Отчет за изпълнение на Програма за управление 2011-2015 г., за 2014-а годинастраница6/14
Дата01.02.2017
Размер2.63 Mb.
Размер2.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

- Център за настаняване от семеен тип 2

- Защитено жилище за хора с психични проблеми

- Център за настаняване от семеен тип за деца 3

- Център за временно настаняване 1

- Център за временно настаняване 2

- Център за обществена подкрепа, включващ:

Център „Спешен прием” и Работа с деца с увреждания

и социална институция:

- Дом за стари хора “Цвета и Анка Върбанови”

- Счетоводното обслужване се извършва от Обединено счетоводство на социалните заведения.

Принципите, на които е подчинена социалната работа са качеството на живот, подкрепа, сигурност, самостоятелност.Защитено жилище за хора с умствена изостаналост

„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” се намира в кв. „Акации", ул. „Ангел Кънчев" №18. Има удобни транспортни връзки, свързващи го с останалите части на града. Заведението разполага с три обособени спални с 2 - 3 легла и необходимите битови и обслужващи помещения. На разположение е телефон - 056/849305.

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост е с капацитет 7 места за жени с лека и умерена степен на умствена изостаналост. Към настоящия момент в ЗЖ е зает пълният капацитет.

Продължителността на престоя в Защитеното жилище е в пряка зависимост от индивидуалните възможности и нужди на клиентите ползващи услугата.

За подпомагане на включването на потребителите в общественият живот се реализира Програма за социална интеграция на лица с умствена изостаналост. Основните цели на програмата са съобразени с актуалното ниво на развитие на всеки един потребител. В изпълнение на програмата бяха реализирани разнообразни дейности, като екипа използва индивидуален и групов подход в работата си с потребителите. Целта е стимулиране активността на всеки един участник в програмата, подобряване на възможностите им за адаптивно реагиране в различни ситуации.

Предлагани социални услуги в ЗЖ и постигнати резултати през отчетения период

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост осигурява битови, медицински, образователни, терапевтични, психосоциални, социално – превантивни, и други услуги, свързани с организацията на свободното време на потребителите.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги в общността.

През периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. се работеше в посока реализиране на основните цели на защитеното жилище: • създадоха се по-добри условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на хора с умствена изостаналост.

 • осъществиха се дейности за постигане на социално включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици.

 • осигуриха се мероприятия за пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда, близка до семейната, с възможност за подкрепа и изява.

 • повиши се развитието на ресурсите на настанените с реализиране на общи занимания от различни сфери на социалния и обществения живот; общуване; психо - социална и социално - педагогическа работа.

  • Дейностите са насочени към усвояване на умения за:

 • отговорно отношение към личната хигиена и участие в ежедневното почистване на жилището;

 • грижа за собственото здраве и ориентиране към здравословен начин на живот; повишаване на индивидуалното ниво на грамотност и познания за околния свят;

 • планиране и организиране на свободното време;

 • себеизразяване чрез средствата на изкуството;

 • формиране на умения за живот в групата - толерантност, обсъждане и решаване на важни въпроси, изготвяне на общи правила, поемане на отговорност;

 • разширяване на контактите със съседската общност, създаване на по-широк кръг от познати и приятели, изграждане на подкрепяща среда; адекватно поведение на обществени места;

 • запознаване с правилата за безопасно движение по улиците, самостоятелно придвижване, вкл. и с обществен транспорт, в рамките на населеното място; ориентиране в градската среда - разпознаване на ключови места, местонахождението на важни институции и др.

Стимулира се самостоятелния избор на решение на всеки потребител в различни ситуации.

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания (ЦСРИХЗУ)

Центърът предлага комплекс от социални услуги, включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности осъществени по индивидуални програми за създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучения за водене на самостоятелен начин на живот. Потребителите се обучават и консултират от екип специалисти: двама социални работници, трудотерапевт, компютърен специалист и рехабилитатор.

Поради различното входящо ниво на потребителите и техния интерес провеждането на групови занятия по компютърна грамотност е невъзможно. С всички потребители се работи индивидуално, което е най-доброто за успешното усвояване на преподаваната материя. През 2014 г. с индивидуални програми са се обучавали 9 потребителя, 6 потребители са с индивидуални консултации.

В изучаването на Брайл упражненията основно се състоят във водене кратки записки и бележки, писане на кратки текстове – съдържание на песни и стихове по конкретни поводи.

ЦСРИХЗУ разолага с над 600 заглавия художествена литература в говорящ вариант, Брайлови периодични издания и електронни учебници. Служителите на ЦСРИ консултират и подпомагат потребителите при избор на книги в електронен формат пригодени за четене от хора със зрителни увреждания. Фонобиблиотеката е отворена за всички потребители. Повечето от тях са активни читатели. Осъществяваме посредническа дейност при снабдяване с помощнотехнически и тифло средства и включване в професионални курсове в НЦСР – Пловдив.

Спортната дейност е част от двигателната терапия и теренното лечение съчетано с мобилност – фитнес на открито и в Центъра под ръководството на рехабилитатор, разходки и походи в Морската градина.

Културните и обществени мероприятия организирани от ЦСРИХЗУ са част от услугите за социална рехабилитация и интеграция, които центъра предлага. Те насърчават и подкрепят социалното, емоционално, образователно и културно развитие на всеки потребител, като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в общността.

Защитено жилище” за хора в риск

“Защитено жилище” за хора в риск е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите.

Разкрито е със Заповед на МТСП-АСП № РДО1-296 от 28.03.2007 г.

Потребителите на социалната услуга са младежи и девойки, биологични сираци, или изоставени от родителите си и отгледани в ДДЛРГ на територията на цялата страна. С предимство се ползват лицата родени в Община Бургас.

Защитеното жилище се намира в триетажна сграда разположена в центъра на града. Има изградена добра инфраструктура. Съвсем близо до дома са ЖП гарата, Общината, Бюрото по Труда, болницата, Вечерната гимназия, морската градина и плажа.

На първия етаж се намират клубът за свободно време, в който има телевизор, музикална уредба и библиотека; административен кабинет и стая за социална работа.

На втори и трети етаж са спалните помещения с бани и санитарен възел.

В сутерена се помещава кухненски блок, трапезария, склад и мокро помещение.

Капацитета на жилището е десет човека:

- шест момчета

- четири момичета

За отчетния период екипът на Защитено жилище работи с група от младежи, която беше изведена от ДДЛРГ ”Ал.Г.Коджакафалията”. Индивидуалната и групова работа са задължителна част от работния процес за социализация и компенсиране на социалните дефицити на потребителите. На фокуса на нашето внимание е придобиване степен на образование–гимназиален етап, като съществува възможност за професионални курсове за обучение чрез Д „БТ“ и различни НПО. Към момента всички младежи са учащи се.

Друг основен акцент в работата на екипа е в посока трудова реализация. Част от проблемите и предизвикателствата пред които се изправят младежите са следните: Значителна част от младежите трудно намират работа поради липса на професионална подготовка. Дори и да имат  общообразователна такава, нямат конкретни знания и навици в търсените професионални сфери, което ги превръща в хора притежаващи квалификация, но в действителност те са неквалифицирани .Когато биват настанени при нас те са обучавани в основни умения, необходими за търсене на работа - писане на СV, подготовка за интервю и как да се държат на среща с работодател.ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Социалните услуги са дейност, които подпомагат и същевременно разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен  начин на живот. През 2014 год. дейността на патронажа бе насочена към две посоки- разширяване на дейността и подобряване и развитие на социалната услуга „Личен асистент”. С решение на Общински съвет капацитета на Домашен социален патронаж e 800 места.

През месец април социалната услуга „Домашен социален патронаж” получиха жителите от с. Брястовец, а през месец май и жителите на гр.Българово. С разширяване на дейността на патронажа се наложи разкриване на нов - десети район за разнос на храна. Това стана факт благодарение на това, че в края на 2013 год. Община Бургас закупи 3 броя автомобили за разнос на храна и с тях се поднови авто-парка на Домашен социален патронаж на 100 процента. Към настоящия момент патронажа работи на пълен капацитет.

Домашен социален патронаж  обслужва възрастните хора от града, 8 квартала, 6 села и гр. Българово.


През отчетния период са извършени следните услуги:Вид услуга

Брой потребители

Брой услуги

1

Обслужване

9608
2

Доставка на храна

9608
3

Хигиени услуги

2034

9802

4

Административно битови

610

1260

5

Здравни потребности

115

139

През отчетния период са:

Вид движение

Брой потребители

1

Новоприети

284

2

Отписани за винаги

137

3

Чакащи към 31.12.2014 год.

48

Социалните услуги предоставяни от Домашен социален патронаж покриват голяма част от нуждаещото се население. Стартиралата през 2013 година услуга „Личен асистент” бе приета много добре, което за пореден път потвърди нуждата и ползите от нея. Това е причината, екипът на Домашен социален патронаж Община Бургас усилено да работи в посока на нейното подобряване, развитие и устойчивост. Първоначално услугата стартира като Европейски проект, с финансиране от Европейски социален фонд. Проектът беше с продължителност от една година и приключи на 31.07.2014 год. В отговор на нуждата от тази услуга домашен социален патронаж и Община Бургас незабавно потърсиха възможност за финансиране със собствени средства и резултатът от 01.08.2014 год. услугата „Личен асистент” към Домашен социален патронаж продължава, като се реализира с общински средства. Личните асистенти- 23 на брой, запазват своята работа, като официални служители и обгрижват 29 потребители.

Основен приоритет на Домашен социален патронаж е да предоставя високо качествена храна, доставена на време.

Ежедневно екипа обменя информация с потребителите относно качеството на храната, нейното разнообразие, обслужване от страна на социални работници и санитари, както и препоръки и предложения от тяхна страна.

С разширяване дейността на патронажа и на новата социална услуга „Личен асистент” ще  бъдем полезни за по-голям брой хора, с цел подобряване условията им на живот, качеството и вида на грижите полагани за тях.
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

предлага комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, организация на свободното време и личните контакти,изграждане на умения за самостоятелност, като по този начин се подобрява качеството им на живот и се предотвратява социалната им изолация.

Към 31.12.2014 година заетите места са 25 в съотношение 13 жени и 12 мъже.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги. За всеки потребител е разработена програма за индивидуална социална работа според възможностите и интересите му. Тези услуги подпомагат реализацията на личностния потенциал на потребителите и изграждането на отговорно поведение към себе си и другите; дава им възможност да придобият и затвърдят битови и хигиенни умения чрез ангажирането им в социално-позитивни дейности, развитие на самостоятелност, знания и умения за ориентиране в околната среда.ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

През 2014г. работата по социалната интеграция на деца на улицата осигурява услуги за посрещане на основните нужди и дневни грижи на 18 деца (9 момчета и 9 момичета) и техните семейства. Децата са на възраст от 9 до 15 години. Седемнадесет от децата са насочени с направления, а едно от децата е насочено със заповед от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”- Бургас.

Предлаганите в ДЦРДУ дневни грижи включват следните дейности: • Посрещане на базисни нужди, като безопасен подслон през деня, топла храна на обяд, ежедневни хигиенни грижи, дрехи и обувки. Ежедневно екип на ДЦРДУ посещава домовете на децата в кв. „Г. Езерово” и кв. „Победа” и ги придружава до сградата на ДЦРДУ.

 • Профилактика и медицински услуги: Основната задача на екипа на ДЦРДУ е информиране, консултиране и съдействие за извършване на профилактика – насърчаване на децата и техните семейства за спазване на лична и обществена хигиена.

 • Индивидуална социална работа и работа със семейството: Услугите по социално консултиране се предоставят предимно в общността в която живеят децата, потребители на услугата. Работата е изнесена в центъра на града и в кв. „Победа” и „Горно Езерово”, където живее предимно ромско население.

 • Образователни и ограмотяващи занимания: Дневният престой на децата в ДЦРДУ се организира по график. Учебните занимания в Центъра обхващат основните предмети. Всички педагогически занимания са съобразени с образователното им ниво, след провеждане на интервюта с децата с цел определяне степента на владеене на български език и осъществяване на оценка за нивото на грамотност и нуждата от образование. Посредничество при подобряване на връзката на детето и училището: От страна на ключовите специалисти са провеждани периодични посещения в ОУ „В. Левски” кв. „Г. Езерово” и ОУ „Христо Ботев” кв. „Победа”, където са осъществявани срещи с класните ръководители на децата за установяване посещенията, трудностите и успехите им в училище. Установено е, че повечето деца се включват в учебния процес, но мотивацията им е неустойчива.

 • Пълноценно прекарване на свободното време и развиване на творческите способности на децата: През 2014г. продължиха дейностите в клубовете по интереси. В Клуб „Уча се...” се цели усвояване на социални (жизнени) умения, като умения за приготвяне на храна, грижа за облекло и външен вид, усвояване на трудови навици, любов към природата. В Клуб „Играя и се състезавам” се цели развиване на личностни, социално значими качества: смелост, инициативност, находчивост, самообладание, самостоятелност, самоувереност, адаптивност, самооценка, усвояване на базови принципи в положителната комуникация. С удоволствие участват в клуб „Геймър...и още нещо”, където имат възможност да усвояват съвременните технологии. Запознати са с дейностите, които компютъра извършва, използването на мишка и клавиатура.

РАБОТА НА ТЕРЕН (МОБИЛНА РАБОТА)

През 2014г. екип на ДЦРДУ проведе 149 улични обходи в района на Централна градска част: църквите „Св. Св. Кирил и Методий”, „Св. Иван Рилски”, „Св. Богородица”; ул.”Александровска”; района на Театър за драма, опера и балет; Централна ж.п. гара и ДКЦ -2 (бивша Трета поликлиника). След всеки обход се изготвя протокол, в който се вписват данните за децата, с които е установен контакт, местата, на които са открити да просят и предприетите действия.

Родителите са информирани за незаконността на действията им спрямо използването на децата си за просия и са мотивирани да прекратят това. В случаите когато не го направят се подава сигнал на телефон 112. Информацията от извършените обходи ежемесечно писменно се предоставя и на I –во, II- ро и IV- то РУП на ОД на МВР- Бургас.
Център за настаняване от семеен тип ”Ронкали”

ЦНСТ”Ронкали” функционира като социална услуга в общността и се финансира като държавно делегирана дейност.

Капацитета за настаняване в ЦНСТ”Ронкали” е 15 деца.

За изминалата година има 2 случай на осиновяване на деца.

ГРИЖИ ЗА ЗДРАВЕТО:

В началото на 2014 година се подновиха договорите със здравната каса за личен лекар и личен стоматолог на децата. Също така се поднови и договора ни със Службата по трудова медицина.

ПОСЕЩЕНИЯ НА БЛИЗКИ И РОДНИНИ:

През 2014година бяха сключени договори за предоставяне на социални услуги между ЦНСТ”Ронкали” и Център за обществена подкрепа към Община Бургас.Целта на договорите – Подготовка и подкрепа за реинтеграция в биологично семейство.Служителите от ЦОП организираха периодични прегледи на изпълнението на Плана за предоставяне на услугите. Продължителността на договорите бе шест месеца.Постигане на договорената цел не бе изпълнена поради неспазване на договорните отговорности от страна на родителите .

ОБРАЗОВАНИЕ:

През новата учебна 2013/2014г. децата бяха записани в следните училища:

Спортно училище - 4деца, Немска езикова гимназия – 1 дете, Основно училище ОУ”П.Р.Славейков” – 6 деца, Помощно училище 1 дете.

През новата учебна 2014/2015г. децата ни са записани в следните училища:

Спортно училище- 2 деца, ГПНЕ”Гьоте”-1момиче, Основно училище ОУ”П.Р.Славейков”- 4 деца, Помощно училище 1момче, СОУ”Епископ Константин Преславски” – 1 момиче, Търговска гимназия 1момче, СОУ”Добри Чинтулов” 2 деца момче и момиче, СОУ”Елин Пелин” - 1 момиче.

Ръководителят на ЦНСТ „Ронкали” посещава всяка родителска среща и мероприятията организирани от училищата в които учат децата.

При всеки сигнал за възникнал проблем или за съдействие срещите с класните ръководители се извършваха от ръководителя,психолога или социалният работник на Дома.

РАБОТА С ОБЩНОСТТА, ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ се осъществява всеки месец.ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ “ СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ - социалната услуга, която предоставя ДЦРД е днавен грижа за деца с увреждания.

За периода януари - декември 2014г. са обслужени 24 деца. Разпределени в три групи на възраст от 5г до 18г. Работата в центъра е индивидуална и в група, в зависимост от потребностите на децата. Дейностите които се предлагат са: социална работа по групи, индивидуални логопедични, психологични, рехабилитационни, арттерапевтични и учебни занятия. 15 деца се обучават от педагози на Помощно училище и 8 от масово училище.

На децата се предлагат разнообразни социо културни мероприятия, срещи с техни връсници от масови детски градини и училища, разходки на открито. Също така получават и обяд съобразен с изискванията на РЗИ.
Кризисен център” за лица и деца, жертви на насилие

На основание Договор Рег. №460076/1/22.10.2013г за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» , Кризисен Център за деца и лица, жертва на насилие и трафик /КЦ/, продължава дейността си.

Кризисния център е с общ капацитет - 8 места. За отчетния период в Кризисния център са били настанени общо 32 лица, от тях 11-непълнолетни и 19-пълнолетни лица и двама потребителя настанени като непълнолетни , но през времето на престоя си са навършили пълнолетие. Всички потребители на услугата са настанени със заповеди и направления на Дирекция „Социално подпомагане“.

В Кризистния център се предоставят дейности по задоволяване на:


 • ежедневни потребности;

 • здравни потребности;

 • образователни потребности;

 • рехабилитационни потребности;

 • потребности в свободното време;

 • потребности от контакти със семейството, приятелите, близки и други лица;

Чрез дейността на екипът в Кризисният Център, помощ и подкрепа за изминалата година, получават 32 потребителя. Всеки един настанен потребител получава, помощ подкрепа и съдействие както за възстановяване от преживяното, така и съдействие за разрешаване на проблемите си.

В Кризисен център гр. Бургас, работят социални работници на 12 часа - денонощно. Те работят на база идентифицираните потребности и индивидуалния план за предоставяне на услугата.

За изминалата година в Кризисен център Бургас със заповеди и направления на ДСП, в центъра са настанени 19 непълнолетни лица, 11 пълнолетни лица и 2 потребители навършили пълнолетие по време на престоя, съответно:

За всеки от клиентите е отворено досие, което се комплектова съгласно Наредбата за критерии и стандарти за услуги за лица, ползващи социална услуга в общността и влязлата от 2012 година, Методика за Кризисен Център.


ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП - 1

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване.

Тази социална услуга  е създадена с цел подкрепа на деца и младежи, напускащи Домовете за деца лишени от родителска грижа. ЦНСТ е с капацитет 7 места. Има 3 момичета и 4 момчета, на възраст 12, 13 и 16 години. През месец септември 2014г. Едно от децата е изведено от ЦНСТ, тъй като е настанено в приемно семейство. Към настоящият момент децата са 6 от които 3 момчета и 3 момичета.

Центъра представлява апартамент от 120 кв.м. намиращ се  в к/с „Славейков“, комплекс с изградена много добро инфраструктура. Жилището разполага с три спални помещения, хол, трапезария, кухня , баня, тоалетна и мокро помещение. В жилището има всичко необходимо за спокоен и пълноценен и качествен живот на децата.


Основна цел на Център за настаняване от семеен тип  е не само предоставяне на подслон, а осигуряване на среда, близка до семейната, като сме  осигурили плавен преход от институцията към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношения с институции, съседи и общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата.

С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с нуждите и потребностите на всяко от децата.        Услугата е 24 часова и е обезпечава от екип от специалисти: управител, психолог, социален работник, педагог – 2 бр., асистент.Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие

На основание Заповед №РД 01-224/16.02.2012г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане и Договор с рег.№ 46-00-32/1 за управление на социални услуги в общността между Община Бургас и Асоциация «Деметра» от 16.05.2012г. «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие» гр. Бургас стартира дейността си.

В «Център за социална рехабилитация и интеграция на лица пострадали от насилие» работи екип от следните специалисти: директор, социален работник, психолог и юрист. Екипът притежава необходимия професионален опит и стаж да работи по проблемите на целевата група.

Капацитът на „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие” е 15 лица месечно, ползващи услугите със заповед на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане” гр. Бургас.

За периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие” беше посетен общо от 241 нови клиенти /211- жени и 30-мъже/, търсещи помощ и съдействие от екипа от специалисти, работещи в него. С тях са проведени общо 378 консултации, от които социални- 108, с психолог- 145 и с юрист- 125. Обработени са 76 молби по ЗЗДН /Закон за защита срещу домашно насилие/, които са подадени в Районен съд – Бургас, всичките с искане за незабавна защита и съобразно случая налагане на следните ограничителни мерки:

1. Задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие;

2. Отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда;

3. Забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда;

4. Временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето;

5. Задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програма за извършители на насилие в „Център за социална рехабилитация и интеграция на лица, пострадали от насилие” гр. Бургас.

6. Насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Със заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане„ гр. Бургас за дългосрочно ползване на услугата са насочени 21 лица.

С тях са сключени договори за предоставяне на дългосрочна социална рехабилитация за срок от 6 до 12 месеца.

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица от рискови групи

Център за социална рехабилитация и интеграция за лица от рискови групи /роми, затворници, бивши затворници, младежи от институции/ е делегирана държавна дейност, регламентирана с договор № 6300181/1/ от 17.05.2012г.

Това е нова форма на социална услуга, насочена към удовлетворяване потребностите на тези групи от професионално обучение и повишаване на адаптивността и интеграцията им в общността, чрез подкрепа на тяхното лично, социално, професионално и образователно развитие, към Сдружение Бизнес Център Бургас с адрес гр. Бургас кв. Победа ул. Хан Омуртаг”№ 36Б.

ЦСРИ е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на следните социални групи:

Капацитет на ЦСРИ- 15 потребители.

 Потребителите на ЦСРИ за отчетната 2014г са лица от следните рискови категории: • Изтърпяли присъда” лишаване от свобода”- 17

 • Повторно осъдени-2

 • Осъдени на пробация:-1

 • С риск от бедност и социална изолация/ липса на образователна, трудова и социална реализация/ - 16

 • С риск от зависимости-1

РЕСУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА В СЪОТВЕСТНИЕ СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ СТАНДАРТИ: Материалната база включва: Приемна; 2 офиса за социална работа; Зала за групови обучения- оборудвана с компютри, дъска за изложение на теоретичен материал, мултимедиен проектор; Санитарен възел; Място за почивка с кафеавтомат, диспенсър за вода и автомат за пакетирани хранителни продукти, служебен автомобил.

Човешки ресурс: През 2014 г. услугата ЦСРИ е обезпечена със следните специалисти: управител ЦСРИ, той и социален работник, двама социални работници, трудотерапевт.

През отчетния период са ползвали услугата ЦСРИ - общо 35 лица :

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ЦСРИ:

В практиката ни по предоставяне на социалните услуги е въведен механизъм за събиране на обратна връзка от потребителите. Това се случва, чрез анкетиране на потребителите на всеки един етап от процеса, но най-важните моменти са при споделянето на оценката на потребностите и договарянето на плана за услугата, както при прегледа на случая и задължително при приключване на услугата. От участниците в анкетирането е видно, че са получили подкрепа и осъзнават положителна промяна за себе си и близките си. В някои от случаите е необходимо време на човека да осмисли и да може да формулира промяната и ползата от услугата, за това за нас е важно да установим желанието за сътрудничество и за продължаване на услугата.

През изминалата година дейността на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора в риск, бе регулярно представена в Фейсбук страницата на Сдружението, като се публикуват различни инициативи от дейността. Информационни материали се предоставят в институции и организации имащи отношение към проблемите на целевата група.

Организирани бяха и няколко работни посещения с други доставчици на услугата ЦСРИ, с цел обмен на информация и добри практики.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ И ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ:

Проект „Социално включване на правонарушители, чрез иновативни модели на социални предприятия”, Договор № BG051PO001-7.0.07-0140, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През отчетния период екипът на ЦСРИ си партнира и със Сдружение „Амалипе“ по проект за изграждане на регионална доброволческа мрежа.

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП – 2

Център за настаняване от семеен тип 2 е разкрит със заповед № РД 01-220 /20.02.2013 година на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомогане, като капацитетът на центъра е 8 деца на възраст от 7 до 18 годишна възраст.

Редът и начинът за настаняване са регламетирани в Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Правилиници и други нормативни документи. Настанените деца в Център за настаняване от семеен тип 2 /ЦНСТ 2/ са на постоянна грижа.

Социалните услуги, които се предоставят на децата от Център за настаняване от семеен тип 2 са : • осигуряване на подслон, храна и безопасна и сигурна среда на живот;

 • опазване живота и здравето на настанените деца;

 • отглеждане и възпитание на настанените деца;

 • осигуряване на необходимите условия за живот съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете;

 • осигуряване на здравни и медицински грижи на настанените деца- личен лекар и стоматолог;

 • осигуряване и доставяне на здравословна готова храна от външна фирма съобразена с всички изисквания за хранене на деца;

 • осигуряване на децата в образователния процес и подпомагане при подготовката им;

 • осигуряване на социално и психологическо консултиране на децата от специалистите на ЦНСТ 2, а при необходимост и на външни специалисти;

 • осигуряване на дейности за подпомагане на творческите умения и таланти на децата;

 • осигуряване на закрила от насилие, злоупотреби и тормоз;

 • обгрижване и оказване на подкрепа на децата с увреждания;

 • посредничество между семейство и дете;

 • организиране на свободното време на децата.

Център за настаняване от семеен тип 2 е социална услуга в общността, чието местоположение и материална база съответстват на целите и функциите на услугата. Капацитетът на социалната услуга е 8/ осем/ деца, от които 5 /пет/ момчета и 3 /три/ момичета. Децата са разпределени в 3 / три/ спални помещения по пол и възраст на втория етаж. На първия етаж е обособена кухня с трапезария и дневна / хол/.

Местоположението на Център за настаняване от семеен тип 2 е съобразено с интеграцията на децата в общността и задоволяване на потребностите на настанените деца от образование, здравеопазване, транспорт, развлечения и др.

По възрастов и полов признак настанените деца са както следва:


 • 12 години – 2 деца, от които 1 момче и 1 момиче;

 • 15 години – 1 дете - момче;

 • 16 години – 2 деца, от които 1 момче и 1 момиче;

 • 17 години – 2 деца – момчета;

 • 18 години – 1 дете- момиче.

Социалната услуга ЦНСТ 2 осигурява безопасна и сигурна среда за живота и здравето на децата:

 • ЦНСТ 2 има разработен план за действия за предпазване на децата от природни бедствия и аварии;

 • запознава децата с правилата за евакуация и действия при възникване на критични ситуации;

 • провежда евакуационни упражнения на всеки 12 месеца;

 • разработена е процедура за посещение на външни лица;

Всяко дете настанено в Център за настаняване от семеен тип 2 има разработен план за действие и план за грижи съобразно индивидуалните му потребности, като социалния работник на детето води досие, в което прилага всички негови документи.

На всички настанени деца в център за настаняване от семеен тип 2 е осигурен личен лекар.

На децата със специални потребности е осигурена индивидуална подкрепа с цел избягване на възможни притеснения или негативни реакции от страна на останалите настанени деца. Към децата със специални потребности се подхожда деликатно относно личната и полова хигиена, комуникативни умения, образование. Осигуряват се възможности за изразяване и зачитане на мнението им.

Център за натаняване от семеен тип 2 осигурява възможност за осъществяване на лични контакти с родители, близки и роднини. Разработена е процедура за начинът, по който се осъществяват контакти, като се осигурява помещение, в което да се осъществяват срещите винаги в присъствието на служител на ЦНСТ 2. При посещение на родители и близки в Журнал се записват : трите имена на посетителя, датата и часът на посещение, адрес и продължителността на срещата.

Защитено жилище за лица с психични разстройства”/ЗЖЛПР/

ЗЖЛПР е социална услуга в общността, чиято цел е създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребители, превръщане на психичното здраве в ценност за личността и обществото, всестранна помощ и защита на специфичните права и интереси на хора с психични разстройства.

Разкрито е със Заповед на МТСП-АСП № РДО1-362 от 28.02.2011г.

Персоналът е в активна работоспособна възраст, с опит, владеене на компютърни умения и езикови познания и има капацитета да работи за постигане на европейските норми и стандарти в предлагането на социални услуги за хора с психични разстройства.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: Социалните работници продължиха индивидуалната и груповата работа с потребителите по заявените от тях теми и интересуващите ги въпроси. Провеждаха срещи, разговори и индивидуални консултации. Поддържаха разговори с тях относно възникнали проблеми. Насочваха ги към подходящи дейности и терапия, подпомагаха разширяването на социалните им контакти.

Запознаваха се и проучваха новите моменти в законодателството (документи и нормативи), свързани със социалната работа, както и други такива, имащи отношение към преките им задължения с цел разрешаване на конкретни проблеми на потребителите на ЗЖЛПР.

Периодично бяха актуализирани индивидуалните планове на потребителите и сформирани основните насоки за бъдеща социална работа в зависимост от потребностите и съобразно желанията им.

Работиха по попълване на основната документация, съгласно стандартите и критериите за предоставяната социална услуга.

Социалната насоченост на проблемите, които голяма част от потребителите имаха и темите, които ги вълнуваха предостави добра възможност на мултидисциплинарния екип правилно и точно да подбере и им предостави актуална информация и подходящи обучения.

ОБУЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ: Педагогът, социалните работници и медицинското лица от екипа на ЗЖЛПР продължиха с обучителната дейност за запълване на образователния дефицит, чрез оказване на подкрепа за усвояване на елементарни образователни умения. Участваха в педагогически и образователни дейности, подпомагаха развитието на фината моторика и зрително – моторната координация на потребителите, креативността, както и осигуряването на подходящи материали и помагала за целта;

Оказваха съдействие, подкрепа и помощ за правилно разпределение на личните средства на потребителите, както и съдействие и помощ при организиране на свободното време.ТРУДОТЕРАПЕВТИЧНИ ДЕЙНОСТИ: Целта на трудотерапията е да подпомага социално - трудовото адаптиране на лицата с психични разстройства, за интегриране в обществото, откриване на лични дарби и хобита, преживяване на радост от труда и общуването, повишаване качеството на живот.

МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ: Работеше се по индивидуалните планове за здравна грижа на потребителите, както и по съставените здравни програми. Ползваха се услугите на личния лекар при прегледи, издаване на различните видове мед.направления и документи; стоматологични и психиатрични услуги.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА

Център за настаняване от семеен тип за деца е разкрит със Заповед № РД 01-898/20.08.2013 година на Министерството на труда и социалната политика,Агенция социално подпомагане.

Центърът за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТД/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, които имат нужда от грижи извън тяхното семейство, деца лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани всички възможности за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Капацитетът на центъра е 8 деца,на възраст от 7 до 18 години.

В Центъра е създадена среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за пълноценно личностно, физическо, емоционално развитие и съзряване, за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

В ЦНСТД се предоставят социални услуги, осигуряващи основни жизнени потребности като:


 • осигуряване на храна, подслон в условията на сигурност , зачитане на достойнството на детето и съобразно неговите индивидуални потребности , нужди и желания;

 • опазване на живота и здравето на всяко от настанените деца;

 • отглеждане и възпитание на децата;

 • осигуряване на питателна и здравословна храна, съобразена с всички изисквания и разпоредби за хранене на деца, както и приятна атмосфера за хранене;

 • осигуряване на здравни и медицински грижи – избор на личен лекар и стоматолог за настанените деца, при необходимост прегледи и консултации с други специалисти;

 • осигуряване на психологична подкрепа, психологично консултиране и психотерапия съобразно потребностите на всяко дете и стимулиране пълноценното развитие и изява на детето според възможностите му.

 • осигуряване на достъп до подходяща форма на образование и обучение, съобразно индивидуалните възможности на всяко дете, подкрепа и подпомагане при адаптацията към училищната среда и при самоподготовката , осигуряване на необходимите материали, помагала и пособия, свързани с посещението в училище;

 • осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и умения за независим живот и повишаване на личностната, социалната и гражданска култура и компетентност ;

 • осигуряване на закрила от насилие, злоупотреба и тормоз;

 • обгрижване и подкрепа на децата с увреждания;

 • осигуряване на условия и възможности на детето да познава родителите си, семейната си история и принадлежност, такива каквито са в действителност, поддържане на връзката дете - родители, осигуряване на сигурност ,защитено пространство и време за срещи между тях;

 • организиране свободното време на децата;

ЦНСТД разполага с два апартамента, разпределението в които е съобразено с конкретните потребности на потребителите.

В ЦНСТД се осигурява възможност за осъществяване на лични контакти с родители,близки и роднини. Разработена е процедура за начинът, по който се осъществяват срещите като се осигурява помещение за това , винаги в присъствието на служител от ЦНСТД. Посещенията се записват в Журнал, с трите имена на посетителя, датата и часът на посещение, адрес и продължителност на срещата.


Център за временно настаняване 1 и 2“

Социалната услуга в общността „Център за временно настаняване“ 1 и „Център за временно настаняване“ 2 са разположени в едноетажна сграда с РЗП = 560 кв.м. и функционират от 01.04.2013г. Социалното заведение е разположено в една от най – тихите части на града в кв. „Акациите” на ул. „ Беласица” № 6. Предлаганите условия са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на подобен вид услуга. Всяко от социалните заведения разполага с по 15 места за настаняване на бездомни хора. Към момента и два центъра за временно настаняване функционират като държавно-делегирана дейност. Осъществяват се съдействие за решаване на социално-битови проблеми и включване в различни курсове и програми за квалификация и преквалификация.

Специалистите разработват обучителни, индивидуални и групови планове и водят индивидуалната документация на всяко лице като участват в екипни срещи.

Действията на екипа са насочени към изграждане на изгубените социални умения и навици, придобиване на трудови и битови умения чрез ангажиране активността на потребителите в социално-позитивни дейности.


ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ”

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА “ЦВЕТА И АНКА ВЪРБАНОВИ”-БУРГАС е специализирана институция, осигуряваща условия близки до обичайната домашна среда.

Институцията е с капацитет 32 жилищни места за мъже и жени в съотношение, отговарящо на необходимостта, към момента са 9 места за мъже и 23 за жени.

Предлаганите социални услуги са за физически и психически съхранени възрастни хора.

ДСХ осигурява битови, медицински, обичайни и други услуги, разнообразяващи свободното време на потребителите.

Предоставяните услуги са съобразени със стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги, съобразно Закона за социалното подпомагане, както и методики и указания на МТСП.

За всеки домуващ, настанен в ДСХ е изработена програма за индивидуална социална работа според възможностите и интересите.

Социалното заведение успешно работи с организации от неправителственият сектор - Клубове на пенсионера, Български червен кръст и др.ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

През 2014г. ЦОП продължи да развива дейността по предоставяне на социални услуги в общността, като затвърди установената положителна практика и въведе нови механизми за ефективни и качествени услуги. Капацитетът на ЦОП - Община Бургас е 100 броя случая месечно, но предвид нарастващия брой на нуждаещите се от ползване на социални услуги е установена трайна тенденция ЦОП да работи над капацитета. Работата през 2014г. е изцяло организирана съгласно приоритетите, заложени в Стратегическия план за развитие на ЦОП за периода 2012 – 2014 година. Същият е разработен с оглед предоставяне на достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които да допринасят за подобряване качеството на живот, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за децата, семействата и общностите в риск. Приоритетите на Стратегическия план са изцяло съобразени с Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Община Бургас (2010г. - 2015г.).

Насочени към ЦОП в периода 01.01.2014г. – 31.12.2014г.:

324 бр. обслужени случая /от тях 26 бр. са ползвали 2 различни социални услуги, а един от тях е ползвал 3 различни социални услуги/, 231 нови случаи и приключени за периода 220 случая.

498 бр. изготвени социални доклади

263 бр. получени направлени от ДСП

17 бр. получени заповеди от ДСП за настаняване в ЦСП

5 бр. получени заповеди от ДСП за предоставяне на социална услуга25 бр. получени Заповеди за Прилагане на полицейска закрила на дете и настаняване в ЦСП


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница