Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница13/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Програма 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност”Степен на изпълнение на заложените в програмата цели:

През отчетния период административният апарат постигна добра реализация на целите на програмата: организиране, ръководене, отчетност и контрол върху дейностите на Централно управление /ЦУ/ на МВнР. Предприети са необходими стъпки за преглед и анализ на функционалността на структурните звена в ЦУ.

- Административният апарат и задграничният компонент работят добре под единно ръководство;

- В резултат на извършените одити бе предоставена независима и обективна оценка относно ключови процеси и дейности в министерството;

- Протоколно осигуряване на външнополитическата дейност на МВнР и на държавното ръководство;

- Констатирана е липса на достатъчен кадрови ресурс в състава на консулските служби в задграничните представителства. Това обстоятелство затруднява работата и се отразява негативно на качеството на обслужването

- Реализирано е процесуално представителство пред съдилища и други юрисдицкии по дела, по които страна е министерството или министърът;

- Извършен е анализ на резултатите от прилагането на нормативните актове, регламентиращи дипломатическата служба;

- Оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация;

- Изготвяне на актове, свързани с функционирането на структурните звена на министерството;

- Изготвяне на предложения за усъвършенстването на съществуващите юридически правила;

- оказването на съдействие на министъра и на структурните звена по правни въпроси на националното законодателство, съгласуване за законосъобразност на административните актове, издавани от министъра;


Осъществени дейности/постигнати резултати

 • Одитни ангажименти за даване на увереност

 • Одитни ангажименти за консултиране

 • Комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на структури, дейности и процеси в министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, анализ и изготвяне на предложения за подобряване на работата

 • Процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страни са МВнР

 • Организация и ръководство на финансово-счетоводната и материалната отчетност в системата на министерството и поделенията му в страната и в чужбина

 • Вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор

 • Превенция и противодействие на корупцията в системата на МВнР
Вътрешен одит

С цел подобряване на управленските процеси, дирекция „Вътрешен одит” на МВнР през отчетния период изпълняваше задълженията си по одитиране. В резултат на извършените одити бе предоставена независима и обективна оценка относно ключови процеси и дейности в министерството.

 • С цел подобряване разбирането на вътрешния контрол и подпомагане на ръководството при въвеждане на процеса по управление на риска, бяха проведени обучения на служителите в МВнР за процеса по управление на риска и относно системите за финансово управление и контрол.

 • В резултат на дадените от вътрешните одитори препоръки са подобрени редица дейности и процеси:

 • Изготвяне на нови и актуализация на вътрешни документи, свързани с: документооборота в ЦУ на МВнР; бюджетният процес и финансово-счетоводната и материална отчетност в задграничните представителства на Република България; организация на работата с печатите и щемпелите в ЗП; длъжностните характеристики на служителите в МВнР; обществените поръчки в представителствата;

 • Подобряване на процеса по управление на човешките ресурси, организацията и контрола при провеждането на обществени поръчки, финансово-счетоводната и материална отчетност в одитираните задгранични представителства и управление на движимо и недвижимо имущество.

 • Подобряване на консулското обслужване и организацията на работа в консулските служби.

 • Повишено е разбирането за управленската отговорност, вътрешния контрол, дейността по вътрешен одит, в резултат на проведени обучения, срещи с лица на ръководни длъжности и на всички йерархични нива, както и проведени консултации на служители преди тяхното заминаване в дългосрочна командировка;

 • Информиране на висшето и оперативно ръководство за идентифицирани области за подобрения и за добри практики с цел превенция.


Инспекторат
През отчетния период Инспекторатът на МВнР, съобразно неговите компетенции, определени в чл.15, ал.3 от Закона за дипломатическата служба и чл.46 от Закона за администрацията извърши планови и извънпланови проверки.

В резултат на проверките за ефективност и оценка на корупционния риск са направени конкретни препоръки за отстраняване на констатираните проблеми. Предложени са управленски решения за подобряване работата на проверените звена и за решаването на системно възникващи пред министерството проблеми.

Анализът на проверените сигнали показва, че в основата на онези от тях, които са основателни, стои липсата на достатъчен кадрови ресурс в състава на консулските служби в задграничните представителства. Това обстоятелство затруднява работата и се отразява негативно на качеството на обслужването.


Процесуално представителство, юридически дейности
През 2014 г. беше реализирана широка по мащаба си дейност по осъществяването на процесуално представителство пред съдилища и други юрисдицкии по дела, по които страна е министерството или министърът, върху анализирането на резултатите от прилагането на нормативните актове, регламентиращи дипломатическата служба, изготвянето на предложения за усъвършенстването им, оказването на съдействие на министъра и на структурните звена по правни въпроси на националното законодателство, съгласуване за законосъобразност на административните актове, издавани от министъра.

Дирекция „Правна” на МВнР ежедневно предоставяше устни и писмени консултации по действащото законодателство в Република България на всички звена в министерството, включително и становища по възникването, развитието и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения. Осъществявано е съдействие при изготвянето на актове, свързани с функционирането на структурните звена на министерството, изготвяни са становища и указания до структурните звена в министерството и до задграничните представителства по Закона за дипломатическата служба, вкл. по въпроси, свързани с трудовите и служебни правоотношения на дългосрочно командированите служители и наети местни лица.

През отчетния период е осъществявано процесуално представителство и защита на Министерството на външните работи по граждански искови и изпълнителни и административни производства. Периодично е извършван анализ и обобщаване на делата, по които страна е Министерството на външните работи, с цел тяхното ефективно приключване по съдебен или извънсъдебен ред.

През отчетния период особено място заема процеса на изработване нормативни актове, регламентиращи дейността на дипломатическата служба, осъществен в рамките на работна група, назначена със заповед на министъра на външните работи, с участието на представители на дирекции „ВПИК”, „Правна”, „МППЕС” и „ЧР”. Изработен и съгласуван е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба, имащ за цел усъвършенстване на действащата законова уредба на дипломатическата служба, както и оптимизиране на организацията на работните процеси и управлението на финансовите и човешките ресурси. Законопроектът е одобрен с Решение № 542 на Министерския съвет от 24 юли 2014 г.

МВнР имаше водеща роля и в процеса на подготовката за провеждането извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и на изборите за Народно събрание през м. ноември с.г.

Протоколна дейност
През изминалия период приоритет бе протоколното осигуряване на външнополитическата дейност на МВнР. Бе извършена голяма по обем работа по протоколната подготовка и реализацията на 25 официални посещения в България на външни министри и други високопоставени представители, на 45 визити в чужбина на министър Вигенин, както и честването на 10-та годишнина от присъединяването на България към НАТО, отбелязването на 10-та годишнина от трагедията в р. Лим, 20-та годишнина от членството на България в МОФ, годишната среща с българските посланици /юни 2013 г./, срещата с българските почетни консули /март т.г./, посещение в гр. Банско и среща на министъра с представителите на дипломатическия корпус, работни обеди на министъра с посланиците от ЕС и НАТО, с посланиците от Азиатско-тихоокеанския регион и пр. Бе подготвено и осъществено изнесеното заседание на ръководството на МВнР в с. Марково, както и церемонията за засаждане на дръвчета, по повод Деня на Земята, с участието на дипломатическия корпус и пр.


 • Организирано бе участието на дипломатическия корпус в тържествата по случай Националния празник на Република България - 3 март, , в срещата на министър-председателя с ръководителите на дипломатическите мисии у нас /Бояна/ и пр.

 • Проведена бе широка организационната работа за провеждането през м. юни т.г. в гр. Варна на Срещата на външните министри на страните-членки на ЧИС, в рамките на българското председателство на Организацията, както и на годишната среща с българските посланици /м. юли т.г./.

 • През периода бяха приети Вътрешни правила за подготовка на предложения от министъра на външните работи по чл. 11, ал. 3 от Закона за ордените и медалите на Република България, при награждаване с държавни награди на извънредни и пълномощни посланици на други държави у нас.

Приложение № 6 –Отчет на разходите по бюджетните програми /за програма 10/


Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

267 000

319 751

268 622

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

267 000

319 751

268 622

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

267 000

319 751

268 622

 

Персонал

0

0

0

 

Издръжка

267 000

319 751

268 622

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

267 000

319 751

268 622

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

267 000

319 751

268 622

 

Численост на щатния персонал

 

 

 

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 Организационни структури, участващи в програмата
Дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“, дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Правна”, дирекция „Вътрешен одит”, Инспекторат
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Основните причини, поради които не са постигнати планираните целеви стойности на показателите за изпълнение са: естеството на работа, липса на финансово, кадрово и техническо обезпечаване на част от дейностите.Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.

Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница