Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница3/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

През отчетния период не са настъпили промени в организационната структура.


  1. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА външнополитическите приоритети на правителствената програма

Усилията на Министерство на външните работи на Република България през 2014 г., в съответствие с правителствените приоритети, бяха насочени към провеждането на активна и разумна външна политика, основана на българските национални интереси и европейски и евроатлантически ценности, която да осигури максимално благоприятна външна среда за развитието на българската нация, като същевременно гарантира запазване на външнополитическата ориентация и поети международни ангажименти.

Министерството на външните работи допринесе за утвърждаването на образа на Република България като сигурен и предвидим партньор, активен участник в регионалните и европейски формати и отговорен член на международните огранизации.

Една от главните цели бе да се осигури приемственост и стабилност в работата на ведомството и на българската външна политика като цяло в период на последователно управление на три правителства и да се организират и проведат изборите за европейски парламент през май и за народни представители през октомври т.г. в чужбина и в контекста на рязко променяща се международна среда.

В рамките на изпълнението на заложените цели на Политика „Външна политика и дипломация политика бяха положени оптимални усилия за тяхното изпълнение.

През изминалата 2014 година МВнР работи активно и целенасочено за изпълнение на външнополитическите приоритети на страната, в съответствие със стратегическия и геополитически курс на принадлежност към ЕС и НАТО, спазвайки поетите международни ангажименти на база на националните интереси на страната. Дейността на МВнР бе насочена и към изпълнение на стратегическите и традиционни външнополитически направления като подкрепа за евроатлантическата интеграция на Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските общности там; активно развитие на политиките на ЕС и на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския басейн; задълбочаване на евроатлантическите партньорства на България и двустранните й отношения с най-бързо развиващите се световни икономики; ефективна защита на правата и интересите на българите зад граница; съдействие за установяване на справедлив международен ред. Сред главните дейности на МВнР, произтичащи от приоритетните задачи на правителството, следва да бъдат посочени също организирането и провеждането на парламентарните избори извън страната; номинацията на българския еврокомисар за новата Европейска комисия и получаване на максимално добър ресор; успешно участие в ключовата среща на високо равнище на НАТО в Уелс и изпълнението на постигнатите там договорености; участие на България в Общия дебат на 69-та сесия на Общото събрание на ООН. През 2014 г. бе положено и началото на подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.

Ключова тема бе подготовката на България за поемане на ротационното председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. В МВнР бе извършен анализ на опита на държави-членки, които са осъществили председателство след влизането в сила на Лисабонския договор, набелязани са необходимите ангажименти, предизвикателства и потенциални проблеми, с които страната ни би могла да се сблъска в процеса на подготовката. Тече процес по планиране и организация на кадровото обезпечаване на Председателството в рамките на министерството, чрез разпределение на работните формати на Съвета на ЕС по ресорни дирекции и ангажирани ведомства и иницииране на вътрешноведомствен координационен механизъм.

Избирането на г-жа Кристалина Георгиева за заместник-председател в новата Европейска комисия и еврокомисар с ресор бюджет и човешки ресурси е успешна реализация на заложената като първостепенна приоритетна задача в програмата на служебното правителство.

България продължи политиката си на подкрепа за евроатлантическата интеграция на Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските общности там. МВнР съдейства за промотирането на европейската и евроатлантическа перспектива пред страните от Западните Балкани, съблюдавайки за коректното и пълноценно изпълнение от тяхна страна на съответните изисквания за членство и в частност - стриктно спазване на принципа за добросъседство, на чиято основа се базира и подкрепата на България за европейската и евроатлантическа интеграция на Македония и Сърбия. От българска страна бе изразена готовността за оказване на подкрепа на Черна гора в евроатлантическата интеграция, в контекста и на подновения Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евро-атлантическа интеграция.
През 2014 г. страната ни продължи активно да развива политиките на ЕС и на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския басейн. МВнР участва активно в регионалните инициативи и организации в ЮИЕ, като положи усилия да оцени и позиционира новите инициативи с участието на ЕС или ДЧ на ЕС, касаещи нашия регион, както и за предприемане на съответни действия с оглед подкрепа на принципите на сътрудничество в региона, които подкрепяме и избягване на дублиране на вече утвърдени регионални формати. В двустранен план за кратко време бяха разменени визити с всички страни от ЮИЕ, което е нагледно доказателство за интензифициране на отношенията по това направление и приоритетността, която им се отдава от правителството.

През изминалата година Министерството на външните работи работи за задълбочаване на евроатлантическите партньорства и двустранните й отношения с най-бързо развиващите се световни икономики. Продължава дейността по оптимизиране на работата на консулските служби на Р България и разширяване на консулското присъствие с цел подпомагане на българския бизнес.

Сред приоритетните за работата на МВнР теми бе дейността по осигуряване на политическата рамка за осъществяване на комплекса от правителствени приоритети, свързани с обезпечаване на енергийната сигурност на България, развитието на Южния газов коридор и междусистемното свързване на България със страните от региона, включително на реверсивните интерконекторни връзки за природен газ със съседните страни като основа за създаването на функциониращ, ликвиден и конкурентен регионален енергиен пазар.

Осъществена бе необходимата дипломатическа подготовка и участие на политическо и/или експертно равнище при двустранни посещения и срещи на равнище президент, председател на парламент, министър-председател, министър на външните работи и други членове на правителството, като основни цели в двустранния диалог бяха увеличаване на динамиката на сътрудничеството с държавите, с които вече са достигнати висока степен на доверие и приятелство и активизиране на сътрудничеството с държавите, с които отношенията имат неизползван потенциал за развитие.

Постоянна и неотменима задача на МВнР е защитата на правата и интересите на българските граждани в чужбина. Откритата телефонна линия за съдействие на български граждани, изпаднали в тежка ситуация в чужбина, позволява да се реагира своевременно. През отчетния период бяха организирани редица хуманитарни операции и бе оказано консулско съдействие на нуждаещи се наши сънародници.

Последователна е и грижата в подкрепа на българските общности зад граница за съхраняването и развитието на българската идентичност, култура и духовни ценности.

Не на последно място следва да се отбележи и системната работа за постигане на по-добро функциониране на дипломатическата служба, конкретизиране на функции и оптимизиране на щатната численост


От 2010 г. МФ определя таван на разходите на МВнР на 106 000 500 лв. /намаление с близо 70 млн. лв. от предходните години/, от които 12 млн. са за годишни членски вноски на България в международни организации.

Ограничените финансови ресурси и съкращаването на щата в ЦУ и в ДКП не способстват постигане на външнополитическите цели в пълен обем: отстояване на национални интереси във всички формати и равнища на вземане на решения по политики на ЕС и НАТО; участие в съвместни инициативи със страните-партньори; български инициативи в международни организации; развитие на партньорства по двустранна линия със стратегически партньори; участия в инициативи и мерки за укрепване на мира и сигурността в ЮИЕ и в предотвратяване на конфликти; и не на последно място реализиране на външноикономически интереси и подобряване на условията за консулски и други услуги за български граждани, които пътуват, живеят или правят бизнес зад граница, а също така и за чужди граждани, имащи такива намерения към България.

Ограничените средства за заплащане както на служителите в ЦУ, така и в ДКП, поставят служителите в Дипломатическата служба в неравностойно положение спрямо представители на други страни. Това води до ограничаване на възможностите за привличане и задържане на висококвалифицирани експерти в Дипломатическата служба, което от своя страна с годините намалява потенциала за ефективната защита на българските национални интереси.

Следва да се отчете също така, че планираните в последните години дейности в областта на информационните технологии, в т.ч. подмяна на остаряла компютърна техника и мрежово оборудване в ЦУ и ДП, също са замразени или отложени поради липса на финансиране, което се отнася и за управлявания от Министерството сграден фонд в чужбина.


  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница