Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2010 годстраница6/8
Дата01.02.2017
Размер2.01 Mb.
Размер2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ:

Тематична проверка “Контрол на провежданите дезинсекции и дератизации в подлежащите на контрол обекти”.

Тематична проверка “Контрол на имунопрофилактиката – имунизационен обхват, отлагане по временни и трайни медицински противопоказания, водене на отчетна и учетна документация. Планиране и отчетност на биопродуктите. Спазване на схемите, дозите, техниката на приложение на петкомпонентната и пневмококовата ваксини”.

Тематична проверка “Налични и използвани биоцидни препарати (за ДДД). Срок на годност, наличие на разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат, време на експозиция и кавцентрация”.

Тематична проверка “Дейност на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза за издирените контактни на туберкулоза и обхванати с химиопрофилактика“ с основна цел поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на туберкулозата.

Тематична проверка “Разкриваемост и регистрация на нозокомиалните инфекции в рисковите отделения на заведенията за болнична помощ чрез извършване на срезови и ретроспективни проучвания”.

Тематична проверка “Изпълнение разпоредбите на Методично указание за предпазване на медицинския персонал от инфекция с вируса на човешкия имунодефицит, хепатит В и С в лечебните и здравни заведения, утвърдено със заповед РД 09-693/25.08.2004г. и на Методично указание за постекспозиционна профилактика на медицинския персонал при хепатит В и С и вируса на човешкия имунодефицит, утвърдено със заповед РД 09-694/25.08.2004г. на Министъра на Здравеопазването”.

Тематична проверка “Изпълнение на дейностите по провеждане на БЦЖ имунизацията, правила за прилагане на ваксината и обхващане на подлежащия контингент в родилните отделения”.

Тематична проверка “Контрол в детски заведения върху опаразитяване от Е. Вермикуларис с екстензинвазия – 5 - 10% и над 10%”.
НАДЗОР НА ОВП

Ежеседмично в МЗ и НЦЗПБ се изпраща форма № 1- седмична сигнална информация за съобщаване на всеки новооткрит случай на ОВП. При липса на такъв се попълва “0”, т.е. нулево съобщение.

През 2010г. епидемиологично проучени са 13, а съобщени в МЗ са 5 случая с диагноза: Неврит на лицевия нерв. От изпратените фекални проби в НЦЗПБ не са изолирани Ентеровируси. Децата имат редовни за възрастта приеми на Полиомиелитна ваксина (с изключение на едно дете без данни за имунизации в наличната здравна документация).

В отдел “ПЕК” са съобщени и проучени още 8 деца с неврит на лицевия нерв, с простуден момент в анамнезата и редовно имунизирани. Изпратени са фекални проби за вирусологично изследване в НЦЗПБ, които са отрицателни.

За сравнение с предходните години проучени и съобщени са: за 2009г. – 1 случай, за 2008 год.- 2 случая, за 2007 г. - 6 случая на неврит на лицевия нерв.
АНАЛИЗ НА ВЪТРЕБОЛНИЧНИТЕ ИНФЕКЦИИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ЗА 2010г.

През 2010 г. в област Добрич са регистрирани 980 вътреболнични инфекции (ВБИ) при 880 болни срещу 983 за 2009 г. и 1045 за 2008 г. в 8 лечебни заведения и ДМСГД по изпращаните отчети (формуляр „3”- 05) в НЦЗИ всяко тримесечие.

Средната заболяемост за 2010 г. е 3,72 % от всички изписани болни при 3,34% за 2009 г. и 3,62 % за 2008г.

В структурата на ВБИ за 2010 г. основен дял имат ОКГДП – 446 (45,51%), като за 2009 г. те са 316 (32,15%). Следват урологични инфекции – 108 (11,02%), инфекции на хирургична рана – 96 (9,80%), белодробни инфекции – 92 (9,39%), инфекции на сърце и съдове – 54 (5,51%), инфекции на кръвта – 46 (4,69%), други инфекции – 45 (4,59%), чревни инфекции – 41 (4,18%), инфекции на сетивните органи – 21 (2,14%), инфекции на кожа - 14 (1,43%), гинекологични инфекции – 13 (1,33%), мастит 4 (0,41%), интраабдоминални – 0 и ендометрити – 0.

Данните от заболяемостта по тримесечия показват, че най- голям брой ВБИ за 2010г. са регистрирани през четвърто тримесечие – 319 (32,55%). Следват регистрираните ВБИ през I тримесечие на 2010г.- 280 (28,57%), III тримесечие – 203 (20,71%) и второ тримесечие – 178 (18,16%). За 2009г. те са за първо тримесечие 389 (32,60%); за четвърто тримесечие – 356 (29,59%), а най-малко регистрирани ВБИ има през трето тримесечие 204 (17,10%) на 2009г.

През 2010г. е увеличен общият относителен дял на лекуваните с антибиотик болни спрямо изписаните – 38,06% за 2010г., при 34,04% за 2009г. и 35,36% за 2008г.

От регистрираните 980 ВБИ етиологично доказани са 350 (35,71%) при 386 (32,36%) за 2009г.

Бактериално недоказани са 246(25,10%) при 98 (8,21%) за 2009г. Неизследваните ВБИ за 2010г. са 384 (39,18%), при 909 (59,43%) за 2009г.

Общо са изолирани 38 патогенни и условно патогенни микробни причинители. Най-висок е относителният дял на причинителите - E. Coli – 51 (14,57%), Ps. Aeruginosa – 41 (11,71%), S. Aureus - 39 (11,14%), Acinetobacter baumanii – 24 (6,86%), S. Epidermidis – 21 (6%), Klebs. Pneumoniae и P. Mirabilis по 19 (5, 43%), S. Haemoliticus – 14 (4,29%), Enterococcus faecalis- 11(3,14%).

През 2010г. са регистрирани три епидемични ВБИ взрива - от Салмонелоза в ДДУИ с. Крушари, от Дизентерия в ДПБ с. Карвуна, общ. Балчик и един епидемичен ВБИ взрив от Колиентерит в Дом за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) в с. Овчарово, общ. Добричка.

През 2010г. е проведен микробиологичен контрол на провежданите дезинфекции и стерилизации. От епидемиологично значимите обекти са взети общо 1101 проби с 37 нестандартни проби – 3,36%.

От дезинфекционните разтвори в процес на употреба са взети и изследвани по метода на Келси- 32 проби. От тях 2 броя (6,25%) са с наднормена замърсеност на Psendomonas и Enterobacter.

От 37 нестандартни проби са изолирани 40 микробни причинители, като водещ е Acinetobacter – 9, 22,5%, Klebsiella, S. Epidermidis по 8 (20%). Всички изброени са и водещи микроорганизми в етиологичната структура на ВБИ.

Автоматичните стерилизационни уреди – общо 8 броя (5 в Централни стерилизационни и 2 в ХО на МБАЛ - Балчик и Операционен блок на МБАЛ-Добрич ) и II-ро ДКЦ и 4 автоклава в Централните стерилизационни са контролирани освен с химични и еднократно през годината с биологични тестове. Всички сочат провеждане на качествена стерилизация. Във II-ро ДКЦ стерилизационната уредба отчете положителен резултат преди пускане в експлоатация. С тест-микроорганизми E.coli и S. aureus са проконтролирани 8 сушилни, използвани за дезинфекция на посуда в ДМСГД. Резултатите сочат качествена дезинфекция.


Осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации и реимунизации съгласно имунизационния календар на страната.
Осигуряване на биопродукти за извършване на задължителни планови и целеви имунизации и реимунизации и на постекспозиционна профилактика

През годината МБАЛ на територията на областта бяха ритмично снабдявани с БЦЖ, НВ-ваксина и Verorab.

Във връзка с изпълнение на Наредба №15 от 12.05.2005 год. (ДВ бр. 45/ 31.05.2005г. изм.ДВ бр. 57/14.12.2009г.) относно: задължителните планови и целеви имунизации и реимунизации и условията и реда за извършване на препоръчителните имунизации; регистриране и отчитане на имунизациите; общите правила за прилагане на биопродуктите и надзор върху нежеланите реакции след ваксинации бяха издадени 2 предписания до ОПЛ през месеците май и септември.

Негатив е преустановяването на работата по проекта “Укрепване на информационната система за управление на имунизационната програма и надзора на ваксинопредотвратимите болести”.

През годината снабдяването с ДТКбП, Пентаксим и Синфлорикс не беше ритмично, съответно ОПЛ също не са снабдявани ритмично. По указания на МЗ са предоставени на РИОКОЗ – Варна 500 дози БЦЖ ваксина и 1000 дози хепатит В ваксина. На РИОКОЗ – Шумен са предоставени 60 дози Целвапан. В централния склад са върнати 1500 дози инактивирана полиомиелитна ваксина.

Наличните биопродукти в РИОКОЗ се съхраняват в хладилна камера и хладилници, като се контролира температурния режим в тях. АИППМП са оборудвани с необходимата хладилна техника, термометри и хладилни чанти, води се документация за регистрация на температурния режим.

При текущия контрол се акцентира и на безопасната инжекционна практика при приложението на биопродуктите, както и на обезвреждането на опасните отпадъци в посочените лечебни заведения. Биопродуктите се прилагат само с осигурените технически средства за еднократна употреба.

Проверките се осъществяват на място в амбулаториите, отделенията, кабинети за противобясна имунизация към МБАЛ, ДМСГД като се следи за: • Състояние на хладилните съоръжения и поддържане на оптимална температура в тях;

 • Водене на необходимата документация за контрол върху температурния режим на хладилните съоръжения;

 • Начина на подреждане и съхранение на биопродуктите;

 • Рационално оползотворяване на многодозовите флакони в рамките на посочените срокове за използването им .

При проверките не е констатирано наличие на биопродукти с изтекъл срок на годност.

В АГО на МБАЛ в областта ваксините на новородените при липса на противопоказания, се прилагат в определените срокове.

Не са констатирани несъответствия между данните в РИОКОЗ и данните, предоставени от ОПЛ при отчитането на биопродуктите. Създадена е организация за успоредно контролиране на имунизационния обхват и разхода на биопродуктите.

От 01.10.2010г. до 30.10.2010г. е извършена тематична проверка, чиято основна цел бе осигуряване на висок имунизационен обхват при плановите имунизации и реимунизации съгласно имунизационния календар на страната. Контрол по прилагане на схемите и дозите на петкомпонентната и пневмококовата ваксини.Мониторингът е на база Приложение 7 от Наредба № 15, подадени в отдел ПЕК на РИОКОЗ – гр. Добрич от АИППМП, родилните отделения на МБАЛ в областта и ДМСГД – Добрич по тримесечия и с натрупване от началото на годината.
Нежелани реакции след ваксинация

Съгласно Наредба №15 за имунизациите в Република България и Методично указание за надзор върху нежеланите реакции след ваксинация са издадени предписания до ОПЛ в областта относно съобщаването на НРВ в РИОКОЗ Добрич.

За 2010г. са съобщени 5 случая на нежелани реакции след ваксинация – след приложение на НВ ваксина от ОПЛ и ДТК в ДМСГД гр. Добрич. Съобщени са в отдел “НЗБ”, Дирекция “ОЗ” на МЗ съгласно действащата нормативна база.

Дейност на областната комисия за отлагане от имунизации по медицински противопоказания

Съгласно Наредба № 15 от 12.05.2005г. (ДВ бр. 45/ 31.05.2005г. изм.ДВ бр. 57/14.12.2009г.) относно задължителните планови и целеви имунизации и реимунизации е сформирана Областна специализирана комисия за освобождаване по медицински противопоказания от имунизации и реимунизации. На 26.05. и 29.09.2010г. са проведени заседания на Комисията по освобождаване от задължителни имунизации и реимунизации по медицински противопоказания. ОПЛ от гр.Добрич и областта бяха уведомени за заседанията на комисията с Предписания на отдел “ПЕК”, а членовете на комисията със заповед на РЦЗ и РИОКОЗ.

На проведените заседания 12 деца са освободени за 1 година от всички имунизации и реимунизации, 17 са освободени за 1 година от определени ваксини, на които подлежат; 8 – трайно освободени от всички имунизации; уточнени са имунизациите, на които подлежат 9 деца с различни заболявания. За всяко представено дете в зависимост от диагнозата бяха конкретизирани, ваксините от които да се освободи.

Представените деца се записват в журнал на РИОКОЗ за освобождаване от имунизации и реимунизации. На освободените деца са издадени съответните удостоверения със срока и вида на ваксините, от които са освободени.


Дейност на Имунизационния кабинет на РИОКОЗ

През 2010г. в Имунизационния кабинет след преглед от лекар са извършени от 779 имунизации и реимунизации. Ръстът на извършените имунизации от Имунизационният кабинет на 1000 души население е 3,9.

През изминалата година са извършени 66 справки на лица за имунизационния им статус по журналите съхраняващи се в РИОКОЗ. На 12 лица са издадени Имунизационни сертификати.

В Имунизационния кабинет на РИОКОЗ – Добрич се води отчетност и на антивирусните препарати, разпределени от МЗ за областта.Деца без ОПЛ

През изминалата 2010г. продължиха усилията на служителите от отдела за издирване и уточняване на децата без ОПЛ. За целта ежемесечно Родилните отделения на лечебните заведения по общини предоставят в отдел “ПЕК“ информация за новородените и извършените им имунизации.

След съпоставяне на данните от Родилните отделения и актуализираната пациентска листа от РЗОК и във връзка с уточняване на статуса на децата до 5 годишна възраст по отношение на полиомиелитната ваксина са определени децата, подлежащи на уточняване и издирване. Обработени са данни общо за 1862 деца.

Ще продължим да полагаме максимални усилия за издирването, картотекирането и ваксинирането на деца без ОПЛ, както и на здравно-неосигурени лица, подлежащи на профилактични реимунизации.

В Родилните отделения на МБАЛ в областта се оказва методична помощ на майките с оглед своевременния избор на личен лекар на новородените и изписването на същите с вече избран такъв.

Отчет за получените и изразходвани биопродукти и техническите средства за тяхното приложение по образец

През 2010г. продължи работата по отчетността на биопродуктите и консумативите, съхранението и бракуването на биопродуктите, както и стриктния контрол на всяка доза ваксина, отчитането й и причините, довели до бракуването й.

Анализът на дейностите по имунопрофилактика за 2010 година показва, че все още има ОПЛ, които не точно прецизират подлежащите контингенти за различните имунизации и реимунизации. Оказана им е методична помощ относно целогодишно извършване на имунизации при навършена съответна възраст, във връзка с промените в Имунизационния календар, а така също и относно своевременно съобщаване на нежелани реакции след ваксинация.

С цел недопускане бракуване на ваксини е засилен контролът върху правилното съхранение и транспортиране, точното заявяване и своевременното оползотворяване на биопродуктите.

Ще продължим да полагаме максимални усилия за издирването, картотекирането и ваксинирането на деца без ОПЛ, както и на здравно-неосигурени лица, подлежащи на профилактична реимунизация с ТД-ваксина чрез:


 • информиране на подлежащото население чрез медии и персонално

 • здравно - промотивна дейност

 • налагане на санкции – наложени са административни санкции на 2 ОПЛ във връзка с разпоредбите на Наредба № 15 за имунизациите и реимунизациите в Република България.ЛАБОРАТОРНО - ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ ПО НАДЗОРА НА ОСТРИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
През отчетната 2010 година в “Микробиологична лаборатория” са изработени - 5830 проби.

В звено КЛИНИЧНА МИКРОБИОЛОГИЯ през 2010 година са изследвани 565 клинични материали.

Изследваните урини са 59 с 21 положителни резултата.

Изследваните през годината гърлените секрети са 483 с 30 положителни резултата.

Броят на изследваните носни секрети е 16 с 8 етиологично доказани причинители.

През 2010година в звено клинична микробиология са изследвани 2 уретрални материала и 3 раневи секрета. Не са изолирани причинители на инфекция.

През 2010 година в звено ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ И ВИБРИОНИ са изследвани 2452 фекални проби.

Изолирани са 31 щама патогенни микроорганизми.За дизентерия са извършени 2048 изследвания - 129 изследвания от болни, 28 изследвания от преболедували, 241 контактни и 1650 с профилактична цел.

За салмонела, коремен тиф и паратиф са направени 2064 изследвания - 129 от болни, 17 от преболедували, 268 от контактни, 1650 с профилактична цел.

За колиентерити /ентеропатогенни, ентеротоксигенни и ентероинвазивни Е. коли/ са направени 1898 изследвания. Те се разпределят както следва-129 изследвания от болни, 22 от преболедували, 97 от контактни и 1650 с профилактична цел.

От здравни книжки е изолиран 1 щам ЕЕ коли, 1 щам за диагноза и 6 щама от преболедували и 4 от контактни.

Всички постъпили в лабораторията фекални проби се изследват за условно - патогенни микроорганизми като причинители на гастроентероколитен синдром. Изолирани са 6 щама.

В звено Чревни инфекции се извършват изследвания за бацилоносителство на лица по Наредба №15 от 27.06.2006г за изготвяне на документ Лична здравна книжка. През 2010 г са изработени 1477 проби.


В звено СЕРОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ,СПИН И ХЕПАТИТ В са извършени -1477 изследвания/1236 вирусология + 241 серология/
По линия “Надзор на заразните болести” в “ Микробиологична лаборатория” са изработени 1447 проби с 4081 анализа при запланувани 950 проби.
През 2010 година “Микробиологична лаборатория” е извършила изследвания по договорни отношения с МБАЛ – Добрич на стойност- 276 лв., здравни книжки /20 440 лв/, Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, СПИН на стойност 715 лв.

Извършени са изследвания срещу заплащане в лаборатория:

Чревни инфекции – 350,50 лв

Клинични материали – 196 лв

Всички приходи на Микробиологична лаборатория за 2010 г са 22 004,50 лв при план 18 000 лв.
ПАРАЗИТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
В плана за паразитологични изследвания за 2010г. бяха планирани за извършаване общо 9184 изследвания, като от тях- 8728 морфологични и 56 - серологични и 400 - санитарно паразитологични.

Извършиха се общо 21575 паразитологични изследвания, като от тях- 21041 морфологични 56-серологични и 478 санитарно-паразитологични.

С Наредба № 15 от 27.06.2006г. за здравните изсквания към лицата, работещи в детски заведения, специализирани институции за деца и възрастни, предприятия, които произвеждат или търгуват с храни, към необходимите изследвания за здравни книжки, продължи извършването на паразитологичното изследване за хелминти и протозои.

Съгласно Наредбата, през 2010г. в паразитологична лабораторията са извършени паразитологични изследвания на 4945 лични здравни книжки на стойност 39560лв.

От други платени услуги за паразитологични изследвания в лабораторията – общо 885.50 лв.

По сключен Договор на РИОКОЗ с МБАЛ – Добрич за паразитологични изследвания през 2010 г. са извършени изследвания морфологични и серологични изследвания на стойност 431,50 лв. Общо приходите на паразитологична лаборатория за 2010г. са 40 877лв.ДЕЙНОСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА на болестите И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕ
През 2010 год. приоритетните цели са:

 • Ограничаване разпространението и профилактика на основните рискови фактори, свързани с начина на живот;

 • Ограничаване разпространението и профилактика на хроничните неинфекциозни болести;

 • Ограничаване, намаляване и ликвидиране вредното въздействие на факторите на средата върху здравето;

 • Профилактика на инфекциозните заболявания с регионално и национално значение – туберкулоза, СПИН, сифилис и гонорея, съвместно с отдел “ПЕК”;

 • Изграждане на капацитет на локално ниво за развитие на дейности, укрепващи здравето;

 • Ограничаване рисковите фактори, свързани с храненето, които могат да доведат до възникване на хранителен дефицит и ХНБ;

 • Здравно образователна дейност относно основните поведенчески рискови фактори за ХНБ сред подрастващото поколение и рискови групи от населението;

 • Здравен контрол по Закона за здравето.


Основните групи, към които са насочени усилията на инспекцията в областта на промоцията на здраве и профилактиката на хроничните неинфекциозни болести включват :

 • Подрастващо поколение – 3 – 18 год.

 • Възрастното население – 25 – 65+ год.

 • Високорискови групи по отношение на ХНБ

 • Бременни и жени във фертилна възраст

 • Етнически малцинства

Анализ на здравословното състояние на организирания детски и ученически контингент на база анализа, предоставен от медицинските специалисти от здравните кабинети на детските заведения и училища

Анализът на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич е изготвен въз основа на Наредба № 39 ( ДВ,бр.106/2004 г. ) за организацията и провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията. Оценката на физическото, психическото развитие и здравословното състояние на децата се извършва по Методика за провеждане на профилактичните прегледи при деца от 0 до 18 години.

На базата на предоставени данни от медицинските специалисти от здравните кабинети е изготвен Анализ на здравословното състояние на децата и учениците от Област Добрич за учебната 2009/2010г., който е изпратен в Министерството на здравеопазването и в Областна управа гр. Добрич на 30.06.2010 г.

Анализ на здравословното състояние на децата и учениците от област Добрич показва:


 1. Не е постигнат пълен обхват с профилактични прегледи, въпреки че децата до 18 години са здравно осигурени от държавата. Една от причините е, че личните лекари не предоставят талони за проведените профилактични прегледи и за здравословното състояние, съгласно Наредба № 3 от 2000г. на МЗ. Друга причина е, че родителите не са достатъчно отговорни към здравето на децата си и не изискват съответно документи от профилактичните прегледи.

 2. В сравнение с миналата година, случаите на регистрирани заболявания при профилактичните прегледи на децата са се увеличили два пъти /126 сл. за 2009 г. спрямо 273 сл. за 2010 г./.

 3. Анализът на здравословното състояние на децата, посещаващи детските заведения в област Добрич, показва, че най-голям е броят на новорегистрираните случаи на заболяване с диагноза Хронични заболявания на тонзилите и аденоидни вегетации, Затлъстяване и Пневмония.

 4. В сравнение с миналата година, случаите на регистрирани заболявания при профилактичните прегледи на учениците са намалели /1258 сл. за 2009 г. спрямо 992 сл. за 2010 г./.

 5. При учениците от област Добрич за учебната 2009/2010 г. най-често се регистрират случаи на Затлъстяване, Смущения в зрението и Олигофрения.

Хигиенна оценка на седмичните учебни разписания

И през тази година дирекция “ООЗ” продължи проверките по спазване Наредба №24/2006 год. при изготвянето на седмичните програми на общообразователните училища от област Добрич. Проверките обхванаха втория учебен срок за учебната 2009/2010 г. през м. февруари – март и първия учебен срок на учебната 2010 г/ 2011 г. през м. септември - октомври за всички училища от област Добрич.

Общо за годината са проверени 194 седмични програми и са издадени 194 положителните становища. Издадени са 16 предписания, всички изпълнени в срок. Общо за 2010 год. проведените ОМД са 109. Съставен е 1 акт на директор на ОУ за непредставена в срок седмична програма с 1 наказателно постановление. В резултат на доброто взаимодействие между Дирекция “ООЗ” и РИО на МОН, създадохме и подържаме добра практика за контрол и съгласуваност на седмичните програми за всички училищата от област Добрич.

Дейност по профилактични програми • Интервенционна програма за профилактика на хроничните неинфекциозни болести “СИНДИ”;

 • Национална програма “ Профилактика и контрол на НІV/СПИН и ППИ” компонент 3;

 • Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2007-2011 г.;

 • Национална програма „Елиминация на морбили и вродена рубеола”;

 • Национална програма за профилактика и борба с кърлежопреносимите инфекции;

 • Регионалния план за готовност за грипна пандемия

 • Националната програма за укрепване капацитета на Република България за опазването й от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве – 2008-2010 г.

 • Национален план за действие “Храни и хранене 2005-2010 г.”;

 • Национален план за действие по околна среда и здраве2008-2013 г.;

 • Национална стратегия за борба с наркотиците 2007-2008;

 • Национална Програма за ограничаване тютюнопушенето в Република България 2007- 2010г.;

 • училища утвърждаващи здраве;

 • План за действие “Устойчиво елиминиране на йодния дефицит”;

 Национална програма за равноправна интеграция на ромите в българското общество-

проект “Подобряване на състоянието и интеграцията на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”; • Регионална програма за профилактика на наркоманиите;

 • Регионална програма за профилактика на тютюнопушенето;

 • Регионална програма “Снижаване на опаразитеността с ентеробиоза в организираните детски колективи в Добрички регион за 2008 г. “;

 • Регионална програма “Проучване на анофелийните биотопи в Добрички регион”.

Програма “СИНДИ”:

Програмата е основна за работа в Дирекция “ООЗ” при РИОКОЗ-Добрич. Община град Добрич подпомага дейностите, като осигурява финансиране за здравно-профилактичните мероприятия и за здравно – образователни материали. За съжаление и през 2010 г., както през 2009 г., финансиране от МЗ на програмата не бе осигурено. Дейности по програмата се финансираха от Община гр. Добрич, съобразно плана за 2010 г.

РИОКОЗ – Добрич продължава да бъде център за управление на данните.

Събраната информация ни служи за определяне на приоритетите за годината. През 2010 г. работихме по всички фактори на риска и по профилактика на основните хронични неинфекциозни болести.Основната дейност по програмата през 2010 г. бе стартиране на детската компонента на програма “СИНДИ”.

На 18.11.2010 г. в залата на НТС се проведе обучителен семинар за екипите от училищата по факторите на риска за здравето и интерактивните методи на обучение. Темите на семинара бяха: Тютюнопушене и консумация на алкохол – разпространение, последици за здравето, резултати от изследването при учениците, цели и интервенционни дейности по програмата; Нездравословно хранене и ниска двигателна активност - разпространение, последици за здравето, резултати от изследването при учениците, цели и интервенционни дейности по програмата; Повишено артериално налягане и наднормена телесна маса/затлъстяване - разпространение, последици за здравето, резултати от изследването при учениците, цели и интервенционни дейности по програмата;

Обучението завърши с практическо занятие - изготвяне на работен план; използване на методите и техниките на преподаване – “Здравословно хранене за деца 6 – 10 год.”, подготвено от д-р Тодорова координатор на програма “СИНДИ” Добрич.

От новата учебна 2010/2011 година в часовете на класа ще се планират образователни дейности с учениците, които ще бъдат утвърдени от екипа на СИНДИ-Добрич. Всяко училище ще изготви и реализира план за дейности за здраве с учениците със срокове, в зависимост от това, кога ще стартира програмата. РИОКОЗ ще оказва консултативна помощ при изготвянето на плановете.Образователни дейности на РИОКОЗ и партньорите

Образователни дейности:

През отчетния период сътрудниците на Дирекция “ООЗ” проведоха следните образователни дейности пред целевата група: • По фактори на риска: общо 41 обучения на 906 души, като основно темите, на които се акцентираше бяха: “Профилактика на тютюнопушенето”, “Здравословно хранене”, “Двигателна активност” и “Профилактика на стреса”.

 • По профилактика на заболяванията: общо 15 обучения на 511 души, като темите бяха: “Профилактика на хипертонията”, “Профилактика на остеопорозата”, “Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания”, “Профилактика на диабета” и “Профилактика на затлъстяването”.

Кампании 6 бр. :
Кампания за стимулиране на двигателната активност

Мото: “Здраве и добро настроение – слънце, въздух и движение!”.Кампания за профилактика на тютюнопушенето

Мото: “Спри и спечели 2010”Кампания за профилактика на остеопорозата

Мото: “Останете високи, говорете открито за здравето на вашите кости”.Кампания за профилактика на високото кръвно налягане

Мото:Контролирай хипертонията сиКампания за профилактика на затлъстяването

Мото: “Здравословно хранене при учениците”Кампания за профилактика на рака на млечната жлеза

Мото: “Бъди информиран”


Програмни дейности за здраве съвместно с лечебната мрежа

Образование на високо рискови групи:

За всичките години, през които програмата се реализира в Община гр. Добрич, единственият успех постигнат в съвместната ни работа с МБАЛ - Добрич АД е обучението на високорискови групи в Центъра за обучение на диабетици на тема”Диабет” и Рехабилитационния център за сърдечно болни на тема ”ССЗ”, където през 2010г. сме предоставили на 282 души, страдащи от хронични неинфекциозни заболявания, ограничени количества обучителни книжки за пациенти със ССЗ, Диабет и др.


Обучителни дейности за специалисти

Продължаваме с обучителните дейности за медицинските специалисти от детските градини и училища. Работим по предварително изготвена в началото на годината програма за съвместна работа с периодичност на обученията и темите, разработени по здравния календар. Проведени са 12 обучения за усъвършенстване на компетентностите и методите за работа в училищата и детските градини.

Образователните дейности на медицинските специалисти от училищата и детските градини с персонал и родители по факторите на риска и профилактиката на заболяванията са многобройни

Мобилизация на общностите

Дейности с други сектори


 • Община град Добрич

И тази година Община – град Добрич беше наш добър партньор, в реализирането на Кампанията “Спри спечели 2010 г.”, реализирането на детската компонента на програма СИНДИ “Здрави деца в здрави семейства” и реализирането на кампаниите по програмата.


 • Домашен социален патронаж

Ежемесечно се извършва оценка на менюто на Домашен социален патронаж, като при необходимост се правят промени и препоръки.


 • НЧ “Й.Йовков”

Поддържаме кътове със здравно – образователни материали, които се четат от посетителите на библиотеките. Всяка сряда наш консултант е в читалището за консултации на граждани по проблемите при отказване от тютюнопушене.


 • Дейности с неправителствени организации:

Изграждането на трайно партньорство е трудно. Обикновено НПО искат от нас да им провеждаме обучения, без те да се ангажират по някакъв начин с подпомагане на дейности по програма “СИНДИ”. • Дейности в Коалицията:

В ОКЗ трябва да бъдат привлечени популярни личности, които са известни на много хора, да има представители на Община, Областна управа, РЗОК, БЛС, Сдружение на ОПЛ, Управители на фирми, по един представител на всяка медия и т.н Тези хора трябва да са наясно с целите и наистина да искат да работят в полза на общественото здраве, да са убедени в идеята на програмата.


 • Работа с медии :

Медиите ни партнираха при реализиране на кампаниите и отбелязването на Световни и Международни здравни дни. Чрез тях посланията ни достигаха до голяма част от обществеността на града. Работим с две радия, една телевизия и два вестника. Това, което трябва да направим е да си изработим съвместна стратегия за работа – периодичност на предаванията, темите и т.н . За 2010 г. са издадени 8 Информационни бюлетина, имаме 16 ТВ, 52 радиопредавания и 92 публикации в пресата, 15 публикации в интернет и 1 пресконференция. • Доклади, печатни материали и публикации .

Печатни издания

Здравно – образователният материал, който подготвихме за печат през 2010 г., е брошура за гръбначните изкривявания и упражнения, предоставена ни от НЦООЗ. Дългогодишната ни практика показва, че здравно – образователният материал трябва да е атрактивен и с по-малко текст и съвети. За съжаление липсата на финансиране спря издателската ни дейност.Други дейности:

Образователни дейности на РИОКОЗ в училища и детски градини: • По фактори на риска – общо 56 обучения на 1417 ученика, като темите бяха: “Профилактика на тютюнопушенето”, “Превенция на алкохола и други зависимости”, “Здравословно хранене”, “Двигателна активност” и “Нравствени ценности”;

 • По профилактика на заболяванията - общо са проведени 102 лекции и беседи на 2001 ученика, като темите бяха: “Профилактика на Хипертонията”, “Профилактика на сърдечно-съдовите заболявания” и “Профилактика на остеопорозата”.

Общо за годината сме провели 149 организационно методична помощ за 276 граждани и специалисти, работещи по програмата .

По важни резултати през 2010 г.

Стартирахме успешно реализирането на детската компонента на програмата “Здрави деца в здрави семейства”, която вече е общинска програма.Трудности:

 1. Отново програма „СИНДИ” не е финансирана от МЗ, а финансирането от Община гр. Добрич е по-скоро скромно! Ако не се обезпечи с финанси, програмата от действаща ще остане в застой.

 2. Не се проведе и тази година Национално съвещание на всички СИНДИ зони.

 3. Специалистите от лечебната мрежа на този етап не могат да бъдат мотивирани за партньорство по програмата.

 4. Трудно се работи с организирани колективи, тъй като не всички работодатели са съгласни да се прекъсва работния процес.Програма за профилактика и контрол на НІV/СПИН и ППИ

Целта на Националната програма е да се ограничат максимално рисковите фактори, благоприятстващи разпространението на ХИВ/СПИН и СПИ, за да се преустанови настоящата тенденция за бързото нарастване на тази група болести, като се обърне внимание на уязвимите групи в обществото.Във връзка с разпоредбите на Наредба № 47 от 11.12.2009г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност (ДВ. бр. 103 от 29.12.2009г.) са издадени 19 предписания до МБАЛ, ДКЦ и МЦ.

Ежемесечно е подавана справка от РИОКОЗ до МЗ за броя на изследваните лица в 5 лаборатории в областта. За 2010г. брой изследвани лица или изследвания (РИОКОЗ – 555 изследвания/ 552 лица).

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 32-00-9/ 05.02.2010г. за 2010г. са извършени 24 изследвания за HIV на пациенти, насочени от лечебни заведения за диагностика и лечение на туберкулоза. Няма положителни резултати.

В изпълнение на дейности по Националната програма за превенция на ХИВ и сексуално предавани инфекции (2008-2015) и писмо на МЗ № 91-00-10/ 04.03.2010г. е проведено анонимно несвързано епидемиологично проучване за моментна болестност от ХИВ сред определени групи в риск от общата популация за периода 01.04.2010г. – 30.08.2010г.

В РИОКОЗ - Добрич са изследвани анонимно 410 лица (проби), предоставени от петте МБАЛ в областта. Не са осигурени приблизително равен брой проби от различните групи, поради това, че леглата в посочените отделения не са с равен относителен дял в структурата на лечебните заведения.

Изследваните лица са на възраст от 16 до 86 години, 173 мъже (42,2%) и 237 жени (57,8%). Разпределението на пробите по диагнози е следното:

Пневмония – 56 (13,66%); ТБК (насочени амбулаторно от ПФК на МБАЛ – Добрич) – 7 (1,71%); гинекологична – 45 (10,98%), СПИ – 3 (0,73%); урологична – 6 (1,46%); инфекциозна – 11 (2,68%); хирургична – 44 (10,73%); друга – 238 (58,05%).

Всички са с отрицателен резултат.

Във връзка с Писмо на МЗ с изх. № 91-00-10/17.08.2009г. относно използване на диагностикуми за СПИН и вирусни хепатити, доставени по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в в лабораторията са извършени 5 изследвания на медицински персонал претърпял рискова експозиция. Направена е организация относно изследването за ХИВ и вирусни хепатити на хемодиализирани пациенти и персонал от диализни структури от МБАЛ – Добрич. За 2010г. в лабораторията на РИОКОЗ – Добрич са извършени 74 изследвания за ХИВ на 58 пациенти и 16 души персонал от отделение “Хемодиализа” на МБАЛ – Добрич. Изследвани за вирусни хепатити са 125 души – персонал и пациенти от хемодиализната структура.

Eжемесечно се съобщават с отчет 85 заболелите в областта от Сифилис и Гонококови инфекции.

Извършена е тематична проверка за предпазване на медицинския персонал от инфекция с ХИВ, хепатит В и С и постекспозиционна профилактика (ПЕП) в лечебните и здравни заведения във връзка с разпоредбите на Методично указание за предпазване на медицинския персонал от инфекция с вируса на човешкия имунодефицит, хепатит В и С в лечебните и здравни заведения, утвърдено със заповед РД 09-693/25.08.2004г. и на Методично указание за постекспозиционна профилактика на медицинския персонал при хепатит В и С и вируса на човешкия имунодефицит, утвърдено със заповед РД 09-694/25.08.2004г. на Министъра на Здравеопазването. Проверени 6 МЦ, 2 ДКЦ и 15 рискови отделения в 5 МБАЛ в градовете Добрич, Балчик, Каварна, Тервел и Ген. Тошево.

Във връзка с писмо на МЗ № 657- U/ 16.07.2010г. относно разпределение на “Методически указания за предлагане на консултиране и изследване за ХИВ в лечебните заведения” са получени разпределените количества указания и са предоставени на посочените лечебни заведения. След разпределяне на печатните издания приемно-предавателният протокол е изпратен на адреса на Структурата за управление на програма “Превенция и контрол на ХИВ/ СПИН”.

В отдел “ПЕК” е проведен колегиум във връзка с разпоредбите на Наредба № 47/ 11.12.2009г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност. Издадени са предписания до ОПЛ, МБАЛ, ДЦК и МЦ с акцент върху подлежащите на изследване лица и създаване на организация за изследване на подлежащите контингенти и провеждане на обучения в лечебните заведения за запознаване на персонала с разпоредбите на наредбата.

В изпълнение на дейности по Компонент 3 на Програма “Превенция и контрол на ЕН ХИВ/ СПИН” за периода от 22.11. до 06.12.2010г. от служители на отдел “ПЕК” са проведени обучения във връзка с разпоредбите на Наредба № 47/ 11.12.2009г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобита имунна недостатъчност. Обученията са проведени на територията на 8 лечебни заведения за болнична помощ, РИОКОЗ – Добрич и в АИППМП в градовете Тервел и Балчик. Обучени са 100 медицински специалисти: 16 общопрактикуващи лекари, 32 лекари от лечебната мрежа за болнична помощ, 43 медицински сестри, 1 медицински фелдшер, 1 медицински лаборант, 7 акушерки. Раздадени са 53 ЗОМ.

Осъществява се контрол и относно спазване на наредбите за условията и реда на съобщаване и отчет на СПИ.

През 2010г. по Програма “Профилактика на HIV/ СПИН И СПИ” са проведени общо 51 обучения на 1076 лица / 1020 ученици от различни училища на област Добрич, 6 мед. специалисти и 50 други/ на теми: “Превенция на ХИВ/СПИН”, “Контрацепция” , “Рисково сексуално поведение”, “Сексуално предавани инфекции”.

Изнесени са 56 лекции и беседи с 1280 лица / 1042 ученици, 11 мед. специалисти, 16 педагози, 64 пациенти на ДПБ-Карвуна и 147 други/ на теми: “Пубертет”, “Сексуално възпитание”, “ХИВ/СПИН и СПИ”, “Контрацепция”, “ТБК и СПИН”.

През 2010г. са раздадени общо 11511 презервативи.

Оказана е методична помощ на 149 лица.

Проведени са консултации на 1265 лица.

През годината по дейностите, касаещи програмата, има 56 публикации в пресата, 37 радио- и 24 ТВ-предавания.

Реализирани бяха 4 кампании: • 14-февруари – Празника на Св. Валентин;

 • 16 май - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН;

 • м. юли-август – “Ваканция без риск”;

 • 1 декември - Световен ден за борба срещу ХИВ/СПИН.

През 2010г. през Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН – Добрич са преминали общо 1242 лица / вкл. КАБКИС на терен /, от които 610 жени и 632 мъже. Всички са изследвани за СПИН.

Изследваните за: • Хепатит В са 140 лица; спрямо 263 клиенти – за 2009г.

 • Хепатит С –137 лица; 262 лица - за 2009г.

 • Сифилис –144 лица; 258 лица - за 2009г.

Нерегулярното и недостатъчно снабдяване с бързи тестове за HIV, както и късно изпратената възлагателна заповед от МЗ затрудниха планирането на дейностите на КАБКИС и достигането на желаните резултати. Поради липса на бързи тестове за изследване на ХИВ, тази година не беше проведена Национална лятна АНТИСПИН кампания по българското Черноморие. Недостигът на диагностикуми ограничи изследванията за Хепатит В и Хепатит С на рискови контингенти – венозни наркомани, включени в Метадоновата програма на Областен диспансер за психични заболявания със стационар „Д-р П. Станчев–Добрич”.

Реализирани бяха общо 22 КАБКИС на терен в гр. Добрич, Каварна, Шабла, с. Оброчище, с. Кранево, с. Карвуна, КК Албена и гр. Силистра, като транспортът бе осигурен с кола на РИОКОЗ-Добрич. Консултирани и изследвани бяха 846 лица.

Предоставянето на мобилен кабинет на КАБКИС-Добрич би улеснило популяризирането на услугите по доброволно консултиране и изследване /ДКИ/ за ХИВ сред по-широк кръг от хора в и извън област Добрич.

Всяко тримесечие се изготвят периодични справки за броя на достигнатите лица и вида на предоставените им услуги. Изготвят се справки за броя раздадени ЗОМ и презервативи, както и за усвояването диагностикумите за ХИВ/СПИН и СПИ.

През 2010 г. РИОКОЗ Добрич реализира дейностите по Компонент 3 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, определени в работното задание на инспекцията, съгласно Заповед № 28-106/30.09.2010г. на МЗ. Създаден бе екип от 15 служители на РИОКОЗ, участващи в изпълнението на дейностите.

През първото полугодие на изминалата година в КАБКИС при РИОКОЗ Добрич работиха 4 консултанти - 2 лекари и 2 мед. сестри от Дирекция “ООЗ” и трима лаборанти от отдел “Медицински изследвания” на Дирекция “НЗБ”, а през второто шестмесечие консултантите бяха трима. Всички консултанти и лаборанти са преминали съответния курс на обучение. В началото на всеки месец се прави график на дежурствата в кабинета. Всяко тримесечие в срок се изготвят и представят в Структурата за управление на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” необходимите отчети. При работа на терен се организират екипи, които включват консултант и лаборант. Предоставените услуги по доброволно консултиране и изследване в КАБКИС се извършват при спазване изискванията на Министерство на здравеопазването, посочени в „Ръководство за работа на Кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ”: на всички лица, посетили кабинета, се провежда предтестово и следтестово консултиране, съобразено с индивидуалността на клиента; стриктно се спазват принципите на доброволност, анонимност и конфиденциалност. Преди да бъдат изследвани всички клиенти дават писмено Информирано съгласие. Преди провеждане на изследването, на клиента се дава информация за теста – какво представлява, какви могат да бъдат резултатите от теста и влиянието на прозоречния период.

За повишаване компетентността на консултантите в КАБКИС, бе осигурено участието им в обучение, организирано в рамките на Компонент 3 на Програмата на 10 -12.11.2010г. в гр. София.

През годината в КАБКИС при РИОКОЗ-Добрич пред- и след-тестово консултиране и изследване за ХИВ са получили 1242 лица. В кабинета услугата е предоставена на 396 клиенти /31.88%/, на друг терен – на 846 клиенти /68.12%/. За Вирусен хепатит тип В са изследвани 140 лица; за Вирусен хепатит тип С -137 клиенти и за сифилис – 144. Клиентите с положителни резултати са насочени към техните общопрактикуващи лекари за уточняване и към КВД.

За популяризиране дейностите по ДКИ за ХИВ бе изградено успешно партньорство между КАБКИС при РИОКОЗ-Добрич и общинските администрации, местните структури на държавната администрация, неправителствените организации и средствата за масова информация в областта. Организирането на кампании на 14.02.2010г., 16.05.2010г и на 01.12.2010г. бе осъществено съвместно от РИОКОЗ – Добрич, Общини и Общообразователни училища от област Добрич, Общински младежки център /ОМЦ/ “Захари Стоянов” – Добрич, Български младежки Червен кръст /БМЧК/, доброволци и обучители на връстници от Общински клуб “К 7” - гр. Добрич, доброволци от Младежки информационно консултативен център / МИКЦ/ -Добрич. Местните медии отразиха обстойно кампаниите. Партньорството ни с тях допринася за ефективна промоция на КАБКИС. Чрез тях посланията ни достигат до голяма част от населението на областта.

С помощта на ромските медиатори от общините гр. Добрич, Каварна, Ген. Тошево и Балчик беше успешно проведена АНТИСПИН кампанията за 1-ви декември, като бяха раздадени презервативи и здравно-образователни материали сред ромското население в съответните общини. Със съдействието на ромския медиатор от Община Каварна бе реализиран КАБКИС в Ромски клуб – гр. Каварна, като лица от уязвимите групи на ромското население бяха насочвани за консултиране и изследване за HIV.

През 2010 г. в кабинета и на терен бяха раздадени общо 4151 здравно-образователни материали; 4763 презерватива; 746 опаковки Глайтгелен.

През 2010г. общият брой консултирани и изследвани клиенти в КАБКИС-Добрич е 1242. От тях 632 са мъже – 50,89% и 610 жени – 49,11%. Разпределението по възраст показва, че най-голям е процентът на пожелалите анонимно изследване и консултиране от възрастова група под 19г.- 52,33%. Това се обяснява с големия брой КАБКИС на терен, организирани в учебните заведения на областта и със системната ни дейност по превенция на ХИВ и СПИ сред младите хора. На второ място е възрастовата група 30-39 г.- с 13,61% консултирани и изследвани клиенти; следвана от 20-24г. – 9,58%. По етническа принадлежност най-голям процент са българи- 94,12% и роми – 5,23%. 51.% от лицата, посетили кабинета, са получили информация за него от проведените кампании. Основен риск за инфектиране с ХИВ при клиентите на КАБКИС-Добрич е необезопасен сексуален контакт – 51,05% от случаите. При 26,73% от клиентите рисков момент са татуировки и пиърсинги, при 2,82% - инжекционна употреба наркотици, а при 2.33% - професионална експозиция при медицинските служители. 2,82% от посетилите кабинета споделят за наличие или прекарани в миналото полово и кръвно преносими инфекции.

През 2010 г. КАБКИС при РИОКОЗ-Добрич предостави пред- и след-тестово консултиране и изследване за ХИВ на целевите групи в най-висок риск – лица от ромската общност и инжекционно употребяващите наркотици.
Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2007-2011 г..

През 2010г. служителите от отдел “ПЕК” работиха по следните задачи, произтичащи от Националната програма за превенция и контрол на ТБК в Република България (2007 – 2011г.):
 1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница