Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2010 годстраница7/8
Дата01.02.2017
Размер2.01 Mb.
Размер2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Епидемиологичен надзор на ТБК:

  • Епидемиологично проучване на всеки съобщен случай на ТБК;

  • Провеждане на своевременни противоепидемични мерки в ТБК - огнищата с цел намаляване на риска за разпространение на болестта;

  • Анализ на заболяемостта от Туберкулоза в областта;

  • Периодично се изготвя информация за заболяемостта от Туберкулоза в областта до РЦЗ в съответствие с реда на Наредба № 21 от 18.07.2005г. 1. Специфична имунопрофилактика и химиопрофилактика на Туберкулозата:

 • Контрол и мониторинг на имунопрофилактиката и осигуряване на биопродукти;

 • Контрол относно използваните количества Изонид за химиопрофилактика на подлежащите контингенти и изготвяне на доклади до МЗ.

През 2010г. бяха осигурени достатъчни количества биопродукти за ОПЛ и Родилните отделения в областта.

Контролира се своевременното и качествено извършване на специфичната имунопрофилактика и пълно обхващане на подлежащите контингенти с имунизация и реимунизация срещу ТБК по отчетите на ОПЛ, представяни всяко тримесечие в отдел”ПЕК”.

В рамките на тематичната проверка на ОПЛ по имунопрофилактика през месец октомври активно е проследен обхвата на новородените с БЦЖ ваксина, неимунизирани в родилните отделения в областта и причините за отлагането на имунизацията.

Всяко тримесечие служителите на отдел ”ПЕК” осъществяват системен контрол върху изразходваните количества Изонид в ПФК към МБАЛ - Добрич за химиопрофилактика на лица с хиперергичен кожен туберкулинов тест и контактни на ТБК и изготвят доклад до МЗ.

За всеки съобщен с Бързо известие случай на ТБК в отдел “ПЕК” се извършва епидемиологично проучване, съобщава се на ОПЛ на заболялото лице за оказване на методична помощ в огнищата и извършване на крайна дезинфекция. Активно се издирват контактните и се насочват към специалисти от Пневмофтизиатричния кабинет (ПФК) на МБАЛ - Добрич за медицински преглед и изследвания.

През първо тримесечие е проведена една среща между дотс мениджъра и представители на РИОКОЗ – Добрич, отдел “ПЕК” и дирекция “ООЗ”, на която е анализиран обхвата на контактните лица на пациенти с туберкулоза; информацията за проведената химиопрофилактика на подлежащите контингенти - лица с хиперергичен кожен туберкулинов тест Манту и контактни на болни с туберкулоза; анализ на събраните и обобщени данни от бързите известия за болни с туберкулоза; планирана дейност във връзка със световния ден за борба с туберкулозата.

Във връзка с писмо с изх. № 04-02-259/ 05.11.2010г. относно издирване на чужди граждани на територията на гр. Каварна, за които се предполага, че са болни от туберкулоза на 10.11.2010г. е инициирана и проведена среща с областния DOTS мениджър по Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2007-2011г.” за обсъждане и провеждане на съвместни действия.

На 12.11.2010г. екип на РИОКОЗ – Добрич, отдел “ПЕК” и представител на МБАЛ – Добрич посетиха гр. Каварна за издирване на посочените в писмото лица. Установено е, че въпросните руски граждани (мъж и жена) към настоящия момент не пребивават на територията на гр. Каварна. По данни на управителя на хотелския комплекс, издирваните лица са съпрузи и са собственици на упоменатите недвижими имоти. Мъжът е закупил имота в началото на 2010г., пристигнал е в гр. Каварна през месец май и е напуснал града в средата на месец август 2010г., като видимо не е бил болен. Жената не е пребивавала в гр. Каварна.

За всяко тримесечие и годишно се изготвя анализ на регистрираната заболяемост.

Във връзка с указания за планиране на МЗ е извършена тематична проверка “Дейност на лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза за издирените контактни на туберкулоза и обхванати с химиопрофилактика“ с основна цел поддържане на ефективен епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на туберкулозата.

На територията на областта функционира само един ПФК към ОФД на МБАЛ – Добрич, където се провежда химиопрофилактика на туберкулозата.

През 2010г. от Пневмофтизиатричния кабинет към ОФД на МБАЛ гр. Добрич са изразходвани за химиопрофилактика 96 опаковки Изонид. Получени са 560 опаковки, 300 опаковки са пренасочени друго лечебно заведение. Наличност Изонид в Болнична аптека на МБАЛ – Добрич към 31.12.2010г. 508 опаковки.

През 2010г. сътрудниците на Дирекция “ООЗ” работиха за подобряване информираността на населението по проблемите, свързани с туберкулозата – естеството на заболяването, начини на заразяване и фактори за развитие и разпространение на болестта, необходимостта от изследване и лечение, както и за здравните и социални последици за индивида и общността, сред която живее.

Проведени бяха следните здравно-образователни дейности: • 1 кампания за профилактика на туберкулозата;

 • 15 лекции и беседи на тема “Профилактика на ТБК”, “ТБК и СПИН” на 321 лица / 95 ученици, 25 медицински специалисти, 11 педагози и 190 други лица/;

 • 1 обучение по темата -на 41 лица мед. специалисти;

 • Оказана беше методична помощ на 18 лица;

 • Консултирани са 364 лица;

 • Попълнени са и 353 анкетни карти за скрининг на риска за туберкулоза.

Раздадени са общо 1030 здравно образователни материала.

През годината по дейностите, касаещи програмата, има 10 радиопредавания и 5 публикации в местната преса.

През 2010г. продължи доброволното и анонимно анкетиране на клиентите на КАБКИС при РИОКОЗ-Добрич, въведено от 15.09.2009г. въз основа на Писмо на МЗ № 91-00-113/14.08.2009г., относно скрининг за туберкулоза и насочване на лица в риск за консултация и изследване в лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, определени със заповед на Министъра на здравеопазването. Анкетата се предоставя на клиента заедно с Информираното съгласие за изследване за ХИВ, като консултантът обяснява, че участието в проучването е напълно доброволно и анонимно.

През месец март усилия на сътрудниците от Дирекция “ООЗ” бяха насочени към подготовката на Световния ден за борба с туберкулозата - 24 март. Тази година Световният ден беше отбелязан под мотото “Продължаваме заедно срещу туберкулозата!”.

Проведена беше кампания за профилактика на ТБК, целяща да повиши информираността на гражданите на област Добрич за рисковите фактори, начина на протичане на заболяването и профилактиката на туберкулозата, като се акцентира върху ролята на специфичната и неспецифична имунопрофилактика в борбата с “жълтата гостенка”. Да се изгради активна жизнена позиция и поведение без риск от заразяване с туберкулоза.

През второто тримесечие на 2010г. бяха проведени: • 4 лекции и беседи на 82 лица / 30 ученици, 1 медицински специалист и 51 други лица/;

 • Оказана беше методична помощ на 2 лица;

 • Консултирани са 90 лица. Попълнени са и 85 анкетни карти за скрининг на риска за туберкулоза;

Раздадени са общо 116 здравно-образователни материала;

През тримесечието по дейностите, касаещи програмата, има 2 радиопредавания и 2 публикации в местната преса;

През трето тримесечие са направени 56 консултации като са попълнени 56 анкетни карти за скрининг на риска за туберкулоза.

От 21.06. до 25.06.2010г. се проведе отново Седмица на отворените врати.

На 03.08.2010г. консултант на КАБКИС – Добрич проведе супервизия относно предоставяне на консултиране и изследване за ХИВ от медицински специалисти в ЛЗ за диагностика и лечение на туберкулоза на Отделение за лечение на психично болни с активна форма на белодробна ТБК към Държавна психиатрична болница - Карвуна. ДПБ-Карвуна е единственото в страната лечебно заведение за лечение на болни с активна белодробна ТБК в съчетание с психично заболяване.

На 08.09.2010г. беше проведена втора супервизия на Кабинета за диспансеризация на болни с ТБК към Диагностично-консултативния блок на МБАЛ – Добрич.

През четвъртото тримесечие на 2010г. по “Национална програма за превенция и контрол на туберкулоза в Република България ( 2007-2011г.)” бяха проведени:


 • 4 лекции и беседи на 98 лица / 50 ученици и 48 други лица/;

 • Оказана беше методична помощ на 4 лица;

 • Консултирани са 94 лица и са попълнени 94 анкетни карти за скрининг на риска за туберкулоза.

Раздадени са общо 143 здравно-образователни материала.

Дейности, свързани с изпълнение на задачите произтичащи от Националната програма за елиминация на морбили и вродена рубеола

Работи се по следните основните задачи: • Епидемиологични проучвания;

 • Мониторинг на имунизациите с Триваксина

 • Ежемесечно предаване на обобщена информация за заболелите от Рубеола, съобщени с бързо известие (ф.3); информация за серологично изследвани за Рубеола контактни бременни жени и лица с други диагнози (ф. 4);

 • Ежемесечно сведение за заболелите от Епидемичен паротит, съобщени с бързо известие (ф. 5);

 • Ежемесечно, ежеседмично и ежедневно съобщаване в МЗ и НЦЗПБ на информация за регистрираните случаи на Морбили, ежедневно въвеждане на новорегистрираните случаи в уеб-базираната система за надзор, ползваща ни за анализиране.

През годината бяха осигурени достатъчни количества биопродукти за извършване на задължителните планови имунизации и реимунизации и за извънредната имунизационна кампания с MMR.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. № 91-00-22/ 12.01.2010г. относно развитието на епидемичната обстановка в страната по отношение на морбили и необходимостта от изпълнение на противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заболяването, кметовете на осемте общини в област Добрич са уведомени с писма за определяне на график за работни срещи между представители на отдел “ПЕК”, Дирекция “НЗБ” при РИОКОЗ – Добрич и кметовете на всички населени места като бъдат поканени и представители на неправителствени организации, медиатори и местни религиозни лидери. На проведените осем работни срещи присъстващите са запознати с епидемичната обстановка в областта, заболяемостта по общини и населени места, хода на извънредната имунизационна кампания срещу морбили и обхват на подлежащите по общини.

Със съдействието на органите на местната власт в с. Раковски, общ. Каварна и ромския медиатор към общината, служители на отдел ”ПЕК” и двама ОПЛ от гр. Каварна на 26.02.2010г. са обхванати с извънредна имунизация срещу морбили 28 подлежащи лица от селото, в т. ч. и без избран личен лекар.

На работните срещи в общини Шабла и Добрич са анагажирани и медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата и детските заведения за уточняване на имунизационния статус на децата и учениците и насочване на подлежащите на имунизация към ОПЛ.

Изготвено и връчено е информационно писмо до ОПЛ, специалистите от лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ и ЦСМП за актуалната епидемична ситуация, клиничното протичане на морбили и атипичните форми на заболяването за осигуряване на навременна диагностика и лечение на случаите. Информационното писмо беше качено на сайта на РИОКОЗ. Ежедневно на сайта се подава информация за заболелите с диагноза морбили за предходния ден. Уведомени са отново специалистите от лечебните заведения за възможността да се имунизират против морбили.

Съвместно с представители на РЦЗ – Добрич са проведени работни срещи с ОПЛ по общини за запознаване с епидемичната ситуация в областта и активизиране на извънредната имунизационна кампания.

Във връзка със Заповед на МЗ № РД 09-66/ 03.02.2010г. за организиране на извънредна имунизационна кампания срещу морбили на територията на цялата страна е издадено предписание до всички ОПЛ в област Добрич за обхващане с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола на подлежащите лица от пациентските им листи, необхванати до момента с извънредна имунизация; ежеседмично и ежемесечно отчитане на извършените имунизации в отдел “ ПЕК” на РИОКОЗ – Добрич.

Във връзка с писмо на МЗ № 32-00-15/ 02.03.2010г. ежеседмично се изпраща справка за епидемичната ситуация в областта (приложения 1 и 2). От 28.09.2010г. е преустановено изпращането на справката с оглед нормализиране на ситуацията.

В рамките на извънредната имунизационна кампания през първо шестмесечие с триваксина са обхванати 1292 лица в областта.

За 2010г. са регистрирани 163 случая на Морбили в областта (12 вероятни и 151 потвърдени) и 5 случая на Епидемичен паротит, от които 3 са потвърдени лабораторно и 2 са обявени като вероятни.


Дейности, свързани с изпълнение на задачите по Регионалния план за готовност за грипна пандемия

През 2010г. продължи надзора на Грип и ОРЗ и работата с Интернет базирана информационна система. Регистрирани остри респираторни заболявания (ОРЗ) за 2010г. – 1371 срещу 2045 за 2009г. и 1966 за 2008г. Най-голям е броят им през месец януари - 219.

През 2010г. продължи проследяването, активното събиране от дежурния в отдел “ПЕК” на Дирекция “НЗБ” и изпращане на информация за заболяемостта от Грип и ОРЗ по възрастови групи от сентинелно наблюдаваните групови практики за първична медицинска помощ в НЦЗПБ ежедневно и ежеседмично извън сезона чрез Интернет базирана информационна система за сентинелен надзор на грип и ОРЗ в България.

При подготовката на грипния сезон и с цел националните данни да бъдат съпоставими с тези на страните, включени в Европейската мрежа по надзор на Грипа е извършена корекция на наблюдаваното население. От началото на 2010г. сентинелно наблюдаваното население представлява 10% от населението в гр. Добрич, като се запазва същото процентно съотношение и за всяка възрастова група. Наблюдавано население от 04.01.2010г. до 31.12.2010г. - 9 341 души за гр. Добрич в нови 5 възрастови групи.

Наблюдавани са част от пациентите, обслужвани от 3 Групови практики за ПМП в гр.Добрич. Наблюдавано население от 03.01.2011г. – 9270.

За 2010г. на територията на областта не е обявявана грипна епидемия.Реализирано е едно радиопредаване и предоставен бюлетин до медиите, в които населението е запознато с особеностите на сезонния грип, методите за профилактика и предимствата на противогрипната имунизация за рисковите групи.

През 2010г. с противогрипна ваксина са отчетени 1096 обхванати лица: 435 съссезонна противогрипна ваксина; 613 с две дози Целвапан, 48 с една доза Целвапан.

За изминалата година с противогрипна ваксина ОПЛ са обхванали 300 лица.

Имунизационният кабинет на РИОКОЗ - Добрич е снабден с ваксини “Ваксигрип” и “Инфлувак” за граждани – обхванати са 135 лица с противогрипни ваксини.

Във връзка с писмо на МЗ № 91-00-26/ 26.01.2010г. на ЦСМП и филиали и на ОПЛ в областта са предоставени антивирусни средства (Тамифлу, Реленца и Ремантадин). В предписание до ОПЛ е разпоредено отчитането на препаратите.

Във връзка с писмо на МЗ №91-00-17/ 10.02.2010г. са проведени работни срещи с ОПЛ по общини за организиране на имунизационна кампания с новата противогрипна ваксина Целвапан. Издадено е предписание до ОПЛ във връзка с показанията и особеностите на употреба на ваксината. До ръководителите на ЛЗ в областта е изпратено уведомително писмо за информация и обхващане на медицинските специалисти.

На 05.03.2010г. са получени 1500 дози от ваксината и веднага са разпределени до ОПЛ и ЛЗ в областта. В бюлетини до медиите и на сайта на РИОКОЗ са оповестени създадената организация и график на извършване на имунизациите по общини. Във връзка с писмо на МЗ № 91-00-17/ 11.03.2010г. ежеседмично се отчитаха имунизираните лица, раздадените и отчетените дози ваксина.

До прекратяване дейността на Оперативния център в МЗ за събиране, обработка и анализ на информацията, свързана с епидемията от грипен вирус А H1N1, в област Добрич с Целвапан са имунизирани 369 лица с първа доза, от тях 321 с втора доза с изразходени 87 флакона.

Във връзка с писмо на МЗ № 91-00-17/ 07.06.2010г. е създадена организация за връщане в РИОКОЗ – Добрич на раздадените неизползвани количества антивирусни препарати и ваксина Целвапан при спазване на хладилната верига. Изготвен е отчет до МЗ за общо раздадените, приложени и налични в РИОКОЗ препарати и ваксина. Към 25.06.10г. за област Добрич са отчетени изразходвани 1002 опаковки Тамифлу, 124 опаковки Реленца, 320 опаковки Ремантадин и 87 флакона Целвапан.

Налични в РИОКОЗ – Добрич 4873 опаковки Тамифлу, 3884 опаковки Реленца, 1871 опаковки Ремантадин (1239 опаковки са бракувани в мрежата и РИОКОЗ, поради изтекъл срок на годност) и 62 флакона Целвапан (1 бракуван).

По искане на МЗ до 23.09.2010г. е изготвена справка за общия брой домуващи и персонал в социални домове, подлежащи на имунизация с Целвапан.

Във връзка с писмо на МЗ № 32-00-79/ 27.09.2010г. е направена организация за разпределение на наличните ваксина Целвапан и антивирусни препарати на посочените в писмото социални домове и лечебни заведения. Направена е организация за ваксиниране на подлежащите контингенти (домуващи и персонал) – обхванати са 292 лица от социални домове с по два приема ваксина Целвапан.

Във връзка с писмо на МЗ № 32-00-106 / 04.11.2010г. е създадена организация и на всички лечебни заведения в областта са предложени и отново са предоставени антивирусни препарати, като отчитането става месечно, по схемата и изискванията, прилагани през миналия сезон. От месец октомври до края на 2010г. на лечебните заведения за болнична и доболнична помощ са предоставени 920 опаковки Тамифлу, 337 опаковки Реленца и 2252 опаковки Ремантадин.


Дейности, свързани с изпълнение на Националната програма за укрепване капацитета на Република България за опазването й от внос на заразни болести и реагиране при събития, представляващи заплаха за общественото здраве – 2008-2010 г.

В изпълнение на писмо на МЗ с изх. № 91-00-191 от 17.10.2008 г., относно задълженията на страната по влезлите в сила Международни здравни правила, приетата от МС Национална Програма за укрепване капацитета на страната за опазване и от внос на заразни болести и реагиране при събития, заплашващи общественото здраве и готовността на РИОКОЗ за разкриване при необходимост на гранични медицински пропускателни пунктове за осъществяване на граничен здравен контрол е издадена заповед от Директорите на РИОКОЗ - Добрич и РЦЗ - Добрич, съгласно Наредба за условията и реда за провеждане на Граничен здравен контрол на Р. България (ДВ, бр. 85/2006 г.) за сформиране на екипи от специалисти – епидемиолози, микробиолози, биолог и инфекционисти, които да осъществяват цялостната клиникоепидемиологична дейност за предотвратяване разпространението на болести, представляващи опасност за общественото здраве.

На ГКПП гр. Балчик, във връзка с осъществяването на противоепидемичен контрол и даването на “свободна практика” на чужди и български, пристигащи или отпътуващи кораби от порт Балчик са проверени 40 кораба с общ брой преминали и проверени екипаж и пътници 402.
Националния план “ Храни и хранене “ 2005-2010 г.

Основните цели, поети за изпълнение чрез Националния план за действие ”Храни и хранене” 2005-2010 г., включват дейности, по които Дирекция ООЗ работи през изминалата година: промоция на здравословното хранене, насочена предимно към децата и юношите, целяща информиране и изграждане на умения за здравословен избор на храни и здравословно хранително поведение.

Проведени са: общо 5 лекции и 15 обучения на 354 лица. Раздадени са 766 бр. здравно-образователни материали. Оказани са 81 МД на 119 лица и КД на 167 лица. СМИ – 15 радио- и 4 ТВ-предавания, 32 публикации в пресата и 4 - в интернет.

През 2010 г. са проведени 10 обучения на 188 деца и са изнесени 5 лекции на 116 деца. Раздадени са 471 здравно образователни материали по темата: Обхванати са: СОУ “П. Р. Славейков”, ОУ “Хр. Смирненски”, ЧПГ “Леонардо да Винчи” и ОУ “Стефан Караджа”, ОУ “Никола Й. Вапцаров”- гр. Добрич, ОУ “Кл. Охридски” в с. Дуранкулак, домовете за деца лишени от родителски грижи – в гр. Добрич и в с. Овчарово. Специалистите от Дирекцията се включиха в летните, ваканционни инициативи, организирани на територията на град Добрич от: Общински младежки център “Захари Стоянов”, Летен детски клуб “Патиланско царство” към Международен колеж, Лятна детска занималня към НЧ “Йордан Йовков” и Лятното училище към ОУ “Стефан Караджа”. Обученията са съпроводени с много интерактивни методи и ролеви игри, раздаване на здравно обучителни материали с цел придобиване на знания и изграждане на здравословен модел на поведение по отношение на храненето. През четвъртото тримесечие във връзка с инициативите, посветени на здравословното хранене за поредна година в гр. Тервел, съвместно с Общината в ЦДГ “Здравец” бе организиран парад на здравето, с “дефиле” на здравословните продукти от ежедневното меню – плодовете и зеленчуците. Раздадени са ЗОМ.

При обучителните дейности за медицинските специалисти от детски градини и училища са предоставени здравно обучителни материали, предназначени за информиране родителите на децата, с препоръките за здравословно хранене на деца от 3-6 години и за ученици 7-19 години, издадени от МЗ и НЦООЗ-София.

Съгласно планувания с отдел “КХОХ” контрол за изпълнение изискванията на Наредба 37 на МЗ за здравословното хранене на учениците, през годината бяха извършени съвместни проверки в обекти, разкрити на територията на училища в област Добрич: 11 ученически стола; 3 стола с целодневно хранене в ПУ интернат “Акад. Тодор Самодумов” в с. Кранево, ПУ интернат “Любен Каравелов” в Каварна, ДДЛРГ “Дъга” – Добрич; разливните в ДЦДУ, ЦНСТ , ЦОП – специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца в гр. Добрич и 12 бюфета и баничарници. Проверките бяха извършени по предварително изготвен график.

През годината се извърши проучване на храненето при съвместната проверка на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Крушари по искане на Окръжна прокуратура в гр. Добрич, с участие и на Български Хелзински комитет, Отдел “Закрила на детето”- Добрич, ОДПЗС – Добрич и Община Крушари. Ползвана бе компютърната програма “FOODS” за оценка на фактическото хранене по статистическия метод. Протоколът с изготвения анализ, изводите и препоръките бе предоставен и на зам. областния управител на област Добрич и на ДДУИ в с. Крушари, като на ръководството му бе оказана и методична помощ, с препоръка за индивидуално обучение на мед. специалист в НЦООЗ-София, по проблемите на храненето на домуващите деца. Предвид това, че много от настанените в дома деца са с различни придружаващи заболявания, получените резултати не следва да се приемат за несъответствия с препоръчителните физиологични норми за хранене на населението, а за база, по която да се работи, с оглед ограничаване на рисковите за здравето фактори, свързани с храненето на децата.

През годината бе извършено проучване на храненето на ДВДУИ – с Българево, общ. Каварна.

Във връзка с писмо на МЗ с изх. №11-02-32/05.08.2010г., през м. август се извърши проверка – съвместно с отдел КХОХ в Детска млечна кухня в гр. Добрич, по отношение спазване изискванията на Наредба 23/2005 г. на МЗ за физиологичните норми за хранене при приготвяне на храната..

Плануваното проучване на храненето на децата от детските заведения на територията на гр. Добрич се осъществи през второ и четвърто тримесечие на годината. Обработени бяха взетите калкулационните ведомости и менюта от детска ясла, детска градина на територията на гр. Добрич /със съответни единни менюта за града/ и Дом за деца лишени от родителски грижи “Дъга” – Добрич. За оценката на фактическото хранене по статистическия метод бе използвана компютърната програма “FOODS”. Предстои изготвянето на анализите, които ще бъдат предоставени и на община Добрич.

И през изминалата година продължи дейността по подобряване храненето на определена група от населението – старите хора, които са с риск по отношение развитие на заболявания, свързани с храненето. По искане на ръководството на Домашен социален патронаж - гр. Добрич ежемесечно бяха съгласувани изготвените седмични менюта. Оказана е методична помощ и са представени здравно образователни материали относно Националните препоръки за здравословно хранене на възрастните хора.

По повод Световната седмица на кърменето /1-7 август/ бе проведена среща с регионалния представител на Ла Лече Лига, на която бе обсъдено партньорството на Дирекция ООЗ при РИОКОЗ-Добрич и провеждането на съвместни дейности сред млади жени за подкрепа и помощ за кърменето. В тази връзка от 01.08. – 07.08.2010 г. Дирекция „ООЗ” при РИОКОЗ-Добрич съвместно с Ла Лече Лига - България организираха в гр. Добрич следните мероприятия: Изложба фотографии “Изкуството на кърменето”; лекция на тема “Често задавани въпроси за кърменето”; кърмаческа среща; лекция-дискусия на тема “10-те стъпки за успешно кърмене”.

На 2 август РИОКОЗ-Добрич стартира Анкетно проучване за кърменето в гр. Добрич. Целта на проучването бе да се проучат нагласите и знанията за кърменето на настоящите и бъдещите майки от гр. Добрич. Анкетирани бяха 225 жени. Анкетните карти са обработени и предстои изготвяне на анализ въз основа на събраните данни.

През първото тримесечие беше разработен и внесен в община Добрич проект “Училище за бъдещи майки”, с който се участва в гражданските инициативи в полза на местната общост. Една от поставените цели, касае повишаване информираността на бременните жени в община гр. Добрич, относно ролята на здравословното хранене за бременността и пълноценното майчинство. Проектът бе одобрен, но намаленото му финансиране възпрепятства неговата реализация.


Национален план за действие по околна среда и здраве”

В изпълнение на задачите по НПДОСЗ през изтеклата 2010г. са извършени следните дейности:

Оказване на консултативна и методична помощ при разработване на ОПДОСЗ - Консултации – 59 и ОМД – 13.

Мониторинг и анализ на факторите на околната среда: въздух, шум, питейни води, морски води.

Обработени са данните от протоколите за питейните води за област Добрич за 2009г. Изготвен е анализ за състоянието и качеството им, който е представен за информация на всички общини, както и пред съответните институции.

Обработени са данните от протоколите за морски води. Изготвен е анализ за състоянието и качеството им за 2010г., който е представен за информация на всички Черноморски общини, както и пред Областна управа, Басейнова Дирекция и МЗ.

През месец септември 2010 г. се замери транспортен и комунален шум. Обработени са получените резултати и е изготвен анализ на съществуващото състояние за 2010г. Анализът е представен на МЗ, както и на всички заинтересовани институции на местно ниво за информация и съдействие при разработването на програма за подобряване на акустичната обстановка в град Добрич.

Подготвен и изпратен е Анализът за състоянието на въздушния басейн в град Добрич за 2009г., както на МЗ, така и на всички заинтересовани институции на местно ниво за информация и съдействие, при разработването на програма за подобряване качеството на въздуха в град Добрич.

Предоставяне на общините анализите от мониторинга върху факторите на околната среда.

Участие в разработване и реализиране на проекти за управление на отпадъците:  • Извършване на консултации по ОВОС – 30 бр.

  • Участие в ЕЕС по ОВОС в РИОСВ – гр. Варна – 5 бр.

  • Участие в предварителното проучване и подготовка на документи за изграждане на регионално депо в с. Стожер.

Участие в работата на общинските екологични съвети:

 • Община гр.Добрич

 • Община Каварна

 • Община Крушари

 • Община Ген. Тошево

 • Община Тервел

Отбелязване на световни и международни дни:

Работа с млади хора от училища:

 • “Ден на земята” в 6 общински центъра;

 • “Ден на водата” в 4 общински центъра;

 • “Ден без автомобилен транспорт” – гр. Добрич.

Работа със средствата за масова информация: радиопредаване 1, публикации в пресата 9 и Информационен бюлетин - 3.

Програма “Профилактика на тютюнопушенето”

През 2010 година, дейностите по програма “Профилактика на тютюнопушенето” са насочени, главно към изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето 2007 – 2010 г. и осъществяване на стратегическата цел на програмата: да се подобри здравето на населението чрез намаляване заболяемостта и смъртността от заболявания, свързани с тютюнопушенето. Кампаниите и масовите мероприятия и тази година бяха насочени към стимулиране на обществената активност за отказ от употреба на тютюн, организиране и внедряване на образователни дейности в българското училище, насочени към постепенно намаляване на тютюнопушенето, особено сред подрастващите.

През месец януари бе изготвен отчета за дейността по програмата за 2009 година и се разработи план за 2010 година.

Продължи работата на петте клуба на непушача в Област Добрич: “Аз не пуша! И искам другите да знаят...”. Благодарение на инициативността на техните членове и оказаната помощ от Дирекция “ООЗ” при РИОКОЗ-Добрич, младите хора се обучават в умения да кажат “не” на тютюнопушенето, продължават да привличат нови членове и да подкрепят тези, които желаят да се откажат от вредната привичка. В клубовете се осигурява възможност за обучение и утвърждаване на алтернативни дейности на тютюнопушенето. Дирекция “ООЗ”, оказа съдействие при организиране на клуб на непушача към НЧ “Йордан Йовков” гр. Добрич “Угаси дяволчето в теб”. Всяка сряда експерт от дирекцията оказва помощ на желаещите да загасят последната цигара.

За 14-ти пореден път Министерството на здравеопазването традиционно подкрепи провеждането на Международния конкурс за детска рисунка на тема „Не на цигарите”. Конкурсът е обща инициатива на Италианската национална асоциация за борба срещу раковите заболявания, Националния център по опазване на общественото здраве, Фондация „България, младежка превенция”, Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на физическото възпитание и спорта. Информацията относно условията за участие в конкурса бе разпространена сред училищата и детски заведения в Област Добрич, школи по рисуване за деца.

За Геновева Гочева от Добрич международното жури отреди втора награда в категорията предучилищна възраст /5-7 г./.

През изминалата година продължи дейността и популяризирането на ККОТ (Кабинет за консултиране за отказ от тютюнопушене). Периодично се изготвя информация за дейността на кабинета, неговото местонахождение, работно време, телефон за връзка. Ежемесечно се изготвя справка по съответни показатели. През 2010 година са консултирани 377 лица. На желаещите са направени замервания на СО в издишан въздух с апарат Smokerlyzer.

През първо тримесечие на 2010 година, беше осъществен контакт с двамата общо практикуващи лекари от град Добрич, обучени за консултиране на пациенти при отказ от тютюнопушене. Така се постави началото на една добра практика, на взаимодействие при консултирането и лечението на всеки пушач, и повишаване качеството на лечебната дейност при отказ от тютюнопушене.

Утвърждават се добри традиции с участието на ученици от Областта в Националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 2”. Две училища от град Добрич, стигнаха до финалния етап на конкурса и бяха наградени. Във възрастова група /1-4 клас/, на трето място се класираха учениците от 2Б клас при СОУ “Св. Климент Охридски" и във възрастова група /5-8 клас/, на трето място - 6А клас от ОУ “Стефан Караджа”.

Световният ден без тютюнопушене – 31 май 2010 година, премина под мотото: “Жените в прицела на тютюневия маркетинг”. Във връзка с това, през целия месец май РИОКОЗ-Добрич, Дирекция “ООЗ” реализира редица дейности на територията на Община Добрич.

«НИКОГА НЕ Е КЪСНО ДА СПРЕШ ЦИГАРИТЕ!!! НАПРАВИ ГО СЕГА !!!»С това мото, за поредна година през месец април стартира кампания “Спри и Спечели-2010”.Целта на кампанията е, да помогне на пушачите, взели вече решение за отказ, да го реализират и да насърчи тези, които още се колебаят, да вземат решение за спиране на тютюнопушенето. Записването за участие стана през целия месец април. Време на провеждане на кампанията: 1 - 29 май 2009 г.

 • Участие взеха 85 добричлии /44 жени и 38 мъже/, като 55 от тях изпълниха условието да не пушат 1 месец.

 • В мини-кампания “Спри и Спечели-2010” проведена сред ученици на Професионалните гимназии и Средно образователните училища в град Добрич, се включиха 35 ученика /15 момичета и 20 момчета/, 7 от тях изпълниха условието да не пушат 1 месец.

Създаде се добра традиция през лятната ваканция да се провеждат съвместни дейности по здравно образование със специалисти от Дирекция “ООЗ” и:

  • Летен детски клуб “Патиланско царство”.

  • Лятна детска занималня при НЧ “Йордан Йовков” град Добрич.

  • Лятно училище в ОУ”Стефан Караджа”, където се проведоха обучения на тема: “Защо животните не пушат”.

Във връзка с 18 ноември 2010 година - Международен ден без тютюнопушене РИОКОЗ-Добрич, Дирекция “ООЗ” реализира редица дейности на територията на Община Добрич.

През 2010 година по програма “Профилактика на тютюнопушенето” на територията на Област Добрич, бяха проведени 41 обучения на тема “Тютюнопушене” с участието на 589 ученика и педагози, медицински специалисти, 40 лекции и беседи с участието на 719 ученика, раздадени 1418 здравно обучителни материали. По превенция и зависимост на тютюнопушенето е оказана методична дейност на 95 класни ръководители и медицински специалисти, оказана консултативна дейност – 380.

За поредна година основни партньори в нашите усилия да осигурим обществена информираност, за вредата от тютюнопушенето и начините за преодоляване на тютюневата зависимост, бяха средствата за масова информация: излъчени са 14 радиопредавания и 14 – ТV, отразени в пресата и интернет - 24– бюлетина.
Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и План за действие

Изпълнението на заложените в годишния план на РИОКОЗ-Добрич дейности следваше изискванията на Националната програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество и указанията на Министерство на здравеопазването, относно същата програма.

През първото тримесечие на 2010г. се проведоха беседи и лекции с подрастващи и млади хора за начините за предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето и родствените и ранни бракове и превенция на сексуално предавани инфекции: 2 лекции "Контрацепция" на 45 ученика , 2 лекции на тема "Полова хигиена" на 41 ученика , 2 лекции на 41 ученика на тема "Превенция на СПИ" в ОУ “Й. Йовков” гр. Каварна и 2 лекции "Контрацепция" на 31 ученика в ОУ “П. К. Яворов” с. Стефаново. По време на лекциите са раздадени 280 здравно-образователни материала и презервативи.

По повод на 24.03.2010г. – Световния ден за борба с туберкулозата в ромския клуб на гр. Каварна беше изнесена лекция на 36 лица на тема “Рискови фактори и профилактика на туберкулозата”, като по темата бяха предоставени 100 бр. здравно-образователни материала. След лекцията протече дискусия, по време на която участниците задаваха въпроси, свързани със заболяването, начина на лечение и профилактиката.

На 04.03.10 г. експерт от РИОКОЗ-Добрич взе участие в заседанието на Общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси, на който бяха представени за разглеждане и одобрение:


 • Отчет за дейността на съвета за 2009 г.

 • План за 2010 г.

По повод на 7 април по покана на ромския клуб в гр. Каварна, проведохме на 08.04.2010г. Ден на здравето. Беше изнесена лекция на тема “Здравословно хранене” на 28 лица. Последва дискусия на тема “Как да живеем здравословно?”, по време на която бяха разисквани въпроси свързани с рисковите фактори за поява на най-честите хронични неинфекциозни заболявания. По време на мероприятието бяха раздадени 200бр. здравно-образователни материала на различни здравни теми.

Във връзка с Европейската имунизационна седмица – 24.04.-30.04.2010 г. на 28.04 в ромския квартал на гр. Добрич се проведе лекция на тема “Имунизационен календар”, на която присъстваха 14 млади майки от ромски произход. Целта на тази кампания беше увеличаване на имунизационното покритие, особено сред трудно достъпни групи от населението. Акцентира се на повишаване съзнанието на обществото към важността и полезността на имунопрофилактиката. Бяха раздадени 70 бр. здравно-образователни материала по темата.

На 07.06.2010г. бяхме поканени в МБАЛ –Добрич да присъстваме на официалното стартиране на Кампания за профилактични мамографски прегледи на здравно неосигурени жени. Кампанията се проведе в изпълнение на проект по програма ФАР и бе насочена към жени от малцинствените групи. След откриването се проведе работна среща в залата на МБАЛ-Добрич с участието на представител на МЗ, Областна управа, РЦЗ, РИОКОЗ-Добрич и др.

На 23.06.2010г. експерт от РИОКОЗ-Добрич присъства на заседание на Обл. ССЕДВ в залата на Областна администрация – Добрич, на което се представи новата Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество /2010-2020 г./. Тя беше представена от г-н Милен Миланов, национален координатор на инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.

Основна цел на програмата: равноправна интеграция на ромите в българското общество.

От 26 до 28.09.2010г. експерт от РИОКОЗ-Добрич взе участие в Обучителен семинар на представители на РЦЗ и РИОКОЗ, участващи в изработването на областните здравни карти на тема “Здравната реформа и отражението и върху здравните проблеми на малцинствата в България”.

На 26.10.2010г. експерт от РИОКОЗ-Добрич взе участие в работна среща на Обл. ССЕДВ, на която беше представена и приета Областна програма за работа на областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси за периода 2010-2015г.

По повод на 01.12.2010г. – Световния ден за борба срещу СПИН, РИОКОЗ-Добрич се включи в провеждането на Национална АНТИСПИН кампания. Във връзка с това на общините от област Добрич бяха предоставени здравно-образователни материали и презервативи, които достигнаха и до представителите на ромската общност с помощта на ромските медиатори. 01.12.2010г. беше обявен за Ден на отворените врати в КАБКИС-Добрич и всички желаещи граждани, бяха консултирани и изследвани за СПИН. Мотото на кампанията тази година беше “Презерватирай се!”.Дейности по регионални програми

Програма “Промоция на здраве в училищата”

Училищата, утвърждаващи здраве се основават на социален модел на здравето. Европейската програма “Училища утвърждаващи здраве” си поставя за цел да постигне здравословен стил на живот за всички общности в училище, чрез развиване на подпомагаща среда, водеща до утвърждаване на здраве.

На територията на Област Добрич има две училища, включени в Националната мрежа на “Училища утвърждаващи здраве”: ОУ “П. Яворов” с. Стефаново и ОУ “Й. Йовков” гр. Каварна. През изминалата 2010 година продължи работата по оперативните планове разработени от екипите и координаторите на двете училища. През първото шестмесечие бе реализиран плана за учебната 2009/2010 година, а през четвъртото тримесечие стартираха плановете на училищата за новата 2010/2011 година.

Общо реализираните за 2010 година мероприятия са: 27 обучения, лекции и беседи с участието на 435 ученика. Основни теми, които бяха разгледани: “Здравословно хранене”, “Пубертет”, “Контрацепция”, “Агресията в училище”, “Тютюнопушене”, “Превенция зависимости”, “Нравствени ценности”, ППИ.

Раздадени 420 здравно обучителни материала. Оказана методична дейност на 22 педагози и медицински специалисти, проведени консултации – 6.

През 2010 година продължи работата на клубовете на непушача: “Аз не пуша! И искам другите да знаят...” към двете училища. В клубовете се осигурява възможност за обучение и утвърждаване на алтернативни дейности на тютюнопушенето. Споделят се добри практики и начини за преодоляване на тютюневата зависимост.

Проведени масови прояви през 2010 година в двете училища са общо 11.

Във връзка със Световния и Международен ден без тютюнев дим, в клубовете към двете училища се реализираха: • Туристически поход до морето “Вместо да пушим-ние се забавляваме” – клуб на непушача град Каварна.

 • Ден на предизвикателството”- състезание с велосипеди, организатори на проявата бяха ученици от клуба на непушача с. Стефаново.

 • Зелени патрули в района на училище ОУ “П. К. Яворов”, приканваха преминаващите да изгасят цигарите, с цел превръщане на българското училище в зона свободна от тютюнев дим.

 • Учениците от училище “П. К. Яворов” рисуваха на тема: “Цигарите и НИЕ”.

 • Клуб на непушача от ОУ “П. К. Яворов” с. Стефаново подредиха изложба от компютърна графика, есета и рисунки във връзка с деня без тютюнев дим.

Други масови прояви през 2010 година в двете училища:

 • Изложба картички, конкурс за есе и рисунка “Свети Валентин”.

 • Компютърна презентация, конкурс рисунка за “Световен ден на водата”.

 • Изложба на цветя и туристически поход във връзка с Деня на земята.

 • Състезание с велосипеди и Зелени патрули по случай Световния ден за борба с тютюнопушенето.

 • С компютърни графики, есета и рисунки на тема тютюнопушене се отбеляза Международния ден без тютюнев дим.

 • ОУ “Йордан Йовков” взе участие в Национален ученически конкурс “Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” и се класира за втори етап на конкурса.

Във връзка с утвърждаване на принципите на здраве на работното място сред колектива на училищата, се проведоха две обучения на тема “Здравословно хранене”.


Програма “Профилактика на наркоманиите”

Дейностите на Дирекцията са съобразени с Националната стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 год. Основната дейност през 2010 година бе информираността, за опасността от наркотични зависимости на подрастващите или възрастни, чрез видеолектории, обучения и масови прояви. Проведохме обучения в общините – Добрич, Добричка, Каварна, Тервел, Ген.Тошево, Шабла, както и в с. Орляк, с.Безмер, с.Стожер и ДПБ -Карвуна. Извършени бяха 48 Организационно методични дейности с 58 души.

Проведоха се 54 видеолектории с 891 участника, раздадени са 756 ЗОМ. Беседи и лекции се реализираха в шест добрички училища, като в СОУ ”Д. Габе” бяха обхванати всички класове от горен курс, в ПМГ всички осми класове. В гр. Добрич проведохме обучение в рамките на проект „МИКЦ” към ОМЦ”З.Стоянов” на групите за хип-хоп към дома.

Отбелязахме 1 март – Световния ден за борба с трафика на дрога.

Участвахме в кампания с ПИЦ в Община Добрич по повод 26.06.2010г. - Световния ден за борба с наркотиците.

Активно подпомагахме Об.СНВ Добрич, като се включихме във всички заседания. В тази връзка съвместно с ПИЦ подпомагаме семейства с риск, като консултиране на родители. По искане на МКБППМН гр. Тервел проведохме презентация на филма “Умирай лесно” по местната телевизия. През юни имахме едночасово радио предаване в Дарик радио, съвместно с д-р Новоселска /завеждащ Метадоновата програма в Добрич/ на тема “Наркотиците и младите хора”. Реализирахме в Областна пробационна служба, работа с рискова група, обучение на клиенти в гр.Ген.Тошево. На преминалите курса бе издадено Удостоверение от РИОКОЗ -Добрич..

Основната дейност през трето тримесечие бе информиране относно наркотичната зависимост и рисковете от употребата на психотропни вещества главно на младежи, които през това време са във ваканция. Участвахме в кампания “Ваканция без риск”, организирана от Дирекцията. Същата бе реализирана и отразена от местните медии през м. юли и август. Участвахме с лекции в “Еко- лято” на ОМЦ ”Захари Стоянов” и “Лятно училище за тийнейджъри”. През м. август се организира обучение за принципите на екипна работа на младежки лидери от Об.МСНВ гр.Добрич.

Дирекцията се постара да участва във всички общински, регионални и национални инициативи за борба с наркотиците. Общо обученията за 2010 година са 35 на 689 души; лектории 54 – 891лица и 756 раздадени ЗОМ. Консултации са 35 на 37 души. ОМД – 48 на 58 лица.

С М И - радио 15, преса 27, ТВ – 12 и 3 интернет публикации. Масови прояви - 5.
Програма „Снижаване на опаразитеността с Ентеробиоза в организираните детски колективи” в Добрички регион за 2010г.

През 2010г. в изпълнение на Регионалната програма в организираните детски колективи и социални домове в гр. Добрич и региона, от Дирекция “НЗБ” са извършени следните мероприятия:

Извършиха се текущи проверки в организираните детски колективи в гр. Добрич и региона – на 112 ЦДГ, 9ДЯ, 3ОДЗ, 1 ДМСГД и 3 специализирани институции за социални услуги, за изпълнение на действащите нормативни документи и мероприятия по спазване на противоепидемични мерки.

По изпълнение на програмата за годината са взети и анализирани общо 4711 перианални секрети, като от тях 81 бяха с положителни резултати на E.vermicularis – 1,71% опаразитеност, разпределени по видове както следва: • Извършени са 3892 перианални изследвания за ентеробиоза на деца от 107 ЦДГ. От тях 46 деца са с положителен резултат за E.vermicularis – 1,2%;

 • От 9 ДЯ са обхванати 421 деца, от които 2 положителни на E. Vermicularis – 0,47%;

 • От 3 ОДЗ са обхванати 72 деца, от които три са положителни на E. Vermicularis – 4,16%;

Планирана и осъществена е тематична проверка на 8 детски заведения с екстензинвазия от 5-10 % и над 10 % в гр. Добрич и региона. Проверката се базира на данни на лаборатория “Медицинска паразитология” за проведените през годината профилактични паразитологични изследвания на децата. Всички резултати от проведените паразитологични изследвания, информацията относно здравно-хигиенната характеристика на детските заведения и организираните профилактични и здравно-промотивни мерки и сроковете за провеждането им, се съхраняват в санитарно-паразитологични досиета. Издадени са 100 предписания до медицинските специалисти в детските заведения във връзка с Наредба 5/ 06.04.2006 за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози с точно указани мерки при получаването на положителни резултати, уведомяването на ОПЛ и провеждането на контролните изследвания на децата.
По “Програма за проучване на анофелийните биотопи в гр. Добрич и региона”

По програмата за проучване на анофелийните биотопи в Добричка област през 2010г. са извършени 43 проучвания за ларвозаселеност в регистрираните 6 постоянни и 24 временни биотопи и 10 микроязовира.

Регистрирана е заселеност с анофелийни ларви в 4 микроязовира – два в с. Плачи дол, с. Смолница и с. Козлодуйци, общ. Добричка с численост 5 бр./ кв. м. през месец юни.

В Дуранкулашко блато и езеро в Градски парк гр. Добрич са установени единични анофелийни ларви през месец юни.

През активния сезон на комарите са извършвани аерозолни обработки срещу възрастни комари в КК “Русалка”, КК “Албена”, къмпинг в с. Дуранкулак и с. Крапец, общ. Шабла, местност “Чаира” с. Ген. Колево, общ. Добричка и гр. Добрич – прилежащи площи към дерето на р. Добричка.ДЕЙНОСТ НА Дирекция “ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”
През изминалата 2010 г. дейността на Дирекция „Лабораторни изследвания” е организирана и насочена към подпомагане на инспекцията при постигане на поставените основни цели:


 • Превръщане на профилактиката в задължителен елемент на всички нива

 • Провеждане на ефективен лабораторен контрол с цел подпомагане дейностите на държавния здравен контрол


Всеки служител от дирекцията допринесе за качественото и ефективно реализиране на свързаните с основните цели, поставени задачи /планови и извънпланови/ и набелязаните за тяхното изпълнение мерки. Въпреки осезаемо чувстващия се дефицит на кадри количествените показатели от плана са изпълнени с необходимото качество, налице е принос за увеличаване приходите на инспекцията с реализираните допълнителни услуги, извършени по заявки на външни клиенти, към които са доказани лоялност и професионализъм.

И тази година са въведени нови аналитични методи. Разширен е обхватът в областта на контрола на питейни води чрез въвеждането на методите за определяне на общ органичен въглерод и натрий. Така броят на физикохимичните показатели вече е 28 /за сравнение 21 през 2008 г. и 26 – за 2009 г./. Това е максимумът от физикохимични показатели, който може да се достигне с притежаваната от дирекцията апаратура.

В областта на микробиологичния контрол на води, въпреки кадровия дефицит, са въведени минимизирани методи за анализ на морски води - БДС EN ISO 7899-1:2001 Качество на водата. Откриване и преброяване на чревни ентерококи. Част 1: Минимизиран метод (най-вероятно число) за повърхностна и отпадъчна вода (ISO 7899-1:1998) и БДС EN ISO 9308-3:2004 Качество на водата. Откриване и определяне броя на Еscherichia coli и колиформни бактерии. Част 3: Минимизиран метод (най-вероятно число) за откриване и определяне на броя на E. coli в повърхностни и отпадъчни води (ISO 9308-3:1998/. По този начин отговорихме напълно на изискванията при контрола на води от открити водни площи.

Броят на показателите, с усвоените за тяхното определяне методи, при контрола на козметични продукти е увеличен от 3 за 2009 г. на 7 през 2010 г., от които 6 са включени в плана, съгласно указанието за планиране на МЗ. Това са водороден пероксид, оксалова киселина и нейните алкални соли, свободен формалдехид, борна киселина, борати и тетраборати, тиогликолова киселина и нейните соли и амоняк.

По отношение на измерванията на фактори на средата през изминалата година не са закупувани нови технически средства. Апаратурата, с която се извършва контрола отговаря на нормативните изисквания.
ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ В ПЛАНА НА ДИРЕКЦИЯТА МЕРКИ:
МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ФАКТОРИТЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА:
Атмосферен въздух

В мониторинга за контрол на атмосферния въздух през 2010г. е планиран 1 пункт в гр. Добрич, от който два пъти през годината са взети 14 проби за анализ на съдържанието на общ суспендиран прах, 56 проби за анализ на съдържанието на серен диоксид и 56 проби – за азотен диоксид с общ брой анализи 350. Нормирането на получените при анализите резултати за съдържание на серен и азотен диоксиди през второто полугодие бе съобразено с влязлата в сила от 30.07.2010 г. Наредба № 12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58 от 2010 г.), която отмени прилаганата към този момент Наредба № 9 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (ДВ, бр. 46 от 1999 г.). Няма констатирани отклонения от допустимите норми съгласно нормативните документи.

Данните, получени от мониторинга ще послужат за нуждите на анализа, изготвян всяка година от дирекция ООЗ, на здравното състояние и влиянието на атмосферните замърсители в гр. Добрич.
Шум: Мониторинг на шума в населените места:

Съвместно с колеги от отдел “КНОС” към дирекция “Здравен контрол” и дирекция “ООЗ” е проведен мониторинга на имисионния шум в 15 пункта на гр. Добрич в съответствие с програмата за мониторинг на шума в урбанизираните територии, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2006 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и на Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

От проведените общо 90 броя измервания – 66 са с отклонения от допустимите норми.

Допълнително във връзка с постъпила жалба е включен още 1 пункт с 6 броя измервания на имисионен шум, които са в норма.

Всички обработени протоколи с резултати от измерванията са предадени на дирекция “ООЗ” за анализ и изпращане в отдел “ООЗ” в МЗ в определения срок.
Контрол на локални източници на шум от обекти, срещу които е получена жалба в МЗ или РИОКОЗ.

През 2010 г. за измерване на шум са планирани 5 обекта /ЛИШ/, срещу които са постъпили жалби през 2009 г., от които в 4 са извършени измервания /1 обект е спрял работа/. Два обекта са обхванати трикратно с контрол и два – еднократно. Извършени са общо 54 броя измервания, от които 4 са с отклонения в два от обектите.

През годината са постъпили жалби за шум срещу 14 обекта. В тази връзка са извършени общо 174 броя измервания, от които 39 – са с отклонение в 8 от обектите.
Измервания на други фактори на средата във връзка с постъпили сигнали:

В 12 обекта са проведени измервания на микроклимат във връзка с постъпили сигнали за ниски температури в училища. 1 обект е обхванат трикратно с измервания, 2 обекта – двукратно и останалите – 9 – еднократно/. В 3 обекта са констатирани температури под допустимите норми за студен период. От извършените общо 229 измервания, 44 – не отговарят на нормативните изисквания.


Води: Води за питейно-битови цели – постоянен и периодичен мониторинг, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и в съответствие със съвместната мониторингова програма с местното ВиК дружество. Всички планирани лъчови пробонабирания по зони на водоснабдяване, съгласно мониторингова програма са осъществени.

 • Води от водопроводната мрежа на населеното място /лъчово пробонабиране/:

- При планирани 457 проби по 12 показатели от постоянния мониторинг са изработени 458 проби /една проба е пробонабрана в повече от лъч №15, с. Конаре/. Извършени са общо 5 496 анализа. Допълнително са повторени 53 проби с общо 92 анализа. 80 проби са нестандарти: 11 са нестандартни по показател остатъчен хлор, 25 - по нитрати, 2 – по нитрати и ост.хлор, 2 – по мътност, 1 – по цвят, мътност и Колиформи, 4 – по нитрати, Колиформи и Е.коли, 26 – по Колиформи и Е.коли, 9 – само по Колиформи;

- 2 проби са планирани и изработени само по показател нитрати, от които едната е с отклонение от допустимите норми.

- При планирани 85 проби по 30 показатели от периодичния мониторинг са изработени 85 проби. Извършени са общо 2 550 анализа и 2 анализа на голямата зона за водоснабдяване по показателите общ органичен въглерод и натрий. Допълнително са повторени 4 проби с общо 10 анализа. 22 проби са нестандартни: 2 са нестандартни по показател остатъчен хлор, 1 – по мътност, 8 – по нитрати, 3 – по желязо, 1 – по нитрати и ост.хлор, 1 – по хлориди, 3 – по Колиформи, 1 - по Колиформи и Е.коли и 1 - по Колиформи и Ентерококи, 1 – по желязо, Колиформи и Е.коли.

- Във връзка с подадени сигнали са изследвани 14 проби води за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на населено място по показатели на постоянния мониторинг и 4 проби – по показатели на периодичния мониторинг. Извършени са общо 132 анализа. 3 проби са нестандартни /1 – по показател мътност, 1 - по Колиформи и 1 – по Колиформи и Ентерококи/.  • Води от централни водоизточници:

- При планирани 11 проби по 30 показатели от периодичния мониторинг са изработени 11 проби. Извършени са общо 330 анализа. Допълнително e повторена 1 проба с 4 анализа по микробиологични показатели. 2 проби са нестандартни /1 – по показател нитрати, 1 - по Колиформи и Ентерококи/.

 • Във връзка с подадени сигнали са изследвани 4 проби води за питейно-битови цели от централни водоизточници. 2 - по показатели на постоянния мониторинг и 2 – по показател остатъчен хлор. Извършени са общо 26 анализа, от които няма нестандартни.

Анализите по периодичния мониторинг на води от централни водоизточници, за които дирекция „ЛИ” няма капацитета да изпълни са извършени в РИОКОЗ-Варна, като получените резултатите се отчитат от отдел „КНОС” при дирекция „ЗК”.

 • Води от ведомствени водоизточници:

- При планирани 16 проби по 12 показатели от постоянния мониторинг са изработени 16. Извършени са общо 192 анализа. Допълнително са повторени 2 проби с 2 анализа за активна реакция /рН/. 5 проби са нестандарти: 3 - по показател нитрати, 2 – по рН;

- При планирани 3 проби по 30 показатели от периодичния мониторинг са изработени 3. Извършени са общо 90 анализа. 1 проба е нестандартна по показатели нитрати, Колиформи, Е.коли и Ентерококи.


Води за къпане и лечебна кал

През 2010 г. продължава провеждането на мониторинга на водите за къпане съгласно действащите нормативни изисквания. Служители от дирекцията участваха на 100 % при вземането на пробите морска вода, използвайки необходимото оборудване.

Планираният брой проби и анализи е изпълнен на 100 %.

Изследвани са 156 проби от 21 пункта в 21 зони за къпане с 1404 физикохимични и 624 микробиологични анализа. Констатирани са отклонения по показател “разтворен кислород” при 31 от пробите. Във връзка с постъпил сигнал е изследвана 1 проба с общо 12 анализа, която е стандартна.

При планирани 4 проби лечебна кал са изследвани 5 – едната е по постъпил сигнал. Извършени са общо 15 анализа, които са стандартни.
Води от обществени местни водоизточници - съгласно изискванията на законодателството:

Всички планирани 7 броя проби води от обществени местни водоизточници са изработени по 12 показатели от постоянния мониторинг съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ за качествата на питейната вода.

Извършени са 70 физикохимични и 14 микробиологични изследвания. 1 проба е нестандартна по показател нитрати.

Води от плувни басейни – съгласно Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка:

Планираният брой проби и анализи е изпълнен на 100 %. По плана за 2010 г. броят на пробите е 357, но поради неработещи обекти броят им бе променен с приет анекс на Директорски съвет на 217.

Изработени са 217 проби /199 проби са от открити и 18 – от закрити плувни басейни/. Извършени са 1 194 физикохимични и 995 микробиологични изследвания съгласно изискванията на Инструкция № 34, 1975 г. на МЗ. Допълнително като повторения са изработени 14 проби с общо 17 показатели.

42 проби са нестандартни по 48 анализа: 3 – по показател активна киселинност, 24 – по перманганатна окисляемост, 5 – по амоняк, 1 – по амоняк и нитрити, 1 – по нитрити, 3 – по желязо, 1 – по желязо и Коли титър, 3 – по активна киселинност и желязо и 1 – по Колититър и Ентерококов титър.


Микробиологичен контрол на качествата на минералните води, предназначени за:

- бутилиране на натурални минерални води. Пробите са взета от водоизточник Р-113х /”Извор”, Каварна, Курортна зона, гр. Каварна/, който се използва за бутилиране на натурална минерална вода. Изследвана е 1 проба по физикохимични и микробиологични показатели и 6 проби – само по микробиологични показатели съгласно Приложение № 3 и Приложение № 5 на Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, изворни и трапезни води, предназначени за питейно-битови цели;

- за пиене и водоналиване от обществени минерални водоизточници – от мястото на ползване са взети 9 проби и са изследвани по микробиологични показатели с периодичност, съгласно изискванията на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите; 1 от планираните водоизточници Х 33 /при СБА/ е изчерпан, затова с внесен анекс за II-ро тримесечие броят на планираните проби е намален с една. При една проба от минерален водоизточник Р-155Х, с. Божурец са констатирани отклонения по показатели Общо микробно число при 220С и 370С, Колиформи и Ешерихия коли при 1 проба.


МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА
Здравен контрол на храни:

Микробиологичен контрол на храни

В изпълнение на указанието за планиране на МЗ е извършен микробиологичен контрол на 16 броя проби храни. Изследвани са 6 проби готови ястия от менюта на училищни столове за хранене на деца и ученици и от детски млечни кухни по показатели Salmonella species, Сулфитредуциращи клостридии, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus и 10 проби боза по показател Enterobacteriaceae. Не са установени нестандартни проби.


Санитарно-микробиологичен контрол за оценка степента на замърсяване на производствена среда и инструментариум в обектите с висока степен на риск.

През 2010 г. е планирано да се извърши оценка степента на замърсяване на производствена среда и инструментариум в 50 обекта с висока степен на риск съвместно с отдел “КХОХ” при Дирекция “ЗК”. В 51 обекта са изследвани 514 проби отривки с общо 1028 анализа по показатели Общ брой мезофилни аеробни и факултативно анаеробни микроорганизми и Колиформи. Отклонения са констатирани в 10 обекта - 34 проби с 46 анализа са нестандартни /16 по показател Общ брой микроорганизми, 30 – по показател Колиформи/.

Във връзка с епидемиологично проучване по постъпили сигнали в 10 обекта са изследвани общо 133 проби отривки от технологично оборудване и трапезна посуда за контрол на дезинфекцията с общо 266 анализа. В 5 обекта са констатирани 15 нестандартни проби с 19 анализа / 9 – по показател Общ брой микроорганизми и 10 – по Колиформи/.
Контрол за съдържание на калиев йодат на сол за хранителни цели:

- Във връзка с мониторинга на солта за хранителни цели за съдържание на калиев йодат в изпълнение на Наредбата за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета с ПМС № 23 от 30.01.2001г. при планирани 45 проби трапезна сол с общо 90 анализа са изработени 45 проби /17 – от обекти за производство на храни и 28 – от обекти на търговската мрежа/. 2 проби са с повишено съдържание на калиев йодат /1- от производствен обект и 1 – от търговски/.

- Изпълнение на ПМС №96 от 1994г. за предприемане на мерки за елиминиране и предотвратяване на йоддефицитните заболявания:

Изготвени са справките на анализираните за съдържание на калиев йодат проби трапезна сол за хранителни цели за I–во и II-ро шестмесечия, които са предадени на отдел “КХОХ” при Дирекция “ЗК” за обобщение и изпращане в МЗ.


По повод на постъпили сигнали са изследвани 2 проби храни - 1 проба бутилирана трапезна вода по микробиологични показатели и 1 проба хлебна закуска по физикохимични показатели, при които не са констатирани отклонения.
По време на плановия надзор на ОКА по ТЗК извън плана са изследвани 3 проби хранителни продукти /1 проба растителна консерва, 1 проба мляно кафе, 1 проба бутилирана минерална вода/ с общо 13 анализа - 9 физикохимични и 4 микробиологични, които са стандартни.
Козметични продукти

Контрол по микробиологични показатели на козметични продукти е извършен съгласно Ръководството за показателите и допустимите нива за микробиологична и химична чистота на козметичните продукти и методите за проверка на съответствието с тези показатели от 2004 г. на НЦХМЕХ и БНАЕМПК.

Всички планирани проби са изпълнени на 100 % и не са констатирани отклонения.


Козметични продукти, предназначени за деца (детски гримове (в т.ч. в комплекти за игра), кремове, емулсии, лосиони, гелове, масла за кожата, шампоани, пасти за зъби и др.).

Всички планирани 12 проби различни видове козметични продукти са изработени по 5 микробиологични показатели. Извършени са общо 60 анализа, които отговарят на изискванията съгласно Ръководството за показателите и допустимите нива за микробиологична и химична чистота на козметичните продукти и методите за проверка на съответствието с тези показатели от 2004 г. на НЦХМЕХ и БНАЕМПК.


Други козметични продукти (различни от посочените в т. 2.1.1):

Планираните 24 проби козметични продукти по 5 микробиологични показатели /Общ брой микроорганизми, Е. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans/ са изработени. Извършени са общо 120 микробиологични анализа. Няма нестандартни проби.Контрол по химични съставки

За 2010 г. е планиран и извършен физикохимичен контрол на 48 проби козметични продукти съгласно Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти за съдържание на следните химични съставки: водороден пероксид, борна киселина, борати и тетраборати, формалдехид, амоняк, тиогликолова киселина и нейните соли, рН и оксалова киселина.

За целта са извършени общо 56 анализа на различни видове и от различни търговски марки и произход козметични продукти съгласно указанието за планиране на МЗ. Не са констатирани несъответствия от допустимите нормативни изисквания.

Анализите са извършени по методите, посочени в приложение № 10 на Наредба № 36 за изискванията към козметичните продукти, в Ръководството за показателите и допустимите нива за микробиологична и химична чистота на козметичните продукти и методите за проверка на съответствието с тези показатели от 2004 г. На НЦХМЕХ и БНАЕМПК, както и по други методи за изпитване на козметични продукти.

Изработените проби са от козметични продукти, произведени в България, така и от продукти с произход от ЕС и внос от трети страни, като е спазено следното съотношение: 50% продукти внос от трети страни, 40% българско производство и 10% с произход от ЕС.
Мониторинг за съдържание на тежки метали в козметични продукти

Планираните 24 проби козметични продукти са разработени и изпратени за отчитане на ААС в дирекция “Лабораторни изследвания” при РИОКОЗ-Варна. При една от пробите – червило за устни, внос от Китай е констатирано високо съдържание на кадмий.


УЧАСТИЕ В ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ
Тематичен контрол на храни

Във връзка с тематична проверка за съдържание на оцветители са изследвани общо 5 проби храни / 2 броя проби оцет от местни производители и 3 броя проби доматени концентрати/. Не са констатирани несъответствия.Тематичен контрол на козметични продукти

Предмет на проверката са козметични продукти, предназначени за поддържане на зъбите и устната кухина – пасти за зъби българско производство, с произход от страни-членки на ЕС и внос от трети страни.

Освен планирате през IV-то тримесечие проби козметични продукти за поддържане на зъбите и устната кухина, допълнително са изследвани 9 проби пасти за зъби по микробиологични показатели / с общо 45 анализа/. За съдържание на водороден пероксид и тежки метали са изследвани 7 проби пасти за зъби. Пробите за тежки метали са разработени в РИОКОЗ-Добрич и отчетени на ААС в РИОКОЗ-Варна. Не са констатирани отклонения от допустимите норми.

Контрол на дезинфекционни средства: концентрати, субстанции и разтвори:

От планираните 50 проби дезинфекционни средства са изследвани за съдържание на АДВ 50 проби /25 субстанции и 25 работни разтвора/. При 4 проби субстанции и 1 проба работен разтвор е констатирано понижено съдържание на АВД /активен хлор/.

По сигнал са изследвани 4 проби - 2 субстанции и 2 разтвора, които са без отклонения.

Контрол на параметрите на средата в училища:

Поради настъпилата тежка зимна обстановка през I-во тримесечие по разпореждане на Директора на РИОКОЗ-Добрич в общо 12 учебни заведения, детски градини и ясли са извършени извънредни проверки за контрол на параметрите на работна среда. Извършени са 133 броя измервания на параметър „микроклимат”, от тях 56 броя измервания в 6 от обектите не отговарят на допустимите норми.

Извършване на измервания на фактори на средата (микроклимат, осветление) в училища

През II-ро и IV-то тримесечия съвместно с отдел ”КНОС” при дирекция “ЗК” са извършени проверки на компютърните кабинети в училища на територията на област Добрич за съответствието им с Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

В 10 училища са измерени факторите на средата – микроклимат и осветление в общо 22 компютърни кабинета. За микроклимат са взети 31 проби със 186 измервания, които са без отклонения и за осветление - 137 проби със 137 измервания, от които 39 са с отклонения. Констатираните отклонетия са в 3 от обхванатите обекта в гр. Тервел, гр. Ген. Тошево и гр. Добрич.
ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ НА ХРАНИ, ВОДИ, КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ, ДЕЗ. ПРЕПАРАТИ, ОКОЛНА СРЕДА И НА ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА, ЗАЯВЕН ОТ ВЪНШНИ КЛИЕНТИ:

Качествено и в срок са извършени всички дейности, свързани с контрола на храни, питейни води, отривки от контактни повърхности на производствена среда и на фактори на работната среда, заявен от външни клиенти на акредитирания Орган за контрол от вида А при дирекция „Лабораторни изследвания”.

С много от своите постоянни клиенти дирекцията работи по предварително съгласувани графици и договори. И през тази година продължиха нашите взаимоотношения със следните фирми:


   • “Савимекс” ЕООД – за извършване на контрол на питейна вода, храни - хляб и хлебни изделия, отривки от производствена среда;

   • “Кауфланд” ЕООД - за извършване на контрол на питейна вода и отривки от производствена среда;

   • “Захарни изделия - Варна” ЕООД, Производствена база гр. Балчик – за контрол на питейна вода, храни – захарни изделия и отривки от производствена среда;

   • “Добруджански хляб” АД – за контрол на питейна вода, храни - хляб и хлебни изделия, отривки от производствена среда;

   • “Клас олио” АД – за контрол на питейна вода и храни - рафинирано олио;

   • “Келто” АД – за контрол на води - бутилирана трапезна вода;

   • “Гергана Деница” АД, гр. Каварна - за контрол на питейна вода, хляб и хлебни изделия;

   • “Бутилираща компания Извор”, гр. Каварна – за контрол на минерална вода от водоизточника;

   • КК Албена – за контрол на води – питейна и от плувни басейни и др.

С КК Албена АД договорихме и извършихме анализи на проби морска вода и атмосферен въздух във връзка с кандидатстване на комплекса по програмата „СИН ФЛАГ”.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница