Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на външните работи за 2014 гстраница5/13
Дата02.02.2017
Размер2.54 Mb.
Размер2.54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Програма 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

В изпълнение на дейностите на предоставяните продукти/услуги и планираните целеви стойности по показателите за изпълнение по програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските общности в чужбина”се цели осигуряване и обезпечаване на външнополитическата дейност чрез планиране, организиране, осигуряване и допринася за осъществяване дейността на задграничните представителства (дипломатически и постоянни, генерални консулства и консулства и дипломатически бюра) с оглед изпълнение на целите на външната политика (Политика на активна двустранна и многостранна дипломация), осъществяване на консулските отношения с други държави и оказване на всестранна подкрепа на българските юридически лица и на гражданите при техните дейности в чужбина в съответствие с принципите на международното право.

В отчетния период в голямата си част бяха постигнати заложените цели, като основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени дейности.
Осъществени дейности/постигнати резултати


 1. Управление на сградния фонд извън страната

Във връзка с осигуряване на необходимите условия за функционирането на дипломатическата служба, са предприети действия за подобряване ефективността на използването на имотния портфейл и автомобилния парк, в т. ч.:

- Разработена е база данни и електронни досиета на имотите в и извън страната, както и на автомобилния парк;

- Направени са предложения и са предприети действия за постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима собственост извън страната по предназначение;

- Направени са проучвания и анализи, въз основа на които са предложени действия за запазване в максимална степен на размера на държавния актив от недвижима собственост извън страната и осъществяване на геополитическото му разместване в синхрон с актуалните външнополитически приоритети;

- Предприети са действия по освобождаване от недвижима собственост, която е с отпаднала необходимост и/или са разположени в държави, в които Република България няма дипломатическо присъствие, особено в условията на криза и използването й като допълнителен източник на финансиране за успешното справяне с недостига на средства за поддържането на сградите, обезпечаващи реалните нужди на задграничните представителства

- Разработена е и се изпълнява годишна инвестиционна програма за подобряване състоянието на сградния фонд в и извън страната

- Разработени са нови и са предприети действия за актуализиране на съществуващи вътрешно-нормативни актове, касаещи управлението и стопанисването на имотите в страната и чужбина;

- От началото на 2014г. Дирекция „УСиМТО“ започна проучване на възможностите за използване на Европейски средства и външно финансиране за част от обектите на МВнР. Внесени са необходимите документи за кандидатстване за одобрение, за получаване на финансиране по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. за Мярка 1: „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”. При одобрение на проекта се очаква да бъде получено финансиране на стойност около 1 млн. евро, които са предвидени за изграждането и съхранението на „музей на открито“ в двора на МВнР, подобряване на инфраструктурата в двора с изграждане на ново КПП и допълнителен паркинг, както и за дигитализиране на сградите, собственост на българската държава извън страната, определени за културни или исторически паметници – общо 18 имота в Европа. В изпълнение на мерките за енергийна ефективност по Закона за енергийна ефективност и на Наредба № РД-16-1057 от 10.12- 2009г. „За условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, издаване на сертификати за енергийни характеристики и категориите сертификати, се проучват възможностите и за евентуално прилагане на ЕСКО подход по отношение на сградния фонд на МВнР в страната и чужбина.

- Разработват се правила и указания за поетапно възлагане и изготвяне на техническа паспортизация за сградния фонд в страната и чужбина (в съответствие със Закона за устройство на територията и Наредба №5 за техническите паспорти на строежите) и сертифициране на сградите по Закона за енергийната ефективност.

- По отношение на имотите в страната се изготвят необходимите документи за осъществяване на правомощията на министъра на външните работи съгласно Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала относно „АДИС” ЕООД.


Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, собственост на българската държава зад граница, наемане на недвижими имоти за нуждите на задграничните представителства

През 2014 г. успешно са финализирани продажбите на следните имоти извън страната: • два апартамента в Кайро, в изпълнение на РМС 79/14.02.2014 г.;

 • имот на бившата търговска служба в Осло, в изпълнение на РМС 213/17.04.2014 г.;

 • имот в Лайпциг, в изпълнение на РМС 78/14.02.2014 г.

Общият чист приход от реализираните разпоредителни сделки е 5 909 503 лв.

Проведени са две заседания на Междуведомствената комисия за държавните имоти извън страната (МКДИИС), на които вносител на предложения е министърът на външните работи.

Предприети са действия за изпълнение на приетите от МКДИИС решения. В резултат: Приети са Решения на Министерски съвет за продажба на имот – бивша търговско-икономическа служба в Осло, на три апартамента в Кайро и един имот в Лайпциг.
Продължават действията по изпълнение на приети решения на МКДИИС от 2012 г.– процедура по продажба на два имота в Лусака, Замбия, както и по процедурата по продажба на имота на бившето посолство в Найроби, Кения.

Отдадени са под наем за срок до 5 години имоти, собственост на Република България извън страната, в следните държави: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Италия, Люксембург, Норвегия, Румъния, Руска федерация, Украйна, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швеция, Индия, Бразилия, Никарагуа, Перу, Полша, Алжир, Египет, Замбия, Зимбабве, Кения, Мароко, Тунис, Етиопия, КНДР, Камбоджа, Афганистан, Монголия.

Поради недостатъчен сграден фонд или липса на такъв през 2014 г. има сключени наемни договори за осигуряване на задграничните мисии с недвижими имоти (административни помещения за посолства/ генерални консулства и резиденции) и за жилищни нужди на служителите в мисиите в следните държави: Албания, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Ватикана, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Македония, Мароко, Молдова, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Косово, Турция, Украйна, Франция, Хърватия, Швейцария, Азербайджан, Полша, Армения, Грузия, Израел, Иран, Казахстан, Узбекистан, Китай, Кувейт, ОАЕ, Катар, Република Корея, Египет, САЩ, Канада, Ирландия, Корея, Австралия, Нигерия, Валенсия.

Във връзка с откриването на нови консулства на Р България в Милано и Екатерининбург, са наети имоти за обезпечаване на дейността на консулските представителства и са предприети действия за привеждането им във вид отговарящ на функционалното им предназначение.

Българската държава има сключени спогодби за уреждане на вещни права върху терени и сгради с 16 държави, сключени предимно през 70-те-80-те години. Предвид настъпилите световни политически и икономически промени, както и промените в законодателствата на различните държави, включително и в българското законодателство, е наложително предоговаряне и преподписване на част от спогодбите.

През първото полугодие на 2014 г. са проведени преговори с Виетнам за предоговаряне на спогодбата между двете страни за разменените имоти за нуждите на дипломатическите представителства.

Продължава кореспонденцията с Куба и Полша за предоговаряне на сключените спогодби за взаимна размяна на вещни права върху имоти за нуждите на дипломатическите представителства на страните.
Инвестиции в недвижимите имоти, държавна собственост извън страната и ново строителство

За поддържането на държавния сграден фонд на Република България по §51-00 “Основни ремонти” за нуждите на задграничните представителства и ЦУ е изработена инвестиционна програма за 2014г., съобразно определените средства в бюджета на МВнР и съгласно допълнително осигурените средства от продажба на имоти извън страната – общо 2 816 632 лв. Приоритетно през 2014 г. са разпределени средства за извършване на ремонти на покривните конструкции на имотите, фасади, дограми и преустройства на консулски служби. Към момента са дадени разрешения за възлагане на основни ремонти в задграничните представителства в Брюксел, Виена, Лондон, Атина, Солун, Рим, Милано, Скопие, Варшава, Москва, Белград, Одеса, Будапеща, Париж, Страсбург, Мадрид, Лисабон, Женева ПП, Никозия, Адис Абеба, Кабул, Претория,Ханой, Пхенян, Ню Йорк, Мексико и др.
 1. Подкрепа на българските граждани в чужбина

МВнР положи усилия и оказваше съдействие за подкрепа на изпаднали в беда български граждани в чужбина: • Открита бе телефонна линия за съдействие на български граждани, изпаднали в тежка ситуация в чужбина.

 • Открита бе електронна поща на Д „СЦ“ и раздел в интернет-страницата на МВнР и на дипломатическите представителства на Р България, с организация за денонощно приемане, обработка и реакция на сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани. Въведена електронна регистрация на пътуващи зад граница български граждани.

 • Разработена и въведена в действие e система от правила за определяне нивата на риск при пътуване и пребиваване на български граждани в чужбина и уведомяване на обществеността чрез интернет-страницата на МВнР и СМИ.

 • Ежедневно се осъществява проследяване на обстановката по света за рискови ситуации и своевременно информиране на българската общественост в страната и чужбина чрез интернет-страницата на МВнР и СМИ. През отчетния период са публикувани общо 164 съобщения за пътуване в чужбина.

 • Ежедневно се подготвя дневен ситуационен доклад - за миграционния натиск и овладяване на бежанската криза, кризисни ситуации и заплахи за български и европейски граждани и горещи точки по света.

 • Бяха организирани хуманитарни операции и бе осъществено междуведомственото координиране при кризисни ситуации, свързани с извеждане на български граждани и семействата им от кризисни райони и ситуации, помощ на пострадали от снежни бури и други природни бедствия в Европа, психологическо и консулско съдействие за спасяване живота на българка в Канада, съдействие за снабдяване с продукти и средства на блокирани в Турция български шофьори и др.

 • Дирекция „Консулски отношения” на МВнР предприе системни мерки за предоставяне на допълнителни улеснения при издаването на визи на граждани от страните от ОНД и Република Турция при туристически пътувания в България.

 • Предоставен бе свободен избор на всички заинтересовани лица – туроператори и граждани, за подаване на заявления за визи за Република България както в дипломатическите и консулски представителства на нашата страна, така и в офисите на външния изпълнител.

 • Във връзка с разпоредбите на Регламент 1289/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент 539/2001 на Съвета, на 7 февруари 2014 г. по указания на министерството Постоянното представителство в Брюксел извърши нотификации пред Европейската комисия, Съвета и Европейския парламент на съществуващите визови режими на България със САЩ, Канада и Австралия.

 • Продължи работата по защитата на правата и интересите на българските физически и юридически лица зад граница. Значителни бяха дейностите по оказването на помощ, съдействие и защита на български граждани, извърши правонарушения (кражби, трафик на наркотични и упойващи вещества и измами с кредитни карти) на територията на други държави.
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми / за програма №2/
Бюджетна програма " Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина"

Закон 2014 г.

Уточнен план към 31.12.2014 г.

Отчет към 31.12.2014 г.

І.

Общо ведомствени разходи:

75 037 300

83 233 553

83 233 553

 

Персонал

11 336 600

10 766 796

10 766 796

 

Издръжка

63 320 700

67 872 610

67 872 610

 

Капиталови разходи

380 000

4 594 147

4 594 147

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

75 037 300

83 233 553

83 233 553

 

Персонал

11 336 600

10 766 796

10 766 796

 

Издръжка

63 320 700

67 872 610

67 872 610

 

Капиталови разходи

380 000

4 594 147

4 594 147

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

 

 

 

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

75 037 300

83 233 553

83 233 553

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

75 037 300

83 233 553

83 233 553

 

Численост на щатния персонал

660

684

620

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 Организационни структури, участващи в програмата

Главен секретар, Дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Ситуационен център”.

Междуведомствена комисия за държавните имоти извън страната по член 99 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Целеви стойности по показателите за изпълнение *

* Индикаторите са описани в текста
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Факторите, които могат да окажат негативно въздействие върху изпълнение на целите са свързани с възможностите за финансово обезпечаване на дейностите, произтичащо от бюджетни рестрикции и административни съкращения.


Информация за наличността и качеството на данните

Източниците на информация са:  • Годишните планове на структурните звена, които участват в програмата и отчетите за дейността им;

  • Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР - по Закона за администрацията;

  • Водени регистри в Министерството на външните работи, относно регистриране и проследяване движението на входящите и изходящи документи в министерството;

  • Отчет за самооценка на административното обслужване, годишни планове и отчети.

  • доклади на службите на Съвета на министрите на ЕС относно степента на оборудване на консулските постове зад граница според Шенгенските изисквания.


Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница