Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница1/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Министерство на външните работи
2015

ОТЧЕТ

за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 г.
СЪДЪРЖАНИЕ


I.МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 3

II.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ОТ БЮДЖЕТА 6

III.ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 8

IV.ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА външнополитическите приоритети на правителствената програма 8

V.ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ПО ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ 11

политика „Развитие на ефективна дипломатическа служба” 11

Програма 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” 11

Програма 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина” 20

Политика „публична дипломация” 26

Програма 3 „Публични дейности” 26

Програма 4 „Културна дипломация” 41

политика „активна двустранна и многостранна дипломация” 48

Програма 5 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО” 48

Програма 6 „Двустранни отношения” 58

Програма 7 „Многостранно сътрудничество” 69

Програма 8 „Европейска политика” 88

Програма 9 „Визова политика и управление на кризи” 104

Програма 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” 110
 1. МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. формулира следните външнополитически приоритети, които обуславят работата на МВнР:

 • ЗАСИЛЕНА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС И НАТО. ЗАПАЗВАНЕ НА ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ И ПОЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ АНГАЖИМЕНТИ НА СТРАНАТА НА БАЗАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ

 1. Превръщане на България в активен участник в процеса на вземане на решения в Европейския съюз

 2. Пълноценно участие във формирането и реализацията на политиките на ЕС по ключови за Съюза и страната въпроси

 3. Участие във формирането на ОВППС на ЕС

 4. Гарантиране на сигурността на съюзниците и адаптиране на Алианса към променената среда за сигурност, предвидени в Плана за действие за готовност.

 5. Ефективно участие на Република България във формулирането на стратегическите приоритети и насоките на развитие на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). • ПОЛИТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА НА ОСНОВАТА НА НОВ ЗАКОН ЗА КОНСУЛСКАТА ЗАЩИТА, ЕЛЕКТРОННИ КОНСУЛСКИ УСЛУГИ И СИСТЕМА ЗА РЕАГИРАНЕ В СЛУЧАИ НА БЕДСТВИЯ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

 1. Защитаване на правата и интересите на българските граждани в чужбина чрез по- ефективна консулска защита. 2. Усъвършенстване на съществуващите и внедряване на нови електронни административни услуги в системата на Министерството на външните работи (МВнР).

 3. Внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството за гарантиране ефективността и надеждността на електронните консулски услуги, предоставяни от МВнР.

 4. Въвеждане на интегрирана система за електронен информационен обмен, в т.ч. на класифицирани материали.

 5. Ефективно управление на миграционните процеси, включително свободното движение на работници, в съответствие с достиженията на правото на ЕС
 • СТИМУЛИРАНЕ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ КУЛТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОЛИТИКИ КЪМ БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН СТРАНАТА И ИСТОРИЧЕСКИТЕ БЪЛГАРСКИ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА И АКТИВНОТО ИМ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПРОЦЕСИТЕ В СТРАНАТА

 1. Участие в процесите на формиране на културни и образователни политики, целящи реално интегриране на българските общности в чужбина (БОЧ) и активното им отношение към процесите в страната.

 2. Развитие на историческите български общности и запазване на българското им самосъзнание и етнокултурна идентичност в страните от региона на Югоизточна Европа (ЮИЕ).

 3. Организиране на обучение и извънкласна дейност в българските неделни училища зад граница за съхраняване на родния език, националната идентичност, традиции и култура.

 4. Поддържане и разширяване на българските лекторати по света.
 • ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИТЕ ПАРТНЬОРСТВА НА БЪЛГАРИЯ И ДВУСТРАННИТЕ Й ОТНОШЕНИЯ С НАЙ- БЪРЗО РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СВЕТОВНИ ИКОНОМИКИ
 1. Задълбочаване на диалога и динамичното сътрудничество между България и САЩ във всички области. 1. Подобряване на координацията и сътрудничеството с българските институции при кризисни ситуации.

 1. Изграждане на устойчив двустранен политически диалог с Канада

 2. Поддържане на политически, икономически и културни отношения с Руската федерация.

 3. Поддържане на активни отношения с Китай, Индия, Япония, Република Корея, Виетнам, Австралия, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Нова Зеландия, Монголия и други страни от региона на Азиатско-тихоокеанския регион (АТР)

 4. Разпространение и налагане на български стоки, продукти и услуги в района на Централна Азия –Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, Киргизстан и Таджикистан. Улесняване на достъпа на туристи от тези държави до българските летни и зимни курорти.

 5. Присъединяване на Република България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
 • ПОЛИТИКА НАПОДКРЕПА ЗА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ ПРИ ЯСНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ЗАКОННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ТАМ. АКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС И НА РЕГИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА И ЧЕРНОМОРСКИЯ БАСЕЙН

 1. Активно участие в реализирането на политиките на ЕС и Република България в регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския басейн.
 1. Участие на България в изпълнението на Стратегията на ЕС за морска сигурност в контекста на регионалната сигурност в ЮИЕ.

 2. Последователна подкрепа на Република България за европейската и евроатлантическа интеграция на страните от Западните Балкани и Турция в съответствие с българския национален интерес и защита правата на българските общности там.

 3. Политика за развитие – формулиране на проекти с културно измерение. • ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЕС ПРЕЗ 2018 г.

 1. Ефективна подготовка на Република България за Председателството на Съвета на ЕС.

 2. Ефективна Комуникационна стратегия в Програмата на българското председателство на ЕС. • СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ МЕЖДУНАРОДЕН РЕД

 1. Засилване на присъствието и авторитета на България в значими международни организации.

 2. Активно участие в усилията на демократичната международна общност за противодействие на тероризма във всички негови проявления.

 3. Утвърждаване на международния правов ред и върховенството на правото чрез участие във формирането на международните норми и стандарти по въпросите на кодификацията на международното право.

 4. Присъединяване на Република България към Европейската космическа агенция (ЕКА).
 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница