Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница10/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Програма 7 „Многостранно сътрудничество”Степен на изпълнение на заложените в програмата цели
Програма „Многостранно сътрудничество” включва дейности на Министерство на външните работи, които да допринесат за реализиране на външнополитическите приоритети на страната, в т.ч. по формулираните условно в съответствие със структурата на програмното бюджетиране предоставяни продукти/услуги по програмата:

  • Защита на националните интереси в приоритетни за Република България, ЕС и НАТО глобални аспекти на външната политика и международното сътрудничество, като: опазването на мира и сигурността, предотвратяване на конфликти, борба с тероризма и престъпността в глобален мащаб, защита на правата на човека, оказване на хуманитарна помощ, неразпространението на ОМУ, контрола на въоръженията и експортния контрол;

  • Защита на националните интереси при участието на Република България в Организацията на обединените нации (ООН), нейните основни органи и специализираните агенции и организации от нейната система, Съвета на Европа и други международни организации и инструменти, осъществяващи наблюдение и контрол върху спазването на правата на човека, международните форуми в областта на сътрудничеството за развитие и оказване на хуманитарна помощ, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по въпросите на правата на човека, Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО);

  • Ефективното участие на България в международните договори и организации в областта на неразпространението, разоръжаването и контрола на въоръженията и в многостранните режими за експортен контрол, както и Организацията на сигурност и сътрудничество в Европа;

  • Последователно и кохерентно, резултатно и отговарящо на националните интереси представителство на България в международни организации;

В отчетния период в голямата си част бяха постигнати заложените цели, като основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени дейности.

Като страна, споделяща необходимостта от изграждането на ефективно многостранно сътрудничество (мултилатерализъм), и през първата половина на 2014 г. България продължи да участва активно в дейността на ООН, насочена към повишаване на ефективността на Организацията и укрепване на нейната централна роля в сътрудничеството между държавите с цел преодоляване на съвременните предизвикателства пред мира и сигурността, икономическото и социално развитие.


Осъществени дейности/постигнати резултати
Дейността на МВнР през 2014 г. бе подчинена на отстояването на правата на човека, правата на личността, нейното достойнство, благоденствие и сигурност, като върховни принципи, издигнати от Конституцията на Република България. По инициатива на ведомството, с решение на Министерския съвет, бе създаден Национален координационен механизъм по правата на човека /НКМПЧ/. През 2014 г. бяха изплатени финансови компенсации на лицата, с уважени жалби от договорните органи от системата на ООН. За първи път държавата, чрез МВнР (на основата на прието РМС № 376/13.11.2014 г.) изпълни подобен ангажимент към лица, за които мониторинговите органи на ООН са установили наличието на нарушени основни права и са препоръчали изплащането на финансови обезщетения.

 • Оказано бе съдействие при подготовката на участието на българската делегация, ръководена от президента Росен Плевнелиев, в общия дебат и при съпътстващите многостранни форуми и двустранни срещи на 69-та сесия на Общото събрание на ООН.

 • Участието на България в 69-та сесия на Трети комитет на ОС на ООН бе подчинено на усилията за укрепването на позициите на Република България в областта на правата на човека. Постигната бе приемственост на целите и задачите на предходното българското председателство на комитета, на 68-та сесия на ОС на ООН.

 • Подготвено бе българското участие в трите редовни сесии (25та, 26та и 27ма) на Съвета по правата на човека през 2014 г.

 • През юли и септември 2014 г., се състояха специални сесии на СПЧ по обстановката в Близкия изток и ситуацията в Ирак. Извършена бе подготовка на 18-то, 19-то и 20-то заседания на Работната група на СПЧ по Универсалния периодичен преглед на правата на човека.

 • През годината бе обновен и изпратен на Службата на Върховния комисар по правата на човека Основният документ за България (Core Document), който се използва за информационна база относно състоянието на правата на човека във всяка страна.

 • През 2014 г. продължи да бъде отделяно приоритетно внимание на работата по осигуряване на подкрепа за кандидатурата на България за член на СПЧ за периода 2019-2021 г. на изборите през м. ноември 2018 г. в Ню Йорк в рамките на 73-та сесия на ОС на ООН. Писмените обещания за подкрепа за българската кандидатура от страните-членки на ООН достигнаха 63.

 • МВнР осъществи основната дейност (координационна и практическа) във връзка с кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените за периода 2015-2018 г., която получи 112 гласа, но не бе избрана за член на Комитета поради високия брой гласове, получени от други кандидати.

 • Активно съдействие от страна на дирекцията беше оказано и по отношение на кандидатурата на г-жа Мариана Кацарова за Специален докладчик на СПЧ по трафика на хора, изборите за което се състояха по време на 26-та сесия на СПЧ (10-27.06.2014 г. в Женева).

 • МВнР участта активно в подготовката и провеждането на Сесията на Комитета на министрите (КМ) на Съвета на Европа (СЕ) /5 и 6 май 2014 г. във Виена/.

 • През 2014 г. продължи работата по Третия цикъл на оценка по прилагането от Република България на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (РКЗНМ) на Съвета на Европа.

Извършена бе работа по подготовката на редица документи, свързани с правата на човека и бе осигурено участие в редица форуми и срещи:

 • МВнР подготви и проведе кампанията по избирането на проф. Красимира Средкова за член на Европейския комитет по социални права към Европейската социална харта (на 19 ноември 2014 г.).

 • Бе започна подготовката и беше сформирана Междуведомствена работна група по изготвяне на програмата на българското председателство на Съвета на Европа (ноември 2015 г. – май 2016 г.)

 • Редовно бе следена дейността на работните групи на Съвета на ЕС “Права на човека” (COHOM), “Сътрудничество със СЕ и ОССЕ” (COSCE) и „Основни права” (FREMP). Представители на МВнР участваха редовно в заседанията на СОНОМ.

 • Осигурено бе участието на български наблюдатели в мисиите на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на парламентарните избори в Албания, проведени на 23 юни 2013 г., президентските избори в Азербайджан на 9 октомври 2013 г., президентските избори в Грузия на 27 октомври 2013 г.

 • Подготвено бе участието на българската делегация в Годишната среща-преглед на изпълнението на ангажиментите на държавите-участнички в ОССЕ в областта на човешкото измерение (Варшава, 22 септември – 3 октомври 2014 г.).

 • В изпълнение на чл. 112 от Изборния кодекс и в съответствие с Указ № 201 на президента на Република България от 5 август 2014 г., МВнР отправи покани за наблюдение на предсрочните парламентарни избори за 43-ро Народно събрание на 5 октомври 2014 г. до: Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюро за демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), Парламентарната асамблея на ОССЕ (ПАОССЕ) и държавите участнички в ОССЕ; Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ); Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

 • Осъществяването на дейно и видимо участие на България като член на Изпълнителния съвет (ИС) на УНИЦЕФ за периода 2013-2015 г. бе приоритет.

 • МВнР работи активно и с Международната организация по миграция (МОМ) за справяне с миграционния натиск и оказване на експертна и техническа помощ. Програмата „Доброволно завръщане”, която МОМ осъществява за пръв път в нашата страна, стартира на 1 януари 2014 г. и ще се изпълнява за период от 12 месеца. Чрез нея МОМ ще окаже съдействие за извеждане от България на 250 лица с несирийска националност, което ще освободи капацитет за сирийските бежанци.

 • Представители на МВнР участваха в годишната Конференция за основните права 2014, посветена на въпросите на миграцията и значението на основните права при прилагането на миграционните политики на ЕС.

 • МВнР работи активно и по линия на Международната организация на труда (МОТ). Подготвено бе участието на българската правителствена делегация в 103-та редовна сесия на Международната конференция на труда

 • МВнР подготви българското участие в проведената в периода 13-21 март 2014 г. във Виена 57та редовна годишна сесия на Комисията на ООН по наркотични вещества, предшествана от Сегмент на високо ниво.

 • България изпрати петима краткосрочни наблюдатели за участие в мисията на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на предсрочните президентски избори в Украйна (25 май 2014 г.); трима краткосрочни наблюдатели за втория тур на президентските и парламентарни избори в Република Македония на 27 април 2014 г., трима краткосрочни наблюдатели за участие в мисията на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на предсрочните парламентарни избори в Украйна (26 октомври 2014 г.).

 • През 2014 г. Генералният директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова направи четири работни посещения в България, в рамките на които се срещна с президента Росен Плевнелиев, с министър-председателя Пламен Орешарски, неколкократно с министрите на външните работи Кристиан Вигенин и Даниел Митов и с министъра на културата.

 • По време на срещата на Генералния директор на ЮНЕСКО с Председателя на Националната комисия за ЮНЕСКО бяха обсъдени възможностите за преодоляване на проблемите, свързани с двата обекта от Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО - Старинен град Несебър и Национален парк „Пирин” и включването на България в честванията на 70-годишнината на Организацията през 2015 година.

 • На 4 юни 2014 г. успешно приключи кампанията за избора на България в Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО по нематериално културно наследство. България ще бъде член на този Комитет до 2017 г.

 • На своята 9-та сесия Междуправителственият комитет на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство вписа трети български елемент в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството - „Традицията на производство на чипровски килими”.

 • С активното съдействие на Секретариата на Националната комисия за ЮНЕСКО три проекта бяха представени за финансиране от Фонда за културно наследство: за Боянската църква, за тракийската гробница край с. Свещари и на Шуменския музей за Мадарския конник и Скалните църкви край с.Иваново.

 • Бе извършена селекция и класиране на националните проекти за финансиране по Програмата за участие на ЮНЕСКО за периода 2014-2015. От кандидатстващите за финансиране 7 нови проекта 3 са вече одобрени.

 • Главният секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО взе участие в 195-та сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО и в заседания на представителите на Националните комисии на държавите членки.

 • Подготвени бяха проекти и национални планове за обучение на държавни служители, дипломати и висши държавни служители между МВнР, Дипломатическия институт на МВнР и Института за публична администрация към Министерския съвет, които бяха осъществни през октомври и ноември 2014 г. В резултат на двата проекта над 130 държавни служители преминаха през обучение на френски език.

МВнР извърши подготвителната и координационна дейност по участието на българската делегация в Общия дебат на 69-та сесия на Общото събрание на ООН.

 • В рамките на посещението в Ню Йорк официалната делегация начело с Президента Росен Плевнелиев участва в Срещата на високо ниво по климатичните промени и в Общия дебат, посветен на осъществяването на ориентирания към преобразуване дневен ред за развитие след 2015 г.

 • Представители на дирекция „ООН и СзР” бяха част от официалната делегация за Общия дебат на 69-та сесия на ОС на ООН и взеха активно участие в многостранните форуми. Участието на българските делегати в сесията на ОС на ООН допринесе за създаването на полезни контакти на високо ниво и за видимостта на страната ни в Световната организация.

Координация на българските кандидатури за изборни органи и организации от системата на ООН.

 • Продължи работата по осигуряване на подкрепа за кандидатурата на България за непостоянен член на СС на ООН (за периода 2018-2019 г.). С оглед на оптималното използване за целта на българскате дипломатически представителства, като допълнение към воденето на кампанията основно чрез ПП-Ню Йорк, бе засилена ролята на посолствата в ключови страни.

 • Към настоящия момент са осигурени няколко десетки подкрепи /обвръзки/ за кандидатурата ни за СС на ООН и са отправени предложения за обвръзки към всички страни, с които имаме възможност за постигане на договореност за взаимна подкрепа и нямаме обвръзка към момента.

 • На 18 юни 2014 г. Министерският съвет на Република България прие решение, с което официално издигна кандидатурата на настоящия Генерален директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН с мандат 1 януари 2017 г. – 31 декември 2021 г. Извършена бе подготвителна работа по кандидатурата, включително подготовка на материали за срещи на министъра на външните работи, както и за двустранни консултации с ключови страни.

 • България продължи да следи обсъжданията на реформата на Съвета за сигурност на ООН /СС на ООН/.

 • Представители на МВнР взеха участие в общия дебат в рамките на годишната сесия на Специалния комитет по операциите по поддържане на мира на ООН (C-34).

- Във връзка с обявения от Генералния секретар на ООН комплексен преглед на „операциите за мир” през 2015 г. и назначения от него независим Панел на високо ниво за преглед на операциите за мир, представители на МВнР участват в обсъжданията по въпроса провеждани в КОНУН и в подготвителните семинари в Белград и Брюксел. МВнР участва и в прегледа през 2015 г. на архитектурата за изграждане на мира в рамките на координацията на ЕС в Брюксел.

 • В рамките на сътрудничеството между ООН и ЕС, България продължи да оказва пълна подкрепа за изпълнението на Глобалната стратегия на ООН за противодействието на тероризма (ГСТ), където акцентът е върху изработването и прилагането на стратегически проекти за борба с този феномен.

 • България последователно подкрепя усилията на Генералния секретар на ООН, на ОССЕ и на други международни и регионални организации за намиране на дипломатическо решение на кризата в Украйна. Нашата страна се присъедини към съавторите на резолюция 68/262 на ОС за териториалната цялост на Украйна, приета на 27 март 2014 г., която потвърждава суверенитета, политическата независимост и единството на страната.

 • България подкрепи усилията, насочени към реализирането на инициативата за втора мирна конференция в Женева (т.нар. Женева-2), и прекратяване на насилието в Сирия.

 • България се присъедини и към съавторите на проекторезолюцията на СС на ООН, внесена от САЩ, Великобритания, Франция и др., за сезиране на Международния наказателен съд за нарушенията на правата на човека в Сирия.

 • Като член на Комитета по програмата и координацията на ООН, България взе участие в годишната сесия (2-27 юни 2014 г., Ню Йорк) на този основен спомагателен орган на ОС и ИКОСОС, като беше представена на ниво генерален директор.

 • Бяха предприети действия по представяне кандидатурата на България за преизбиране за член на Комисията по наука и технологии за развитие (функционална комисия към ИКОСОС) за периода 2015-2018 г. България бе преизбрана по време на заседание на ИКОСОС на 17 ноември 2014 г.

 • Беше извършена необходимата координация по подготовката и участието на представители от заинтересованите български ведомства в текущите заседания на органите на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ).

 • Осъществената в периода 15 – 17 май, 2014 г. визита на Генералния секретар на УНКТАД в България допринесе съществено за видимостта на поетата от България лидерска роля в областта на изграждането на капацитет за защита на конкуренцията в региона на Западните Балкани.

 • МВнР активно подпомогна участието на българската делегация в 14-та Конференция на пълномощниците на Международния съюз за далекосъобщения (МСД/ITU) в Бусан, Южна Корея (20 окт – 7 ноември 2014).

 • Представител на МВнР взе участие в 42-та сесия на Борда за индустриално развитие на ЮНИДО /25-27 ноември т.г., Виена/, с акцент върху концепцията за всеобхватно и устойчиво индустриално развитие, дейности в сферата на енергетиката и околната среда, финансовата ситуация в ЮНИДО и др.

 • През м. февруари 2014 г. по предложение на МВнР и МИЕ, МС прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, който въвежда стандарти за търговията с оръжие на глобално равнище. Договорът беше ратифициран от 42-то Народно събрание през м. март 2014 г.

 • В периода 29 юни – 1 юли 2014 г. по покана на министъра на външните работи, официално посещение в България направи Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия, г-н Юкия Амано.

Помощ за развитие

МВнР  ускори работата по увеличаване броя на проектите и тяхното изпълнение. Беше изготвена и подадена към МФ Средносрочна прогноза за ОПР и хуманитарната помощ за периода 2015 - 2017 г.Дейност в рамките на работните органи на ЕС и ООН:

 • Подготовка и осигуряване на участието на България на експертно равнище в работни групи „Сътрудничество за развитие” и „Хуманитарна и продоволствена помощ” на Съвета на ЕС.

Двустранно сътрудничество за развитие:

 • През отчетния период особено динамично се разви взаимодействието с Грузия, поради засиления интерес от грузинска страна към опита на България в изграждането на експертно-технически капацитет и европейската интеграция.

 • Р Македония се очертава като друг важен приоритет от гледна точка на сътрудничеството за развитие. В Р Македония се изпълняват три проекта, финансирани от България.

 • Проект за изграждане на оперативно-технически капацитет на полицейските сили в Косово чрез организиране на курсове за обучението на полицейски сили, реализиран през м. май 2014 г. от Министерството на вътрешните работи.

 • В направление „Образование” на Средносрочната програма бе одобрен проект за провеждане на курс по дипломация от Дипломатическия институт за служители на МВнР на Афганистан.

Дейности в областта на хуманитарното подпомагане 

 • С ПМС № 3/15.01.2013 г. бе взето решение за предоставянето на 200 000 лева хуманитарна помощ за Сирия чрез Световната продоволствена програма, което България обяви по време на Донорската конференция в Кувейт.

 • На  15.01.2014 г. бе одобрено и ПМС за предоставяне на средства в размер на 200 000 лв. от предвидените за ОПР средства в държавния бюджет в полза на Доверителния фонд за унищожаване на химическото оръжие на Сирия.

 • България изпрати хуманитарна помощ за пострадалите от наводненията в Сърбия и БиХ на обща стойност 131 х. лв. общо за двете страни.

 • Беше подготвено и прието ПМС за отпускане на 50 000 евро хуманитарна помощ, които се предоставят на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (УНРУА).

 • В подкрепа на усилията на международната общност за ограничаване на разпространението на вируса ебола бяха подготвени пакет от документи за МС относно одобряване на  допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер на 97 800 лв., които да бъдат предоставени  чрез Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

 • Беше подготвено и прието ПМС относно одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. за отпускане на хуманитарна помощ за Украйна в размер на 97 792 лв. чрез Международния комитет на Червения кръст.

 • През отчетния период бе изготвена  Национална програма във връзка с обявяването на 2015 г. за Европейска година на развитието с решение на Съвета на ЕС и ЕП. Целта на инициативата е да се генерира обществен интерес към политиката и сътрудничеството за развитие и да се повиши осведомеността на гражданите за нейната роля и ползи не само за бенефициентите, но и за държавата-донор.

 • МВнР инициира предложение за приемане на Постановление на Министерския съвет за отпускане на средства за нуждите на специалния Доверителен фонд на ОЗХО, създаден за финансиране на дейностите за пълното унищожаване на сирийските химически оръжия извън територията на Сирия. На 15 януари 2014 г. бяха осигурени средства за финансов трансфер към фонда в размер на 200 000 лева.

 • В периода август – септември 2014 г. бе осъществена цялостна координация по изпращането на техническа военна помощ за Ирак като принос към международните усилия за сдържане и противодействие на терористичната организация „Ислямска държава”.


Осигуряване на ефективното участие на България в международните договори и организации в областта на неразпространението, разоръжаването и контрола на въоръженията и в многостранните режими за експортен контрол

През отчетния период МВнР продължи текущата дейност по координиране подготовката на позиции и участието на страната в международните форуми и инициативи в областта на разоръжаването, неразпространението на ОМУ  и контрол на въоръженията и да съдейства за своевременното изпълнение на ангажиментите, произтичащи от международни договори и членство в организации в тази област като: (*) Договор за неразпространение на ядреното оръжие; (*) Договор за всеобхватна забрана на ядрените опити; (*) Организация за забрана на химическото оръжие; (*) Конвенция за забрана на биологичното оръжие; (*) Конвенция за конвенционалните оръжия и протоколите към нея; (*) Конвенция за забрана на противопехотните мини (Отавска конвенция); (*) Конвенция за забрана на касетъчните боеприпаси; (*) Пет многостранни режима за експортен контрол; (*) Съдействие за привеждане в изпълнение на политически и международноправни ангажименти на страната чрез националната ни система за експортен контрол, предвид участието на България в горните международни договори и организации.

В периода 3-5 март 2014 г. бе осъществено работно посещение на Генералния директор по глобалните въпроси в МВнР г-н Райко Райчев във Виена. В рамките на посещението бяха проведени срещи с Генералния директор на Международната агенция за атомна енергия г-н Юкия Амано, Изпълнителния секретар на Временния технически секретариат на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити г-н Ласина Зербо и Изпълнителния директор на Службата на ООН във Виена и на Службата на ООН по наркотиците и престъпността г-н Юрий Федотов, с цел активизиране на контактите на българските компетентни институции, включително МВнР, с организациите и службите на ООН във Виена.

В периода 13-17 април 2014 г. за първи път МВнР бе домакин на семинар по въпросите на експортния контрол в изпълнение на Решение 2012/711/ОВППС на Съвета на ЕС. По време на семинара експерти, работещи в областта на експортния контрол от Беларус, Грузия и Азербайджан, бяха запознати със системите за експортен контрол на България и други държавите от ЕС, техните практики по отношение на продуктите, свързани с отбраната и стоките и технологиите с двойна употреба. По този начин България допринесе към усилията на ЕС за насърчаване на по-ефективен контрол върху износа на оръжие и оказване на подкрепа на държавите от Югоизточна Европа, Северна Африка и страните от Източното партньорство в усилията им за изграждане на ефективни системи за експортен контрол на национално и регионално равнище.

През м. февруари 2014 г. по предложение на МВнР и МИЕ, МС прие решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договора за търговия с оръжие, който въвежда стандарти за търговията с оръжие на глобално равнище. Договорът беше ратифициран от 42-то Народно събрание през м. март 2014 г. и България представи ратификационните си инструменти на 2 април 2014 г., като по този начин допринесе за по-бързото му влизане в сила.

През първото шестмесечие на 2014 г. продължи работата на Междуведомствената работна група за координация на изпълнението на задълженията на Република България по Конвенцията по касетъчните боеприпаси. Постигнат бе напредък в изготвянето на Национален план за унищожаване на касетъчните боеприпаси на Република България, бяха обсъдени предложения и договорени конкретни стъпки за изготвянето на законодателни промени, необходими за ефективното въвеждане на разпоредбите на Конвенцията по касетъчните боеприпаси в националното законодателство.

В периода 29 юни – 1 юли 2014 г. по покана на г-н Кристиан Вигенин, министър на външните работи, официално посещение в България направи Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия г-н Юкия Амано. По време на посещението Генералният директор бе запознат с развитието на ядрения сектор в България, изпълнението на националния ни план за действие по Плана за действие на МААЕ в отговор на аварията в АЕЦ-Фукушима, приложението на ядрените технологии в науката, медицината, индустрията и селското стопанство и изпълнението на националните ни проекти по Програмата за техническо сътрудничество на МААЕ.

В изпълнение на изразената в Съвместното изявление от 18 септември 2013 г. на президента на Р България Росен Плевнелиев и на министър-председателя Пламен Орешарски готовност за принос на България, като страна по Конвенцията за забрана на химическото оръжие, към практическото реализиране на постигнатите споразумения за унищожаването на химическите оръжия на Сирия, МВнР инициира предложение за приемане на Постановление на Министерския съвет за отпускане на средства за нуждите на специалния Доверителен фонд на ОЗХО, създаден за финансиране на дейностите за пълното унищожаване на сирийските химически оръжия извън територията на Сирия и съответно на 15 януари 2014 г. бяха осигурени средства за финансов трансфер към фонда в размер на 200 000 лева.

В периода м. януари – м. юли 2014 г. експерти от МВнР подготвиха и участваха в редовните заседания на специализираните работни групи към Съвета на ЕС по въпросите на неразпространението на оръжия за масово унищожаване (CONOP); по глобалното разоръжаване и контрол на въоръженията (CODUN); по износа на конвенционални оръжия (COARM); по Кодекса за поведение на ЕС при дейностите в космическото пространство.

Бе осигурено българското участие в следните по-важни форуми: (*) Втората международна конференция по хуманитарното въздействие от използването на ядрени оръжия, (*) Междусесийна среща на държавите-страни по Конвенцията по касетъчните боеприпаси, (*) Междусесийна среща на Конвенцията за забрана на противопехотните мини (Отавска конвенция), (*) Втора подготвителна среща за Третата Конференция-преглед на Отавската конвенция, (*) Трети подготвителен комитет по ДНЯО за Конференцията-преглед на ДНЯО през 2015 г., (*) Неформална експертна среща по смъртоносните автономни оръжейни системи, (*) Обща работна група на Васенаарската договореност, (*) експертни заседания по линия на Васенаарската договореност, (*) Среща на засилените точки за контакт по линия на Режима за контрол на ракетните технологии, (*) Пленарна седмица на Групата на ядрените доставчици, (*) Пленарно заседание на Австралийската група.


Изпълнение на възложените задачи на МВнР във функционирането на националната система за експортен контрол на оръжие и стоки и технологии с двойна употреба

Продължи изпълнението на ангажиментите на МВнР като част от националния механизъм за експортен контрол. Редовно бе участието в подготовката и в работата на двата междуведомствени  органа за експортен контрол – Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет и Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката и енергетиката.


Права на човека

30 май 2014 г. се проведе първото заседание на Националния координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ), създаден с РМС № 796/19.12.2013 г. НКМПЧ утвърди националните приоритетни теми и задачи в областта на правата на човека: защита правата на детето – продължаване процеса на деинституционализация на системата за закрила на децата; развитие на равнопоставеността на половете – разширяване равноправието и овластяването на жените; защита правата на мигранти и бежанци; защита и грижа за правата на хората с увреждания и в неравностойно положение; повишаване ефективността на българското законодателство и практиките на националните институции в областта на правата на човека.
Продължи активната работата по осъществяване на председателството на Трети комитет на 68-та сесия на ОС на ООН. По обща оценка, по-специално от страна на партньорите от ЕС, българското председателство бе проведено изключително успешно.

Проследена бе работата на 58-та сесия на Комисията по положението на жените (Ню Йорк, 10-21 март 2014 г.) и бяха съгласувани позиции за българското участие в сесията.

България участва в Срещата на високо равнище по въпросите на предотвратяването на сексуалното насилие по време на конфликти – Лондон, 10-13 юни 2014 г.

По време на основната за годината и 25-та поредна сесия на СПЧ (3-28 март 2014 г.). България се присъедини като съавтор по 21 от резолюциите, приети на сесията и направи изказване в диалога с Независимия експерт на ООН по въпросите на малцинствата. В рамките на 26-та сесия на СПЧ (10 - 27 юни 2014 г.), българската делегация направи изказванe по време на годишната дискусия по правата на жените (17 юни 2014 г.), в контекста на активната кампания за изборите в Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените и в подкрепа на кандидатурата на г-жа Г. Тишева.


По линия на сътрудничеството с мониторинговите механизми в областта на правата на човека бе предоставена Информация по прилагането на препоръките, съдържащи се в Годишния доклад на Омбудсмана, в качеството му на национален превантивен механизъм по Конвенцията на ООН срещу изтезанията.

През м.април бе окончателно изготвен и представен Консолидирания трети, четвърти и пети периодичен доклад на България по изпълнението на Конвенцията на ООН за правата на детето.

По време на състоялото се на 30 май 2014 г. заседание на НКМПЧ беше одобрен Първият национален доклад на България по изпълнение на ангажиментите на страната по Конвенцията за правата на хората с увреждания.на човека. Докладът беше изпратен на вниманието на Комитета в началото на м.юли.

В периода март-юни беше изготвен и предаден Национален доклад за оценка прилагането на Декларацията от Пекин, Платформата за действие и резултатите от 23-та специална сесия на Общото събрание в контекста на подготовката на предстоящия през 2015 г. глобален преглед на процеса„Пекин + 20“.

В отчетния период бе изготвен и Междинния национален отчет на България по изпълнението на отправените препоръки, съдържащи се в § 16 и § 26 на препоръките на Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /СЕDAW/ по ІV -VІІ периодичен доклад на България.


Продължи работата по изготвянето на Консолидирания XX-XXІ периодичен доклад на България по прилагането на Международната конвенция за премахването на всички форми на расова дискриминация.

В изпълнение на взетото решение на националния координационен механизъм по правата на човека, беше създадена Междуведомствена работна група за изработване на механизъм за изплащане на обезщетения на граждани от държавата, в изпълнение на решения на международни контролни органи в областта на правата на човека


В рамките на форматите на ЕС, редовно бе следена дейността на работните групи на Съвета на ЕС “Права на човека” (COHOM), “Сътрудничество със СЕ и ОССЕ” (COSCE) и „Основни права” (FREMP). Текущо се подготвяха елементи на изказвания и други материали по точки от дневния ред на заседанията на КОПС и на Съвета „Външни работи” на ЕС.

Подготвени бяха материали (позиции и елементи на изказвания) по точките от дневния ред на заседанията във формат столици и формат Брюксел. Осигурено бе участие в неформалното заседание на РГ „Права на човека” към Съвета на ЕС (Атина, 13-14 март 2014 г.) и в 15-та среща на националните лица за контакт на държавите-членки по линия на Агенцията на ЕС за основните права (Виена, 6-7 март 2014 г.).

Започна подготвителната работа по организиране провеждането на семинар, съвместно с Агенцията на ЕС за основните права, който ще се проведе на 14 октомври 2014 г. в София.
По линия на Съвета на Европа, бе подготвено участието на външния министър в 124-та сесия на Комитета на министрите (КМ) на Съвета на Европа (СЕ) – 5-6 май 2014 г., Виена – с тема на формалната част „Ценностите на СЕ и стабилността в Европа: настоящи предизвикателства“.

Осигурено бе участие в редица форуми и срещи, сред които: (*) 6-то редовно заседание на Експертния комитет по реформата на Европейския съд по правата на човека на Съвета на Европа (DH-GDR), 4-6 юни 2014 г. Страсбург; (*) 80-то и 81-то заседание на Управителния комитет по правата на човека (УКПЧ), 08-09 април 2014 г., Осло, 27-29 юни 2014 г.; Страсбург (*)

В отчетния период продължи работата във връзка с Третия мониторингов  цикъл по прилагането на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (ПКЗТМ) и по Петия цикъл на наблюдение от Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН).

            На 27 март 2014 г. на българската страна бе предоставено официално мнението на Консултативния комитет (КК) за България, прието след оценъчната визита в страната ни през месец ноември 2013 г. Документът бе разпратен на компетентните ведомства и институции за становище. Отговорите бяха обобщени и оформени като коментари на българското правителство от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет. Окончателната редакция на коментарите и официалното им предоставяне на КК бе осъществено от дирекцията в края на месец юли т.г. Заключителния етап на процедурата предвижда приемането на Резолюция от Комитета на министрите на Съвета на Европа относно прилагането на РКЗНМ от България.

            На 19 юни 2014 г. ЕКРН прие доклада си за България, съдържаш оценките от визита през месец ноември 2013 г. Проектът на доклада бе предварително предоставен на българската страна за отстраняване на евентуални фактологични неточности. Дирекцията разпространипроекта на компетентните ведомства и институции. Получените бележките бяха обобщени предоставенина вниманието на ЕКРН. Понастоящем е в ход подготовката на коментарите на българската страна по окончателния доклад, които ще бъдат представени в срок до 1 септември 2014 г. В съответствие с установената процедура коментарите ще бъдат анексирани към доклада на ЕКРН.

            В рамките на Третата част от Годишната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа през месец юни т.г. бе преизбран за втори мандат Генералният секретар на Организацията, г-н Торбьорн Ягланд. По време на кампанията в дирекцията бяха проведени редица срещи и приети искания за подкрепа на кандидатите за отделните етапи на процедурата.

            Подготвени бяха необходимите материали за участието на постоянната делегация на Народното събрание в изборите.


Кандидатури за органи в системата на ООН. Набиране на подкрепа за кандидатурата на България за членство в Съвета по правата на човека на ООН.

И през първата половина на 2014 г. продължи активната дейност за набиране на писмени обещания за подкрепа за българската кандидатура за СПЧ от страните-членки на ООН.

В сътрудничество с компетентните ведомства и утвърдени научни звена и университети, бе изготвен предварителен списък на български експерти, който да послужи за основа за селектиране на възможно най-конкурентноспособни български кандидатури за мониторингови органи на ООН в областта на правата на човека, за които предстоят избори за нови членове през 2014-2016 г. На проведеното първо заседание на НКМПЧ, въпросът за издигането на български кандидатури за мониторинговите органи на ООН беше съпроводен с обширна дискусия и бе взето решение бъдещите кандидатури да се обсъждат и одобряват от координационния механизъм.

В контекста на последователните усилия за утвърждаване на проактивен подход в осъществяване на международното сътрудничество на страната ни в областта на правата на човека, след продължтелен период на отсъствие на българско участие в  международните контролни и мониторингови органи в правозащитната област, България издигна кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за член наКомитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение на жените за периода 2015-2018 г. Министерството на външните работи осъществи  мащабна дипломатическа кампания за осигуряване на подкрепа от държавите-страните по Конвенцията за премахване на дискриминацията по отношение на жените (почти всички държави-членки на ООН) на изборите на 26 юни 2014 г. в Ню Йорк.

Активно съдействие от страна на МВнР беше оказано и по отношение на кандидатурата на г-жа Мариана Кацарова за Специален докладчик на СПЧ по трафика на хора, изборите за което се състояха по време на 26-та сесия на СПЧ (10-27.06.2014 г. в Женева).Сътрудничество и участие на България в международни хуманитарни организации

България работи в тясно сътрудничество с Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), УНИЦЕФ, Международната организация по миграция, Международната организация по труда, Международен комитет на Червения кръст, ФАО, СЗО, Съвместна програма на ООН за ХИВ/СПИН, Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, Служба на ООН по наркотици и престъпност.

България осъществява активно и ползотворно сътрудничество с представителството на ВКБООН в София, особено предвид засиления миграционен натиск към нашата страна. Основните задачи са: изграждане капацитета на Агенцията за бежанците и на съответната инфраструктура; прецизиране и опростяване на процедурата за предоставяне на убежище, с цел ускоряване получаването на статут; оказване на подкрепа в различни аспекти, свързани с бежанците.

Във връзка със засиления миграционен натиск към нашата страна бяха осъществени следните срещи и посещения: среща на министър Кристиан Вигенин с г-жа Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България; срещи на министър Кристиан Вигенин с Регионалния представител на ВКБООН г-жа МонсератФейшъс Вие и с представителя в София г-н Ролан-Франсоа Вейл; среща на г-н Тодор Чуров, заместник-министър на външните работи, с г-н Бeрнд Хемингуей, Регионален директор на МОМ, среща на г-н Димитър Филипов, директор на дирекция „Права на човека”, с г-н ВенсанКоштел, директор на офиса на ВКБООН за Европа в Брюксел, г-жа МонсератФейшас Вие и г-н Роланд-Франсоа Вейл, представител на ВКБООН в България.

На 4 юли т. г. правителство прие Национална стратегия за интеграция на лица, получили международна закрила в Република България за периода 2014–2020 г.


Осъществяването на дейно и видимо участие на България като член на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ за периода 2013-2015 г. е приоритет за нас. Дейността на нашата страна в управителния орган на фонда бе високо оценена. В сътрудничество с УНИЦЕФ, българските институции търсят възможности за включването на най-уязвимата част от бежанците - децата, в социални, образователни и здравни програми, за да бъдат защитени от насилие и дискриминация. МВнР работи активно с УНИЦЕФ и в случаите на непридружените деца бежанци.

Българските институции работят активно и с Международната организация по миграция (МОМ) за справяне с миграционния натиск и оказване на експертна и техническа помощ. Програмата „Доброволно завръщане”, която МОМ  осъществява за пръв път в България, стартира на 1 януари 2014 г. и ще се изпълнява за период от 12 месеца.

МВнР работи активно и по линия на Международната организация по труда (МОТ). На 2 юни 2014 г. в Женева, България бе избрана с 227 гласа за титулярен член на Административния съвет на МОТ за периода 2014-2017 г., след тригодишна дейност като заместващ-член на същия орган.

МВнР отправи предложение до БЧК за проучване на възможностите за получаване на помощ по двустранна линия от националните дружества на страните-членки на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.
ЮНЕСКО

На 4 юни 2014 г. успешно приключи кампанията за избора на България в Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО по нематериално културно наследство. България ще бъде член на този Комитет до 2017 г.

Представена бе българска номинация за Световния регистър „Паметта на света”.

България бе домакин на Среща на Работната група към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности /София, 28-30 април 2014 г./

Четири проекта бяха одобрени за финансиране от Българския доверителен фонд към ЮНЕСКО: 1/ Пилотен проект „Насърчаване на достъпа до информация и медии на момичетата и младите жени на Буркина Фасо” на стойност 80 000 щ.д.; 2/ сумата от 20 000 щ.д. бе трансферирана за целите на Допълнителния фонд към Конвенцията от 2003 г. за опазване на нематериалното културно наследство; 3/ Обучителен семинар в София по въпросите на управлението на риска от природни бедствия и развитието на устойчив туризъм за обекти на световното културно наследство на стойност 70 000 щ.д. и 4/ Частично финансиране на Срещата на Работната група към Конвенцията на ЮНЕСКО от 1970 г. • Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво в ООН, ОССЕ, СЕ, ЕС и други международни правителствени организации - 14

 • Участие в международни срещи и форуми на експертно ниво в органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и др.международни организации в икономически, социални, екологични и хуманитарни въпроси - 2

 • Подготвени участия в заседания, сесии и форуми на ООН на най-високо и високо ниво

 • Подготвени участия в заседания, сесии и форуми на най-високо и високо ниво в областта на правата на човека - 2

 • Спечелени избори за български кандидатури за органи и организации от системата на ООН - 2


Международно право и юридически въпроси
МВнР активно работи в областта на международноправното сътрудничество в рамките на ООН.

През отчетния период, представител на МВнР взе участие в Двадесет и четвъртата среща на държавите, страни по Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. (Ню Йорк, 9-13 юни 2014 г.).

МВнР работеше съвместно с компетентните звена в МИЕ по съгласуване на позиции за 60-та сесия на Работна група ІІ („Арбитраж и помирение”) - Ню Йорк, 3-7 февруари 2014 г., 29 -та сесия на Работна група ІІI („Онлайн разрешаване на спорове”) на Комисията на ООН по международно търговско право (УНСИТРАЛ), Ню Йорк, 24-28 март 2014 г., както и на позициите по въпросите от дневния ред на 47-та годишна сесия на Комисията (Ню Йорк, 7-18 юли 2014 г.), като представител на Министерството участва в работата на сесията.

МВнР продължи дейността си в подкрепа на Международния наказателен съд. Представител на МВнР взе участие и в семинар на тема „Ратификацията и имплементирането на измененията на Римския статут на Международния наказателен съд от Кампала” (15-16 май 2014 г., Бърдо, Словения). През отчетния период започнаха и консултации за сключване на рамково споразумение със Съда за релокация на свидетели.

Представители на МВнР участваха в заседанията на работните групи по международно публично право и Международен наказателен съд на Съвета на ЕС (COJUR; COJUR/ICC) и в работната група по морско право (COMAR).

В областта на регионалното международноправно сътрудничество българската страна продължи работата си в рамките на различни комитети в рамките на Съвета на Европа, като участва в работата на 26-то заседание на Експертния комитет на Съвета на Европа срещу тероризма (CODEXTER) и Седмото заседание на Групата на държавите, страни по Конвенцията на Съвета на Европа за превенция на тероризма (Страсбург, 5-7 май 2014 г.) По време на заседанията започнаха обсъжданията по Втория оценъчен цикъл по Конвенцията във връзка с прилагането на чл. 7 от същата („Обучение с цел тероризъм”).

Представители на българската страна взеха участие в ХХХVII-то Консултативно съвещание по Договора за Антарктика и ХVII-та годишна среща на Комитета за опазване на oколната среда (гр. Бразилия, 28 април-7 май 2014 г.). В дневния ред на консултативното съвещание бяха включени въпроси, отнасящи се до използването на Антарктика за научни цели, биологичен проспектинг, отговорност за опазване на околната среда, туризъм, логистични въпроси и други. С оглед на предстоящото българско домакинство на този престижен международен форум през м. юни 2015 г. (организирането на Консултативните съвещания се поема последователно и ежегодно от правителствата на всяка страна – пълноправен член по азбучен ред на латинската азбука) бяха предприети необходимите действия във връзка с приемането на решение на Министерския съвет за одобряване на българско домакинство. В ход е формирането на Национален секретариат за подготовка на събитието.

МВнР взе участие в подготовката на българската страна за заседанията на Работната група по юридическите и финансовите въпроси на Дунавската комисия (13-16 май 2014 г.) и 82-та сесия на Дунавската комисия (3 юни 2014 г.). По време на сесията, председателството на Дунавската комисия беше поето от Република Сърбия, след успешното българско председателство на международната организация (2011-2014 г.).

През отчетния период МВнР продължи да осъществява предимно координираща роля във връзка с членството на страната в Международния институт за унифициране на частното право (UNIDROIT) и в Международната организация по право на развитието (IDLO).
Отбелязан беше напредък в преговорите по делимитацията в Черно море с Румъния. Поредният кръг се състоя през м. февруари 2014 г. Целта на срещата беше извършване на преглед на преговорите между България и Румъния за делимитация на морските пространства в Черно море и набелязване на следващите стъпки.

През м. януари 2014 г., по инициатива на българската страна, беше проведено заседание на Централна смесена българо-турска гранична комисия, учредена по силата на Спогодбата между Народна република България и Република Турция за предотвратяване, решаване на граничните инциденти и поддържане на държавните гранични знаци, подписана в Анкара на 28 декември 1967 г. (София, 16-17 януари 2014 г.). МВнР съдейства на компетентните български институции както при свикването на заседанието на Комисията, която се срещна в обстановка на рязко нарастване на случите на гранични инциденти, свързани с незаконно преминали граждани през българо-турската граница, така и допринесе с изготвянето на правен анализ на действието и прилагането на Спогодбата. Срещата с турската страна позволи и идентифицирането на позициите на двете държави по прилагането на горецитираната спогодба.

МВнР беше ангажирано с изготвяне на становища, подготовка и провеждане на преговори по приоритетни за България външнополитически въпроси, вкл. за сключване на Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Македония.
В периода от 1 януари 2014 г. до 30 юни 2014 г. в МВнР бяха изготвени Писмени защити на Правителството на Република България по Дело С-141/14, Европейска комисия срещу Република България и по Дело С-145/14, Европейска комисия срещу Република България пред Съда на Европейския съюз („ЕС”). Делата са в областта на околната среда и са за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Съюза. МВнР представи на Съда на ЕС и Дуплика на българското правителство по Дело С-376/13, Европейска комисия срещу Република България, което също е за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Съюза. То е във връзка с издаването на разрешения за цифрово наземно радиотелевизионно разпръскване.

През този период МВнР представи от името на Правителството на Република България Писмени бележки по три преюдициални дела пред Съда на ЕС, а именно Дело С-505/13, Левент Реджеб Юмер срещу директор на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите- гр. Варна, Дело С-83/14 „ЧЕЗ Разпределение България” АД срещи Комисия за защита от дискриминация и Дело С-111/14, „ГСТ-Сървиз АГ Германия” срещу директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. Пловдив при Централното управление на Националната агенция за приходите. Също така, МВнР представи Писмени отговори на въпроси, отправени от Съда на ЕС към българското правителство, по Дело С-146/14 PPU, Махди, разглеждано по реда на спешното производство.

Служители на МВнР участваха в две съдебни заседания пред Съда на ЕС по преюдициални дела – Дело С-103/13, Снежана Рангелова Сомова срещу главен директор на Столично управление „Социално осигуряване” и Дело С-146/14 PPU, Махди.

В рамките на Работна група № 32 „Съд на Европейския съюз” и механизма по Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз („ПМС № 85”) в МВнР бяха изготвени: Рамкова позиция по проект за нов Процедурен правилник на Общия съд на ЕС, позиция относно назначаването на членовете на комитета по чл. 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, указания за заседания на КОРЕПЕР II във връзка с метода за определяне на деветте допълнителни съдии в Общия съд на ЕС, както и указания във връзка с назначаването на двама съдии в Съда на публичната служба на ЕС.

Служител от Централното управление на МВнР участва в заседание на Работна група „Съд” към Съвета на ЕС.

Бяха предложени изменения и допълнения на ПМС № 85 във връзка с разпоредбите, които регламентират механизма за междуведомствена координация по делата пред Съда на ЕС, с цел оптимизиране на работата по делата пред Съда на ЕС в рамките на процесуалните срокове, запълване на идентифицирани празноти и отстраняване на технически несъвършенства. Считано от 27 юни 2014 г., е в сила Постановление № 166 на Министерския съвет от 23 юни 2014 г. за изменение и допълнение на ПМС № 85.


През отчетния период МВнР активно работи за осигуряване на международноправната и техническа подготовка по сключване на международни договори и за информационно-правното обслужване във връзка с участието на Република България в международните договори, по-конкретно:

- регистриране в картотеката на новопостъпили оригинали на двустранни (41 бр.) и текстове на многостранни договори (15 бр.); въвеждане на данните по тях в информационната система INTERLAW; актуализиране на данните за международните договори в картотеките, справките за договорно-правните бази по държави и тематика и в INTERLAW;

- изготвени пълномощни за подписване на международни договори и за участие на български делегации в международни форуми (64 бр.);

- оказване съдействие в подготовката по подписването на двустранни междудържавни, междуправителствени и междуведомствени договори, предоставяне на българска договорна хартия, официални папки и трикольорна лента, подготовка за размяна на ратификационни документи;

- изпращане на ноти до акредитираните в София дипломатически представителства и грами до дипломатическите представителства на Р България в чужбина с указания за връчване на ноти във връзка с влизането в сила, прекратяването и др. на двустранни международни договори (14 бр.) и съответна кореспонденция с министерствата и ведомствата;

- изготвяне на ратификационни документи и уведомления за изпълнени вътрешноправни процедури за влизане в сила на многостранни договори (6 бр.) и съответна кореспонденция с министерствата и ведомствата;

- обнародвани в „Държавен вестник” международни договори от компетенцията на МВнР (12 бр.), в т.ч. четирите Женевски конвенции от 1949 г. относно защитата на жертвите на войната и трите Допълнителни протокола към тях;

- подготвени за предаване за съхранение в дирекция “Административно и информационно обслужване” оригинали на двустранни договори, сключени през 2010 и 2011 г.;

- предадени за съхранение в дирекция “Административно и информационно обслужване” оригинали на двустранни протоколи и програми (156 бр.)

- изготвяне на справки в рамките на Министерството на външните работи – предоставяне информация за статуса на двустранни и многостранни международни договори, копия от текстовете им и др.

- предоставяне на териториалните дирекции на актуализирани справки за договорно-правните бази на Република България с други държави с цел подготовка на посещения на ниво президент, председател на Народното събрание, министър-председател, външен министър, заместник-министър на външните работи и др.;

- справки по компетентност за други министерства, които включват цялостни тематични справки по ресори: за МФ – договори по финансови, търговски и икономически въпроси с Мозамбик, Гвинея, Нигерия и Лаос (справки и текстове); за ДАНС (проверка по списък, справки);

- справки за фирми, частни лица, адвокатски бюра и др. чрез Приемна МВнР по установения ред, включително и чрез издаване Заповед за достъп до обществена информация ( 2 бр.);- изпратени за регистрация в ООН двустранни договори (1 бр.).
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми / за програма №7/Бюджетна програма "Международно сътрудничество"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

466 000

472 995

366 925

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

466 000

472 995

366 925

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

466 000

472 995

366 925

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

466 000

472 995

366 925

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

4 064 700

10 454 564

10 454 000

 

1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

4 064 700

9 867 031

9 867 031

 

2. Текущи трансфери за чужбина

0

587 533

586 969

 

,- ПМС № 104/08.05.2014г. - реализиране на проект с Грузия по линия на международното сътрудничество за развитие.

 

18 000

18 000

 

,- ПМС № 111/13.05.2014г. - проект на Българския Червен кръст с Република Македония: „Развитие на капацитета на Македонския Червен кръст за организация на работа в областта на водното спасяване, осигуряването на безопасност на водните басейни в Република Македония

 

18 260

18 260

 

,- ПМС № 200/11.07.2014г. -реализиране на два проекта в Република Македония по линия на международното сътрудничество за развитие - проект на община Щип „Мост за пешеходци на река Отиня” . и проект на Специално основно училище за деца със забавено развитие „Д-р Златан Сремец” в Скопие „Спортна площадка и корекционно-обучителна зала за образователна и рехабилитационно-спортна дейност”

 

57 881

57 881

 

,- ПМС № 272/04.09.2014г. - за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Сърбия и Босна и Херцеговина

 

200 000

199 747

 

,- ПМС № 330/17.10.2014г. - предоставят на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (УНРУА)

 

97 800

97 797

 

,- ПМС № 373/24.11.2014г. - хуманитарна помощ за Украйна чрез Международния комитет на Червения кръст

 

97 792

97 492

 

,- ПМС № 416/17.12.2014г. - които да бъдат предоставени чрез Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в подкрепа на усилията на международната общност за ограничаване на разпространението на вируса ебола

 

97 800

97 792

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

4 064 700

10 454 564

10 454 000

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

4 530 700

10 927 559

10 820 925

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

4 530 700

10 927 559

10 820 925

 

Численост на щатния персонал

 

 

 

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участват министърът на външните работи, Политическия кабинет, Генерална дирекция „Глобални въпроси”, дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, „Международно право и право на ЕС” и дирекция „Права на човека”, Съвет “Международно сътрудничество за развитие”, председателстван от Министъра на външните работи и междуведомствена работна група “Политика на развитие”, създадени с Постановление на Министерския съвет № 234 от 1 август 2011 г.

Координационен съвет по участието на Р България в дейността на Съвета на Европа, създаден с РМС № 5 от 7 януари 1992 г.
Целеви стойности по показателите за изпълнение

Индикаторите са описани в текста
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Вж. Програма 5


Информация за наличността и качеството на данните

 • Информации и отчети за дейността на МВнР и ЗП;

 • Статистическите данни на АЧИ, МИЕТ и МФ;

 • Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи”, Съвет „Общи въпроси” и работните органи на ЕС; доклади от ПП към ЕС;

 • Информации, паметни бележки от срещи/събития на двустранна и многостранна основа;

 • Решения на МСУНО;

 • Становища по дневния ред на заседанията на МВС по ОИ и СД и МКЕКНОМУ;

 • Постановения и Решения на МС;

 • Доклади и данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;

 • Информация от ПП към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, Женева, Ню Йорк и от Делегация към НАТО;

 • Информации и доклади от участията в международни форуми, заседания на НАТО, ОССЕ, ЕС, ООН, двустранни и многостранни консултации;

 • Информации от ПП към ООН и от други ДКП;

 • Участията в международни форуми и заседания по линия на ООН и ЕС;

 • Информации от ПП към ЮНЕСКО;

 • Участия в международни форуми.


Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница