Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница4/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ПО ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИполитика „Развитие на ефективна дипломатическа служба”
Програма 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба”Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

В изпълнение на дейностите на предоставяните продукти/услуги и планираните целеви стойности по показателите за изпълнение се цели осигуряване и обезпечаване на външнополитическата дейност чрез гарантиране на стабилност и компетентност на администрацията, както и наличие на необходимите материално-техническите условия и средства за функциониране на дипломатическата служба. • Администриране на човешките ресурси

 • Оптимално управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективна ротация на служителите в ЦУ и ЗП и Кадрово обезпечаване на дипломатическата служба

 • Развитие на човешките ресурси

 • Усъвършенстване на квалификацията на служителите

 • Оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация;

 • Повишаване качеството на информационното обслужване на служителите на министерството и гражданите, ползващи архивния фонд на министерството;

 • Качествено административното обслужване на граждани и фирми на принципа “едно гише”;

 • Ефективна и сигурна информационна среда;

 • Изграждане, поддържане и развитие на системите за сигурност.


Осъществени дейности/постигнати резултати


 1. Управление на човешките ресурсиАдминистриране на човешките ресурси
През 2014 г. се извършваше текущата дейност по изготвяне на документацията, свързана с организацията и управлението на човешките ресурси, в т.ч. заповеди за назначаване, преназначаване, дългосрочно командироване и промяна на дългосрочната командировка, прекратяване на трудови и служебни правоотношения; заповеди за краткосрочно командироване и промяна на командировката; заповеди за отсъствие и прекратяване на отсъствие. Изготвяни бяха удостоверения за трудов стаж, издавани и оформяни са трудови и служебни книжки на служители на МВнР. Водеха се дневниците на издадените служебни книжки, на новопостъпилите и архивирани служители. Актуализирани бяха регистри и бази данни /публични и вътрешни/. Текущо се поддържаха личните дела.

Своевременно се изготвяха и изпращаха уведомления до НАП за сключване, изменение или прекратяване на трудови договори със служители в МВнР – ЦУ.

В съответствие със законовите изисквания, бяха изработени и утвърдени от министъра графици за отпуск на служителите.

Осъществявана бе дейност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служители.Развитие на човешките ресурси
През отчетния период в МВнР бяха организирани и се проведоха общо 22 конкурса за назначаване на държавни служители с дипломатически ранг и на експертни длъжности. Назначени бяха 6 дипломатически служители и 17 други държавни служители.

10 служители от МВнР бяха изпратени на специализирано обучение в различни учебни центрове и висши учебни заведения в западноевропейските държави. С полагане на изпити приключи чуждоезиковото обучение със служителите на МВнР по 6 чужди езика, съвместно с Дипломатическия институт /ДИ/. Протоколите с оценките на изпитаните служители са въведени в система „Поликонт”.

Създаде се организация за изпълнение на Компонент I на Програма „Старт на кариерата” 2014 г. Бяха проведени интервюта с кандидатите и одобрените бяха назначени в МВнР .

През отчетния период в ЦУ са организирани и проведени учебни стажове на 103 студенти, а в ДКП –91 студенти.

Бяха изготвени три отговора на Заявления по Закона за достъп до обществена информация.

Във връзка с годишното оценяване бяха повишени в ранг 79 държавни служители.

Продължи да се координира и осъществява организация за подбор и номиниране на кандидатури на български граждани за работа в международните правителствени организации и в структурите на ЕС. Бяха осъществени 6 подбора на български кандидатури за позиции на Командировани национални експерти (КНЕ) - обработени и изпратени над 80 кандидатури.

Регулярно беше осъществявано оформянето на заявки за принос към мисии на ЕС по линия на ОПСО.

По отношение полевите мисии на ОССЕ беше осъществяван ежеседмичен подбор и номиниране на 60 български кандидати за служители. Бяха осъществени 5 подбора за наблюдатели в мисии на ЕС за наблюдение на избори, като ЕСВД селектира 11 от номинираните кандидатури.

Регулярно бяха публикувани обявления за вакантни позиции в ЕСВД и ГСС. Издадени са 25 удостоверения за принадлежност към дипломатическата служба.
 1. Управление на бюджет и финанси

Изготвени бяха месечни и тримесечни финансови отчети и анализи за изпълнението на бюджета на Министерството, като всички финансови и консолидирани отчети и оборотни ведомости на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити бяха представени в сроковете, определени от Министерството на финансите и от Сметната палата.

За извършване на разплащанията на Министерството са изготвени и регистрирани 4 706 касови документи в лева и валута и 3 045 бр. банкови документи, които бяха предварително обработени в Системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА.

В срок се изготвят месечните и тримесечни финансови отчети, въпреки съкращаване броя служителите, на които е възложено изпълнението на финансово-отчетни функции в задграничните представителства. Факт е, че в 60% от общо 103 броя задгранични представителства няма финансисти. Финансово-отчетните функции се изпълняват от командировани в други ЗП /46 от случаите/ или служители от ЦУ /16 от случаите/.

През отчетния период са изготвени 367 бр. документи за пенсиониране на служители на МВнР и 98 бр. на служители от БОДК при спазване изискванията на КСО и НП за определяне на осигурителния доход по месеци и години.

През 2014 година в Министерство на външните работи бяха изготвени множество справки във връзка с извършването на финансови проверки: • Проверка и заверка на годишен финансов отчет за 2013 година от Сметната палата.

 • Извършена е финансова инспекция на Министерството за период до 02.09.2014 година.

 • Направена е пълна проверка и ревизия на разходите за държавно обществено осигуряване за периода 01.07.2003 г. до 30.096.2014 г.

В отчетния период бяха разработени и утвърдени следните нови вътрешно нормативни документи:

 1. Инструкция за нова счетоводна политика във връзка с въвеждането на нов сметкоплан на бюджетните предприятия съгласно ДДС 14 от 30.12.2013 г.

 2. Текущи указания за изготвяне на месечните финансови отчети на ДКП.


Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет до м.12.2014 г.

1.

Изготвяне на финансовата част от бюджетната прогноза

Съгласно график

Представяне в МФ

Изпратена в МФ

2.

Изготвяне на финансовата част и приложенията от програмния отчет на министерството

брой

2

2

3.

Корекции на бюджета на министерството

брой

При необходимост

64

4.

Проверки на всички документи и действия преди вземане на решение за поемане на задължение и/или извършване на разход, получаване на приход.

брой

7 350

7 350


5.

Изготвяне на обобщени месечни и тримесечни финансови отчети на МВнР

брой

48

48

6.

Анализи за изпълнението на бюджета на Министерството и СЕС

брой

12+3

12+3

7.

Изготвяне заявки за ежемесечен лимит за плащане

брой

11

11

8.

Изготвяне оборотни ведомости на МВнР

брой

12

12

9.

Изготвяне, регистриране и осчетоводяване на документи за извършените разходи в ЦУ

брой

14 711


14 711

10.

Водене на финансово-счетоводната и материална отчетност на 16 бр. ДКП – изготвени документи

брой

192

192


11.

Изготвяне на месечни и тримесечни финансови отчети на 16 бр. ДКП

брой

1 408

1 408


12.

Изготвяне оборотни ведомости на 16 бр. ДКП

брой

64

64

13.

Изготвяне на документи във връзка с пенсионирането на служители на МВнР и БОДК

брой

720

720


14.

Постоянен анализ на изпълнението на бюджета на МВнР и второстепенните изпълнители. Текущо извършване на корекции на ДКП

брой

По необходимост

122

15.

Участие в изготвянето на инвестиционната програма на МВнР и текущ контрол за изпълнението и.

брой

4

4

 1. Административно и информационно обслужване

През 2014 г. програмните дейности са извършени в съответствие с изискванията за повишаване качеството на информационното и административното обслужване.Административно обслужване

Оптимизация на документооборота и деловодната дейност в МВнР

Работи се активно в процеса на осъществяване на електронен документооборот в МВнР със следните дейности: поддържане на контакт с фирмата-доставчик на програмния продукт с цел отстраняване на възникнали технически и софтуерни проблеми; актуализиране на базата-данни в системата (структура, служители, кореспонденти, права на достъп и т.н.); провеждане на индивидуални и групови обучения на служителите в министерството; сканиране на цялата входяща кореспонденция.

Съхранение, реставрация и консервация на архивния фонд на МВнР

Продължиха дейностите по поддържане на реда и подреждането на архивохранилищата, преподвързване и подшиване на архивни единици с влошено физическо състояние, за които не е необходимо извършване на специализирана реставрация. Извършена бе оптимизация на пространството за съхранение на архивния фонд на МВнР в наличните архивохранилища.Научно-техническа обработка на архивните документи и усъвършенстване на научно-справочния апарат към тях

Продължи научно-техническата обработка на изпратените за постоянно съхранение документи от задграничните представителства на Република България, както и на документите от учрежденския архив на МВнР.

Оптимизация на работата с текущата и архивна документация на задграничните представителства на Р България

През отчетния период бяха дадени методически указания на задграничните представителства на РБ по въпроси свързани обработката, съхранението и експертизата на документите. Бяха утвърдени, изпратените Актове за унищожаване на неценни документи с изтекъл срок на съхранение, изготвени от Експертни комисии в задграничните представителства. Беше оказана методическа помощ на задгранични представителства по кореспондентски път.

Подобряване на административното обслужване на принципа “едно гише”, осъществявано от “Приемна на МВнР”

През отчетния период подобряването на административното обслужване на принципа на „едно гише”, осъществявано от Приемната на МВнР, беше основна цел в работата на Приемната, изразяващо се в обстойно и компетентно консултиране на гражданите при получаване на информация за видовете и сроковете на извършваните административни услуги от министерството. Продължи и упражняваният от Приемната вътрешен контрол по изготвянето в срок на отговорите с цел подобряване качеството на административната услуга.


4. Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Регистрирани документи в Централната регистратура към дирекция „АИО”1

Брой

65 000

29 240

Обработени архивни единици в дирекция „АИО”1

Брой

10 000

2 990


Сканирани документи с цел оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна комуникация

Брой

1000

16 500

Обучени служители за работа с автоматизираната деловодна система

Брой

50

150

Оказана методическа помощ в деловодната дейност и формирането на архивния фонд в задграничните представителства на Република България

Брой мисии

12

10

Участие в двустранни и многостранни срещи извън страната в областта на архивистиката

Брой

4

0

Предоставен достъп на граждани до архивния фонд на МВнР

Брой

150

34регистрирани читатели/ 181 посещенияЗабележка:В Министерството на външните работи има самостоятелни деловодства в дирекции „КО”, „ЧР”, „БФ”, в Инспекторат,в отдел „Секретариат на НК за ЮНЕСКО и МНКС”, както и в Дипломатическия институт и в Държавния културен институт, които също регистрират и обработват документи.

Основните причини, поради които не са достигнати планираните целеви стойности на показателите за изпълнение са: естеството на работа, липса на финансово, кадрово и техническо обезпечаване на останалите дейности.


Ограничени финансови средства възпрепятстват дейностите за поддръжка и обновяване на комуникационно-информационната структура на МВнР (ЦУ и ДКП), в т.ч. обновяване/модернизация на наличното хардуерно оборудване и софтуерно осигуряване; планиране и изграждане (обновяване) на мрежи в ДКП.

Информационно обслужване

През отчетния период текущата дейност бе насочена за постигане на цели/резултати главно в следните направления:

 • Поддържане на работоспособна и надеждна информационно-комуникационна среда. Поддръжка и развитие на комуникационно-информационната структура на МВнР (включително: локалната мрежа, офис системите, електронната поща, специализирания системен и потребителски софтуер, пренос на данни и достъп до Интернет). Съвместно със специалисти на Майкрософт бяха извършени оценки на Активната директория и на системата за електронна поща, беше инсталиран продукта на Майкрософт– Lync, даващ възможност за осъществяване на комуникации, видеоконференции и съвместна работа.

 • Надеждно и устойчиво поддържане на технологичната среда за документо-оборотната система Евентис, при осигуряване на оптимална инсталация и обслужване на документооборота с електронни сертификати. Цифровите удостоверения за електронен подпис са приведени в съответствие с нормативната уредба на държавната администрация за това. Квалифицираните електронни сертификати дават възможност за отдалечен достъп до бази с данни, свързани с гражданското и имуществено състояние на българи и от чужбина;

 • Осигуряване на оптимална инсталация и обслужване на документооборота с електронни сертификати. Обслужване на проблеми, свързани с издаването, получаването, инсталирането и използване на електронните подписи в министерството.

 • Осигуряване на навременна техническа помощ при работата с компютърните системи по работните места.

 • Свързване, организация и използване в ежедневна практика на онлайн системи за финансово обслужване и банкиране, в т.ч. включване на министерството в системата за онлайн банкиране на БНБ с изграждане на административна и работа структура в дирекция ФУС. Същото е подготвено за влизане в действие за Държавния културен институт и Дипломатическия институт.

 • Осигуряване на електронни подписи за достъп до Национална база данни „Население” (НБД), на консулските длъжностни лица (КДЛ) в чужбина, при осъществяване на функции по гражданско състояние;

 • Участие в работната структура на Годишна програма по Фонд Външни граници на ЕС EBF/2011/Priority 4, Action 15;.

 • Създаване на специализирано софтуерно приложение за отчитане на ежемесечните сметки на служебните мобилни телефони на служителите на МВнР;

 • Оптимизация на Вътрешния портал на МВнР, поддръжка и актуализация на информацията в портала;

 • Администриране и поддръжка на официалната Интернет страница на МВнР;

 • Организация по материално-техническо снабдяване, обучение и провеждане на избирателните секции зад граница при провеждането на Изборите за европейски парламент 2014 г.

 • Организация по материално-техническо снабдяване, обучение и провеждане на избирателните секции зад граница при провеждането на Изборите за Народно събрание 2014 г.

 • Организационни мероприятия по защита на личните данни и регистриране на услугата в Комисията за Защита на лични данни;

 • Командировани са служители на отдел „Информационно обслужване“ за решаване на проблеми с компютърната техника, системи и мрежи в следните задгранични представителства: Прага, Париж, Белград, Берлин, Екатеринбург, Москва.

 • През 2014 г. са използвани услуги по договора на държавната администрация с Майкрософт като съвместно с техни специалисти е инсталиран продукта Microsoft, извършени са оценки на Активната директория, системата за електронна поща на базата на MicrosoftExchange, домейн контролерите и подготовка за преминаване към най-новите версии на операционните системи на сървърите.

По отношение на използваните софтуерни продукти – в момента се работи по проект за актуализация на операционните системи на сървърите и софтуера за електронната поща, като за целта ще бъдат актуализирани първоначално офис пакетите на отделните работни станции, а при подмяна на по-старите конфигурации и на операционната система. Целта е всички компютърни конфигурации да работят с операционна система Windows 7, тъй като Майкрософт спира вече поддръжката на операционната система Windows XP.

През 2014 г. в МВнР беше инсталирана последната версия на комуникационна система базирана на Microsoft Lync (Communication ) Server.Продуктът позволява да бъде инсталиран на работни станции, преносими компютри, таблети и мобилни телефони от съвременен тип. За целта са закупени смартфони, предвижда се да бъдат закупени и таблети за нуждите на МВнР, като се ползва отстъпката по договора с Глобул.

Разработени са технически задания за провеждане на обществени поръчки за закупуване на компютърни конфигурации, сървъри, принтери и други технически устройства, а също така и за закупуване на необходимите лицензи за софтуерни продукти. За техническото обезпечаване на изнесените избирателни секции в чужбина за изборите за Европейски парламент бяха закупени 80 броя преносими компютри, които осигуриха дейността на секциите в Испания, Великобритания, Холандия.

Разработен е проект за изграждане на мрежа за класифицирана информация до ниво „За служебно ползване“, която ще обхваща структурните звена в МВнР и се предвижда да бъде изградена при наличие на средства.

Предприети са действия за възстановяване дейността на сертифицираната Вътрешна компютърна мрежа на Посолството на Република България в Москва. 1. Учрежденско осигуряване.

МВнР предприе редица дейности, целящи адекватно, навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на дипломатическата служба, а именно: • Транспортно и материално-техническо осигуряване;

 • Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР;

 • Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми. 1. Обезпечаване на сигурността

Основна цел на дейността на МВнР през отчетния период в тази област бе осигуряване на условия за изграждане, поддържане и развитие на системите за сигурност във ведомството и в задграничните представителства. Беше направени следното:  • Цялостно или частично преоборудване на системите за сигурност, контрол на достъпа, видеонаблюдение, монтиране на телефонни централи и други в редица ЗП.

  • Съдействие при организирането на официални мероприятия на МВнР: Нощта на музеите, Ден на отворени врати, Ден на дипломатическата служба, пресконференции и брифинги с участието на Министъра на МВнР, делегации с участието на ДП акредитирани в Р България, мероприятия на Дипломатическия и Културния институт, празник на Еврейската общност.

  • Цялостна поддръжка на системите за контролно пропускателния режим, пропускане на посетители и автомобили.

  • Извършени бяха необходимите дейности за подготовка и актуализиране на плановете за действие при кризисни ситуации от военен и невоенен характер на ЗП. Предоставят се при необходимост технически средства и индивидуални средства за защита.Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми / за програма №1/Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на дипломатическата служба"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

17 318 400

27 098 840

27 796 137

 

Персонал

10 977 600

11 997 910

11 986 944

 

Издръжка

5 760 800

14 527 546

15 235 810

 

Капиталови разходи

580 000

573 384

573 383

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

17 318 400

27 098 840

27 796 137

 

Персонал

10 977 600

11 997 910

11 986 944

 

Издръжка

5 760 800

14 527 546

15 235 810

 

Капиталови разходи

580 000

573 384

573 383

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

400 000

399 967

 

1. съгл.чл.29, ал.2 от ПМС №3/15.01.2014 г. - хуманитарна помощ за бедстващото население в Сирия в полза на дейността на Световната продоволствена програма и ПМС № 7/23.01.2014 г. - Доверителен фонд на Организацията за забрана на химическото оръжие, създаден за финансиране на дейностите за пълното унищожаване на сирийските химически оръжия извън територията на Сирия

 

400 000

399 967

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

400 000

399 967

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

17 318 400

27 498 840

28 196 104

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

17 318 400

27 498 840

28 196 104

 

Численост на щатния персонал

684

660

582

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Организационни структури, участващи в програмата
Дирекция „Човешки ресурси”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Административно и информационно обслужване”, дирекция „Сигурност”


Целеви стойности по показателите за изпълнение *

* Индикаторите са описани в текста
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Факторите, които могат да окажат негативно въздействие върху изпълнение на целите са свързани с възможностите за финансово обезпечаване на дейностите, произтичащо от бюджетни рестрикции и административни съкращения.


Информация за наличността и качеството на данните

Източниците на информация са:  • Годишните планове на структурните звена, които участват в програмата и отчетите за дейността им;

  • Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР - по Закона за администрацията;

  • Водени регистри в Министерството на външните работи, относно регистриране и проследяване движението на входящите и изходящи документи в министерството;

  • Отчет за самооценка на административното обслужване, годишни планове и отчети.


Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница