Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница4/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Дейност „Хранене“: Един от приоритетите на дирекция “Образование и демографски въпроси” в Община Бургас е осигуряването на здравословно и балансирано хранене на децата в детските градини и училищата. В Община Бургас хранодена на дете е 2,10 лв., което позволява децата да се хранят по-богато и по-рационално, като стриктно се спазват изискванията на Наредба№2/07.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни, Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения, Наредба №9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

 • Менюто за детските заведения и училищата продължава да се публикува в сайта на Община Бургас, като всеки родител може да контролира неговото стриктно изпълнение от страна на детското заведение, както и в училищата. В тази връзка с увеличения брой деца с доказани алергии и заболявания се изготвят съвместно с родителите индивидуални менюта за техните деца, които стриктно се спазват.

 • Направени са проверки и съвместно с Директор дирекця ОДВ – г-жа Таралова, инспектори от РЗИ, както и от ОАБХ - Бургас. Не са констатирани нарушения, относно предлаганите храни в училищата и детските градини.

 • Извършени са и над 60 проверки по детски заведения и училища - тематични и по жалби. Съвместно с родителския комитет са направени проверки в няколко детски заведения, както и с журналисти от местни и национални медии, представители от РЗИ, ОАБХ и родители в ученически столове и кухни към детски градини. При констатирани нарушения протокола се връчва на директора със срок за поправка на нарушенията. Протоколите с констатациите от извършените проверки се качват в сайта на Община Бургас.

 • Подобрена е материално-техническата база в ученическите столове и в тази насока се работи усилено от фирмите наематели, като създават предпоставка за по-приятни условия за учениците ползващи базата. В тази връзка се наблюдава значително увеличаване на броя на ползващите услугите на ученическите столове.

 • Съгласуват се ремонти, извършващи се в кухненските блокове на детски заведения, както и нови детски градини, като филиала на ЦДГ №6 в „Лазур“ и др.

 • Всички детски заведения и училища на територията на община Бургас участват в схемата „Училищен плод“, финансирана от ДФЗ за 2014/2015 г. учебна година.

 • Традиция е съвместното провеждане с ОДК - Бургас на празник за здравословното хранене с участие на деца от детските градини, който се проведе на 19.11.2014 г. в КЦ “Морско Казино“.

 • Провежда се периодична проверка на доставеното оборудване по проект: „Подобряване на образователната инфраструктура в Община Бургас” - Договор № BG161РО001/1.1-01/2007/029 , финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-01/2007, «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на градски ареали» по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“.

 • Събират се и се отчитат ежемесечно справки за средномесечен храноден на дете в детските заведения.

 • Контролът по изпълнение на менюто и качеството на приготвяната храна се следи много внимателно, контролират се фирмите, спечелили обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за качеството на хранителните продукти, сертификатите, опаковката и етикетирането.

Проведени процедури по ЗОП:

 • „Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Бургас по обособени позиции”.

 • „Избор на изпълнител за извършване на ежедневен транспорт на деца от ОДЗ „Радост“ до кв. Крайморие и обратно в работни дни за периода от 02.01.2015 г. до 31.12.2015 г.“

 • „Предоставяне на кетъринг услуга за нуждите на Община Бургас по обособени позиции“.


Спортен календар на учебните и детски заведения за 2014 г.: Община Бургас разширява и обогатява извънкласните спортни дейности сред децата и учениците по приложение на Закона за физическото възпитание и спорт. Дирекция „Образование и демографски въпроси” със стремеж за максимално ангажиране на свободното време на подрастващите, разработи и реализира много богат Спортен календар за учебната 2013/2014 г. в три раздела, а именно: I. Ученически игри; II. Масови спортни прояви; III. Допълнителни общински спортни прояви

I. През отчетния период основен дял в Спортния календар бе отделен на етапите в Ученическите игри 2013/2014 година. За втори път Ученическите игри бяха официално открити с церемония проведена в с.з. „Младост”.

След прекъсването повече от 10 години за трета поредна година Община Бургас бе домакин на финал от Ученическите игри, през месец май 2014 година, когато прие държавния финал по баскетбол девойки 8-10 клас и месец юни по шахмат 5-7 клас.

Бяха организирани и проведени общо 35 състезания по 8 вида спорт с участието на 232 ученически отбора и 2445 състезатели от прогимназиален и гимназиален етап на обучение.

Училищата взели участие в Общинския етап на Ученическите игри 2013/2014г. са 31 на брой: • ОУ „ Хр. Ботев” – кв. Сарафово

 • СОУ „ К. Преславски”

 • ОУ „ Св. Кл. Охридски”

 • СОУ „ К. Петканов”

 • Търговска гимназия

 • ПГЕЕ „ К. Фотинов”

 • СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”

 • ОУ „ Найден Геров”

 • ГЧЕ „ Васил Левски”

 • ПГ по САГ „ К. Фичето”

 • ПГ по Транспорт

 • ПМГ „ Акад Н. Обрешков”

 • СОУ „ Д. Дебелянов

 • ОУ „ В. Априлов”

 • ОУ „ Св. Княз Бориз I”

 • ПГХТ „ Акад. Н. Д. Зелинский”

 • ПГМЕЕ

 • ГПНЕ „ Гьоте”

 • ГПАЕ „ Гео Милев”

 • СОУ „ П. Росен”

 • ОУ „ П. Яворов”

 • ОУ „ Ел. Пелин”

 • ПГТ „ Проф. д-р Асен Златаров”

 • ОУ „ Антон Страшимиров”

 • СОУ „ Добри Чинтулов”

 • СОУ „ Иван Вазов”

 • ГРЕ „ Г. С. Раковски”

 • ОУ „ Л. Каравелов”

 • ОУ „Бр. Миладинови”

 • СОУ „ Йордан Йовков”

 • ПГМКР „Св. Никола“


Училища от град Бургас, класирали се за етап Областни състезанияВид спорт

V – VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ – ХІІ клас


момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

СОУ „П.Росен“

ОУ „Бр. Миладинови“

Търговска Гимназия

ПМГ

„Акад.Н.


Обрешков“

Търговска Гимназия

ПМГ

„Акад.Н.


Обрешков“

Хандбал

ОУ "П.Яворов"

СОУ „К.Петканов“

ПМГ„Акад.Н.

Обрешков“ПГ по САГ "К.Фичето"

ГЧЕ "В.Левски"

ПГМЕЕ

Волейбол

ОУ „Кл. Охридски“

ОУ "Васил Априлов"

ГПАЕ "Гео Милев"

ПГМЕЕ

ГЧЕ "В.Левски"

ПГМЕЕ

Бадминтон

ОУ"Бр.Миладинови"

Бургас


СОУ "Д.Дебелянов" Бургас

ГПАЕ "Гео Милев“ Бургас

ПГТ „Асен Златаров“ Бургас

-

-


Тенис на маса

ОУ"Л. Каравелов"

ОУ"Л. Каравелов"

Търгвска Гимназия

ГПАЕ "Гео Милев"

-

-


Шахмат

ОУ „В. Априлов“


ПГТ „Асен Златаров“-

-

Лека атлетика

ОУ „Антон Страшимиров“

ОУ „Антон Страшимиров“

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

ПМГ „Н. Обрешков“ Бургас

-

-


Футбол

-


ОУ

„Княз Борис I”


-


Търговска Гимназия

-


ПГЕЕ „К. Фотинов“

В Областните състезания от ученическите игри са участвали общо 35 отбора, с 324 състезателя разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 – 7 клас; юноши и девойки 8 – 10 и 11 – 12 клас.


Училища от град Бургас, класирали се за етап Зонални състезания
При спортовете футбол и хандбал зоналните състезания са разделени на два етапа, което прави класирането за финал още по-трудно.Вид спорт

V – VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ – ХІІ клас


момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

-


ОУ „Братя Миладинови“ Бургас

ТГ

Бургас


ПМГ „Н. Обрешков“ Бургас

ГПАЕ "Гео Милев"

Бургас


ПМГ „Н. Обрешков“ Бургас

Хандбал

-


СОУ „К. Петканов” Бургас

ПМГ„Акад.Н

Обрешков“ БургасПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

ГЧЕ "В.Левски" Бургас

ПГМЕЕ Бургас

Волейбол

-


ОУ „В.Априлов” Бургас

ГПАЕ "Гео Милев"

Бургас


ПГМЕЕ Бургас

-

-


Бадминтон

ОУ"Бр.Миладинови"

Бургас


СОУ "Д.Дебелянов" Бургас

ГПАЕ "Гео Милев“ Бургас

ПГТ „Асен Златаров“ Бургас

-

-


Тенис на маса

ОУ"Л. Каравелов" Бургас

-


Търгвска Гимназия Бургас

-

-

-


Шахмат

ОУ „В. Априлов“

-

-

-

Лека атлетика

ОУ „Антон Страшимиров“

ОУ „Антон Страшимиров“

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

ПМГ „Н. Обрешков“ Бургас

-

-

Футбол


-

-

Търговска Гимназия

Бургас

ПГЕЕ „К. Фотинов”

Бургас

В Зоналните състезания от ученическите игри са участвали общо 26 отбора, с 249 състезатели разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 – 7 клас; юноши и девойки 8 – 10 и 11 – 12 клас.
Училища от град Бургас класирали се за етап Финални състезанияВид спорт

V – VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ – ХІІ клас


момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

-

-

Търговска Гимназия

-

ГПАЕ "Гео Милев"

-

Хандбал

-

СОУ „К. Петканов”


ПМГ

„Н.Обрешков”ПГСАГ „К. Фичето“

ГЧЕ „ В. Левски”


ПГМЕЕВолейбол

-


ОУ „В.Априлов”


-

ПГМЕЕ

-

-

Бадминтон

-


СОУ "Д.Дебелянов"

-

-


-

-


Тенис на маса

ОУ"Любен Каравелов"

-

-

-

-

-

Шахмат

ОУ „В.Априлов”


-

-

-

Лека атлетика

ОУ „Антон Страшимиров“

ОУ „Антон Страшимиров“

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

-

-

-


Футбол

-

-

-

-

-

-

За финалния етап от ученическите игри се класираха общо 15 отбора, с 143 състезатели, разделени в три възрасти: момчета и момичета 5 – 7 клас; юноши и девойки 8 – 10 и 11 – 12 клас. След оспорвани битки и напрегнати двубои, съпътстващи финалните състезания бургаските училища се класираха както следва:

Вид спорт

V – VІІ клас

VІІІ - Х клас

ХІ – ХІІ клас


момичета

момчета

девойки

юноши

девойки

юноши

Баскетбол

-

-


Търговска Гимназия

VII място

-


ГПАЕ "Гео Милев"

IV място

-


Хандбал

-

СОУ „Константин Петканов”

V място

ПМГ

„Н.Обрешков”III място

ПГСАГ „К. Фичето“

I място

ГЧЕ „ В. Левски”

IV място


ПГМЕЕ

III мястоВолейбол

-

ОУ „В.Априлов”

X място

-

ПГМЕЕ

VI място

-

-

Бадминтон

-


СОУ "Д.Дебелянов"

X място

-

-

-

-


Тенис на маса

ОУ"Любен Каравелов"

X място

-

-

-

-

-


Шахмат

ОУ „В.Априлов”

X място


-

-

-

-

-

Лека атлетика

ОУ „Антон Страшимиров“

II място

ОУ „Антон Страшимиров“

I място

ПГ по САГ "К.Фичето" Бургас

I място

-

-

-


Футбол

-

-

-

-

-

-

Представителите на училищата от гр. Бургас участваха в седем вида спорт. Това са волейбол, хандбал, баскетбол, тенис на маса, бадминтон, лека атлетика и шах. От общо седемнадесетте класирани отбора за Финалите на Ученически игри 2013/2014 г. от град Бургас с най-голям принос за общото класиране са:

ПГ по САГ „Кольо Фичето” с два отбора по хандбал юноши 8-10 клас и лека атлетика девойки 8-10 клас и двата отбора шампиони на България, ОУ „Антон Страшимиров” с два отбора по лека атлетика момчета и момичета 5-7 клас, като момчетата са новите шампиони на България а момичетата заемат второто място и ПГМЕЕ с два отбора по хандбал юноши 11-12 клас III място и волейбол юноши 8-10 клас VI място и отборите на ОУ „Васил Априлов” момчета 5-7 клас заели X място по волейбол и шахмат в държавните финали. Отборът на ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, който се окичи с бронзовите медали по хандбал при девойките 8-10 клас, отборът по баскетбол на ГПАЕ „Гео Милев“ и по хандбал на ГЧЕ „Васил Левски“ девойки 11-12 клас се класираха на IV – място, Търговска гимназия се пребори до VII място в жестоката конкуренция на останалите отбори по баскетбол девойки 8-10 клас и отборите заели X място в държавното ни първенство бадминтон момчета 5-7 бадминтон на СОУ „Димчо Дебелянов” и момичета 5-7 клас на ОУ „Любен Каравелов” тенис на маса.
Всички училища, класирали се за финали, показват възход и положително отношение на ученици и учители към процеса в сравнение с предходната година, като на финал са се класирали 17 училищни отбора, от които единствено отбора по хандбал на СОУ „Йордан Йовков” се пребори за първото място в страната.

II . В Общинския Спортен календар бяха проведени и добавените през 2011/2012 г.:


 • Трети спортно – подготвителни игри между детските заведения на територията на Община Бургас.

Участие взеха 30 детски заведения от Община Бургас:

ЦДГ № 1 „Звездица”, ЦДГ № 17 „Раковина”, ЦДГ № 20 „Златното ключе”, ОДЗ № 12 „Радост”, ЦДГ № 2 „Х.К.Андерсен”, ЦДГ № 9 „Пламъче”, ЦДГ №19„Ален мак”– кв. Сарафово, ОДЗ № 3 „Звънче”, ОДЗ № 5 „Иглика”, ОДЗ № 7 „Р.Княгиня”, ОДЗ № 8 „Брезичка”, ОДЗ № 15 „Моряче”, ЦДГ № 28 „Детелина”, ОДЗ № 2 „Зорница - Звездица”, ОДЗ № 6 „Р.Босилек”, ОДЗ №14 „Изгрев”, ЦДГ № 31 „Веселушко”, ЦДГ №14 „Здравец”, ОДЗ №11 „Коледарче”–кв. „Д.Езерово”, ОДЗ № 9 „Делфин”, ОДЗ № 10 „Славейче”, ЦДГ №11 „Чайка”, ЦДГ №13 „Надежда”, ЦДГ № 21 „Синчец” - кв. Банево, ОДЗ № 4 „К.Малина “ - кв. Ветрен, ЦДГ № 4 „Калинка” - с.Рудник. ЦДГ №5 „Златна рибка”

 • Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница