Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница12/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Програма 9 „Визова политика и управление на кризи”Степен на изпълнение на заложените в програмата цели

В отчетния период бяха положени ефективни действия за постигане на основните цели на тази програма - да се изгради необходимата инфраструктура и материална среда, да продължи повишаването на квалификацията и обучението на консулски служители и да се изготвят съответните нормативни и административни документи, които да съответстват на изискванията за присъединяване към Шенгенското пространство, което да позволи, след постигане на членство да се осигурят условия за ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген.


Продукти/ услуги, предоставяни по програмата

 • Преструктуриране и реорганизация на работата на Националния визов център и консулските служби на Република България в чужбина за покриване на шенгенските изисквания;

 • Поддържане на Националната визова информационна система в съответствие с изискванията на ЕС и шенгенските изисквания;

 • Поддръжка на Резервен визов център;

 • Извършване на анализ и на необходими нормативни промени във връзка с актуалните моменти във визовото законодателство на ЕС;

 • Повишаване на квалификацията и обучение на консулските служители;


Осъществени дейности/постигнати резултати

Национален визов център

Отдел „Национален визов център” съдейства за осигуряване на възможно най-бързото издаване на български визи. С оглед оказване на съдействие на българския туристически бизнес, на консулските служби в страните, в които се издават най-голям брой туристически визи /Русия, Украйна, Беларус, Турция, Молдова/, бяха дадени конкретни указания за ускоряване процеса на издаване на визи, както и за увеличаване на броя на издаваните многократни визи. На 30 април т.г. в Братислава директорът на дирекция „Консулски отношения” и директорът на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи и европейските въпроси на Словакия постигнаха договореност за издаване от Консулската служба на посолството на Словакия в Минск през летния сезон на двукратни словашки шенгенски визи на туристи от Беларус, които пътуват с автобусен транспорт през Полша, Словакия и Унгария за България. Договорено бе също така от началото на май т.г. усилване на Консулската служба на словашкото посолство в Минск с един консул. По този начин бяха създадени необходимите предпоставки за осигуряване на безпрепятствено пътуване на белоруските туристи с автобусен транспорт за нашето Черноморие през летния сезон.

Ежедневно бе предоставяна информация на граждани по прилагането на националната нормативна база и законодателството на ЕС в областта на визовата политика. Също така бе оказвана методическа помощ на служителите в консулските служби към дипломатическите представителства на Република България в чужбина. В процеса на издаването на визи се извършваха необходимите съгласувателни процедури със съответните институции, в стриктно изпълнение на изискванията на националното законодателство. Бяха осъществени и редица проверки относно достоверността на представяната от апликантите за визи информация. Ежедневно бяха изготвяни съгласувателни писма относно събирането на семействата на чужди граждани. В изискуемия от нормативната база срок бе отговаряно на поставените запитвания от Агенцията по заетостта във връзка с изпълнение на процедурата по издаване на разрешения за работа на територията на Република България.

През периода 1 януари – 10 декември 2014 г. бяха издадени общо 761 170 визи. От тях съгласуваните визи тип „D” са 10 147, визите тип “C” са 751 023, от които 7782 са издадени за транзитно преминаване през територията на Република България.

Отдел „Национален визов център” съдейства на държавата за осигуряване на възможно най-бързото издаване на български туристически визи за граждани на страни, нечленуващи в ЕС. През отчетния период са издадени 577 304 туристически визи, от които 518 884 визи са издадени за организиран туризъм и 58 962 за неорганизиран туризъм.

През отчетния период отдел „НВЦ” съгласува с Агенция по заетостта, по реда на чл.3, чл.4, ал.5 и чл.8 от Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България, 393 молби, от които 289 положителни и 104 отрицателни.

Продължи преструктурирането и реорганизацията на работата на консулските служби към дипломатическите представителства на Република България в чужбина с оглед покриване на изискванията на Шенген. През 2014 г. в консулските служби във Вашингтон, Лос Анжелис, Претория, Мадрид, Валенсия, Париж, Атина, Солун, Рим и Лондон бяха изпратени 10 бр. мобилни биометрични станции, с които КДЛ могат да извършват изнесени консулски дни на територията на акредитация в приемащите държави.

Във връзка с подготовката за присъединяване на Република България към Шенгенското пространство служителите от звеното на НВЦ „Фонд за външните граници” /ФВГ/ работиха по редица дейности, включени в този финансов инструмент.

Продължиха усилията и бе постигнато окончателно решение по случая с осъден на доживотен затвор в Иран български гражданин, който бе трансфериран в България през август 2014 г.; редовно се оказваше съдействие по казуса с осъдените на смърт в Малайзия двама български граждани. Изготвен бе проект за препоръки към българските граждани, пътуващи за или пребиваващи в Тайланд, във връзка с обявеното на 20 май т.г. военно положение в страната.


За оптимизиране и подобряване на работата на НВИС, през първото полугодие на 2014 г. бяха оборудвани с допълнителни технически средства редица консулски служби:

Във връзка с осигуряването на непрекъсната работа на НВИС и необходимостта от поддържане на резерв на склад, с цел своевременна подмяна на дефектирали технически средства и дооборудване на консулските служби беше стартирана открита процедура по ЗОП за закупуване на 100 бр. компютърни конфигурации, 100 дигитални фотоапарата, 20 скенера за пръстови отпечатъци и 15 мобилни биометрични станции за нуждите на ДКП.

Извършени бяха командировки на служители от НВЦ за отстраняване на възникнали проблеми и профилактика на НВИС в КС в Чикаго, Загреб, Киев, Москва, а в Екатеринбург - пълно оборудване с технически средства и подготовка за пълноценно функциониране на КС.

Редовно бе извършвано текущо администриране на операционните системи, приложния софтуер, базите данни и други системи, инсталирани за нуждите на Националния визов център и Резервния визов център, изградени и оборудвани със средства по Инструмента Шенген. Извършвани бяха също така техническо обслужване и експлоатация на оборудването.Дейности по фонд „Външни граници” и Оперативна програма „Административен капацитет
В продължение на работата по инструмент Шенген през 2014 г. бяха реализирани различни дейности по приоритети от Многогодишната програма 2010-2013 на Европейския фонд за външните граници /ФВГ/.

В изпълнение на Годишна програма 2012 към 30.06.2013г. успешно приключи изпълнението на проект по дейност 11 - „Поддръжка на доставеното програмно и техническо осигуряване за Националната визова система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС - VIS и мрежата за консултиране на визи VISION”.

С изпълнението на тази дейност се осигури непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система (Основният и Резервният визов център), както и непрекъсната връзка с Визовата информационна система на ЕС - VIS и мрежата за консултиране на визи VISION и поддържане на постоянен обмен на информация между системите. С постигането на целите заложени в Детайлния проектен фиш по Дейност 11 от ГП 2012 се гарантира функционирането на НВИС в режим 24/7, като част от ангажиментите за членство в Шенген. В изпълнение на подписаният Договор за финансиране между МВР и МВнР бяха извършени следните дейности: описание и анализ на текущото състояние (MS и ITSM)изготвяне на дизайн за MS решенията;разработка и тестване на MS решенията; надграждане на версиите на операционните системи до Windows Server 2012; надграждане на версиите на Microsoft

Exchange 2007 до Microsoft Exchange 2013; интегриране на всички устройства и системи поддържащи Microsoft Active Directory в съществуващата инфраструктура както и услуга за локално управление на активациите на Microsoft Windows Key Management server;технически одит на системата, съгласно ITSM и ITIL; разработка и тестване на работен план за кризисни ситуации или отпадане на технически системи; оптимизиране на функционалностите на НВЦ и ПВЦ. Беше проведено и съпътстващо обучение на трима служители на ДКО за запознаване, управление и диагностика на комуникационното оборудване, както и за поддръжка и ремонт на дефектирали хардуерни устройства.

В изпълнение на Годишна програма 2013 на Фонда за външните граници, стартира работа по Дейност 11 „Повишаване на капацитета на служителите в дирекция „Консулски отношения” и българските консулства”. Между МВнР и МВР е подписан договор за финансиране с рег.№ 8121р-6143/19.06.2014г. Изготвено е техническо задание и предстои обявяване на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител. Изпълнението на дейността ще доведе до повишаване на знанията и практическия опит на българските консулски служители за ефикасното прилагане на правните инструменти на ЕС в областта на сигурността на външните граници на ЕС., което от своя страна ще допринесе за участие на ДКО на МВнР в програми за консулско сътрудничество.

В изпълнение на Годишна програма 2013 по Фонда за външните граници стартира също и работата по Дейност 9 „Поддръжка на доставено програмно и техническо осигуряване на Националната визова система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС - VIS мрежата за консултиране на визи VISION”. Подписан е договор за финансиране между МВнР и МВР. Изпълнението на този договор ще осигури по-нататъшното непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система, непрекъсната връзка с Визовата информационна система на ЕС - VIS и мрежата за консултиране на визи VISION и възможност за постоянен обмен на информация между системите.


Министерството работи и по многогодишната национална програма 2014–2020 в областта на Инструмента за финансово подпомагане на външните граници и визите по Фонд „Вътрешна сигурност” на ЕС. Изготвен е индикативен график за изпълнение на дейностите по фонда до 2020г.


По оперативна програма административен капацитет ОПАК, Дирекция „Консулски отношения” стартира изпълнението на два проекта: Проект № 13-31-34 „Подобряване на ефективността и надеждността на предоставяните от МВнР електронни консулски услуги чрез въвеждане на системи за управление на качеството ” и Проект № 13-31-35 „е-консулски услуги”, Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“, Подприоритет 3.1 „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление“, Бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08.

Обучение на консулски служители
От 4 март до 17 април 2014 г. бе проведен традиционният квалификационен курс по консулска дипломация. В него взеха участие дипломатическите и техническите служители, на които през 2014 г. им предстои дългосрочна командировка в консулските служби зад граница. Също така бе организирано и проведено практическо обучение на служителите от МВнР, които бяха командировани в помощ на най-натоварените консулски служби през летния туристически сезон.

Ползи/ефекти:

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна еденица

Прогноза

2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

 1. Надеждно и ефективно функциониращ Национален визов център и Резервен визов център

брой

2

Осигурено непрекъснато и безпроблемно функциониране на Националната визова система и основният и резервен визов център – 2.

 1. Изградени, преустроени и оборудвани консулски служби

брой

2

Общо – 2.

 1. Модернизирани и оборудвани консулски служби

брой

10

Изпратени през м.м. март-април мобилни биометрични станции в Лос Анжелис, Вашингтон, Претория, Мадрид, Валенсия, Париж, Атина, Солун, Рим, Лондон - 10.

 1. Повишен административен капацитет на консулските служители

брой

50

Проведено обучение с цел повишаване на административния капацитет на служителите на МВнР: - дългосрочно командировани в КС към ДКП – 50; - краткосрочно командировани през летния сезон в помощ на КС към ДКП – 25.Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми / за програма №9/
Бюджетна програма "Визова политика и управление при кризи"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

2 480 800

2 496 564

2 126 788

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

2 480 800

2 496 564

2 126 788

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

2 480 800

2 496 564

2 126 788

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

2 480 800

2 496 564

2 126 788

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

2 480 800

2 496 564

2 126 788

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

2 480 800

2 496 564

2 126 788

 

Численост на щатния персонал

 

 

 

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Бюджетни и кадрови ограничения, политическа и икономическа несигурност
Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Консулски отношения”, Дирекция “Ситуационен център”, дирекция „Сигурност”
Информация за наличността и качеството на данните

  • Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за
   администрацията;

  • Стратегически преглед на състоянието и дейността на Дипломатическата служба.


Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница