Отчет за дейността на риокоз -добрич за 2010 годстраница8/8
Дата01.02.2017
Размер2.01 Mb.
Размер2.01 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
ДЕЙНОСТ ПО ПОДДЪРЖАНЕ НА СЕРТИФИКАТА НА ИА “БСА” ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОРГАНА ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А

Дирекцията продължи и през тази година дейността си по поддържане на акредитацията като Орган за контрол от вида А като се стреми непрекъснато да поддържа високо ниво на информираност и компетентност относно настъпващите промени в тази област. Акредитираната дейност през 2010 г. на ОКА включва контрол на проби храни, води, козметични средства, дез.препарти, физични и химични фактори на работната среда – микроклимат, шум, осветление, вибрации, химични агенти и прах.

Във връзка с подготовката ни за плановия надзор за 2010 г. през м. октомври, в ОКА бе направена пълна ревизия на документираната и внедрена Система за управление на качеството. Поради настъпили персонални промени бе издадена нова Заповед на Директора на РИОКОЗ за определяне на състава на ОКА. Тези промени наложиха корекции в Приложението за персонала на ОКА и актуализация на личните картони.

За да отговорим на изискванията на актуализираната Процедурата за проследимост на ИА БСА, ръководството на ОКА преразгледа и актуализира Процедурата за техническите средства. Изготвена бе Методика за определяне срока на рекалибриране на ТС, чрез която се определиха критерии за определяне на тези срокове. Подготвена бе нова Програма за калибриране на ТС, представена пред екипа от ИА БСА по време на надзора.

При надзора съгласно утвърдена от ИА БСА програма се проведе и т.нар. уитнес, при който оценителите наблюдаваха изпълнението на практика на голяма част от контролните процедури на ОКА. От обхвата на акредитация се демонстрира контрол на храни и води – определяне на физикохимични и микробиологични показатели, контрол на атмосферен въздух и химични фактори на работната среда – определяне на общ прах. Специалистите от ОКА за пореден път доказаха своето високо ниво на професионализъм и отлично познаване и прилагане на нормативната база. На заключителната среща водещият оценител представи доклада от извършения надзор без забележки и изказа своята благодарност пред ръководството на РИОКОЗ.

Ръководителят на ОКА проведе планирания мониторинг на персонала съгласно Програмата за мониторинг на ОКА за 2010г.

Отговорникът по метрологично осигуряване организира провеждането на планирания за 2010 г. метрологичен контрол на техническите средства съгласно Програмата за калибриране.

По план и в срок бе проведен Вътрешният одит на Системата за управление на качеството, при който се оцени, че системата се развива и функционира в съответствие с изискванията на БДС ЕN ISO/IEC 17020.

Поради очаквани структурни промени в РИОКОЗ планираният, за края на м. Декември, Преглед от Ръководството ще се проведе през м. Февруари, на който предстои да се обсъдят бъдещите задачи за решаване през 2011г. от ръководството и персонала на ОКА относно организацията на работа, материално-техническата база и актуализиране на документацията на ОКА.

Броят на издадените сертификати към 31.12.2010 г. е общо 1456, разпределени по видове както следва:

- 194 броя - от контрол на храни;

- 98 броя - от контрол на производствена среда /отривки/;

- 911 броя - от контрол на води;

- 96 броя - от контрол на козметични средства и дезинфекционни препарати;

- 153 броя - от контрол на фактори на средата;- 4 броя - от контрол на атмосферен въздух.

ИЗВОДИ И насоки за работа през 2011год.:
Въз основа на постигнатите резултати през 2010г. могат да се изведат следните ИЗВОДИ:

 1. Текучеството и дефицитът на кадри с висше медицинско образование продължава да бъде основен проблем за инспекцията.

 2. Добрата организацията на работа във всички дирекции и отдели, съобразно плановите и извънредно възникващите и разпоредени задачи, прилагането на екипност и взаимна заменяемост и оптималното използване на наличните кадрови и материално–технически възможности спомогнаха в условията на икономическата криза, изоставащото заплащане, несигурността от предстоящите реформи, планираните задачи за 2010г. да бъдат изпълнени и преизпълнени

 3. Необходимо е централизирано внедряване на специализиран софтуер (деловодство, здравен контрол, ГИС и др.) и оптимизиране на компютърното обезпечаване в инспекцията.

 4. Задачите от плана за 2010 г. по държавния контрол са изпълнени, като с анекс от плана са изключени някои от показателите на лабораторния контрол при храните, поради трудности при пробонабирането, ограничени количества или отсъствие на някои от храните на пазара в региона.

 5. Обхванати са всички, подлежащи на контрол обекти, чийто брой е увеличен спрямо 2009 г. Поради постоянния дефицит на кадри през годината, средната кратност на контрола в обектите е намаляла, а реализираната среднодневна натовареност се е увеличила.

 6. Извършен е голям обем работа: броят на проверките по регулярния контрол е по-голям в сравнение с предходната година, увеличен е броят на проведените тематични проверки, броят на издадените предписания , а също и на заповедите. Многобройни са и насочените проверки, особено тези по системите RASFF и RAPEX.

 7. Взаимодействието с представителите на други ведомства е допринесло за по-ефективното решаване на проблемите.

 8. мониторинговите програми са прецизирани.

 9. Контролът придобива все по-тематична насоченост и детайлизираност, а работата по опазване на общественото здраве е акцентирала на провеждането на кампании и дейности с по-масов характер и изразена активност от страна на участниците.

 10. Прилагането на стандартни оперативни процедури за отдел «КХОХ» и «КНОС» подобрява качеството на работата и уеднаквява подхода към подконтролните обекти.

 11. Извършен е системен мониторинг и анализ на факторите на жизнената среда.

 12. Независимо от финансовите ограничения обучението на служителите се реализира чрез различни форми, което допринася за повишаване на тяхната квалификация и подобряване качеството и ефективността на работа. Продължава участието със собствени теми в научни симпозиуми, конгреси и конференции.

 13. Поддържа се добро, ефективно и продуктивно сътрудничество с всички държавни и общински структури, с правителствени и неправителствени организации. Извършвана е активна разяснителна работа.

 14. Ресурсът на общините да изпълняват нормативните изисквания в областта на общественото здраве по действащите в момента наредби намалява.

 15. Реализирано е първото обучение по детската компонента “Здрави деца в здрави семейства”, като общинска програма към “СИНДИ”.

 16. За втора поредна година програма „СИНДИ” не е финансирана от МЗ, а финансирането от Община гр. Добрич е символично! Ако не се обезпечи с финанси, програмата от действаща ще остане в застой.

 17. Постигната е по-голяма прозрачност относно дейността на инспекцията.

 18. Включването на повече показатели за отчитане в таблиците по 4-те програми за програмно бюджетиране ще даде възможност за отчитане на целия обем дейност.

 19. Разширяването на обхвата на акредитация на органа за контрол от вида А в областта на контрола на води, козметични средства, отривки от контактни повърхности и инструментариум и фактори на средата, разработването и внедряването на нови методи за анализ допринася за подобряване на лабораторните изпитвания и увеличаване възможностите за собствени приходи.

насоки за работа през 2011 Г:

  1. Разработване на политика за задържане на квалифицираните служители и окомплектоване на дирекциите и отделите с кадри, осигуряване на все по-добри условия за труд и квалификация. Необходимо е системата да намери начини, с които да бъде подпомагана работата на инспекторите, както и да бъде осигурено справедливо заплащане за техния труд. Това би ги мотивирало да проявят професионализма, който притежават и би повишило качеството на контрола.

  2. Провеждане на ефективен здравен контрол, с цел защита здравето на населението и интересите на потребителите, при спазване на разпоредбите и изискванията на законодателството на ЕС, на националното законодателство, както и на утвърдените стандартни оперативни процедури, ръководства или указания.

  3. Задълбочаване на контрола по спазване на Закона за здравето и Закона за храните и специализираните наредби към тях от вертикалното законодателство.

  4. Осигуряване на независима и прозрачна инспекционна дейност, подобряване на формите и начините за предоставяне на информация на обществеността за резултатите от провеждания здравен контрол.

  5. Прилагане на подхода за оценка на риска в хода на провеждания здравен контрол и насочено внимание за предприемането на адекватни и пропорционални на установените отклонения мерки за административна принуда, като съществен елемент от контролната дейност.

  6. Прецизиране на информационната система, базата данни по ДЗК, както и издаваните в хода на контрола документи.

  7. Да се закупи деловодна програма с оглед изпълнение изискванията за е-правителство. Да се разработи специализиран софтуер за нуждите на общественото здраве, за да се облекчи (и да бъде още по-прозрачна) дейността на инспекциите.

  8. Да се осигурят допълнителни средства за закупуване на апаратура за измерване на електромагнитни полета (Добричка област е най-масово “застроена” с ветрогенератори, необходим е контрол и върху антените на мобилните оператори).

  9. Разработване и изпълнение на програми и проекти, свързани с ДЗК и опазване на общественото здраве.

  10. Да се намери механизъм за своевременно и целогодишно финансиране на всички профилактични програми.

  11. Служителите на отдела, като се изключат лабораторните паразитологични изследвания, реализират всички планирани дейности по медицинска паразитология, включително организация на профилактичните изследвания по график на детски заведения и социални домове. Ниската опаразитеност в организираните колективи, (резултати от ежегодните профилактични изследвания), с изключение на опаразитеността в социалните домове за деца, поражда въпроса за дублирането на задължителните профилактичните изследвания по Наредба 5 с профилактичните изследвания, извършвани от ОПЛ ежегодно.

  12. За по-добра организация на работа и изпълнение на имунизационния календар е необходимо ритмично снабдяване по тримесечие с достатъчни количества ваксини. Изискването на служебна бележка и имунизационния статус на детето като условие за получаване на детски надбавки, бележи резултат, но ако има възможност да се изисква актуализиране на имунизационния статус на 6 месеца за децата до 6 годишна възраст ще има още по – голям ефект, това е и становището на ОПЛ.

  13. За надзора на ваксинопредотвратимите болести, контрола по изпълнението на имунизационния календар, както и за проследяване на имунизационния статус при смяна на ОПЛ е необходима единна информационна система за имунизациите.
  1. В изпълнение на дейностите, свързани с изпълнение на задачите, произтичащи от Националните програми за превенция и контрол на туберкулозата и превенция и контрол на ХИВ и СПИ, касаещи пряко отдел “ПЕК” и Дирекция “НЗБ”, дейността в лечебните заведения, свързан с прекия противоепидемичен контрол и надзора, профилактиката и контрола на заразните болести, включително Туберкулоза, СПИН и СПИ, считам за целесъобразно в дейността на КАБКИС да бъдат включени и служители на на отдел “ПЕК”, а не само от Дирекция “ООЗ” .

  2. Да се преразгледа нормативната база, свързана с оценката на физическото развитие на децата и учениците. Да получим съдействие за осмисляне на анализа за физическо състояние и дееспособност с практически дейности, насочени към ОПЛ, водещи на отчет децата и учениците. Необходима е подкрепата МЗ за разработване на ефективна политика съвместно с НЗОК и РЦЗ.

  3. Да се намери механизъм, по който да се отчита дейността по промоция на здраве и профилактиката на болестите, извършвана от медицинските специалисти от учебно-възпитателните заведения. в нашите отчети /вкл. 3.0.41/ тази дейност не се отчита, тъй като не е пряко реализирана от нашите служители. По този начин един добър обем дейности по промоция на здраве и профилактика на болестите се губят за МЗ и за съответната програма.
  1. За по - ефективна политика по профилактика на болести и превенция на здраве е необходимо МЗ по - ясно да дефинира отговорностите, задълженията и правомощията на медицинските специалисти в ДГ и училищата. Те имат добра квалификация, могат да идентифицират основните проблеми в училище и да разработват училищни политики за укрепване здравето на подрастващите.

  2. Да продължи инициативата за организиране на среща на директорите на дирекции “ЛИ” с цел обмяна на опит по отношение на възникнали общи въпроси, свързани с дейностите по акредитация и извършвания лабораторен контрол.

  3. Да се съдейства за провеждане на практическо обучение, организирано от ЛАБОРЕКС ЕАД на служителите от инспекциите, извършващи лабораторен контрол на води от открити водни площи с цел унифициране на прилаганите микробиологични стандарти.

  4. Да се извърши проучване на възможността за пренасочване на течния хроматограф към друга РЗИ с оглед неговото оптимално използване за контрола.

  5. Да се търсят начини за по-ефективно натоварване на лабораторната техника.

Изготвил,

Директор РИОКОЗ-Добрич:

( д-р Розалина Ангелова)

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница