Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница11/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Обща цел: Подобряване работата на общинска администрация - Бургас, чрез прилагането на ефективни механизми за оценка на релевантността, ефективността и ефикасността на функциите и структурата.

Специфични цели:

1. Оптимизиране на функциите на общинска администрация- Бургас за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции;

2. Подобряване на организацията и работните процеси в общинска администрация- Бургас;
3. Постигане на максимална релевантност на функциите на вътрешните административни звена спрямо поставените цели и правомощията на местната власт;

4. Създаване на механизъм за обективна оценка на работата на общинската администрация.В рамките на проекта се изпълниха следните дейности:

Извърши се Функционален анализ на Община Бургас, който оптимизира структурата, организацията и дейността на общинска администрация Бургас като се идентифицираха дублиращи се функции и дейности на структурни звена в Община Бургас; дублиращи се функции и дейности с тези на други институции, извън Община Бургас; нетипични за Община Бургас функции и дейности; функции и дейности, които могат да са обект на де-концентрация или децентрализация; реализирани политики за извършване на дейностите и функциите и постигнати резултати, с оглед оценка на тяхната ефективност; ресурси, които се използват, за да се изпълняват дейностите и възложените функции и оценка на тяхната ефикасност; извеждане на предложения, препоръки за подобряване на организационното структуриране, ефективността и ефикасността в дейността на администрацията; набелязване на план за прилагане на препоръките от функционалния анализ.

Провеждането на Функционалния анализ се извърши съобразно Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация (ЕМПФАДА) и съгласно предписанията в Наръчника за нейното прилагане.

За нуждите на общинската администрация с цел по-ефективно целеполагане, изпълнение и отчитане резултатите от работата на администрацията се разработи Балансирана система от показатели за ефективност в работата на общинска администрация Бургас.

В рамките на проекта бяха изследвани и визуализирани всички работни процеси в Община Бургас- вътрешно административни и свързаните с предоставяне на услуги. На база изготвения функционален анализ и подробното разчертаване на работните процеси, бяха идентифицирани слабите места и предложени варианти за оптимизиране работата на общинската администрация.

След направените обстойни проучвания на цялостната дейност на Община Бургас, бяха изготвени нова структура на общинската администрация, приета на сесия на Общински съвет Бургас през месец май, 2014 г., ново щатно разписание и устройствен правилник на общинска администрация Бургас.Проект „Създаване на условя за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и стратегически документи на Община Бургас“

Приоритетна ос І: "Добро управление"; Под-приоритет 1.3.: "Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики"; Бюджетна линия: BG051PO002/13/1.3-07

Продължителност: 13 ноември 2013 г. – 13 август 2014 г. (9 месеца)

Бюджет: 76 078 лева

Обща цел: Подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол на изпълнението на стратегически средносрочни политики в Община Бургас в партньорство със заинтересовани страни.

Специфични цели: • Подобряване координацията и партньорството между заинтересованите страни при разработване и провеждане на местни политики за устойчиво развитие;

 • Разработване и приемане на нови местни стратегически документи за развитие и прилагане на ефективни и ефикасни политики за реализирането им;

 • Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол при прилагане на законодателството и изпълняваните местни политики от Община Бургас;

В рамките на проекта се направи оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2007 – 2013. Създаде се Консултативен съвет за да се подпомогне разработването на Общински план за развитие за периода 2014-2020, както и правила и методики за мониторинг и контрол върху изпълнението на плана. Консултативният съвет проведе 4 заседания и участваше активно в целия процес на разработване на общинския план за следващия програмен период като изразяваше становища по всички аналитични документи и продукти, генерирани в рамките на проекта.

Разработи се Общински план за развитие 2014 – 2020, и правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на плана.
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
Проект „Сребърен град – Иновативни стратегии и планове за действие за увеличаван на социалната и икономическа роля на възрастните хора в обществото“

Оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013"

Бюджет на проекта: 1 399 801.80 Евро

Бюджет на Община Бургас: 136 518 Евро

Продължителност: 24 месеца /01.10.2012 - 30.09.2014/

Партньори по проекта: Община Зугло /Будапеща/, провинция Тревизо /Италия/, Икономически институт Марибор /Словения/, Община Галац /Румъния/, Университет Загреб /Хърватия/.

Проект „Сребърен град“ цели да допринесе за социално-икономическото развитие на градовете чрез създаване на по-добри условия за възрастните хора за техния активен живот в обществото, с акцент върху качество на живот и работна среда.

В рамките на проекта е изготвено Градско проучване, включващо описание на нормативни документи, насърчителни мерки и инициативи, резултати от анкетно проучване за удовлетвореност от условия за работа и живот на хора на възраст над 50 години, а изготвените от всички градове проучвания са обединени в Сравнителен доклад, който представя приликите и различията между 6-те партньорски града по отношение на закони, инициативи, насърчителни схеми и др.

На база резултатите от проучването е очертана и изпълнена Пилотна дейност, която е насочена към повишаване на конкурентно способността на хората над 50 год. чрез обучения по компютърна грамотност и обучения за предприемачество. Обученията продължиха 3 месеца, като общият брой на обучените лица е 43.

По проекта се проведе информационна кампания за популяризиране на възможностите за участие в културни, социални и други прояви на хората над 50 години, в която взеха участие над 200 представители на целените групи.

Разработен и приет от Общински съвет е План за действие „Активен живот на възрастните хора“ 2015-2017, включващ дейности, които ще бъдат изпълнявани след приключване на проекта.

На ниво проект са разработени Политически препоръки, представляващи препоръки на ниво ЕС за дейностите които трябва да се предприемат за активизиране на хората над 50 год., както и План за действие „Сребърен град“, който представлява наръчник „градове благоприятни за възрастните хора“ насочен към лица отговорни за взимане на решения /политици.Проект „Изграждане на капацитет за управление на биоразградимите отпадъци в транграничния регион на Бургас и Къркларели“

Програма за ТГС България – Турция, Приоритетна област: Приоритетна ос 2: Повишаване на качеството на живот; Мярка: 2.2: Изграждане на капацитет за устойчивото използване на природните ресурси, културното и историческо наследствоБенефициент: Сдружение за управление на отпадъците - Регион Бургас

Партньор: Земеделска Камара – Къркларели

Продължителност: 12 месеца (28 март 2013г.-27 март 2014г.)

Общ Бюджет: 248 020 лева

Общата цел на проекта е подобряване качеството на живот в трансграничния регион чрез въвеждане на механизми за устойчиво управление на отпадъците. Постигнатите резултати от изпълнението на проекта: • Извършено е проучване, включващо анкетиране на 175 домакинства от Бургаския регион, в следствие на което 459 домакинства бяха обучение как да компостират зелените и хранителни отпадъци;

 • 100 компостера се раздадоха в Община Бургас.


Проект_„Подобрена_виртуална_достъпност,_чрез_съвместни_инициативи_за_улесняване_внедряването_на_широколентови_мрежи_в_Югоизточна_Европа_/SIVA/__Бюджет'>Проект „Подобрена виртуална достъпност, чрез съвместни инициативи за улесняване внедряването на широколентови мрежи в Югоизточна Европа /SIVA/

Бюджет: 3 022 372,06 лева

Бюджет на Община Бургас: 185 222,08 лева

Продължителност на проекта: 01.10. 2012 г. – 30.09.2014 г.

Резултати:

 • Анализирана интернет комуникациите на територията на община Бургас;

 • Дигитализирана комуникационна система на територията на община Бургас;

 • Разработена визия за развитие на широколентова инфраструктура;

 • Приета общи методологични рамки, база от знания, инструментални и техническите похвати на виртуалната достъпност;

 • Подобрени възможности за ефективни схеми за финансиране за виртуални инвестиции за достъпност.


Проект "Наука в Югоизточна Европа – Повишаване на иновациите чрез изграждане на капацитет и мрежа от научни центрове в ЮИ Европа“ (SEE SCIENCE)

Финансираща организация: Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа

Водеща организация: Община Дебресен, Унгария

Общ бюджет: 4 406 406 лева

Бюджет на Община Бургас: 173 478 лева

Резултати:

 • Изработен Транснационален Доклад за Състоянието, подпомагащ дефинирането на местни/регионални препоръки относно политиките;

 • Разработено Портфолио за Научен център, включващ описание на ефективни услуги, методи и инструменти за повишаване популярността на научните центрове, чрез които те могат да подобрят ефективността на сътрудничеството между участниците в иновационните процеси;

 • Изградено устойчиво сътрудничество на НЦ в Югоизточна Европа за повишаване на съзнанието за ролята на техническите науки по отношение на иновации;

 • Изграден Виртуален Научен Център, насърчаващ посетителите да развиват предприемачески дух, събуждащ ентусиазъм за научно образование, и преодоляване на проблемите относно липсата на информация в областта на технологиите и иновациите.

 • Проведени четири фестивала на науката, в Бургас фестивала беше на 26-27 септември 2013 под мотото “Море от наука”;

 • Изградена интерактивна експозиция - "открита морска лаборатория" в Приморски парк с интерактивни елементи, свързани с морското дело и историята на корабоплаването.

Проект “Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност – от планиране през дейности до мониторинг" (Covenant capaCITY)".

Община Бургас успешно приключи участието си в изпълнението на три годишния проект, финансиран по програма „Интелигентна Енергия“.

Бюджет на Община Бургас: 80 000, 00 лв.

В рамките на проекта се създаде;


 • Подробна, добре структурирана on-line програма за повишаване на капацитета на общинските ръководители и специалисти от 15 държави за разработване на Планове за действие за устойчива енергия;

 • Разработи се подробно „стъпка по стъпка” ръководство на български, предоставящо подробна информация за всяка стъпка на разработването и изпълнението на Плановете за действие за устойчива енергия – от мотивация, планиране, изпълнение до мониторинг и оценка;

 • Проведоха се серия от обучения на местно ниво със специалисти от 15 общински администрации в България, покриващи 8-те основни модула, които трябва да присъстват в общинските Планове за действие за устойчива енергия.

Проект „Привлекателен градски транспорт за достъпни градове“ /АТТАС/, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013 г.

Община Бургас е партньор с 8 организации от Унгария, Италия, Словения, Гърция и Румъния.

Проектът е с продължителност 3 години, като бюджета за община Бургас е 283 282 лева

През 204 г. се разработи Стратегически План за устойчива градска мобилност 2014-2020.
Проект „Роля на културата и културното наследство в регионалните политики за устойчивост на туризма“ /CHARTS/

Бенефициент: Сдружение на общините от югоизточен регион/Водеща организация-Община Бургас/

Продължителност: януари 2012 - декември 2014

Бюджет на проекта: 2 917 298 лева

Бюджет на СОЮР: 186 429,71 лева

Проектът се фокусира върху ролята на културата и културното наследство, при формулирането и осъществяването на добавената стойност към регионалните стратегии за устойчиво развитие и интеграция на туризма в местните, регионалните, националните и европейските политики. Партньорите споделят опит за това как подобреното управление на културните туристически дестинации допринася за опазването и популяризирането на културното наследство и ландшафта, както и устойчиви политики за регионално развитие, особено във връзка с предизвикателствата на климатичните промени и икономическата криза.Резултати:

 • Разработен План за устойчиво развитие на югоизточен регион;

 • Разработен Пътеводител в културно-историческото наследство на Югоизточен регион (български и английски език).

 • На територията на Сдружението успешно са трансферирани добри практики в областите: Приемащи общности и отговорен туризъм, Маркетинг на дестинациите, Колоездене за туристи/посетители

 • Сдружението като донор успешно предаде опита си в ефективното партньорство между четирите общини членове на Сдружението


ІІ. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2014 година

оПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „рЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013

Проект „Интегриран градски транспорт за Бургас“, Договор № BG161РО001/1.5-01/2010/001.

Общата стойност на проекта е на 131 181 116 лв. и се осъществява в периода 26.11.2010г. – 09.04.2015г.

Бюджет на проекта и източници на финансиране:

Общо допустими разходи: 122 196 951,70 лева

Принос от ЕФРР: 86 142 504,36 лева

Принос от националния бюджет: 15 201 618,36 лева

Допълнителен финансов принос на Община Бургас: 20 852 829,28 лева

Проектът обхваща комплекс от дейности за развитието на цялостната транспортна система в града: • разработване на нова оптимизирана маршрутна мрежа на градския транспорт;

 • въвеждане на Бърза автобусна линия;

 • обновяване на автобусния парк чрез закупуване на нови екологично чисти автобуси (28 съчленени дизелови автобуси и 39 единични метанови автобуси;

 • въвеждане на интелигентни транспортни системи: електронна билетна система, система за управление на обществения транспорт, система за информиране на пътниците в реално време, видеонаблюдение по спирки и на борда на автобусите, система за приоритет на превозните средства за обществен транспорт;

 • реконструкция на автобусни терминали: терминал Автогара Юг, терминал Меден Рудник;

 • изграждане на Централна автобусна спирка;

 • изграждане на единна система от велосипедни алеи;

 • изграждане на пешеходни надлези;

 • предпроектни проучвания за надграждане на Бързата автобусна линия, междуселищен терминал за обществен транспорт и буферни паркинги.

В основата на проекта е заложен интегриран подход при подобряване на системата за градски транспорт в Бургас, като се гарантира постигането на следните социално – икономически цели:

- повишаване на привлекателността и подобряване на достъпа до транспортната услуга;

- създаване на условия за по-голяма мобилност на членовете на местната общност;

- превенция и намаляване на задръстванията;

- подобряване на качеството на околната среда чрез намаляване на емисиите;

- подобряване на безопасността на транспорта и придвижването в градска среда;

- стимулиране на метрополисните функции на града като значим административен, икономически и социален център.
Постигнати резултати от изпълнението на проекта през 2014 г.:


 • Реконструирано реконструкция на автобусно депо и работилница, изграждана на дизел и метан станция;

 • реконструкция на Централна автобусна спирка;

 • Терминал Автогара Юг е в строителство;

 • Терминал Меден Рудник е в строителство;

 • Изграждане на система от велосипедни алеи.


Проект „Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас“, Договор № BG161PO001/1.4-09/2012/019 Бюджет: 13 087 312, 92 лв., за основен обект: 7 462 816,28 лв., от които БФП 4 696 323,96 лв. и 2 766 492,32 лв. собствен принос. Срок за изпълнение 23 месеца (20 май 2013 – 20 април 2015).

Договорените средства са за един основен и седем допълнителни обекта. Към момента е осигурено финансирането за основния обект - „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона пл. „Тройката“ и подземна улица“ и допълнителен обект „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“, а за останалите шест допълнителни обекта се очаква да бъдат финансирани през 2015 г.

Основния обект „Реконструкция, благоустрояване и озеленяване на пешеходна зона пл. „Тройката“ и подземна улица“ включва реконструкция, благоустрояване и озеленяване на площад „Тройката“ и изграждане на подземна улица - ул.”Княз Борис” – ул. „Гурко“ и цели реконструкция на зоната на площад „Тройката“ и обособяване на транзитно и безконфликтно подземно преминаване на автомобилния трафик в обхвата на пешеходните пространства.

В надземната част на площада са извършени интервенции, които превръщат знаковото пространство в многофункционален център за реализиране на широк спектър от социални активности. Зонирането на пространството предлага места за отдих, разходка и културни изяви, осигуряване на възможност за провеждане на масови мероприятия, празнични събития и др.

В изпълнение на дейностите по реконструкция на площад „Тройката“ са благоустроени пешеходни пространства с площ 19 950 м2 , а благоустроените зелени площи заемат площ от 4 582 м2 . Монтирани са 48 броя пейки, подменени 44 броя осветителни стълбове с енергоспестяващо осветление, както и са изградени нови 133 броя осветителни улични и градински стълбове с енергоспестяващи осветителни тела. Извършена е също така цялостна осветителна система, включваща различни по вид и начин на монтаж 541 енергоефективни осветителни тела. Изпълнението на дейностите също така включва и монтаж на 14 бр. видеокамери със стойка

Изпълнени са още дейности по подмяна на настилките, изграждане на постаменти с осветителни тела и обособяване на зони за арт изяви с леки покрития, обособяване на водна площ с места за сядане; обособяване на многофункционално пространство, с места за общоградски мероприятия и атракции, място за коледни елхи и тържества; ситуиране на сух фонтан с функции– вода, звук, светлина и други.

По реализацията на подземната улица са изпълнени дейности по изграждане на платна за моторизирано движение с обща дължина 245 м. и са внедрени са мерки за шумоизолация на улицата и обезопасяване на надземната част от обекта.

Реалното изпълнение на строително монтажни работи по обект „Благоустройство и паркоустройство, Скейтър парк, районен парк Изгрев, УПИ I, гр. Бургас“ ще стартира през 2015 г. По него се предвижда цялостна реконструкция на съществуваща спортна площадка и изграждане на скейтър парк /съоръжение за пързаляне/. Очаква се да бъдат реконструирани спортни площи с територия 1 602 м2 , благоустрояването на 1 947 м2 алейни мрежи, както и обновяването на 2 571 м2 зелени площи. Територията е предназначена за спортни дейности, но съществуващите площадки за игра са в лошо състояние и неотговарят на нормативните изисквания. В изпълнение на тази дейност ще се изгради модерно съоръжение за задоволяване на нуждата от предлагане на иновативната услуга и създаване на възможност за спорт и развлечения на подрастващите. В допълнение ще се решат проблемите на съществуващата алейна мрежа по отношение на нейната композиция и достъпността на входно – изходните пунктове. Новото пространство ще бъде допълнително обзаведено с пейки, кошчета за отпадъци, кошчета за отпадъци от кучета, декоративна ограда, указателни табели.

С изграждането на Скейтър парка ще се стимулира развитието на ролерспортовете в Бургас- ролери, скейтборд велосипеден мотокрос.
Проект „В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014-2020 г.”, Договор № BG161PO001/5-02/2012/029, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 (ОПРР), Приоритетна ос 5 "Техническа помощ", Операция 5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа на следващия програмен период“

Продължителност: 18 месеца - 30.10.2013 - 30.04.2015

Бюджета на проекта: 1 336 278 лева

Проектът е свързан с подготовката на няколко мащабни инвестиционни проекта, с които Община Бургас ще се състезава с останалите Общини в процедурите по договаряне с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. Проектите са: 1. Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда":

 • В ЦГЧ, гр. Бургас;

 • В ж.к. Възраждане, гр. Бургас;

 • В ж.р. Меден Рудник, гр. Бургас

 1. Изготвянето на работни инвестиционни проекти за реализация на „Интегриран проект за адаптиране на зони за отдих към съвременните условия на динамичния град" чрез:

 • реконструкция на парк Езеро, гр. Бургас;

 • реконструкция на улица и изграждане на подземен паркинг за 80 автомобила в парк Езеро, гр. Бургас;

 • реконструкция на зелени площи и изграждане на поливна система с оползотворяване на дъждовна вода в Южна част на Приморски парк (от паметник на Пушкин до ул. 6-ти септември и хотел Приморец, гр. Бургас)

3. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за осигуряване на модерна образователна инфраструктура в гр. Бургас чрез:

 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията" в учебен корпус;

 • реконструкция на училищен двор на ОУ „Елин Пелин", гр. Бургас;

 • изграждане на нова детска градина в Районен център – Меден Рудник, гр. Бургас

4. Проектиране на две сгради с общински жилища, съответно в зона В и Д, ж.р. Меден рудник, гр. Бургас

5. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за реализация на „Обновяване на сграда с обществено предназначение в град Бургас“ - преустройство на съществуваща сграда - Културен дом в ЦГЧ, гр. Бургас;

7. Изготвяне на технически паспорти за съществуващи сгради: Културен дом ЦГЧ и ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията“, гр. Бургас;

8. Обследване за енергийна ефективност - издаване на сертификат за енергийни характеристики на ДДЛРГ „Ал. Г. Коджакафалията“, гр. Бургас


Изпълнено през 2014 г.:

 • След проведени открити процедури по реда на ЗОП са избрани проектантски екипи, които да изготвят инвестиционни проекти.

 • За да получим работещи решения по проект "Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда" в ЦГЧ и ж.к. Възраждане, изработихме и Частичен генерален план за организация на движение в зоната, на база на който продължава проектирането на най- целесъобразните решения за организация на средата в зоната чрез съчетаване на автомобилно, пешеходно и велосипедно движение, обособяване на нови места за паркиране, обновяване на градската среда чрез реконструкция и на зелени пространства, обновяване на междублокови пространства, създаване на нови озеленени площи за постигане на интегрирана зелена система;

 • Напълно готови са инвестиционните проекти за общинските жилищни сгради в ж.р. Меден рудник, а всички останали ще се финализират до края на февруари.ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“ 2007-2013

Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница