на издадените актове от отдел “ПЕК” е 15 – 2 акта по Наредба № 15 за имунизациите в Република България, 2 за санитарно – хигиенни неблагополучия и спазване на противоепидемичен режим на работа; 9 акта по чл. 31 от ЗЗ при регистрирани взривове от заразни заболявания в ЛЗ и социален дом, 1 по Наредба № 21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, 1 за неизпълнена заповед за спиране на обект от експлоатация. Издадени постановления за глоби – 15, на обща сума 6700 лв., средна сума за едно постановление 446,67 лв.

Издадени са две заповеди за спиране експлоатацията на обекти.

Броят на отстранените от работа лица е 2, срещу 4 за миналата година.

Постъпили в отдел “ПЕК” през годината 17 сигнали (жалби), от които 1 е основателна, 15 са неоснователни и една неприключена.

И през изминалата година основна част от дейността на служителите от Дирекция “НЗБ” заемаше оказването на организационно-методична помощ на медицинските специалисти от лечебните заведения за болнична и доболнична помощ, здравните кабинети в детските и УВЗ. При 398 проверки по текущия и тематичен контрол е оказана методична помощ по следните проблеми: • По имунопрофилактика на ОПЛ:

 • Сътрудниците от отдел “ ПЕК “оказват методична помощ и контрол на ОПЛ с цел повишаване на имунизационния обхват на децата от малцинствата с необходимите за възрастта им имунизации;

 • Продължава да се оказва методична помощ на ОПЛ и специалисти във връзка с Методично указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация;

 • Промените в Имунизационния календар, съгласно Наредба. № 15 за имунизациите и реимунизациите в Р. България;

 • Във връзка с писмо на МЗ № МЗ 91-00-48/ 12.05.2010г. за организиране на необходимите действия за ограничаване риска от внос и вътрешно разпространение на вируса на полиомиелита;

 • Във връзка с имунизационната кампания с новата противогрипна ваксина Целвапан;

 • По профилактиката и контрола на ВБИ;

 • По проблемите на дезинфекция и стерилизация в ЛЗ;

 • По разделното събиране и съхранение на опасните болнични отпадъци;

 • Във връзка с провеждането на тематична проверка “Изпълнение разпоредбите на Методично указание за предпазване на медицинския персонал от инфекция с вируса на човешкия имунодефицит, хепатит В и С в лечебните и здравни заведения, утвърдено със заповед РД 09-693/25.08.2004г. и на Методично указание за постекспозиционна профилактика на медицинския персонал при хепатит В и С и вируса на човешкия имунодефицит, утвърдено със заповед РД 09-694/25.08.2004г. на Министъра на Здравеопазването;

 • Във връзка с разпоредената от МЗ извънредна кампания за имунизация против Морбили на територията на цялата страна;

 • Във връзка с писмо на МЗ № 32-00-15-А/ 21.05.2010г. за влизането в малариен сезон и необходимата организация и мерки за недопускане на заболяване;

 • Във връзка с надзор на Грип и ОРЗ; алгоритми за поведение при случаи на заразяване с грипен вирус А, H1N1; предписване и употреба на антивирусни препарати;

 • Във връзка с писмо на МЗ № 32-00-105/ 02.11.2010г. относно повишена клинико-епидемиологична насоченост за Трихинелоза;

 • Във връзка с консултиране и изследване за ХИВ в пневмофтизиатричната мрежа;

 • Във връзка с разпоредбите на Наредба № 49/18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и регистрацията на лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта;


ДЕЙНОСТИ ПО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИЯ НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ и паразитни БОЛЕСТИ
Планови, извънредни и тематични проверки

 • Спазване на здравните изисквания и противоепидемичен режим на работа в

подлежащите на контрол обекти;

 • Изпълнение на плановите показатели по ваксиналното покритие на подлежащите лица; Отчитане на профилактичните имунизации;

 • Транспортиране и съхранение на ваксините; Наличност, отчитане и разход на биопродуктите, спазване на хладилната верига;

 • Проверки по изясняване имунизационния статус на децата от рисковите групи (с акцент върху полиомиелитната ваксина);

 • Спазване противоепидемичния режим на работа в лечебните заведения, състояние на стерилизационната апартура;

 • По проблемите на разделно събиране, съхранение и обезвреждане на опасните болнични отпадъци;

 • Разкриваемост и регистрация на ВБИ;

 • Спазване изискванията за безопасна работа от медицинския персонал, насочени към предпазване от заразяване с инфекции, предавани по кръвен път и рискове свързани с експозиция на биологични агенти;

 • Регистрация, съобщаване на заразните и паразитни болести, контрол на дейността на медицинските кабинети по Черноморието;

 • Регистрация и съобщаване на ОВП;

 • Качество на провежданите дезинсекции и дератизации в обектите;

 • Контрол на наличните и използвани биоцидни препарати (за ДДД). Срок на годност, наличие на разрешение за пускане на пазара, време на експозиция и концентрация;

 • Епид. надзор на Туберкулозата, специфична химиопрофилактика на подлежащите контактни лица и деца с хиперергичен кожен туберкулинов тест на Манту;

 • Епид. надзор на Морбили;

 • Организационни, противоепидемични и профилактични мерки в изпълнение на Заповед № РД-09-66 от 03.02.2010г. на Министъра на здравеопазването за извънредна имунизационна кампания с триваксина на лицата от 13-месечна до 20-годишна възраст на територията на цялата страна.

 • Сентинелно наблюдение и съобщаване на заболелите от ОРЗ и ГРИП;

 • Работа с алгоритмите на действие при случаи на заразяване с грипен вирус А(H1N1);

 • Паразитологичен контрол в подлежащите обекти-противоепидемична, профилактична, контролна и организационно - методична дейност;

 • Лабораторно - диагностична дейност.Поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на заразните болести

 • На всяко заразно заболяване се извършва епидемиологично проучване, с цел осъществяване и контрол на профилактичните и противоепидемични мерки в огнищата на ОЗБ, предприемане на адекватни, своевременни, мероприятия в колективите за предотвратяване разпространението на заразните болести. Осигуряване на микробиологично, серологично и други изследвания на заболели и контактни;

 • Епидемиологичен надзор над ваксинопредотвратимите заболявания – задълбочено епидемиологично проучване на случаи на Морбили, Вирусен хепатит тип В в имунизационна възраст, Коклюш, Паротит;

 • Текущ контрол на ОПЛ и медицинските специалисти по епиднадзора на заразните и паразитни заболявания (регистрация, класификация и съобщаване на ОЗБ, обработка в огнища на заразно болни, своевременни изследвания и специфична профилактика на болни и контактни);

 • По отношение на организацията и осъществяване на противоепидемичния контрол на крайбрежните и гранични зони;

Извършено е епидемиологично проучване във връзка с регистрирани заболели туристи и обслужващ персонал с ентероколитен синдрам в КК “Албена”.

Извършено е епидемиологично проучване на заболели лица от Русия и Беларус, почиващи в гр. Балчик с клиника на вирусна инфекция с неуточнен причинител и изолирана Sh.sonnei. Констативният протокол е изпратен в МЗ след приключване на проучването.

Във връзка с получена в МЗ информация от Европейската надзорна мрежа за легионелни инфекции за трима заболели от Легионерска болест чужди граждани в КК “Албена” и Писмо на МЗ с Изх .№ 32-23-3/13.08.2010г. е извършено епидемиологично проучване и са предприети необходимите противоепидемични и профилактични мерки, замервания и пробонабиране на водни проби за микробиологично изследване. Констатациите са изпратени в МЗ, отдел”НЗБ” и НЦЗПБ, отдел “Епидемиология и надзор на заразните болести”.

За 2010год. сътрудници от отдел “ПЕК” са извършили текущи проверки по Черноморието както следва:

КК “Албена” – МЦ “Медика” – 13; СХБАЛ “Медика” – 4; Община Каварна – 117; Община Балчик – 172; Община Шабла - 24

На ГКПП гр. Балчик, във връзка с осъществяването на противоепидемичен контрол и даването на “свободна практика” на чужди и български пристигащи или отпътуващи кораби от порт Балчик са проверени 40 кораба с общ брой преминали и проверени екипаж и пътници 402.Контрол по ДДД дейности

Във връзка с планиран контрол по качеството и ефективността на дезинфекциите и стерилизациите и спазване противоепидемичния режим в Лечебни заведения през 2010г. от сътрудниците на отдел ”ПЕК” са извършени 91 проверки.

Взети са общо 1447 проби за контрол на дезинфекционния и стерилизационния режим от епидемиологично значими обекти, при 1275 за 2009г.

Нестандартни са 3,36% от пробите (37 проби), при 2,67% за 2009г.

В регистрираните 8 автоматични стерилизационни уредби (АСУ), от които 5 в ЦС към МБАЛ в Добрич - 2, в ДКЦ ІІ гр. Добрич – 1, в Балчик - 1, в Каварна - 1, в Тервел - 1; и два броя “Вапофикс” в Операционен блок на МБАЛ - Добрич и ХО на МБАЛ - Балчик вътрешния контрол се осъществява с химични индикатори, а в ЦС на МБАЛ - Добрич с Бови - Дик тест и машинни протоколи в ЦС Добрич и Балчик.

Осемте АСУ са проверени и с биологични тестове “Атест”. Резултатите сочат ефективен стерилизационен процес в тях, с изключение на АСУ в ДКЦ ІІ, преди пускане в употреба.

От регистрираните 44 автоклава, всички са проверени с химични индикатори, а с биологични тестове 32. Те са в ЦС на МБАЛ - Ген. Тошево - 2 бр., ЦС на МБАЛ – Каварна -1, ЦС на МБАЛ - Тервел-1, ДКЦ I - 3, ДКЦ II - 1, МЦ в гр. Балчик - 1, МБАЛ-Добрич – 4, РИОКОЗ – 2, в АИППМПДМ - 17. От проверени 111 сушилни с тест - микроорганизми, 4 броя не провеждат качествена дезинфекция на посуда. След извършен ремонт, пробите от същите са отрицателни. Използваните сушилни са стари, повечето без контактни термометри и се разчита на поддръжката от фирма ”Добимед”.

През годината са извършени 9 текущи и 6 тематични проверки на 8 фирми, регистрирали ДД дейност със седалище и адресна регистрация на територията на област Добрич и една, регистрирана в гр. Варна, но осъществяваща дейност в областта, съгласно Наредба № 3 от 24.01.2005 г.: • “Дезинфекционна станция-Добрич” ЕООД – гр. Добрич;

 • ЕТ “Новоселски – Кирил Иванов” – гр. Добрич;

 • ЕТ “Контики” – гр. Добрич;

 • “Контики” ООД – гр. Добрич;

 • “СтаВа” ЕООД гр. Балчик;

 • “Дез – станция 2008” ООД –гр. Добрич;

 • ОбП “БКС”- гр. Балчик;

 • “Новоселски” ЕООД-гр. Добрич;

 • “Санита Варна” ООД гр. Варна.

През годината е извършен контрол в 241 обекта, обработвани от ДД фирмите по отношение ефективността на обработките и мониторинг на заселеност с инсекти.

В последните три години заболяемостта от трансмисивни инфекции се задържа на едно приблизително постоянно ниво (над срадната за страната заболяемост).

Проведени са 3 заседания на Регионалната комисия за контрол на зоонозите, като едно от тях е проведено в присъствие на представители от общините, които докладваха по изпълнение на предписани от РИОКОЗ мероприятия, обезпаразитяване и контрол на кучешките популации.

На проведени заседания на Регионалната комисия за контрол на зоонози са разгледани писмо № 32-00-15-А/ 21.05.2010г. за ограничаване на вносни случаи на Малария и писмо на МЗ № 32-00-105/ 02.11.2010г. относно повишена клинико-епидемиологична насоченост за Трихинелоза и епид.обстановката в страната.

И през тази година продължи съобщаването с бързи известия на всеки ухапан от кърлеж, изпращане на свалени кърлежи в РИОКОЗ за видово определяне.

Изпратени са 8 предписания до всички кметове на общини за редовно окосяване и почистване на тревни площи в и извън населените места, масово посещавани от населението; дезакаризация на открити тревни площи след преценка на епидемиологичния риск от разпространение на кърлежопреносими заболявания и спазване на Нредба № 3 от 24.01.05г. за реда за извършване на ДДД; спазване здравните изисквания към детските градини; и 1 до Водоснабдяване и Канализация за провеждане на пролетна и есенна дератизация на каналната мрежа.

При извършените проверки от служители на отдел “ПЕК” в областта се установи, че предписаните мероприятия са изпълнени. От В и К е проведена пролетна канална дератизация в гр. Добрич, гр. Балчик, гр. Шабла и КК “Албена” в 1002 шахти.

В изготвените редовни бюлетини до медиите обществеността е запознавана със заболяемостта от КПИ.

Биологът проследяваше динамиката на числеността и видовия състав на кърлежите. През годината са съобщени с Бързи известия 195 лица, ухапани от кърлежи срещу 162 за 2009г. и 187 за 2008г. Най - много те са от община Каварна – 66, следват община Тервел – 50; община – Шабла – 36, община Балчик – 27, община Добрич – 13 и община Добричка - 3. В общини Крушари и Ген. Тошево няма съобщени ухапани от кърлежи за 2010г. Най-висока численост на кърлежи е установена през месеците април, май и юни. Доминиращ е вида Ixodes ricinus, следват вида Hyalomma marginatum и Dermacentor marginatus. Пик в числеността на вида Ixodes ricinus е регистриран през месеците май и юни, на вида Hyalomma marginatum – месец юли и на вида Dermacentor marginatus - два пика през месеците април, май и октомври.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница